Vadovas:
dr. Žaneta STASIŠKIENĖ
+370 698 12 868
zaneta.stasiskiene@ktu.lt


 

 

Partneriai:

UAB „IKEA Purchasing Services“ (Lithuania)

UAB „SDG“

Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA)

Lyderystė darniai plėtrai

Pažangiausi pasaulio verslininkai ir politikai teigia, kad darni plėtra nėra privaloma prabanga – tai objektyvi realybė, siekiant žmonijos išlikimo ir gerovės, todėl darnios plėtros problemos negali būti sprendžiamos vienpusiškai, būtinas visų suinteresuotų šalių – valdžios institucijų, verslo ir visuomenės – pritarimas bei aktyvi veikla. Būtent tokias žinias, praktinius įgūdžius bei gebėjimus suburti efektyviai dirbančią komandą įgyja pasirinkusieji Lyderystės darniai plėtrai kompetenciją.

Vadovaujančiam personalui tai padės formuoti verslo įmonės ar kitos organizacijos atsakingos veiklos strategiją, paremtą ne tik finansų, bet ir medžiagų bei energijos balansais; valdyti įmonės rizikas ilgalaikėje perspektyvoje, atsižvelgiant į vykstančius globalius ekonominius bei aplinkos pokyčius ir atliepti socialinius lūkesčius.

Kiekvienas šią kompetenciją įgijęs absolventas gebės pagrįsti bei komunikuoti atsakingo ir skaidraus verslo svarbą, teikiamą naudą ekonominiam augimui bet kurioje pasaulio šalyje.

Studijų dalykai

Darnus vartojimas ir gamyba (T270M017)
Išmokama suprasti pagrindinius darnaus vystymosi ir vartojimo koncepcijų principus, suvokti vartotojo ir pramonės vaidmenį siekiant darnaus vystymosi. Įsisavinamos žinios apie pagrindinius darnios pramonės plėtros (DPP) elementus. Analizuojama Lietuvos pramonės perspektyva darnaus vystymosi kontekste. Pagerėja studentų gebėjimai naudotis aplinkosaugos teisiniais ir norminiais dokumentais. Išmokama susisteminti mokslo metais įgytas inžinerines, aplinkos apsaugos, ekonomines, finansines bei teisines žinias, išmokoma jas praktiškai pritaikyti, vertinant atskirų ūkio sektorių plėtros galimybes.
Darnių vertės grandinių modeliavimas (T270M129)
Studentas žino ir supranta pagrindines sistemų analizės metodologijas. Geba vertinti sistemas aplinkosauginiais, ekonominiais ir socialiniais analizės metodais. Supranta dabartinių ekonomikos, gamybos, rinkos ir kitų sistemų priklausomybę nuo informacijos srautų ir jų daromos įtakos vertės grandinės darnumui. Įgytos žinios apie gamybos ir paslaugų sektorių vertės grandinių skirtumus, suteiks magistrantui žinių ir gebėjimų vertinti realius medžiagų ir kitų išteklių srautus, bei jų įtaką vertės grandinėje, taikant elektronines ir programines mokomąsias priemones. Darnių vertės grandinės modeliavimo praktiniai pavyzdžiai suteiks žinių, kaip praktiškai taikyti įgytas žinias.
Verslo socialinė atsakomybė (T270M104)
Suteikiama nuodugnių žinių apie verslo socialinės atsakomybės principus, jų raidą, šiuolaikinę sampratą, įsisavinami pagrindiniai apibrėžimai. Išmokoma identifikuoti pagrindinius verslo socialinius parnerius ir suinteresuotas puses, parengti verslo kaip socialinio partnerio politiką ir veiklos strategiją. Suteikiama nuodugnių žinių apie verslo socialinę atsakomybę reglamentuojančius standartus ir teisės aktus. Išmokoma suprasti ir taikyti socialinės atsakomybės sistemų reikalavimus, suvokti jų ryšį su kitomis vadybos sistemomis. Įgyjamos žinios apie socialinės atsakomybės įmonėje elementus - darbuotojų saugos ir sveikatos bei kokybės vadybos sritis bei integruotas vadybos sistemas.