Profesinės studijos

Asmenys, baigę bakalauro studijas ir neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet ketinantys dirbti bendrojo ugdymo ar neformaliojo švietimo įstaigose, kviečiami stoti į Pedagogikos studijų programą.

Aktuali informacija

 • Tvarką, pagal kurią stojantieji priimami studijuoti, nustato Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2019 m. taisyklės.
 • Universitete vykdomas priėmimas į  profesinių (pedagogikos) studijų programą Pedagogikos studijos, vykdomą dienine ir nuotoline tvarkaraščio formomis.
 • Priėmimas organizuojamas ir vykdomas tiesiogiai teikiant prašymą leisti dalyvauti konkurse Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centre, adresu A. Mickevičiaus g. 37-102, arba el. paštu, adresu pedagogikos.studijos@ktu.lt
 • Visi stojantieji turi atvykti į motyvacinį pokalbį, kuris vykdomas Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete Kaune (A. Mickevičiaus g. 37-102). Stojantieji, kurių motyvacija įvertinta nuliu arba kurie nedalyvavo motyvacijos pokalbyje, praranda galimybę dalyvauti priėmimo į studijų programą konkurse.

Kur kreiptis renkantis studijas?

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centras

A. Mickevičiaus g. 37–102, Kaunas
tel. +370 (37) 300 124
e. p. pedagogikos.studijos@ktu.lt

 

P-K: nuo 8 iki 17 val.
Pn: nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.

Studijų vertės

 • Programos teorinė dalis (30 kreditų) vykdoma nuotoliniu būdu;
 • Modernūs dėstymo metodai atitinkantys pažangias šiuolaikines ugdymo tendencijas;
 • Pedagoginę praktiką (30 kreditų) KTU vardo mokyklose arba užsienio ugdymo institucijose. Praktiką galima atlikti studento-mokytojo darbovietėje arba kitoje pasiūlytoje ugdymo įstaigoje.
 

Priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo konkurse gali dalyvauti asmenys turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją (baigę pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas arba antrosios pakopos studijas).
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai:
priėmimo konkurse gali dalyvauti dirbantys mokytojais ir įgyvendinantys bendrojo ugdymo programą, tačiau neturintys pedagogo kvalifikacijos arba planuojantys savo karjerą susieti su bendruoju ugdymu ir ketinantys dirbti mokyklose
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas:
vertinant priėmimo reikalavimų atitiktį turimam išsilavinimui, turi tenkinti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijų aprašo 1 priedo 2 punktą, jeigu turi specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar aukštąjį išsilavinimą arba vertinant priėmimo reikalavimų atitiktį turimam išsilavinimui, turi tenkinti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijų aprašo 2 priedo 2 punktą, jeigu aukštąjį išsilavinimą įgijo, baigę studijų programas pagal studijų kryptis, įrašytas Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą
Papildomi priėmimo reikalavimai visiems dalyvaujntiems priėmimo konkurse:
privaloma dalyvauti motyvaciniame pokalbyje, kuris vykdomas Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete Kaune (A. Mickevičiaus g. 37-102). Stojantieji, kurių motyvacija įvertinta nuliu arba kurie nedalyvavo motyvacijos pokalbyje, praranda galimybę dalyvauti priėmimo į studijų programą konkurse.

Konkursinio balo sandara

 • Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė. Konkursinį balą sudaro konkursinio balo dedamųjų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.
 • Konkursinio balo dedamosios:
Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas (k)
Pirma konkursinio balo dedamoji (V) bakalauro diplomo priedėlyje (priede) nurodytų įvertinimų svertinis vidurkis

0,6

Antra konkursinio balo dedamoji (F) motyvacinis pokalbis

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji kitos dedamosios*

0,2

* Kitos dedamosios:

A – ugdymo įstaigos, kurioje įgyjamas bendrasis vidurinis išsilavinimas, vadovo pasirašyta pažyma/rekomendacija apie pretendento motyvaciją dirbti pedagoginį darbą;

B – skaityti pranešimai konferencijose švietimo ir ugdymo temomis;

C – dalyvavimas švietimo ir ugdymo projektuose;

D – dalyvavimas rengiant kvalifikacijos tobulinimo programas ir seminarų vedimas;

E – paskelbtos publikacijos.

 • Penkiabalės vertinimo sistemos įvertinimai pirmiausia konvertuojami į dešimtbalę ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai.
 • Jei diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą.
 • Privalomas teigiamas motyvacijos įvertinimas, ne žemesnis negu 1 balas. Asmenims, išlaikiusiems motyvacijos įvertinimą, nustatyta tvarka skiriami 1 arba 2 balai (0 balų įvertinimą gavęs stojantysis laikomas neišlaikiusiu ir negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamą studijų vietą).
 • Motyvacijos įvertinimo 1 balas konvertuojamas į dešimtbalę sistemą prilyginant 5 balams, o motyvacijos įvertinimo 2 balai konvertuojami į 10 balų.
 • Ugdymo įstaigos, kurioje dirba pretendentas, vadovo rekomendacija / siuntimas ugdymo įstaigos, kurioje įgyjamas bendrasis vidurinis išsilavinimas, vadovo pasirašyta rekomendacija apie pretendento motyvaciją dirbti pedagoginį darbą (3 balai).
 • Dalyvavimas švietimo ir ugdymo projektuose (2 balai).
 • Dalyvavimas rengiant kvalifikacijos tobulinimo programas ir seminarų vedimas (1 balas).
 • paskelbtos publikacijos (1 balas).
 • Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:KB=V×k1+(A+B+C+D+E)×k2, +F×k3

Priėmimo prašymo pateikimas

 • Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse priimami numatytomis datomis Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centre (A. Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas), atvykus arba  el. paštu pedagogikos.studijos@ktu.lt, atsiunčiant užpildytą nurodytos formos prašymą.
 • Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos pateikus įrodymą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.
 • Stojamąją studijų įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtoją, įmokos paskirtį. Neteisingai nurodžius šiuos duomenis, lėšos nebus įskaitomos. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 • Pateikiant prašymą, privalu užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir nurodyti pageidaujama studijuoti studijų programą.
 • Kartu su priėmimo prašymu pateikiamos šių dokumentų popierinės (prašymą pateikiant tiesiogiai) arba elektroninės (prašymą pateikiant el. paštu) kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • bakalauro diplomo, jo priedėlio (priedo);
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • pažymos apie darbą ugdymo įstaigoje (jei dirba);
  • pažymos apie skaitytus pranešimus konferencijose;
  • pažymos apie parengtas programas ir jų pagrindu vestus seminarus;
  • pažymos apie dalyvavimą projektuose;
  • publikacijų (straipsnių, išleistų knygų titulinių lapų ir turinio);
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas).
Konsultacijas dėl studijų programos pasirinkimo teikia:

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Berita Simonaitienė
Tel. +370 (687) 87 888
El. p. berita.simonaitiene@ktu.lt

Konsultacijas dėl  priėmimo prašymo pateikimo teikia:

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centras
A. Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas
Tel. +370 (37) 300 124
El. p. pedagogikos.studijos@ktu.lt

 

Datos ir terminai

Pedagogikos krypties profesinių studijų priėmimo procedūrų datos

Pirmas etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2019-04-01
8 val.
2019-07-15
12 val.
Motyvaciniai pokalbiai priėmimo komisijose 2019-07-18
8 val.
2019-07-18
17 val.
Atitikties priėmimo reikalavimams vertinimas ir konkursinio balo bei kvietimo studijuoti paskelbimas 2019-07-19
iki 12 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2019-07-22
10 val.
2019-07-23
17 val.

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2019-07-26
10 val.
2019-08-23
12 val.
Motyvaciniai pokalbiai priėmimo komisijose 2019-08-27
8 val.
2019-08-27
14 val.
Atitikties priėmimo reikalavimams vertinimas ir konkursinio balo bei kvietimo studijuoti paskelbimas 2019-08-28
iki 15 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2019-08-28
16 val.
2019-08-29
17 val.
 

Projektas "Tęsk"

Projektas “Tęsk” – galimybė įgyti pedagogo kvalifikaciją, papildomą specializaciją ar gauti pagalbą pirmus metus dirbant ugdymo įstaigoje 

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Tęsk“ (toliau – projektas), finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu V-646 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, kartu su projekto partneriais numato vykdyti pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykines ar pedagoginės specializacijos kompetencijas ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju / pedagogu.

Atranka į studijas bus vykdoma 2018–2020 m. Iš viso per trejus metus projekto „Tęsk“ lėšomis bus finansuojama 821 studijų vietų.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis į “Tęsk” projekto ekspertę Liną Vosyliūtę

Studijos turintiems pedagogo kvalifikaciją ir siekiantiems papildomų kompetencijų

Asmenys, turintys pedagogo kvalifikaciją, kviečiami projekto „Tęsk“ lėšomis studijuoti Chemijos mokomojo dalyko modulį (60 ECTS) ir įgyti papildomą chemijos mokomojo dalyko kompetenciją.

Modulio studijos, priklausomai nuo mokytojo turimų kompetencijų, trunka iki 1,5 metų. Studijos organizuojamos sesijiniu būdu. Visa studijų medžiaga ir informacija pateikiama virtualioje mokymo aplinkoje.

Prioritetas teikiamas tiems asmenims, kurie dirba pedagogais ugdymo įstaigose ir turintiems darbdavio ar savivaldybės Švietimo skyriaus rekomendaciją su įsipareigojimu užtikrinti mokytojui darbo krūvį pagal įgytą kompetenciją/kvalifikaciją.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams:

 • aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • pedagogo kvalifikacija;
 • pareiškėjo motyvacija (paraiškoje turi būti suformuluoti esminiai motyvai įgyti papildomų kompetencijų ir dalyvauti chemijos dalyko studijose).

Prašymų studijuoti pateikimas

Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

Stojantieji į Chemijos mokomojo dalyko modulio studijas turi pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą paraišką (el. paštu pateikiamas pasirašytas pareiškėjo skenuotas variantas);
 • asmens dokumento kopiją;
 • aukštojo mokslo diplomo/ų ir priedėlio/ių kopijas;
 • darbdavio rekomendaciją ir įsipareigojimą užtikrinti pedagogo darbo krūvį pagal įgytą specializaciją (neprivalomas dokumentas; el. paštu pateikiamas skenuotas variantas, pasirašytas pareiškėjo darbdavio);
 • dokumento, patvirtinančio pavardės (vardo) keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.

 

Paraiškos dalyvauti atrankoje į modulio studijas priimamos  iki balandžio 30 d. 24:00 val.

Dokumentų kopijas prašome sudėti į vieną aplanką ir siųsti per WeTransfer didelių failų siuntimo programą el. paštu pedagogikos.studijos@ktu.lt. Prašome užtikrinti, kad visos dokumentų kopijos būtų kokybiškai nuskenuotos ir įskaitomos. Pateikus ne visus dokumentus, Jūsų paraiška nebus vertinama.

 

Motyvacinis pokalbis

Motyvacinis pokalbis priėmimo komisijose vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete (A. Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas)  gegužės 17 d. Motyvaciniame pokalbyje pretendentams dalyvavimas privalomas.

 

Rezultatų paskelbimas

Apie atrankos rezultatus dalyvavusieji bus informuoti iki gegužės 20 d. paraiškos formoje nurodytu elektroniniu paštu.

Studijos norintiems įgyti pedagogo kvalifikaciją

Asmenys, baigę bakalauro studijas ir ketinantys dirbti bendrojo ugdymo ar neformaliojo švietimo įstaigose, bet neturintys pedagogo kvalifikacijos, kviečiami ją įgyti projekto „Tęsk“ lėšomis studijuojant profesinių studijų programą Pedagogikos studijos.

 • Šių studijų trukmė – 1 metai;
 • Programos teorinė dalis (30 kreditų) vykdoma nuotoliniu būdu;
 • Pedagoginę praktiką (30 kreditų) galima atlikti KTU vardo mokyklose, studento-mokytojo darbovietėje, užsienio ugdymo institucijose.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams:

 • aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • pareiškėjo motyvacija (paraiškoje turi būti suformuluoti esminiai motyvai įgyti pedagogo kvalifikaciją ir dalyvauti studijose).

Prašymų studijuoti pateikimas

Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

Stojantieji į profesines Pedagogikos studijas turi pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą paraišką (el. paštu pateikiamas pasirašytas pareiškėjo skenuotas variantas);
 • asmens dokumento kopiją;
 • aukštojo mokslo diplomo/ų ir priedėlio/ių kopijas;
 • darbdavio rekomendaciją ir įsipareigojimą užtikrinti pedagogo darbo krūvį (neprivalomas dokumentas; el. paštu pateikiamas skenuotas variantas, pasirašytas pareiškėjo darbdavio);
 • dokumento, patvirtinančio pavardės (vardo) keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.

Paraiškos dalyvauti atrankoje į profesines pedagogikos studijas priimamos  iki liepos 15 d. 12:00 val.

Dokumentų kopijas prašome sudėti į vieną aplanką ir siųsti per WeTransfer didelių failų siuntimo programą el. paštu pedagogikos.studijos@ktu.lt. Prašome užtikrinti, kad visos dokumentų kopijos būtų kokybiškai nuskenuotos ir įskaitomos. Pateikus ne visus dokumentus, Jūsų paraiška nebus vertinama.

 

 

Motyvacinis pokalbis

Motyvacinis pokalbis priėmimo komisijose vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete (A. Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas)  liepos 18 d.  Motyvaciniame pokalbyje pretendentams dalyvavimas privalomas.

 

Rezultatų paskelbimas

Apie atrankos rezultatus dalyvavusieji bus informuoti iki liepos 20 d. paraiškos formoje nurodytu elektroniniu paštu.

 

Įmokos ir rekvizitai

Privalomos įmokos

 • Stojamoji studijų įmoka (moka stojantieji per pedagogikos krypties profesines studijų priėmimą, prieš pradedant prašymo nagrinėjimą): 12€, įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, kodas 2881
 • Registracijos studijoms įmoka (moka visi pakviestieji studijuoti, pasirašydami studijų sutartis): 45€, įmokos pavadinimas – Registracijos studijoms įmoka, kodas 103170
 • Studijų įmoka (moka priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas, kiekvieno semestro pradžioje): studijų įmokų dydžiai tvirtinami Universiteto Senato nutarimu, kaina nurodyta studijų sutartyje, įmokos pavadinimas – Už studijas, kodas 103161

Konsultacija dėl apmokėjimo

Jei atlikote apmokėjimą, tačiau per 2 darbo dienas Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) nematote patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą, kreipkitės į KTU Finansų departamento vyr. buhalterę Ireną Narmontienę, el. p. irena.narmontiene@ktu.lt, arba tel. +370 (37) 300 688. Rašant el. laišką, būtina pridėti mokėjimo išrašą ir nurodyti įmokos tipą.

Sąskaitų rekvizitai

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas (jei turi). Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę.
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT 2X
Luminor bankas: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X

Mokantiems įmokas per „Swedbank“: nuo 2017 m. sausio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „Swedbank“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Mokantiems įmokas per „SEB bankas“: nuo 2017 m. lapkričio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „SEB Lietuva“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Studijų kainos

2019 m. metinė studijų kaina studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Studijų krypčių grupė Metinė kaina
nuolatinės
Metinė kaina
ištęstinės
Kredito
kaina
Ugdymo mokslai (Pedagogika) 2595€ 1730€ 43,25€

Finansinė parama

Universitete siūlomos įvairios finansinės paramos ir skatinimo galimybės. Visa aktuali informacija pateikiama čia.

Finansinę paramą administruoja ir konsultacijas teikia Studentų informacijos centras, tel. +370 37 300 080, el. p. klausk@ktu.lt, adresu Studentų g. 50-168, Kaunas.

 

Studijų sutartis

Studijų sutarties sudarymas

 1. Numatytomis datomis yra skelbiamas kvietimas studijuoti, kviečiamieji studijuoti papildomai informuojami el. paštu, kurį nurodė teikdami priėmimo prašymą.
 2. Asmenys, pakviesti studijuoti Universitete, pagal nustatytus terminus turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį.
 3. Kviečiamieji pagal nustatytus terminus turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį.
 4. Sudarant studijų sutartį privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką. Nutraukus studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
 5. Nepasirašius studijų sutarties pagal kvietime nustatytą terminą, kvietimas studijuoti anuliuojamas, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
 6. Studijų sutartį pasirašyti ir dokumentus pateikti galima ir per įgaliotą asmenį, tokiu atveju būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.
 7. Studijų sutartį galima sudaryti:

Nuotolinis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartis nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis), sudaroma per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSSIS).
 2. Gavus kvietimą studijuoti į el. paštą, kurį nurodėte teikdami priėmimo prašymą, rasite aktyvią nuorodą ir galėsite prisijungti prie ESSSIS elektroninei studijų sutarčiai sudaryti.
 3. Rugsėjo mėnesį atvykus studijuoti fakulteto studijų centre, privaloma pateikti dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti) sugojimui:
 • asmens tapatybės kortelės ar paso;
 • bakalauro diplomo, jo priedėlio (priedo);
 • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
 • pažymos apie darbą ugdymo įstaigoje (jei dirba);
 • pažymos apie skaitytus pranešimus konferencijose;
 • pažymos apie parengtas programas ir jų pagrindu vestus seminarus;
 • pažymos apie dalyvavimą projektuose;
 • publikacijų (straipsnių, išleistų knygų titulinių lapų ir turinio);
 • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas);
 • visų kitų prašyme nurodytų dokumentų.
 1. Norint sudaryti studijų sutartį nuotoliniu būdu (per ESSSIS) privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 2. Studijų sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSSIS), instrukcija:

Tiesioginis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji privalo asmeniškai atvykti į Universitetą.
 2. Įforminant priėmimą pakviestieji privalo turėti su savimi visus originalius dokumentus, kuriuos nurodė pildydami prašymą. Originalūs dokumentai parodomi priėmimą įforminančiam darbuotojui, o jų kopijos pateikiamos saugojimui. Privalomos dokumentų kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės ar paso;
  • bakalauro diplomo, jo priedėlio (priedo);
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • pažymos apie darbą ugdymo įstaigoje (jei dirba);
  • pažymos apie skaitytus pranešimus konferencijose;
  • pažymos apie parengtas programas ir jų pagrindu vestus seminarus;
  • pažymos apie dalyvavimą projektuose;
  • publikacijų (straipsnių, išleistų knygų titulinių lapų ir turinio);
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas);
  • visų kitų prašyme nurodytų dokumentų.
 3. Stojantieji pakviesti studijuoti studijų sutartį pasirašo ir priėmimo įforminimui privalomus dokumentus pateikia adresu: Kaunas, A. Mickevičiaus g. 37-102, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centre.