ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Mados inžinerija

Kaip veikia mada, tikriausiai, puikiai žinome: pasaulio kūrėjai semiasi įkvėpimo iš praeities arba kuria kažką absoliučiai naujo, pasinaudodami tuo, ką turi šiuo metu. Mados inžinierių užduotis į kūrėjų rankas „įdėti“ naujus įrankius arba juos pasitelkti, kuriant ateities mados produktus. Ši studijų programa orientuota į kūrybiškus žmones, kuriems bus įdomu sekti naujausias mados tendencijas, šiuolaikinius sprendimus naujos tekstilės ir jos gaminių kūryboje. Čia išmoksite kurti naujas medžiagas, kokybišką klasikinę ir alternatyvią madą, projektuoti technologijas bei gamybos procesus, organizuoti verslo ir socialinę aplinkas. O jeigu trumpai – sieksite tobulumo ir savo kūrybiškiausių idėjų įgyvendinimo.

 

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2022 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as ir 7-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2022 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 -2022 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2022-2023 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą

Nuolatinė studijų forma 3524 €
Kredito kaina 58,73 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Doc. dr. Jurgita Domskienė

Studentų g. 56, 248 kab., Kaunas
el. p jurgita.domskiene@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

 

 

Programos vertės

Studijos

Mokslas ir kūryba

Įsitikinsite patys: teorija gali būti ir praktinė. Studijuodami čia, mokslo inovacijų žinias pritaikysite dizainui.

Gebėjimai

Inžinerinės žinios

Programoje skatinamas ne tik kritiškas, bet ir kūrybiškas mąstymas. To prireiks skirtinguose etapuose: ir kūryboje, ir gamyboje.

Infrastruktūra

Profesinių programų perpratimas

Ne visos idėjos gimsta ant balto popieriaus lapo. Studijų metu įsisavinsite specializuotus projektavimo programinius paketus („Lectra“, „Gerber“), plačiai naudojamus šiuolaikinėse įmonėse. Taip pat dirbsite su „AutoCad“, „MathCad“, „Adobe Illustrator“, „Photoshop“ ir kitomis programomis.

Karjera

Dėmesio!

…ieškomi mados inžinerijos specialistai. Tokią žinią išgirsite Lietuvoje ir visoje Europoje. Ir iš tiesų – įsidarbinti galėsite dar studijuodami.

Kolegos

Pilna veiksmo

Kasmet į šią studijų programą susirenka aktyvūs ir pažangūs studentai. Jei mėgstate ar norėtumėte įsitraukti į įvairias kūrybines veiklas, organizuoti renginius, dalyvauti mokslinėse konferencijose ir mados renginiuose, jums čia – tikras rojus.

Kompetencijų tobulinimas

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

 

Karjera

Karjera

Studento kompetencijos

– naujų medžiagų, aprangos ir aksesuarų dizaino kūrimas bei technologijų ir gamybos procesų projektavimas, jų organizavimas ir valdymas;
– medžiagų, gaminių ir technologinių procesų analizavimas ir vertinimas bei procesų parametrų optimizavimas;
– problemų identifikavimas ir analizė, tinkamos laboratorinės įrangos ir tyrimo metodų parinkimas tekstilės medžiagų bei gaminių savybių nustatymui ir įvertinimui;
– įvairių šaltinių duomenų rinkimas, sisteminimas, analizė ir gautų rezultatų pritaikymas kuriant tekstilės bei aprangos dizainą, parenkant technologijas ir užtikrinant kokybę.

Studento gebėjimai

– gebės kurti, vizualizuoti ir techniškai įgyvendinti aukštos pridėtinės vertės, kokybišką ir konkurencingą aprangą;
– gebės taikyti specializuotą programinę įrangą projektuojant gaminius, jų technologijas ir gamybos procesus;
– gebės kurti ir projektuoti naujas klasikinės ir funkcinės tekstilės medžiagas, parinkti pažangias gamybos ir apdailos technologijas;
– gebės taikyti specializuotą programinę įrangą projektuojant tekstilės medžiagų struktūrą ir dizainą;
– gebės organizuoti ir valdyti tekstilės medžiagų gamybos technologinius procesus, spręsti medžiagų kūrimo gamybos bei realizavimo problemas.

 

 

Gali tapti

– aprangos, tekstilės medžiagų dizaino koncepcijų kūrimas, atsižvelgiant į gaminio charakteristikas ir paskirtį;
– estetinių aspektų suderinimas su techniniais, funkciniais, ekologijos ir gamybos reikalavimais;
– dizaino koncepcijų aptarimas, funkcinių ir estetinių medžiagų, gamybos metodų ir apdailos parinkimas, tikslus apibrėžimas ir rekomendavimas gamybai.
– gaminių ir procesų kokybės kontrolė; konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
– technologinių sekų optimizavimas ir koordinavimas, priežiūra, technologinių operacijų sąnaudų įvertinimas;
– kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemų reikalavimų laikymosi gamybos procese tobulinimas ir kontrolė.
– rinkos ir rinkos poreikių stebėsena bei analizė;
– produkto vystymas, bendradarbiavimo veiklos monitoringas;
– derybų organizavimas dėl perkamų / parduodamų prekių, paslaugų kainų, užsakymų organizavimas ir plėtojimas.
– įrangos įsigijimo ir įrengimo priežiūra, sveikatos ir saugos reikalavimų įgyvendinimo koordinavimas, vadovavimas;;
– gamybos veiklos duomenų, komercinių pasiūlymų, ataskaitų rengimas ir kontrolė, biudžeto sudarymas ir valdymas;
– išsamus veiklos planavimas, darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.

 

 

BA+ kompetencijos

 

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų. Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

 

 

 

Kviestiniai lektoriai

Virginijus Urbelis

Virginijus Urbelis

AS „Granberg“ (Norvegija) produkto inžinierius–dizaineris
Olesia Les

Olesia Les

„Olesia Les Design“ dizainerė, prekės ženklo kūrėja
Marija Palaikytė

Marija Palaikytė

„Žinių radijas“ laidos „Mados misija“ autorė.
Darius Daulenskas

Darius Daulenskas

UAB „Gabriel Textiles“ vadovas
Kristina Petravičienė

Kristina Petravičienė

Outdoor'o aprangos prekės ženklo THERMOWAVE Marketingo direktorė

 

 

Atsiliepimai

Audronė Pocienė

Audronė Pocienė

UAB „Omniteksas“ generalinė direktorė

 

Džiugu, kad esame ne tik KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto socialiniai partneriai, bet ir darbdaviai, kasmet įdarbinantys Mados inžinerijos absolventus. Naujai atėję absolventai mūsų įmonėje puikiai pritampa, išnaudodami galimybę taikyti ir tobulinti studijų metu įgytas kompetencijas. Jauniems žmonėms į įmonės veiklą sėkmingai įsilieti padeda išlavintas mąstymas, t. y. procesų kaip visumos ir kiekvieno atskirai suvokimas.

Vilma Pagirė

Vilma Pagirė

UAB „Eustilija“ dizainerė, dirbanti su prekiniais ženklais „Introstyle“ ir „Introstyle Premium“, vystanti nuosavą prekinį ženklą „VP Code“

 

Dirbdama dizainere įmonėje ir kurdama savo prekinį ženklą „VP Code“, labai vertinu technologines žinias ir analitinį mąstymą, įgytą studijų metu. Tikiu, jog sėkmingai veiklai aprangos industrijoje reikia suderinti kūrybą, inžineriją ir verslumą. Turėdama technologinių žinių pagrindą žinau, kad galiu kurti sėkmingai.
Didelė studijų vertė yra žmonės. Man pasisekė, kad studijų metu sutikau be galo talentingų, profesionalių ir, svarbiausia, geranoriškų žmonių. Tai yra neįkainojama. Studijos yra tarsi savotiškas klubas, kuriame žmonės palaiko vieni kitus. Žengiant profesinės karjeros keliu sutikau ne vieną specialistą, baigusį KTU. Smagiausia tai, jog universitetas visada yra tas vardiklis, kuris suartina, padeda bendrauti ir atveria naujų galimybių duris.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Doc. dr. Jurgita Domskienė

Studentų g. 56, 248 kab., Kaunas
el. p jurgita.domskiene@ktu.lt