en

Aplinkosaugos inžinerija ir technologija

Kintantis klimatas skatina kokybiškai naują socialinės atsakomybės bei aplinkosaugos sampratą. Greitai besivystanti aplinkosaugos inžinerijos ir technologijos sritis siekia užtikrinti saugią ir kokybišką gyvenamąją aplinką Žemėje. Ši studijų programa didžiuojasi ilgiausia patirtimi rengiant aplinkosaugos specialistus Lietuvoje ir toliau siekia ruošti tarptautinio lygmens profesionalus.

Baigę studijas galėsite tapti klimato kaitos valdymo, aplinkosaugos inžinerijos ir technologijos ekspertu, viešosios nuomonės formuotoju aplinkosaugos srityje, dirbti aplinkosaugines inovacijas kuriančiose grupėse, kurti ir valdyti skaitmeninį turinį.  Pasaulyje nuolat augant aplinkosaugos specialistų poreikiui karjera neapsiriboja Lietuva – absolventai sėkmingai įsidarbina ir užsienio šalyse (AB „Sweco“, UAB „Cowi“, UAB „IKEA Industry“, UAB „Philip Morris International“, UAB „Mondelez“, „Aarsleff“, „Airlabs“, „Aquacare Europe B.V.“, „Ramboll Finland“).

 

Kodas 6121EX003
Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Aplinkos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Irmantas Valūnas

LR AM Taršos prevencijos politikos grupės patarėjas Vandenų politikos klausimais

Dr. Ingrida Valavičienė

VĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorė

Dr. Emilija Jelisejevienė

„IKEA Industry Lietuva“ Tvariosios plėtros vadovė

Giedrius Kazakevičius

UAB „Kauno vandenys“ Techninio - projektų skyriaus viršininkas
 

Programos vertės

Studijos

Verslo atstovai dalyvauja studijose

Dalį paskaitų skaito verslo atstovai – praktikai, tokiu būdu studentai susipažįsta su realiais aplinkosaugos iššūkiais ir technologinėmis naujovėmis. Didelę tarptautinę patirtį turintys dėstytojai taiko inovatyvius dėstymo metodus.

Saviraiška

Specialybė, darantį įtaką

BA+ sudarys galimybę greta aplinkosaugos įgyti verslo kūrimo ir valdymo, skaitmeninio marketingo, kompiuterinio projektavimo  ir kitų sričių žinių bei praktinių įgūdžių. Išmanysite inovacijų kūrimo principus, formuosite viešąją nuomonę aplinkosaugos srityje.

Karjera

Tarptautinio lygmens aplinkosaugos profesionalai

Baigę studijas būsite Lietuvoje ir užsienio šalyse vertinamas aplinkosaugos specialistas, padėsite kurti tvarų verslą ir didinti visuomenės sąmoningumą. Tai profesija, reikalinga visose pramonės ir verslo įmonėse, aplinkosaugos konsultacijų bendrovėse, valstybinėse įmonėse ir institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, o taip pat ir vystant savo ekoverslą.

Infrastruktūra

Šiuolaikiška, moderni įranga

Studijos įgyvendinamos šiuolaikinėse technologijų ir tyrimų laboratorijose. Gebėsite vertinti technologinių procesų ir produktų poveikį aplinkai.

Aplinka

Socialiai įtrauki ir kūrybinga studijų aplinka

Socialiai įtrauki ir kūrybinga studijų aplinka suteikia puikias sąlygas studijoms ir iniciatyvoms įgyvendinti.

 

Įgūdžių aprašas

Aplinka – procesai, būklė, kaita, modeliavimas
Tarša – šaltiniai, savybės, sklaida, toksinis poveikis
Ekotechnologijos – nuotekų valymas, atliekų tvarkymas, oro taršos mažinimas, išteklių atgavimas
Prevencija – darnus vystymasis, būvio ciklas, ekologinis projektavimas, žiedinė ekonomika
Aplinkos sistemų suvokimas Aplinkos kokybės vertinimas ir modeliavimas Aplinkos technologijų išmanymas Išteklių tausojimas, taršos prevencija, aplinkos ekonomika ir teisė

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

Atsiliepimai

Marius Mockus

UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ aplinkosaugos specialistas

 

Pramonės įmonėms reikalingi aplinkosaugos specialistai, turintys sisteminį požiūrį ir kritišką technologinį mąstymą. Universalumas geriau nei siaura gili specializacija.

Lijana Gottby

„Švedijos geologijos tarnyba“ užterštų vietų valymo projektų vadovė

 

Kuruojant požeminio ir paviršinio vandens taršos klausimus Švedijos valstybiniame sektoriuje, panaudoju studijų metu įgytas technologines žinias apie taršos šaltinius, prevencijos priemones ir aplinkosauginių problemų valdymą.

Richard Bolz

AB „Klaipėdos vanduo“ Vandentiekio tinklų tarnybos vadovas

 

„Aplinkosaugos inžinerijos studijos Cheminės technologijos fakultete suteikė aplinkosauginių ir technologinių žinių, paskatino įvairiapusį ekonominį bei socialinį mąstymą. Tai suteikė didelį privalumą įsitvirtinant darbo rinkoje, skirtingose darbo vietose sprendžiant įvairias užduotis.“

Karjera

Studento gebėjimai:

– gebės identifikuoti svarbiausias aplinkos problemas, klimato kaitos procesus;

– gebės parinkti technologines ir organizacines priemones klimato kaitai valdyti, aplinkos kokybei gerinti;

– gebės taikyti matematinio, fizikinio ir empirinio modeliavimo principus ir parinkti tinkamiausią metodą aplinkos procesams modeliuoti.

 

Studento kompetencijos:

– aplinkos sistemų suvokimas, aplinkos kokybės vertinimas ir modeliavimas;
– aplinkos kokybės gerinimo bei išteklių atgavimo technologijų išmanymas;
– tvaraus vystymosi principų įgyvendinimas, žiedinės ekonomikos ir aplinkos teisės išmanymas.

 

 

Gali tapti

– tvarumo vertinimo metodų ir priemonių (būvio ciklo vertinimas, medžiagų srautų analizė) taikymas technologijų poveikio aplinkai mažinimui;
– technologijų, skirtų įvairių aplinkos terpių kokybės kontrolei ir valdymui, kūrimas ir taikymas;
– išteklių atgavimo technologijų kūrimas ir procesų valdymas.

– žmogaus veiklos poveikio aplinkai vertinimas, planų ir programų, skirtų aplinkai saugoti ir atkurti, rengimas;
– aplinkos kokybės vertinimas, tyrimų programų sudarymas;
– įmonės atitikties aplinkosauginiams reikalavimams užtikrinimas, taršos prevencijos, žiedinės ekonomikos principų taikymas.

– inovatyvių, efektyvių ir ilgaamžiškų taršos mažinimo ir išteklių atgavimo sistemų projektavimas;
– technologinių procesų analizė, kontrolė ir optimizavimas;
– projektų ir ataskaitų rengimas.

– gerosios patirties analizė, aplinkosaugos politikos rekomendacijų rengimas;
– teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimas;
– aplinkosaugos programų bei projektų inicijavimas ir įgyvendinimas.

– aplinkosauginės dokumentacijos rengimas;
– ūkinės veiklos poveikio aplinkai analizė ir vertinimas;
– aplinkosaugos projektų paraiškų rengimas.

– eko-verslo idėjų generavimas;
– išteklių srautų analizė, produkto poreikio analizė ir projektavimas;
– lėšų pritraukimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

chemija arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos koordinatorė
Radvilėnų pl. 19, C-039
Doc. dr. Ilona Jonuškienė

tel. +370 (37) 300 156
e. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt