en

Medžiagos ir nanotechnologijos

Studijuodami gilinsitės į tai, kaip įvairios medžiagos kuriamos ir taikomos pramonėje ir šiuolaikinėse aukštosiose (mikro-, nano-) technologijose, kaip medžiagų savybės tiriamos, vertinamos ir keičiamos. Remdamiesi įsisavintomis medžiagų sandaros, fizikos ir chemijos žiniomis, gebėsite parinkti tinkamas medžiagas ar jų gamybos technologijas įvairioms inžinerinėms ar techninėms problemoms spręsti. Įpusėjus studijoms galėsite rinktis vieną iš siūlomų specializacijų: biomedžiagų ar funkcinių medžiagų. Taip pat programoje yra galimybė rinktis 30 kreditų apimties asmeninį studijų dalykų rinkinį, atsižvelgiant į asmeninius ir darbdavio poreikius, arba studijuoti pagal BA+ kompetencijų rinkinį.

Priėmimas į šią studijų programą 2019 m. nevykdomas.

Teikti prašymą
Kodas 6121FX005
Vieta Kaunas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Medžiagų technologijos
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m., Ištęstinė - 6 m.
Laipsnis Technologijų mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Artūras Vailionis

Stanfordo universitetas, JAV, Profesorius

Hidenori Mimura

Shizuoka universitetas, Japonija, profesorius

Yoshiaki Himeno

Tokijo technologijos institutas, Japonija, profesorius

Masaki Saito

Saito Tokijo technologijos institutas, Japonija, profesorius

Toru Aoki

Shizuoka universitetas, Japonija, Profesorius
 

Programos vertės

Studijos

Studijų programa orientuota į naujų medžiagų nanotechnologijų kūrimą bei taikymą įvairiose srityse

Studijos yra sandūroje tarp technologinių ir fizinių mokslų, kurių metu didžiausias dėmesys skiriamas šiuolaikinėms medžiagoms, biomedžiagoms, mikro- ir nano- aukštosioms technologijoms įsisavinti.

Struktūra

Lanksti studijų programos sandara

Studijų programoje numatytos personalizuotos studijų galimybės, t. y. įpusėjus studijoms galėsite rinktis vieną iš siūlomų specializacijų: biomedžiagų ar funkcinių medžiagų. Taip pat programoje yra galimybė rinktis 30 kreditų apimties asmeninį studijų dalykų rinkinį, atsižvelgiant į asmeninius ir darbdavio poreikius, arba studijuoti pagal BA+ kompetencijų rinkinį.

Įgūdžiai

Puikus šiuolaikinių medžiagų bei jų technologijų savybių ir jų taikymo galimybių išmanymas

Baigęs studijas specialistas puikiai išmano šiuolaikinių medžiagų savybes ir jų taikymo galimybes, aukštąsias mikro- ir nanotechnologijas, naujų funkcinių bei biomedžiagų kūrimą, formavimą ir taikymą.

Karjera

Didėja specialistų paklausa darbo rinkoje

Darbo rinkos tyrimai akcentuoja, kad ateities perspektyviausių specialybių sąraše dominuos specialistai, turintys aukštųjų technologijų bei nanotechnologijų ir įvairių medžiagų kūrimo, taikymo žinių bei praktinių gebėjimų. Tai sritys, į kurias visame pasaulyje daug investuojama ir kurios dažnai vadinamos ateities darbo vietomis.

Infrastruktūra

Šiuolaikinės ir moderniausios įrangos naudojimas

Studijų procese naudojama ne tik įprasta laboratorinė įranga, bet ir naujausia bei pažangiausia įranga, įdiegta „Santakos“ slėnyje.“

 

Įgūdžių aprašas


Pastaba. Ištęstinės studijų formos trukmė 6 metai.

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

Atsiliepimai

Vytautas Narbutas

UAB „Elintos matavimo sistemos“ direktorius

 

Šiuo metu rinkoje galima rasti daug įvairių medžiagų, kurios pasižymi tam tikromis fizinėmis, cheminėmis, elektrinėmis ar optinėmis savybėmis. Kuriant gaminį iškyla daug iššūkių, susijusių su tinkamų medžiagų parinkimu, kad būtų pasiektas norimas rezultatas ir galutinis produktas būtų konkurencingas. Šiuos iššūkius efektyviausiai gali padėti įveikti absolventai, baigę Medžiagų mokslo studijas, taip prisidėdami prie įmonės efektyvumo ir gaminio pridėtinės vertės didinimo.

Tomas Tamulevičius

KTU MGMF profesorius, KTU Medžiagų mokslo institutas, mokslo darbuotojas

 

Universitetas suteikia plačias galimybes mokslinei saviraiškai ir tai motyvuoja nuosekliai siekti karjeros. Pasaulyje nuolat iškyla naujų iššūkių, kuriuos galima išspręsti tik kuriant inovatyvias medžiagas, pasižyminčias naujomis savybėmis. Šiandien jau galiu pasakyti, kad tai buvo geras pasirinkimas ir studijų metu įgytos žinios labai praverčia darbe, kuriame reikia nuolatos mokytis.

Karjera

Studento kompetencijos
– Yra kompetentingas taikyti ir žino bei supranta pagrindinius fizikos ir chemijos reiškinius, jų sąvokas, inžinerinius, elektrotechnikos ir elektronikos, bei teorinės mechanikos pagrindus, skaitinius metodus, matematikos koncepcijas bei principus, supranta matematikos metodų taikymo problemas.
– Yra įsisavinęs pagrindinius modernius fizikinius ir cheminius analizės metodus, taikomus medžiagų moksle ir nanotechnologijose.
–Yra kompetentingas taikyti šiuolaikines mikro- ir nanotechnologijas bei instrumentus, naudojamas funkcines (optines, elektrines, magnetines) medžiagas, mikro- bei nanostruktūras ir jų kūrimą, gamybą, taikymus ir kokybės vertinimą /- arba apie biomedžiagas jų technologijas, žmogaus fiziologines sistemas, biomedicinines ir ultragarsines sistemas, prietaisus bei jų kūrimą, gamybą, taikymus ir kokybės vertinimą (priklausomai nuo pasirinktos specializacijos)
– Yra kompetentingas taikyti šiuolaikinių inžinerinių medžiagų technologijas ir jų fizikinius pagrindus, mikro- ir nanotechnologijas, naujų medžiagų ir struktūrų paieškai ir kūrimui, laikantis nustatytų reikalavimų, turi darbo su technologine ir medžiagų analizės įranga įgūdžių.
– Yra kompetentingas kritiškai vertinti informaciją, savo veiklos rezultatus, profesijos naujoves, dalyvauti diskusijose ir tobulinti savo veiklą, pateikti ir perduoti studijų ir pasirinktos veiklos žinias bei supratimą specialistams ir nespecialistams.

 

Studento gebėjimai
– Geba derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant technologines problemas, prognozuoti, atrinkti ar sukurti optimalių savybių medžiagas įvairioms inžinerinėms reikmėms, parinkti ir pritaikyti atitinkamus technologinius metodus inžinerinėms problemoms modeliuoti, analizuoti ir spręsti.
– Geba taikyti analitinius, matematinius ir kitus metodus medžiagų savybėms modeliuoti ir prognozuoti.
– Geba įsisavinti medžiagų analizės metodus, parinkti reikiamą technologinę ir medžiagų analizės įrangą, dirbti su šiuolaikine technologine ir medžiagų analizės įranga, analizuoti ir interpretuoti analizės rezultatus, taikyti standartinius tyrimų metodus.
– Geba naudotis informacinėmis technologijomis ir bazine programine įranga, taikyti ir naudoti skaitinius kompiuterinius metodus, skirtus specifinėms medžiagų mokslo ir nanotechnologijų problemoms spręsti.
– Geba dirbti tarpdalykinėje komandoje, generuoti naujas idėjas, moka įsigilinti į pateiktus argumentus, geba organizuoti profesinę veiklą, planuoti laiką ir išteklius, išmano projektų valdymo ir verslo aspektus.

 

 

Gali tapti

Technologijų ir gamybos inžinierius (-ė)

– gamybos techninių sąlygų rengimas, medžiagų, įrangos, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas;
– vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai bei projektams, konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
– įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų bei politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles.

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistas (-ė)

– inžinerijos žinių taikymas projektuojant, tobulinant ir vertinant biologines ir sveikatos priežiūros sistemas;
– optinių prietaisų dalių, kuriose naudojama šviesa, projektavimas;
– gamybos procesų analizė, galimų pavojų nustatymas ir saugos procedūrų bei priemonių diegimas.

Medžiagų inžinierius (-ė)

– dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose;
– gamybos metodų, medžiagų, kokybės ir kontrolės standartų nustatymas ir atitikimo techninėms sąlygoms užtikrinimas;
– gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų bei bandymų atlikimas.

Fizikas (-ė)

– fizinių reiškinių matavimo branduolinių technologijų naudojimo pramonėje ir medicinoje, standartų ir protokolų rengimas, įgyvendinimas ir jų laikymosi priežiūra;
– mokslo tiriamųjų ir eksperimentinių darbų atlikimas;
– fizikos koncepcijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas.

Fizinių mokslų technikas (-ė)

– laboratorijos įrenginių ir medžiagų kokybės ir kiekio kontrolė, išsamus projektams reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų apskaičiavimas;
– laboratorijos prietaisų ir įrenginių įrengimas, valdymas ir priežiūra, eksperimentų stebėsena, duomenų skaičiavimas ir registravimas;
– bandymų atlikimas, techninės pagalbos teikimas chemikams ir fizikams atliekantiems mokslo tiriamuosius darbus.

Taikomųjų programų kūrėjas (-a)

– programos kodo rašymas, esamų programų peržiūra, tvarkymas ar plėtra;
– programos kūrimo dokumentų sudarymas ir rašymas;
– programų ir programinės įrangos bandymas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai, kurių įvertinimų  aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas;
b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perkaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

chemija arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal 2019 m. konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Metinė 2019 m. studijų kaina priimtiems studijuoti nuo rugsėjo 1 d. valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2595 €
Ištęstinė studijų forma 1730 €
Kredito kaina 43,25 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovė
Kristina Bočkutė

Studentų g. 50 – 248, Kaunas
e. p. kristina.bockute@ktu.lt
tel. +370 37 300 339