Elektronikos inžinerija

Elektronikos inžinerijos bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas 612H61002

Elektronika – globali ir dinamiška specializacija. Programoje ruošiami inžinieriai – elektronikai, gebantys kurti, diegti, tirti, tobulinti ir aptarnauti modernias sistemas, skirtas pramonei, medicinai, apsaugai ir logistikai, komunikacijų sistemoms, karinei technikai. Elektronikos inžinieriai ir projektų vadovai pradeda nuo naujo produkto ar paslaugos idėjos ir vysto ją iki komercinio realizavimo.

Rodyti

Kviestiniai lektoriai

LLP LLU Þiniø  Ekonomikos  Forumas  Nugalëtojai Elinta Jokuþis 
UAB "Elinta" direktorius Vytautas Jokuþis. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
Vilnius, 2006 m. rugsëjo 6 d. (ELTA). Treèiadiená paskelbti asociacijos "Þiniø ekonomikos forumas" organizuojamø "Metø þiniø ekonomikos ámonës" rinkimø nugalëtojai. Rinkimuose, kuriuose atsiþvelgiama á ámoniø kuriamas ir skleidþiamas þinias, bendradarbiavimà su mokslo organizacijomis, atvirumà visuomenei, paramà visuomeniniø þiniø ekonomikos plëtrà skatinantiems projektams, nugalëtojais ðiais metais paskelbti UAB "Aconit Um", "Elinta" ir "DocLogix".   RB

Vytautas Jokužis

UAB „Elinta“ direktorius
Saulius_Jacenas_EI_BAK

Saulius Jačėnas

UAB „Kitron“ Inovacijų padalinio vadovas
Rodriguez

Alberto Rodriguez

Miguel Hernandez universiteto (Ispanija) profesorius
Audrius_Merfeldas_EI_BAK

Audrius Merfeldas

UAB „Terra Electronics“ inžinierius

Nuo bazinių principų iki praktinių įgūdžių kurti šiuolaikiškas sistemas ir prietaisus

Studijos

Pradedame nuo fundamentinių gamtos dėsnių supratimo ir greitai pereiname prie šiuolaikiškų elektroninių įtaisų, išmanių programuojamų sistemų ir jutiklių, duomenų perdavimo ir apdorojimo priemonių panaudojimo ir kūrimo metodų įvaldymo. Kurti ir realizuoti savo idėjas – nuostabus jausmas.

Projektavimas, testavimas, gamyba, diegimas

Įgūdžiai

Inžinerinės veiklos pagrindą sudarantys projektavimo, testavimo, gamybos, diegimo procesai ir jiems įgyvendinti reikalingi įgūdžiai lavinami mikroprocesorinių, analoginių ir skaitmeninių įtaisų, matavimo, signalų apdorojimo ir kituose kursuose. Praktikas studentai atlieka Lietuvos įmonėse, kuriose dažnai ir lieka įsidarbinti.

Globali specializacija paklausi ir Lietuvoje

Karjera

Kelerių paskutinių metų programos absolventai įsidarbino elektronikos sektoriaus įmonėse ne tik Lietuvoje, bet ir Norvegijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Airijoje.

Modernios atnaujintos laboratorijos

Infrastruktūra

Programą vertinę tarptautiniai ekspertai, kaip vieną iš jos privalumų, pažymėjo mokomųjų laboratorijų įvairovę ir jų nuolatinį atnaujinimą ES paramos lėšomis bei steigiant „Santakos“ mokslo slėnį. Šiemet įkurtos trys naujos laboratorijos: elektronikos technologijų, elektromagnetinio suderinamumo bei nanopalydovų ir avionikos. Laboratorijas modernia įranga remia ir pasauliniai gamintojai, tokie kaip Texas instruments, ST Microelectronics, Altera ir daugelis kitų.

Studentai įsitraukia į projektinę veiklą jau studijų metu

Kolegos

Studentai pritraukiami vykdyti tiriamuosius ir projektavimo darbus laboratorijose ir mokslo grupėse. Tokioje darbinėje aplinkoje jie pamato ne tik inovatyvių techninių sprendimų kūrimo virtuvę, bet ir sparčiai tobulina praktinius įgūdžius.

Įgūdžiai ir kompetencijos

Mindaugas Staišiūnas

UAB „Elinvision“ elektronikos inžinierius

Baigęs Elektronikos inžinerijos bakalauro studijas KTU, įgijau fundamentalias žinias, analitinį mąstymą ir praktinius įgūdžius, kurie leido kryptingą ir nuoseklų darbą studijų metu transformuoti į galimybę siekti karjeros inovatyvioje elektronikos inžinerijos srityje. Šiuo metu įgytas žinias ir įgūdžius pritaikau projektuodamas elektronikos įtaisus, kurie yra vertinami ir konkurencingi pasaulinėje rinkoje.

Virgilijus Pamakštis

AB „Axis Industries“ inovacijų ir technikos direktorius

Esame įdarbinę ir kiekvienais metais priimame praktikai šios studijų programos studentus, kurie kuria, modernizuoja, diegia elektroninius prietaisus ir sistemas, skirtus energetinių resursų apskaitai, duomenų perdavimui pačiais įvairiausiais tinklais, namų ūkių valdymui. Be naujausių elektronikos technologijų šiandien neįsivaizduojama telekomunikacijų, automobilinė, aviacijos, medicininių prietaisų, energetikos ir kitos pramonės ir paslaugų šakos. Norint ne tik naudoti, bet ir kurti technologinius sprendimus, reikia kvalifikuotų elektronikos specialistų.

Konkursiniai balai ir jų svertiniai koeficientai

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 2.

0.4 Matematika
0.2 Fizika
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais, arba kvalifikacijos egzamino ar kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimas

Valstybės finansuojamos vietos: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų studijų sritį).

Valstybės nefinansuojamos vietos: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Valstybės finansuojamos vietos: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;

Valstybės nefinansuojamos vietos: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų: vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Audrius Jonaitis
e. p. audrius.jonaitis@ktu.lt
tel. +370 (672) 65 972