en

Aplinkosaugos inžinerija ir technologija

Šiandien susiduriame su dideliais iššūkiais: sparčiai kintantis klimatas ir kitos aplinkos problemos reikalauja neatidėliotinų sprendimų. Todėl greitai besivystanti aplinkosaugos inžinerijos ir technologijos sritis, siekia užtikrinti saugią ir kokybišką gyvenamąją aplinką Žemėje.

Baigus šias studijas, toks bus ir pagrindinis jūsų tikslas. Pasaulyje nuolat augant aplinkosaugos specialistų poreikiui, jūsų karjera tikrai neapsiribos Lietuva – šios studijų programos absolventai sėkmingai įsidarbina ir užsienio šalių įmonėse.

Ši studijų programa turi ilgiausią patirtį rengiant aplinkosaugos specialistus Lietuvoje.

Kodas 6121EX003
Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Aplinkos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Irmantas Valūnas

LR AM Taršos prevencijos politikos grupės patarėjas Vandenų politikos klausimais

Dr. Ingrida Valavičienė

VĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorė

Dr. Emilija Jelisejevienė

„IKEA Industry Lietuva“ Tvariosios plėtros vadovė

Giedrius Kazakevičius

UAB „Kauno vandenys“ Techninio - projektų skyriaus viršininkas
 

Programos vertės

Studijos

Tapkite įtakingais

Geras specialistas turi plačias kompetencijas ir dar platesnį akiratį. BA+ studijų modelis suteiks galimybę greta aplinkosaugos įgyti verslo kūrimo ir valdymo, skaitmeninio marketingo, kompiuterinio projektavimo ir kitų sričių žinių bei praktinių įgūdžių. Galėsite formuoti viešąją nuomonę aplinkosaugos srityje.

Saviraiška

Pažintis su verslo pasauliu

Dar studijuodami akis į akį susitiksite su verslo atstovais, kurie ateityje taps jūsų kolegomis – jų dėstomų paskaitų metu susipažinsite su realiais aplinkos iššūkiais ir svarbiausiomis technologinėmis naujovėmis.

Karjera

Daug žadanti karjera

Baigę studijas tapsite dėmesio vertu aplinkosaugos specialistu, vertinamu ir Lietuvoje, ir užsienyje. Šie profesionalai, reikalingi visose pramonės ir verslo įmonėse, tokiose kaip UAB „Philip Morris International“, AB „IKEA Industry“ ar UAB „Mondelez“, taip pat aplinkosaugos konsultacijų bendrovėse, valstybinėse įmonėse ir institucijose, nevyriausybinėse organizacijose.

Infrastruktūra

Studijoms – modernios priemonės

Visų studijų metu tobulėsite šiuolaikinėse technologijų ir tyrimų laboratorijose, kuriose – nauja bei moderni įranga. Be to, didelę tarptautinę patirtį turintys dėstytojai taiko inovatyvius dėstymo metodus, todėl čia išmoksite vertinti technologinių procesų ir produktų poveikį aplinkai.

Aplinka

Būsite socialiai aktyvūs

Turėsite puikias galimybes įsitraukti į universiteto dėstytojų ir studentų organizuojamas kampanijas, visuomenines akcijas, sprendžiant „karštas“ aplinkosaugos problemas.

 

Įgūdžių aprašas

Aplinka – procesai, būklė, kaita, modeliavimas
Tarša – šaltiniai, savybės, sklaida, toksinis poveikis
Ekotechnologijos – nuotekų valymas, atliekų tvarkymas, oro taršos mažinimas, išteklių atgavimas
Prevencija – darnus vystymasis, būvio ciklas, ekologinis projektavimas, žiedinė ekonomika
Aplinkos sistemų suvokimas Aplinkos kokybės vertinimas ir modeliavimas Aplinkos technologijų išmanymas Išteklių tausojimas, taršos prevencija, aplinkos ekonomika ir teisė

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

Atsiliepimai

Marius Mockus

UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ aplinkosaugos specialistas

 

Pramonės įmonėms reikalingi aplinkosaugos specialistai, turintys sisteminį požiūrį ir kritišką technologinį mąstymą. Universalumas geriau nei siaura gili specializacija.

Lijana Gottby

„Švedijos geologijos tarnyba“ užterštų vietų valymo projektų vadovė

 

Kuruojant požeminio ir paviršinio vandens taršos klausimus Švedijos valstybiniame sektoriuje, panaudoju studijų metu įgytas technologines žinias apie taršos šaltinius, prevencijos priemones ir aplinkosauginių problemų valdymą.

Richard Bolz

AB „Klaipėdos vanduo“ Vandentiekio tinklų tarnybos vadovas

 

„Aplinkosaugos inžinerijos studijos Cheminės technologijos fakultete suteikė aplinkosauginių ir technologinių žinių, paskatino įvairiapusį ekonominį bei socialinį mąstymą. Tai suteikė didelį privalumą įsitvirtinant darbo rinkoje, skirtingose darbo vietose sprendžiant įvairias užduotis.“

Karjera

Jūsų žinios leis:

– Identifikuoti svarbiausias aplinkos problemas, klimato kaitos procesus.

– Parinkti technologines ir organizacines priemones klimato kaitai valdyti, aplinkos kokybei gerinti.

– Taikyti matematinio, fizikinio ir empirinio modeliavimo principus ir parinkti tinkamiausią metodą aplinkos procesams modeliuoti.

– Įgyvendinti tvaraus vystymosi ir žiedinės ekonomikos principus.

 

 

Gali tapti

Šie specialistai ne tik inicijuoja, bet ir įgyvendina aplinkosaugos programas ir projektus, analizuoja gerąją patirtį, rengia aplinkosaugos politikos rekomendacijas, užtikrina teisės aktų įgyvendinimą.

Tai profesionalai, kuriantys, vystantys ir valdantys technologijas, skirtas įvairių aplinkos terpių kokybės kontrolei ir valdymui, taip pat išteklių atgavimui. Dažniausiai jie dirba aplinkosaugines inovacijas kuriančiose grupėse. Rūpindamiesi technologijų poveikio aplinkai mažinimu jie taiko tvarumo vertinimo metodus ir priemones.

Šių specialistų atsakomybė – vertinti žmogaus veiklos poveikį aplinkai, rengti planus ir programas, skirtas aplinkai saugoti ir atkurti. Jie taip pat vertina aplinkos kokybę, sudaro tyrimų programas, užtikrina įmonių atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams, įgyvendina taršos prevencijos ir žiedinės ekonomikos principus, kuria ir valdo skaitmeninį turinį.

Pagrindinis tokių profesionalų tikslas – inovatyvių, efektyvių ir ilgaamžiškų taršos mažinimo ir išteklių atgavimo sistemų projektavimas. Be to, jie analizuoja, kontroliuoja ir optimizuoja technologinius procesus.

Tokie specialistai atsakingi už aplinkosauginės dokumentacijos rengimą, ūkinės veiklos poveikio aplinkai analizę ir vertinimą, aplinkosaugos projektų paraiškų rengimą.

Šie specialistai analizuoja gerąsias patirtis, rengia aplinkosaugos dokumentus, užtikrina teisės aktų įgyvendinimą. Jie – viešosios nuomonės formuotojai. Dažniausiai dirba ministerijose, savivaldybėse, kitose viešojo sektoriaus institucijose.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą
Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą
Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą
Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas
matematika

0,4

Brandos egzaminas
Antrasis dalykas
chemija arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys
Trečiasis dalykas
dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys
Ketvirtasis dalykas
lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas
Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.
Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.
Papildomi kriterijai
Kriterijus Vertė balais
Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:
Studijos lietuvių kalba
Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €
Studijos anglų kalba
Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Vaida Kitrytė
el.p. vaida.kitryte@ktu.lt
+37065038165

 

Studijų programos koordinatorė
Doc. dr. Violeta Kaunelienė
el.p. violeta.kauneliene@ktu.lt
+37068214778