Socialinė pedagogika

6121MX033 Ugdymo mokslų bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas

Programos absolventas, žino kaip ugdyti asmenybę, gebančią atsakingai veikti šiuolaikinėje visuomenėje, geba įgalinanti asmenį padėti sau ir kitiems spręsti socioedukacines problemas. Užsiėmimai vyksta tradicinėse ir netradicinėse edukacinėse aplinkose (muziejuose, pabėgėlių centre, krizių centruose, meno terapijos centruose, socialinę pagalbą ir paramą teikiančiose institucijose ir kt.).

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Jonas Dragūnas

VšĮ „Skautų slėnio stovyklavietė“ direktorius

Sonia Rivas

Navaros universiteto (Ispanija) profesorė

Dainius Žvirdauskas

KTU Inžinerijos licėjaus direktorius (Kaunas)

Hanan A. Alexander

Haifos universiteto (Izraelis) profesorius

Valentina Bereznaja-Demidenko

Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktorė
Studijos

Skirtingų socialinių mokslų sričių integracija

Žinios iš edukologijos, psichologijos, teisės ir kitų socialinių mokslų sričių specialistui reikalingos norint konstruoti ir vykdyti įvairias prevencines programas, sėkmingai spręsti asmenims kylančias socioedukacines problemas.

Gebėjimai

Teorijos ir praktikos dermė

Studijų metu įgytos žinios, savanorystė, praktinė veikla Lietuvos ir užsienio ugdymo institucijose leidžia įgyti socialinio pedagogo praktinei veiklai institucijoje, bendruomenėje reikalingų gebėjimų.

Studijų aplinka

Edukacinių aplinkų įvairovė

Užsiėmimai vyksta tradicinėse ir netradicinėse edukacinėse aplinkose (muziejuose, pabėgėlių centre, vaikų globos namuose, krizių centruose, meno terapijos centruose, socialinę pagalbą ir paramą teikiančiose institucijose ir kt.).

Tarptautiškumas

Bendradarbiavimas. Dalijimasis patirtimi

Bendradarbiavimas studijų procese su partneriais iš užsienio universitetų, studentų praktika ir stažuotės užsienio institucijose, Erasmus+ galimybės padeda studijuojantiems šioje programoje įgyti tarptautinės patirties.

Kolegos

Programoje studijuoja motyvuoti, aktyvūs ir aukštus siekius turintys studentai

Šioje programoje studijuoja motyvuoti, pažangūs studentai. Gera motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

Dalykai

Ugdymas – asmenybės ūgtis, vertybinis kryptingumas, socializacija, prevencija.
Įtrauktis – savivertė, bendruomenė, savanorystė, gerovė, parama.
Dorovė – moralė, atsakomybė, teisė, sprendimai.
Psichologija – raida, santykiai, bendravimas.
Socialinio pedagogo darbas su socialiai jautriomis visuomenės grupėmis Socioedukacinio darbo vadyba ir socialinė lyderystė Prevencinės programos ir saugi aplinka Socialinė edukacinė veikla bendruomenėje

Atsiliepimai

Aistė Bakanauskaitė

Všį Vilniaus visų šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai padalinio vadovė

Socialinės pedagogikos studijos Kauno technologijos universitete vyksta taikant naujus, šiuolaikiškus mokymo metodus, laikomasi dėstytojo ir studento bendradarbiavimo principų. Studijuodama šioje programoje, įgijau teorinių žinių ir praktinių gebėjimų, būtinų socialinio pedagogo darbe, o praktika užsienio institucijoje, savanoriška veikla, kurią pradėjau studijų metu, padėjo vystyti asmeninę karjerą.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3. Dalyvauti konkurse leidžiama tik asmenims, einamaisiais metais išlaikiusiems motyvacijos įvertinimą.

0.4 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Matematika arba informacinės technologijos
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais
0.2 Istorija

Santrupų paaiškinimai:
VBE – Valstybinis brandos egzaminas

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

Metinė kaina
Nuolatinė studijų forma Ištęstinė studijų forma Kredito kaina
2242 € 1495 € 37,37 €

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Berita Simonaitienė
e. p. berita.simonaitiene@ktu.lt
tel. +370 (373) 00 130

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
e.p. studijos@ktu.lt
tel. +370 37 300 045, +370 37 300 054, +370 687 53 790