Gamybos inžinerija

Sakoma, kad kūrybiškumas turi prasmę tik tuomet, kai tas kūrybines idėjas įmanoma realizuoti. Todėl visada reikia žmonių, kurie vietoj „to neįmanoma padaryti“ pasakytų „o gal pabandom?“. Gamybos inžinieriai – būtent tie žmonės. Jie mintis paverčia kūnais, dažnai paneigdami skeptikus ir įrodydami, kad beveik viskas yra įmanoma. Šios studijos – tai technologijų suvokimo ir procesų valdymo bei skaitmenizavimo derinys. Tai technologinių procesų projektavimas, robotizavimas, optimizavimas, planavimas bei valdymas – čia išmoksite visa tai, ko reikia norint užtikrinti sklandų ir efektyvų gamybos procesą.

 

Priėmimas į studijų programą nevykdomas.

 

 

programos aprašas

 

 

Sužinok daugiau

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2023 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2023-2024 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3727 €
Kredito kaina 62,12 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

Studijų krypties programų vadovė
Doc. dr. Regita Bendikienė
Studentų g. 56-320, Kaunas
tel. +370 37 323 769
el. p. regita.bendikiene@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Medžiagos – stiprumas, standumas, stabilumas.
Įrengimai – projektavimas, veikimas, dinamika, jėgos.
Matavimai – sistema, metodai, principai.
Valdymas – procesai, projektai, personalas.
Inžinerinės medžiagos Įrankių ir įrangos projektavimas Gamybos organizavimas Saugi gamyba

 

 

Programos vertės

„Investors‘ Spotlight“

Pripažinimo sulaukusi studijų programa

Gamybos inžinerijos bakalauro studijų programai suteiktas garbingas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas, oficialiai patvirtinantis, kad programa atitinka Lietuvos ir užsienio įmonių bei investuotojų lūkesčius ir yra lyderiauja Lietuvoje rengiant gamybos inžinerijos specialistus.

Investors‘ Spotlight kokybės ženklas

Galingi IT įgūdžiai
Darbas

Inžinerijos sritis – ne tik vyrams

Nors rinkoje vis dar gajus mitas, kad inžinerija – tik vyrams, Lietuvos statistikos duomenys šį mitą griauna: daugiau nei pusė visų Lietuvos mokslininkų ir inžinierių yra moterys. Moterų skaičius inžinerijos srityje sudaro didžiausią dalį Europos Sąjungoje: Lietuvoje – 55 proc., kai tuo tarpu, pavyzdžiui, Liuksemburge – vos 28 proc.

Studijos

Išmanioji gamyba

Studijuodami susipažinsite su begale šiuolaikinės gamybos inžinerijos terminų, iš kurių svarbiausias – išmanioji gamyba. Tai sritis, apimanti visus gamybos procesus, kuri šiuo metu jau įvardijama kaip naujoji pramonės revoliucija. Joje naudojamos visiškai integruotos, bendradarbiaujančios gamybos sistemos, reaguojančios ir prie rinkos pokyčių prisitaikančios realiu laiku. Vienas iš žingsnių išmaniosios gamybos link – virtualus produktų 3D projektavimas, skaitmeninė gamyba, su kuria susipažinsite studijuodami Gamybos inžinerijos studijų programoje.

„Pramonė 4.0“

Tiesus kelias į rytdienos inžinerijos elitą

Studijų metu turėsite galimybę lankytis Pramonė 4.0 iniciatyvą palaikančiose įmonėse. Tai modernios, įvairaus profilio įmonės, kuriose gausu savo srities profesionalų. Būtent jie dėstys specialybės studijų moduliuose, padės įgyti vertingos patirties ir išplės jūsų supratimą apie šiuolaikinę gamybą. Studijuodami galėsite susitelkti į galimą karjeros kryptį ir susipažinti su savo ateities kolegomis dar prieš įsiliejant į darbo į rinką.

Karjera

Plačios galimybės pažangiųjų technologijų įmonėse

Gamybos inžinerijos specialistų poreikį lemia nuolat augantis Lietuvos pramonės skaitmeninimo ir automatizavimo lygis, kuris savo piką pasieks kai beveik visas sritis neišvengiamai palies Pramonė 4.0. Be to, neseniai į Lietuvos gamybos sektorių įžengė milžiniškos užsienio korporacijos, tokios kaip Vokietijos automobilių komponentų gamintoja „Continental“ bei elektronikos komponentų gamintoja „Hella“. Šios įmonės – potencialios, puikiai apmokamos darbo vietos tokiems specialistams kaip jūs.

Kompetencijų tobulinimas

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios ir praktiniai įgūdžiai leis:

 • kurti produktus, valdyti gamybos procesus, parinkti technologinę įrangą ir užtikrinti optimalią jos eksploataciją;
 • atpažinti ir analizuoti naujas gamybos inžinerijos problemas, planuoti jų spendimo strategiją;
 • projektuoti technologines sistemas, procesus ir jų elementus, įvertinti ir valdyti procesų bei medžiagų panaudojimo riziką;
 • valdyti modernias automatizuotas gamybos linijas;
 • derinti bendrųjų ir specialiųjų gamybos inžinerijos ir technologijų dalykų žinias sprendžiant realias inžinerines problemas.

 

 

 

 

 

Gali tapti

 • technologinių procesų priežiūra, tobulinimas ir kokybės užtikrinimas;
 • pramonės įrengimų eksploatacija, techninė priežiūra, derinimas, gedimų identifikavimas ir šalinimas, įrenginių darbinių parametrų koregavimas.
 • įrengimų, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir gamybos vystymo strategijos rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;
 • darbo jėgos naudojimo, darbuotojų darbo grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 • gamybos techninių sąlygų rengimas bei sistemų išdėstymo numatymas.
 • elektroninių ar kompiuterizuotų valdymo pultų valdymas, stebint ir kontroliuojant optimizuojamus procesus;
 • įrangos ir sistemų kontrolė ir tikrinimas gedimams nuistatyti;
 • įrenginių ir mašinų operatorių, surinkėjų ir kitų darbuotojų priežiūra.
 • technologinių procesų automatizavimo priemonių diegimas gamyboje;
 • racionalių automatizavimo ir robotizacijos sprendimų paieška, monitoringo, diagnostikos ir kompiuterizuoto valdymo priemonių efektyvaus panaudojimo klausimų sprendimas;
 • technologinių įrenginių veikimo analizė ir našumo didinimas.
 • gamybos planavimas ir organizavimas, gamybos kokybės bei terminų priežiūra, darbuotojų motyvavimas, ugdymas ir kontrolė;
 • įmonės dokumentacijos, atitinkančios geros gamybos praktikos (GGP) reikalavimus ruošimas/atnaujinimas;
 • įrangos parinkimas, derybos su tiekėjais.

 

 

BA+ kompetencijos

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų. Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Antanas Čiuplys

Antanas Čiuplys

Mechanikos ir medžiagų inžinerijos ekspertas
Lina Kavaliauskienė

Lina Kavaliauskienė

Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos narė
Virginija Gylienė

Virginija Gylienė

Gamybos inžinerijos ekspertė
Ingrida Venytė

Ingrida Venytė

Gamybos inžinerijos ekspertė
Regita Bendikienė

Regita Bendikienė

Mechanikos ir medžiagų inžinerijos ekspertė, KTU tarybos narė

 

 

Atsiliepimai

Edvinas Dubinskas

Dr. Edvinas Dubinskas

UAB „Baltec CNC Technologies“ Technologijų skyriaus vadovas

 

Gamybos inžinerijos programos absolventai greitai įsisavina ir perpranta techninius gamybos niuansus, turi sisteminį mąstymą, bendrą technologinį paruošimą. Absolventų įgytos žinios leidžia jiems per trumpą laiką perprasti modernius gamybos procesus.

Vaidas Babrauskas

Vaidas Babrauskas

UAB „KB Components“ gamybos inžinierius

 

Nuo pat pirmojo semestro jaučiau, jeigu kruopščiai, neapgaudinėdamas nei savęs, nei dėstytojų, sieksiu žinių, šios studijos nuves ten, kur aš noriu būti. Mano atveju, tai stipri tarptautinė kompanija, leidžianti atsiskleisti jauniems specialistams.

Dr. Elingas Čekas

Dr. Elingas Čekas

UAB „Festo“ skaitmeninės inžinerijos skyriaus vadovas

 

Gamybos inžinerijos specialistų svarba - nenuginčijama. Ypatingai jei kalbame apie Kauno zoną. Čia kuriasi vis naujos įmonės, kurios ieško jaunų gabių jaunuolių. Jauno specialisto įgūdžiai labai priklauso nuo jo asmeninio požiūrio. Elingo manymu - teigiamas požiūris ir noras tobulėti ir augti savo srityje sukuriamas universitete, vėliau pernešamas į gamybos įmonę.
Kaip teigia Festo atstovas, gamybos sektorius pasaulyje auga nepaisant esamos ekonominės, demografinės bei socialinės situacijos. Todėl jauni specialistai norintys siekti karjeros šioje srityje visuomet gebės rasti sau vietą.
Taip pat Elingas užtikrintai teigia, kad daug lengviau užsiauginti profesionalų darbuotoją, kuris į įmonę ateina jau turėdamas žinių ir gamybos inžinerijos sampratą, o vėliau jas geba taikyti praktikoje. Nepamiršti reikia ir motyvacijos, nes motyvacija Gamybos inžinerijos studentui atveria duris į garsiausias ir didžiausias pasaulinio lygio gamybos įmones.

Laurynas Straukas

Laurynas Straukas

UAB „Aurika“ Gamybos departamento direktorius

 

Gamyba yra visur, visi daiktai, kuriuos naudojame, juos kažkas pagamino. Specialistų poreikis yra labai didelis, kaip pastebime, kuriasi vis naujos įmonės kurioms reikalingi gamybos procesų inžinieriai, technologai, mechatronikos ir kitų krypčių specialistai. Esant darbuotojų stygiui, įmonės specialistus kviečia iš užsienio šalių, nors tikrai mieliau rinktųsi kraštietį.
Didžiųjų įmonių vadovai skatina jaunimą rinktis gamybos inžinieriaus kelią, kuris atveria daug durų į darbo rinką. Įmonėse jaunimas pradeda savo karjeros kelią inžinieriais, tačiau išauga iki vadovo pareigas užimančio asmens. Čia Laurynas pabrėžia, kad Gamybos inžinerijos studijų programa yra puikus startas!!!
Laurynas didžiuojasi, kad baigė šią studijų programą KTU. Taip pat pamini, kad studijų metu įgytos žinios padeda ne tik darbinėje veikloje, bet ir gyvenime: pradedant gebėjimu sutaisyti sugedusį daiktą, baigiant kokybiško daikto išsirinkimu begalinėje pasiūloje.

 

 

 

D.U.K.

Šios studijos tinkamos tiek merginoms, tiek vaikinams. Pastebima, kad inžinerines studijas renkasi vis daugiau merginų, kurios vėliau sėkmingai įsilieja į darbo rinką, puikiai sprendžia pramoninės gamybos klausimus, užima vadovaujančias pozicijas bei kyla karjeros laiptais.

Visuotinos gamybos integracijos eroje, esant skirtingų gaminių ir technologijų gausai, gamybos inžinerijos specialistų paklausa – nuolatinė, tačiau šios srities darbuotojai dažnai susiduria su naujais iššūkiais. Tobulėjančios technologijos ir įrenginiai neleidžia apsiriboti universitetinėmis žiniomis ir skatina nuolat mokytis – gamybos sektoriuje procesai yra sparčiai automatizuojami, todėl naujų technologinių prietaisų valdymui reikia tobulėti siekiančių specialistų.

Dauguma pramonės įmonių pereina prie žaliosios gamybos – atsisakoma gaminti iš žalingų aplinkai medžiagų, ištekliai vartojami tausiai, ieškoma naujų efektyvių gamybos sprendimų.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

Studijų krypties programų vadovė
Doc. dr. Regita Bendikienė
Studentų g. 56-320, Kaunas
tel. +370 37 323 769
el. p. regita.bendikiene@ktu.lt