Vadovas:
dr. Rasa APANAVIČIENĖ
+370 37 30 04 79
rasa.apanaviciene@ktu.lt


 

 

Partneriai:

UAB Korporacija „Matininkai“

Nekilnojamojo turto vertinimas

Žemė, įvairios paskirties pastatai ir infrastruktūros objektai yra didelės vertės turtas, kurį valdo valstybė ir savivaldybės, įstaigos, organizacijos, verslo įmonės ir privatūs asmenys. Efektyvus nekilnojamojo turto valdymas atliepia visuomenės / verslo poreikius, darnaus vystymosi tendencijas, skatina ekonominius ir socialinius pokyčius bei technologines inovacijas. Vertinant nekilnojamąjį turtą reikalingas strateginis požiūris, specialistų gebėjimas sujungti įvairius vertinimo aspektus į vieną visumą. Nekilnojamojo turto vertinimo kompetenciją įgiję absolventai įvertina rinkos situaciją, teisinius ir aplinkosauginius aspektus, investicinio projekto technologinį ir ekonominį efektyvumą, poveikį urbanistinei miesto / regiono struktūrai, esamų statinių būklę ir priimamų valdymo sprendimų efektyvumą tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje.

Studijų dalykai

Nekilnojamojo turto teisė (T230M103)
Išklausius šį kursą įsisavinamos žinios apie nekilnojamąjį turtą reglamentuojančių teisės aktų paskirtį, reikšmę ir valstybinį reguliavimą. Įgyjamos žinios apie Civilinio kodekso, statybos, žemės, saugomų teritorijų, teritorijų planavimo, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, darudimo, kelių, miškų ir kt. įstatymus, remiantis teorija gebama tinkamai taikyti nekilnojamojo turto teisinius aktus. Gebama analizuoti nekilnojamojo turto teisinę bazę ir ją praktiškai panaudoti.
Statinių patikimumas ir techninis vertinimas (T230M110)
Įgyjamos žinios apie esminius statinio reikalavimus, statinių atitikties šiems reikalavimams įvertinimo būdus, statinių ekspertizes ir tyrimus. Gebama įvertinti medžiagų ir konstrukcijų savybes, statinių bei jų dalių pažaidas ir ilgalaikiškumą lemiančius poveikius ir eksploatacijos sąlygas. Įsisavinamos žinios apie statinių patikimumo nustatymo, įvykus griūtims ir konstrukcinių elementų pažaidoms, metodus. Įgyjama patirties rengiant pastatų remonto ir modernizavimo, užtikrinant pastatų atitiktį esminiams reikalavimams, rekomendacijas. Gebama suprasti ir taikyti statinių remonto ir modernizavimo techninio ir ekonominio pagrindimo metodus.
Nekilnojamojo turto vertinimas (S181M646)
Įgyja nekilnojamojo turto teorinias ir metodologinias žinias, įsisavina turto rinkos tyrimo metodus, žino nekilnojamojo turto vertę apibrėžiančius kriterijus, geba juos pagrįsti ir taikyti atskirais nekilnojamojo turto vertinimo požiūriais ir metodais, moka juos taikyti praktikoje.