Programuojamos automatikos sistemos

Studijų programos tikslas – rengti automatikos sistemų programavimo bakalaurus, gebančius savarankiškai projektuoti, programuoti ir eksploatuoti elektromechanines automatikos sistemas, diegti naujausias skaitmenizuotos gamybos technologijas, išmanančius valdymo įtaisų ir kompiuterizuotų automatinių valdymo sistemų elektroniką.

Priėmimas į šią studijų programą 2019 m. nevykdomas.

Teikti prašymą
Kodas 6121EXXXX
Vieta Panevėžys
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Elektronikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m., Ištęstinė - 6 m.
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras
 

Programos vertės

Programos sandara

Išplėstinė praktika

Unikali programos sandara – net 3 semestrus iš eilės studentai atliks praktiką gamybinėse įmonėse.

Programos pritaikomumas

Sertifikavimo galimybė

Atskirų modulių turinys peržiūrėtas ir suformuotas pagal įmonių, vykdančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymus, pasiūlymus, todėl studentai turi galimybę pasiruošti egzaminams, skirtiems su darbo sauga susijusiems sertifikatams gauti.

„Minkštosios“ kompetencijos

Inovaciniai ir projektinės veiklos gebėjimai

Studijų metu studentai studijuodami tarpdisciplininį modulį „Produkto vystymo projektas“, kuris yra grįstas inovacijų kūrimo logika, įgyja darbo tarpdisciplininėje komandoje, inovacijų kūrimo, verslumo ir komunikavimo kompetencijų. Toks produkto vystymo projektas integruoja kompetencijomis grįstą mokymąsi „nuo idėjos iki produkto sukūrimo“ ir yra paremtas projektine veikla bei realių organizacijų problemų sprendimu.

Partnerystė

Aktyvus socialinių partnerių dalyvavimas studijų procese

Visas baigiamųjų projektų tematikas studentams pateikia socialiniai partneriai, kurie taip pat aktyviai dalyvauja modulių, praktikų, studijų programų tobulinime, o jų mentorystė sudaro galimybes studentams tikslingai rinktis savo karjeros kelią. Studijų programos absolventų kompetencija gali būti individualiai specializuojama pagal studijų programos partnerių, kurių įmonėse studentai atlieka gamybinę ir baigiamąją praktiką, poreikius.

Įgūdžiai

Informacinių technologijų panaudojimas automatikos inžinerijoje

Studijų metu studentas ne tik išmoks braižyti ir projektuoti AutoCAD bei SOLIDWORKS programų aplinkose, gebės programuoti įvairius įrenginius (pvz. CNC stakles), bet ir gaus žinių apie kiberfizines sistemas, daiktų internetą, susipažins su dirbtiniu intelektu ir debesų inžinerijos naudojimu pramoninės gamybos valdyme.

Karjera

 

 

Gali tapti

– automatizavimo projektų techninių sąlygų rengimas, valdymo sistemų specifikavimas ir projektavimas, įmonių konsultavimas gamybos automatizavimo metodų, būdų ir įrangos klausimais;
– vadovavimas automatikos sistemų priežiūrai, vadovavimas naujai diegiamų automatizavimo priemonių projektams, automatikos įrangos techninės priežiūros koordinavimas;
– valdymo sistemų programinės įrangos specifikavimas, uždavinių programuotojams rengimas, programavimo darbų priežiūra ir kodų integravimas.

– sisteminis automatizavimo sistemų projektavimas, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymo koordinavimas, automatikos sistemų priežiūros ir eksploatacijos organizavimas;
– automatikos ir valdymo sistemų programinės įrangos kūrimas, dinaminių ir statinių valdymo sistemų savybių modeliavimas, didelių duomenų, debesų inžinerijos ir dirbtinio intelekto taikymas automatizavimo uždaviniuose;
– automatizavimo sistemų įrengimo, atnaujinimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų bei protokolų rengimas.

– pramoninių bei įterptinių kompiuterių automatikos įtaisuose ir sistemose programavimas;
– programuojamų loginių valdiklių programavimas, pramoninių komunikacijų sistemų konfigūravimas ir diegimas;
– programinio valdymo staklių (CNC), robotų ir pramoninių manipuliatorių konfigūravimas bei programavimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai, kurių įvertinimų  aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas;
b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perkaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal 2019 m. konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Metinė 2019 m. studijų kaina priimtiems studijuoti nuo rugsėjo 1 d. valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2595 €
Ištęstinė studijų forma 1730 €
Kredito kaina 43,25 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė

Nemuno g. 33-219, Panevėžys

Doc. Brigita Stanikūnienė

tel. +370 (45) 596 257
+370 612 380 80

e. p. brigita.stanikūniene@ktu.lt