Aplinkos inžinerija

04T Aplinkos inžinerijos mokslų daktaras N - 4 m. Kaunas

Jungtinė KTU, ASU ir LEI Aplinkos Inžinerijos krypties doktorantūros programa sukurta siekiant parengti aukščiausio lygio tarpdisciplinines kompetencijas turinčius mokslininkus ir suteikti žinių bei įgūdžių užtikrinančių karjerą tiek akademinėje, tiek neakademinėje srityse.

Tai intensyvi sisteminių mokslinių tyrimų programa, kurioje integruotos pažangios, tarpdalykinės studijos užtikrinančios, kad inžinerinių principų taikymas gerina mus supančios aplinkos, ekosistemų ir gyvenimo kokybę bei mažina neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, tuo pačiu leisdamas verslui ir pramonei išlikti konkurencingiems.

Programos struktūra suteikia galimybę studentams rinktis modulius atitinkančius jų mokslinių tyrimų poreikius ir įgyti tarpdisciplinines kompetencijas. Pagrindinius studijų modulius parengė pažangiausi jungtinės programos universitetų mokslininkai, todėl užtikriname, kad studijuojantys bus supažindinami su aktualiausiais aplinkos inžinerijos mokslo iššūkiais, eksperimentų planavimu, kiekybiniais bei kokybiniais tyrimų metodais. Taip pat sudarytos puikios sąlygos programos studentams siekti naujų žinių, daryti mokslinius atradimus bei kurti inovatyvias priemones užtikrinančias darnią įvairių lygių ekosistemų plėtrą dalyvaujant moksliniuose seminaruose, konferencijose, politikos formavimo procesuose, viešuose renginiuose ar kuriant startuolius.

Šios programos studentai turi galimybę įgyti dvigubą daktaro laipsnį, nes yra pasirašyta sutartis su Bolonijos universitetu (Italija).

Studijuok

Programa

 

Disertacijų tematikos stojantiesiems 2016 m. Galimi moksliniai vadovai
Inovatyvus metalų atgavimas iš elektros ir elektronikos atliekų
Innovative recovery of metals from electric and electronic waste
Prof. dr. Gintaras Denafas (KTU)
Augalinių atliekų paruošimo deginimui ir biokuro efektyvaus naudojimo energetinei konversijai technologinio proceso tyrimas
Investigation of technological process of herbal waste treatment for burning and the effective usage of solid biofuels for energy conversion
Doc. dr. Algirdas Jasinskas (ASU)
Naujo struktūrinio pakavimo (užpildo) šilumos ir masės mainų procesams tyrimai
Research of the new structured packing for heat and mass transfer processes
Prof. dr. Eglė Jotautienė (ASU)
Pramoninės ekologijos metodai biologiškai skaidžių atliekų valdymui regione
Industrial ecology for optimal biodegradable waste management in the region
Doc. dr. Irina Kliopova (KTU)
Nemuno baseino upių nuotėkio prognozės neapibrėžtumai ir jų įtaka vandens išteklių vertinimui
Uncertainties of projections of the Nemunas catchment rivers and their impact on water resources assessment
Dr. Jūratė Kriaučiūnienė (LEI)
Efektyvus pakuočių medžiagų valdymas žiedinėje ekonomikoje
Effective management of packaging materials in circular economy
Prof. dr. Jolita Kruopienė (KTU)
Medžiagų atgavimas kaip fotoelektrinės įrangos būvio ciklo dalis
Material recovery as a part of life cycle of photoelectrical equipment
Prof. dr. Jolita Kruopienė (KTU)
Efektyvi žemės konsolidacija – priemonė aplinkosaugos, infrastruktūros bei žemės ūkio našumo projektams įgyvendinti kaimo teritorijose
An effective land consolidation for implementation of the environmental, infrastructure and agricultural productivity measures in rural areas
Prof. dr. Vida Malienė (ASU)
Inovatyvių oro teršalų skaidymo procesų prototipavimas
Prototyping of innovative processes for the decomposition of airborne pollutants
Doc. dr. Dainius Martuzevičius (KTU)
Azoto taršos iš drenažo sistemų minimizavimas taikant denitrifikacijos bioreaktorius
Nitrogen load removal in subsurface (tile) drainage using denitrification bioreactors
Prof. dr. Arvydas Povilaitis (ASU)
Upių laisvos tėkmės energijos ištekliai ir jų  technologijos elektros energijos gamybai
Riverine free flow energy resources and  their technology for power generation
Prof. dr. Petras Punys (ASU)
Biotechnologinių ir pažangiosios oksidacijos metodų taikymas pavojingais prioritetiniais junginiais užterštų pramoninių nuotekų valymui
Application of biotechnological and advanced oxidation processes for the treatment of industrial wastewater polluted with hazardous priority compounds
Doc. dr. Viktoras Račys (KTU)
Biodyzelino gamyba taikant vienalaikio aliejaus išgavimo ir peresterinimo procesą
Biodiesel production by applying simultaneous oil extraction and transesterification process
Doc. dr. Eglė Sendžikienė (ASU)
Heterogeninės katalizės taikymas biodyzelino sintezėje panaudojant gamtines uolienas
Application of heterogeneous catalysis for  biodiesel synthesis using natural rocks
Doc. dr. Eglė Sendžikienė (ASU)
Inovatyvūs biomimikrijos metodais paremti sprendimai miestuose
Innovative biomimicry based solutions in cities
Prof. dr. Žaneta Stasiškienė (KTU)

Dalykai

Atsiliepimai

Stojimo sąlygos

Priėmimo į Doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys technologijos, gyvybės ar fizinių mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą. Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis 0,4
Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).
0,4
Mokslininkų rekomendacijos 0,2
Pateikiamas prašymas internetu ktu.edu/doktorantura
Pristatomi dokumentai
Nepateikus visų reikalaujamų dokumentų, pareiškėjo prašymas nenagrinėjamas.

  1. atspausdintas ir pasirašytas prašymas dalyvauti konkurse
  2. paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
  3. gyvenimo aprašymas (pasirašytas)
  4. magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
  5. mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijos (pasirašytos)
  6. mokslo darbų sąrašas (pasirašytas)
  7. publikacijų kopijos arba mokslinis referatas
  8. stojamosios studijų įmokos kvitas (35 Eurai ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams).
  9. kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai
KTU Doktorantūros skyrius
Donelaičio 73, 423 kab., Kaunas
Dalyvaujama priėmimo į doktorantūrą posėdyje KTU CR
Pasirašoma studijų sutartis KTU Doktorantūros skyrius
Donelaičio 73, 423 kab., Kaunas