en

Politikos ir saugumo studijos

Politika – vienas labiausiai intriguojančių reiškinių pasaulyje. Tai vieta, kur susikerta visų žmonių interesai, o išeitis reikia surasti greitai ir tik pačias tinkamiausias.

Todėl jei jums smalsu susipažinti su saugumo, rizikos valdymo ir tarptautinių santykių iššūkiais, politikos teorijomis, demokratizacijos procesais, regiono viešojo saugumo grėsmėmis, tarptautinių santykių problematika ir procesais, viešojo sektoriaus aktualijomis – ši programa bus be galo įdomi ir įtraukianti.

Baigę studijas galėsite dirbti savivaldybėse, ministerijose, kitose viešojo sektoriaus organizacijose, ambasadose, Europos Sąjungos institucijose, verslo ir nevyriausybinėse organizacijose, galėsite būti politikos ir saugumo procesų analitikais bei aktyviais viešosios politikos dalyviais.

Pastaba: Priėmimas į studijų programą 2020 m. nevykdomas.

Kodas 6121JX032
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Politikos mokslai
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 3 m. (Dieninė)
Laipsnis Socialinių mokslų bakalauras

Dėstytojai. Tarptautinė patirtis lietuviškose studijose

Florian Rabitz

Free University of Brussels

Andrius Bielskis

University of Warwick

Arvydas Grišinas

University of Kent

Vida Mačikėnaitė-Ambutavičienė

Keio University

Ringailė Kuokštytė

University of Panthéon-Sorbonne

Gintarė Venzlauskaitė

University of Glasgow

Ainius Lašas

University of Washington
 

Programos vertės

Įgūdžiai

Politinių ir tarptautinių procesų išmanymas

Čia įgysite pavydėtinos erudicijos. Gerai suvokti politikos procesus nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste – be galo universali ir naudinga kompetencija. O būtent to ir išmoksite čia, kaip ir gebėjimo imtis savarankiškų tyrimų bei analizės.

Karjera

Karjera svarbiose institucijose

Dalis jūsų galbūt pasirinks politinę karjerą – įstosite į partiją, dalyvausite rinkimuose. Tačiau net ir be politiko karjeros keliai yra itin platūs. Galėsite dirbti konsultacinį-ekspertinį, vadybinį, tiriamąjį darbą savivaldybėse, ministerijose ar kitose labai svarbiose įstaigose.

Infrastruktūra

Projektai su tikrais duomenimis

Studijų metu naudositės Lietuvos statistikos departamento, valstybės tarnybų ir kitų viešų institucijų duomenimis. Turėsite ir unikalią prieigą prie Lietuvos SHM duomenų archyvo ar tarptautinių tyrimų programų duomenų. Visai tai – padės iš tiesų pajausti ir suprasti realią situaciją.

Kolegos

Kolegos – aktyvūs ir ambicingi

Savo programoje susipažinsite su kolegomis, studijuojančiais šią programą iš viso pasaulio, kurie įkvėps ir nustebins. Tai visuomeniškai aktyvūs, motyvuoti ir gerus rezultatus demonstruojantys studentai. Inspiruodami vieni kitus, keldami kartelę – būsite stipri komanda ir dar geriau įsisavinsite žinias.

 

Įgūdžių aprašas

Politikos procesas – problemų identifikavimas, sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, komunikacija
Politikos analizė – apklausos, rinkėjų elgsena, politinių reformų ir programų vertinimas, socialinių duomenų valdymas
Nacionalinis saugumas – viešasis saugumas, tarptautiniai santykiai, kibernetinis saugumas
Etika ir atsakomybė – žmogaus teisės, korupcija, darnus vystymasis, pilietinė visuomenė
Sprendimų projektų derinimas Sprendimų projektų analizavimas Išvadų dėl parengtų sprendimų projektų formulavimas Tikslinių analizių atlikimas apibendrinant gautus rezultatus

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

Atsiliepimai

Julija Stanaitytė

Absolventė

 

Pirmiausia patraukė šios studijų programos aprašas. Suviliojo ir tai, jog šiose studijose mokytis teks įvairesnių dalykų, kurie padės įgyti naudingos patirties. Jau dabar įgytos žinios praverčia tiek kasdieniniame gyvenime, tiek asmeniniame tobulėjime. Studijomis esu labai patenkinta, patirtis ir įgūdžiai neįkainojami. Be to, visus sunkumus „atperka“ geranoriški dėstytojai, jauki akademinė aplinka, o pasiektus gerus rezultatus – gauta stipendija. Aš esu užtikrinta šios programos sėkme bei mūsų – pirmųjų programos studentų, geromis ateities perspektyvomis.

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Analizuoti ir išmanyti nacionalinės bei tarptautinės politikos ir saugumo politikos sritis.
 • Atlikti politikos ir saugumo problemų analizę taikant kokybinius ir kiekybinius socialinių tyrimų metodus.
 • Pateikti įrodymais ir duomenimis pagrįstas rekomendacijas.
 • Atlikti analitines veiklas Lietuvos ir tarptautinėse viešojo sektoriaus organizacijose.
 • Savarankiškai identifikuoti politikos ir saugumo problemas bei pateikti jų sprendimo būdus.

 

 

Gali tapti

Tai žmonės kurie puikiai išmano įvairius saugumo aspektus bei gali nustatyti galimas finansines ar kitas pasekmes, jei saugumas bus pažeistas. Jie peržiūri ir vertina politikos ir teisės aktus, nustatinėja grėsmes, analizuoja saugumo politikos pasirinkimo galimybes ir teikia rekomendacijas kaip galima viską patobulinti.

Tokie specialistai vertina taikomą politiką ir teisės aktus, siekia nustatyti neatitikimus ar neaktualias nuostatas. Jie vertina ir analizuoja, kokios politinio pasirinkimo galimybės egzistuoja. Pagal tai – teikia rekomendacijas keisti politikos kryptį.

Tai įvairaus  lygmens valstybės tarnybos profesionalai, dirbantys su taikomos politikos ir teisės aktų priežiūra, vertinantys grėsmes bei rizikas ir jas valdantys.

Tai profesionalai rengiantys tyrimus, mokslo straipsnius bei ataskaitas. Jie stebi ir analizuoja šiuolaikines politines institucijas, numato ir prognozuoja politinius įvykius. Kuria teorijas, modelius ir metodus istoriniams ar politiniams įvykiams, visuomenės elgsenai aiškinti.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

istorija

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Studijos lietuvių kalba
Nuolatinė studijų forma 1669 €
Kredito kaina 27,82 €
 
Studijos anglų kalba
Nuolatinė studijų forma 1669 €
Kredito kaina 27,82 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Eglė Vaidelytė

A. Mickevičiaus g. 37 – 101, Kaunas

e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt

 

 

 

 

Studijų programos koordinatorė

Doc. dr. Rūta Petrauskienė

A. Mickevičiaus g. 37 – 103, Kaunas

e. p. ruta.petrauskiene@ktu.lt