en

Politikos ir saugumo studijos

Programa skirta siekiantiems tapti politikos tyrimų specialistais, išmanančiais šiuolaikinius nacionalinio saugumo ir tarptautinių santykių iššūkius. Studentai susipažins su politikos teorijomis, demokratizacijos procesais, regiono viešojo saugumo grėsmėmis, tarptautinių santykių problematika ir procesais, viešojo sektoriaus aktualijomis, įgis stiprias analitines kompetencijas atlikti empirinius politikos ir saugumo problemų tyrimus.

Absolventai galės dirbti konsultacinį-ekspertinį, vadybinį ir analitinį darbą savivaldybėse, ministerijose, kitose viešojo sektoriaus organizacijose, ambasadose, Europos Sąjungos institucijose ir organizacijose, viešąsias paslaugas teikiančiose verslo ir nevyriausybinėse organizacijose, galės būti politikos ir saugumo procesų analitikais bei aktyviais viešosios politikos dalyviais.

 

Kodas 6121JX032
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Politikos mokslai
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 3 m. (Dieninė)
Laipsnis Socialinių mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Stefan Einarsson

Stockholm School of Economics, Pilietinės visuomenės studijų centro vykdantysis direktorius

Edmundas Jakilaitis

Žurnalistas, politinės tematikos laidų vedėjas, prodiuseris

Caspar van den Berg

Leideno universiteto mokslų daktaras

Ainius Lašas

Politologas, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas
 

Programos vertės

Įgūdžiai

Puikus politikos ir tarptautinių procesų išmanymas

Programos absolventai išmanys nacionalinės ir tarptautinės politikos bei įvairias saugumo politikos sritis, gebės analizuoti Lietuvos ir užsienio šalių politikos atvejus, taikant kokybinius ir kiekybinius socialinių tyrimų metodus, gebės savarankiškai identifikuoti politikos ir saugumo problemas bei pateikti jų sprendimo būdus.

Karjera

Galimybė dirbti viešajame sektoriuje

Absolventai galės dirbti konsultacinį-ekspertinį, vadybinį, tiriamąjį darbą savivaldybėse, ministerijose, kitose viešojo sektoriaus organizacijose, ambasadose, Europos Sąjungos institucijose ir organizacijose, viešąsias paslaugas teikiančiose verslo ir nevyriausybinėse organizacijose.

Mūsų politikos mokslų absolventai įprastai siekia politinės karjeros, pvz., yra išrinktų į Seimą, dirbančių partijose.

Infrastruktūra

Išskirtiniai duomenys ir projektų įgyvendinimas

Studijų procese naudojami Lietuvos statistikos departamento, atviri valstybės tarnybos, viešųjų pirkimų ir kitų viešųjų institucijų duomenys. Studentai turi unikalią prieigą prie Lietuvos SHM duomenų archyvo, prisideda prie mokslinių ir verslo tyrimų projektų įgyvendinimo naudodami tarptautinių tyrimų programų duomenis: issp.org, europeansocialsurvey.org.

Kolegos

Visuomeniškai aktyvūs, aukštus siekius turintys studentai

Programoje studijuoja visuomeniškai aktyvūs, aukštus studijų rezultatus demonstruojantys studentai, gebantys generuoti politines idėjas. Gera motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

 

Įgūdžių aprašas

Politikos procesas – problemų identifikavimas, sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, komunikacija
Politikos analizė – apklausos, rinkėjų elgsena, politinių reformų ir programų vertinimas, socialinių duomenų valdymas
Nacionalinis saugumas – viešasis saugumas, tarptautiniai santykiai, kibernetinis saugumas
Etika ir atsakomybė – žmogaus teisės, korupcija, darnus vystymasis, pilietinė visuomenė
Sprendimų projektų derinimas Sprendimų projektų analizavimas Išvadų dėl parengtų sprendimų projektų formulavimas Tikslinių analizių atlikimas apibendrinant gautus rezultatus

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

Atsiliepimai

Julija Stanaitytė

Absolventė

 

Pirmiausia patraukė šios studijų programos aprašas. Suviliojo ir tai, jog šiose studijose mokytis teks įvairesnių dalykų, kurie padės įgyti naudingos patirties. Jau dabar įgytos žinios praverčia tiek kasdieniniame gyvenime, tiek asmeniniame tobulėjime. Studijomis esu labai patenkinta, patirtis ir įgūdžiai neįkainojami. Be to, visus sunkumus „atperka“ geranoriški dėstytojai, jauki akademinė aplinka, o pasiektus gerus rezultatus – gauta stipendija. Aš esu užtikrinta šios programos sėkme bei mūsų – pirmųjų programos studentų, geromis ateities perspektyvomis.

Karjera

Studento kompetencijos:
– nacionalinės ir tarptautinės politikos bei įvairių saugumo politikos sričių išmanymas;
– Lietuvos ir užsienio šalių politikos atvejų išmanymas ir analizė, taikant kokybinius ir kiekybinius socialinių tyrimų metodus.

 

Studento gebėjimai:

– Geba atlikti politikos ir saugumo problemų analizę taikant kokybinius ir kiekybinius socialinių tyrimų metodus;

– Geba pateikti įrodymais pagrįstas rekomendacijas;

– Geba atlikti analitines veiklas Lietuvos ir tarptautinėse viešojo sektoriaus organizacijose;

– Geba savarankiškai identifikuoti politikos ir saugumo problemas bei pateikti jų sprendimo būdus.

 

 

Gali tapti

Administravimo ir vykdomųjų sričių specialistu (-e)

 – organizacinio padalinio ryšių palaikymo, dokumentų rengimo ir vidinio valdymo koordinavimo vykdymas ir palaikymas;
 – bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas įvairiais su organizacijos veikla susijusiais klausimais;
 – užtikrinimas, kad būtų laikomasi atitinkamų teisės aktų, reglamentuojamųjų dokumentų ir standartų.

Saugumo politikos specialistu (-e)

 – poveikio įvairiems saugumo aspektams, finansinių pasekmių, sąveikos su kitomis programomis ir politinio bei administracinio įgyvendinamumo politikos vertinimas;
 –  politikos ir teisės aktų peržiūra, siekiant nustatyti grėsmes ir neatitikimus įvairiems saugumo aspektams;
 – saugumo politikos pasirinkimo galimybių pateikimas ir analizė, įvairių dokumentų rengimas ir rekomendavimas keisti saugumo politikos kryptį.

Politikos ir administravimo specialistu (-e)

 – poveikio, finansinių pasekmių, sąveikos su kitomis programomis ir politinio bei administracinio įgyvendinamumo politikos vertinimas;
 – taikomos politikos ir teisės aktų peržiūra, siekiant nustatyti neatitikimus ir neaktualias nuostatas;
 – politikos pasirinkimo galimybių pateikimas ir analizė, informacinių dokumentų rengimas ir rekomendavimas keisti politikos kryptį.

Valstybės tarnybų specialistu (-e)

 – taikomos politikos ir teisės aktų peržiūra, siekiant nustatyti neatitikimus ir neaktualias nuostatas;
 – grėsmių ir rizikos vertinimo atlikimas ir jų valdymas;
 – dalykinių ar techninių laiškų rašymas ar atsakymų į juos rengimas.

Vadybos ir organizavimo analitiku (-e)

 – veiklos procesų peržiūra ir konsultavimas nukrypimų nuo procedūrų ir standartų klausimais;
 – pagalba nustatant tikslus, strategijas ir planus, skirtus siekti didesnio klientų pasitenkinimo;
 – darbinių tyrimų atlikimas ir duomenų peržiūra, analizuojant taikomus ir siūlomus metodus bei tokias procedūras.

Filosofu (-e), istoriku (-e), politologu (-e)

  – tyrimų, mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 – šiuolaikinių politinių institucijų ir nuomonių stebėjimas, su jomis susijusių duomenų rinkimas;
 – teorijų, modelių ir metodų žmogaus patirties pobūdžiui, istoriniams ir politiniams įvykiams, elgsenai aiškinti ir aprašyti kūrimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

istorija

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 1669 €
Kredito kaina 27,82 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Eglė Vaidelytė

A. Mickevičiaus g. 37 – 101, Kaunas

e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt

tel. +370 (37) 300 115