Vadovas:
dr. Žaneta STASIŠKIENĖ
+370 698 12 868
zaneta.stasiskiene@ktu.lt


 

 

Partneriai:

Paulius Kulikauskas (UN Habitat (JT gyvenviečių programa) padalinio Europai ir Europos institucijoms Briuselyje, Ženevoje ir Madride vadovas)

Živilė Šimkutė (konsultacinės strateginio planavimo įmonės MASH Studio direktorė)

Miestų valdymas

Ar norėtumėte kurti darnius ateities miestus? Ar norėtumėte įtakoti ir planuoti sprendimus, susijusius su klimato kaita bei aplinkos kokybės gerinimu? Ar norėtumėte sužinoti kaip padaryti urbanistines struktūras ir sistemas darnesnėmis?

Prognozuojama, kad 2050 m. 70 proc. pasaulio gyventojų gyvens miestuose, todėl itin svarbu sistemiškai ir efektyviai išspręsti jau dabar kylančias miestų socialines, ekonomines ir aplinkosaugines problemas. Sprendimų paieška turi vykti ne viename sektoriuje ir specializacijoje, bet apimtų visą miesto ekosistemą – energiją, vandenį, urbanistinį planavimą bei įtrauktų visas suinteresuotąsias šalis (gyventojus, verslą, pramonę bei valdžios institucija ir visuomenines organizacijas).

Miestų valdymo kompetencija apims tiek inžinerines sritis (atliekas, transportą, energetiką, vandens išteklius), tiek politiką, darnų vystymąsi ir įvairias poveikio vertinimo formas. Kiekvienas šią kompetenciją įgijęs absolventas gebės integruoti ekonominius, socialinius, aplinkos kokybės gerinimo bei inovacijų kūrimo tikslus ir užtikrinti darnų miesto valdymą.

Išklausę kompetencijos modulius dalyviai galėtų papildomai gauti Savivaldos mokymo centro pažymėjimus, nes kompetencija užregistruota Valstybės tarnybos departamente.

Studijų dalykai

Išmanūs ir darnūs miestai (T270M131)
Kuriant darnų miestą būtinos įvairių disciplinų žinios: urbanistikos, ekonomikos, inžinerijos ir socialinių mokslų . Modulyje suteikiamos kompetencijos vertinti situaciją ir priimti sisteminius sprendimus realioje kintančioje aplinkoje apie pagrindinius miesto išteklius ir srautus: energetiką, transportą, statinius, natūraliąsias sistemas. Modulio metu studentai supras kas yra darnus miestas, išmoks rasti kūrybiškus sprendimus; spręs inžinerinius bei ekonominius uždavinius realiuose miestuose.Bus taikomas problemomis paremtas mokymas, skatinamas kūrybiškumas, ugdomi komandinio darbo bei verslumo įgūdžiai, sisteminis mąstymas miesto lygmenyje, stiprinamos įgytos bei ekonominės žinios.
Regionų vystymosi valdymas (S191M122)
Įgyjama regiono koncepcijos, sandaros ir reikšmės, taip pat regiono vystymosi valdymo proceso, dalyvių bei metodų žinių; suteikiami regiono vystymosi valdymo priemonių analizės, rengimo, taikymo ir vertinimo gebėjimai.
Erdvės sintaksė (S240M106)
Studentai įgis žinių apie fundamentalią dviejų architektūros kalbų koncepciją, architektūrinių genotipų svarbą bei juos modeliuojančią erdvės sintaksės teoriją. Paktinių užsiėmimų metų sprendžiant problemines užduotis bus įsisavinta įvairios erdvės sintaksės analizės priemonės bei įgyjami gebėjimai jas taikyti įvairaus mastelio architektūrinių-urbanistinių struktūrų analizei bei architektūrinių idėjų generavimui.