Šilumos energetika ir technologijos

6121EX023 Inžinerijos mokslų bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas

Tai universali energijos inžinerijos krypties studijų programa, skirta suteikti nuoseklias inžinerines ir specialiąsias šilumos energetikos žinias, reikalingas energetikoje ir šilumą naudojančiose technologijose vykstančių procesų valdymui, įrangos projektavimui, gamybai bei eksploatavimui. Ugdomi komunikavimo, lyderystės ir darbo grupėje įgūdžiai. Žinių ir gebėjimų visuma orientuota į energetikos sektoriaus darbo rinkos poreikius.

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Kristina Norvaišienė

UAB „Ardynas“ projektų valdymo vadovė

Nerijus Rasburskis

UAB „Lietuvos energija“ Kogeneracinių jėgainių projektų tarnybos direktorius

Virginijus Ramanauskas

UAB „Enerstena“ generalinis direktorius, asociacijos LITBIOMA prezidentas
Studijos

Klasikinės žinios aktualiausių šiandienos energetikos problemų kontekste

Fundamentalių gamtos dėsnių, nusakančių esminius šiluminių reiškinių ir sąveikų eigą bei rezultatus, žinios būtinos sprendžiant esmines šiuolaikinės civilizacijos problemas – energetikos ekologiškumo, darnaus vystymo ir saugos klausimus.

Įgūdžiai

Teorinių pagrindų taikymas konkrečiose šilumos technologijose

Programoje numatytos specializacijos įgalina vyresniuosiuose kursuose apsispręsti dėl galimos profesinės veiklos krypties, pasirenkant atitinkamą dalykų rinkinį ir gilinant praktines žinias profesinės praktikos, semestro projekto ir baigiamojo darbo rengimo metu.

Lektoriai

Gilių teorinių žinių ir realios praktikos derinys

Tarp katedros dėstytojų – penkių profesinių asociacijų nariai ir vadovai, Lietuvos energetikos instituto mokslininkai, verslo įmonių atstovai.

Karjera

Energetikos sektorius – stabili ekonominė struktūra

Energetikos resursai ir technologijos lemia visų kitų šalies ūkio šakų gyvybingumą ir konkurencingumą, todėl iniciatyvus ir kūrybingas specialistas turi plačias karjeros galimybes.

Paklausa darbo rinkoje

Studijų programos universalumas suteikia galimybę įsidarbinti pagal specialybę visiems absolventams

Šilumos energetikos ir technologijų studijų programos absolventų paklausa viršija pasiūlą, todėl profesinio orientavimo renginiuose („Karjeros dienos“, „Praktikos dienos“ ir pan.) studijų programa besidominčių įmonių spektras labai platus. Pvz.: įmonės sutinka apmokėti dalį studijų kainos pagal tikslinio finansavimo sutartis; studentai noriai priimami atlikti praktikos, numatant tolimesnio įsidarbinimo galimybes.

Dalykai

Šiluma – mainai, laidumas, atidavimas, termodinamika ir hidromechanika.
Sistemos – elektrinės, katilinės, šilumos tinklai, įmonių energetinis ūkis, kuro sistemos.
Elementai – katilai, šiluminiai varikliai, turbinos, šilumokaičiai, šilumos siurbliai, šaldytuvai.
Veikla – energetinio ūkio ir šilumos technologinių procesų projektavimas, valdymas, optimizavimas, darnioji energetika.
Šiluminių reiškinių analizės žinios ir gebėjimai Energetinių sistemų elementai ir jų darbas Informacinės ir išmaniosios technologijos energetikoje Darnioji energijos inžinerija

Atsiliepimai

Vytautas Stasiūnas

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas

Žmonijos ir pramonės darnią pažangą lemia efektyvus aprūpinimas energija. Tam svarbus terminių technologijų tobulinimas ir efektyvus valdymas, o tai gali užtikrinti tik aukštos kvalifikacijos energijos inžinerijos specialistai. Šilumos energetikos ir technologijų studijų programa užtikrina tokių inžinierių reikiamą kvalifikaciją ir tai patvirtina per 3000 parengtų šilumininkų, sudarančių Lietuvos energetinio ūkio šiluminės dedamosios inžinerinio ir valdymo personalo branduolį.

Virginijus Ramanauskas

UAB „Enerstena“ generalinis direktorius

Kai 2002 m. baigiau šilumos energetikos studijas, teko dirbti įvairiuose projektuose. Vėliau su bendramoksliais nusprendėme pradėti gaminti lietuviškus produktus, skirtus šilumos gamybai. Mes susiduriame su daugybe iššūkių, tačiau džiaugiamės, kad universitete įgytas žinias galime panaudoti praktikoje ir kurdami darbo vietas bei, mokėdami mokesčius, duoti grąžą valstybei.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Stojantiems į VF ir VNF studijų vietas konkursinis balas yra ne žemesnis kaip LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.

0.4 Matematika
0.2 Fizika
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais, arba kvalifikacijos egzaminas.
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos) ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į humanitarinių mokslų studijų srities programas, ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į socialinių, biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

 

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

 METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2242€ 1495€ 37,37€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Algimantas Balčius
e. p. algimantas.balcius@ktu.lt
tel. +370 (614) 41 550