en

Sociologija ir psichologija

Programa skirta norintiems tapti visuomenės tyrinėtojais, turinčiais stiprius sociologinių ir psichologinių žinių pagrindus, gebančiais suprasti bei paaiškinti žmogaus elgesį visuomenėje, organizacijose, socialinėse grupėse, profesionaliai vertinti socialinėje aplinkoje vykstančius procesus ir pokyčius.

Studijų metu bus suteikiamos sociologijos ir psichologijos mokslų žinios ir kompetencijos, mokoma suprasti socialines problemas ir projektuoti galimas jų sprendimo kryptis, interpretuoti žmonių elgesį ir jo dėsningumus, atlikti sociologinius tyrimus, analizuoti jų rezultatus.

Programos absolventai galės dirbti viešosios nuomonės, rinkos tyrimų, viešųjų ryšių ir komunikacijos, verslo konsultavimo, žiniasklaidos, visuomenės sveikatos, mokslo, įvairiose viešosios politikos srityse, darbo rinkos bei kitų procesų ir reiškinių analizės srityse.

Pastaba: programos absolventai, norintys dirbti praktinį psichologo darbą arba tęsti studijas psichologijos magistrantūroje turi būti baigę psichologijos studijas.

 

Kodas 6121JX033
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Sociologija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 3 m. (Dieninė)
Laipsnis Socialinių mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

José Manuel Echavarren

Pablo de Olavide universiteto (Ispanija) lektorius

Frances Cammileri Cassar

Maltos universiteto ir Notingemo universiteto profesorė

Hanna Sutela

Suomijos statistikos departamento vyriausioji mokslo darbuotoja

Markku Sippola

Jyvaskyla universiteto vyriausiasis mokslo darbuotojas
 

Programos vertės

Studijos

Unikalus profilis ir įdomios studijos

Tai vienintelė programa Lietuvoje, kurioje studentai integruotai mokosi sociologijos ir psichologijos. Unikalios ir aktualios temos: technologinių rizikų suvokimas, klimato kaitos socialinis poveikis, socialinės inovacijos, pilietinio aktyvumo skatinimas, terorizmo grėsmės ir kt.

Programa pasižymi stipriais ir viešumoje gerai matomais mokslininkais-dėstytojais.

Įgūdžiai

Stiprios analitinės ir tyrimų atlikimo kompetencijos

Studentai kuria savarankiškus tyrimų projektus, dirba su praktikais nacionaliniuose ir tarptautiniuose tyrimų projektuose. KTU administruojamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas suteikia prieigą prie kokybiškų, tarptautinio lygmens tyrimų duomenų. Studentai naudojasi duomenų analizės programine įranga, taiko inovatyvius ir rinkoje paklausius analizės ir tyrimų metodus.

Karjera

Puikios karjeros galimybės

Absolventai dažnai dirba tyrėjais, analitikais, konsultantais. Sociologų darbas nėra monotoniškas –  kiekvienas projektas gali būti kuriamas vis naujoje temoje ir aplinkoje. Įprastinės sociologų darbinės užduotys yra susijusios su tyrimų projektų rengimu ir įgyvendinimu, duomenų rinkimu, analize, ataskaitų rengimu, pristatymų rengimu, mokymų vedimu, rekomendacijų politikams ar organizacijų vadovams rengimu. Didelė dalis mūsų studentų atlieka praktiką tarptautinėse organizacijose.

Infrastruktūra

Prieiga prie unikalių informacinių išteklių

Studijų procese naudojamos įvairios kiekybinių ir kokybinių duomenų analizės programos, kurios leidžia suprasti socialinių procesų bei reiškinių dėsningumus, tendencijas ir suteikia studentams praktinių socialinės politikos ir gerovės tyrimų įgūdžių.

Studentai turi unikalią prieigą prie Lietuvos SHM duomenų archyvo, prisideda prie mokslinių ir verslo tyrimų projektų įgyvendinimo naudodami tarptautinių tyrimų programų duomenis: issp.org, europeansocialsurvey.org.

Kolegos

Smalsūs, kritiški, aukštus siekius turintys studentai

Šioje programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys studentai. Gera motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

 

Įgūdžių aprašas

Atsiliepimai

Marius Baltrušaitis

Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanijos

 

Pagrindiniais šios programos privalumais išskirčiau dėstytojų profesionalumą ir betarpišką bendravimą su studentais, siekį nuolatos tobulėti, pagalbą visu studijų laikotarpiu. Dar vienas išskirtinis absolventų bruožas – jie įsilieja į mūsų organizaciją, jau turėdami studijų metu išugdytas socialinio atsakingumo, požiūrio į darbą nuostatas ir turimas teorines ir praktines žinias.

Karjera

Studento kompetencijos: 

– visuomenėje, organizacijose, socialinėse grupėse vykstančių procesų ir pokyčių identifikavimas ir analizė;

– socialinių tyrimų vykdymas; duomenimis grįstų socialinių problemų sprendimo rekomendacijų teikimas.

 

Studento gebėjimai:

– gebės charakterizuoti visuomenių raidos, socialinius, institucinius pokyčius;

– gebės sociologiškai paaiškinti politinius, ekonominius ir kultūrinius procesus, socialinės stratifikacijos dėsningumus, aplinkosaugos bei technologijų raidos socialinius iššūkius;

– gebės taikyti sociologijos, psichologijos ir gretimų mokslų žinias socialinių reiškinių ir problemų identifikavimui bei analizei;

– gebės planuoti ir atlikti kiekybinius ir kokybinius socialinius tyrimus.

 

 

Gali tapti

Viešojo sektoriaus organizacijų valdymo analitiku (-e)

– esamų organizacinių sistemų ir struktūrų analizė ir vertinimas;
– organizacijos kaupiamų duomenų, procesų, ataskaitų ir kitų struktūruotų ir nestruktūruotų duomenų analizė;
– pagalba įgyvendinant patvirtintas rekomendacijas, tikslinant nurodymus ir procedūras organizacijoje.

Vadybos ir organizavimo analitiku (-e)

– veiklos procesų peržiūra ir konsultavimas nukrypimų nuo procedūrų ir standartų klausimais;
– pagalba nustatant tikslus, strategijas ir planus, skirtus siekti didesnio klientų pasitenkinimo;
– darbinių tyrimų atlikimas ir duomenų peržiūra, analizuojant taikomus ir siūlomus metodus bei tokias procedūras.

Sociologu ir giminingų profesijų specialistu (-e)

– socialinių duomenų analizė ir vertinimas;
– konsultavimas praktinio taikymo tyrimų rezultatų, nustatant gyventojų grupių ir regionų ekonominės ir socialinės politikos kryptis ir plėtojant rinkas, klausimais;
– teorijų, modelių ir metodų aiškinti ir aprašyti socialinius reiškinius kūrimas;
– taikomųjų ir mokslo tyrimų ataskaitų rengimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 1669 €
Kredito kaina 27,82 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė

Doc. dr. Eglė Vaidelytė

A. Mickevičiaus g. 37 – 101, Kaunas

e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt

tel. +370 (37) 300 115