en

Taikomoji fizika

Fundamentalusis fizikos mokslas, inovatyvūs inžineriniai sprendimai ir dirbtinis intelektas – tai ne tik tušti „buzzword’ai“. Studijuodamas  sužinosi ir išmoksi, kaip panaudojant dirbtinį intelektą spręsti įvairias inžinerines problemas – pradedant žemės ūkiu, pramonine gamyba ir baigiant aukštosiomis technologijomis ir fundamentaliaisiais tyrimais. Fizikos mokslo žinios suteikia unikalią galimybę pažvelgti į visa tai mokslininko akimis.

Nelik nublokštas technologijų bangos, bet išmok ja čiuožti!

Kviestiniai lektoriai

Artūras Vailionis

Stanfordo universiteto (JAV) profesorius

Audrius Alkauskas

Fizinių ir technologijos mokslų centro vyresnysis mokslo darbuotojas
 

Programos vertės

Studijos

Akiratyje – trys svarbios sritys

Studijos nesuvaržys – jos išlaisvins. Čia lygiagrečiai studijuosite fiziką, dirbtinį intelektą ir elektronikos inžineriją. Tad baigę studijas tapsite ne tik fizikais, bet gebėsite diegti jutiklių sistemas, rinkti ir analizuoti didelius duomenų srautus, taikyti dirbtinį intelektą.

Įgūdžiai

Programuojantys fizikai

Puikiai valdantys dirbtinio intelekto sistemas ir taikantys fizikos žinias vienu metu? Taip, tai šios programos absolventai. Jie puikiai išmano įvairiausius fizikos, programavimo ir elektros inžinerijos aspektus.

Karjera

Specialistų poreikis auga

Numatyta, kad Lietuvoje dirbtinio intelekto vystymas – prioritetinė sritis. Mes nesame išskirtiniai –taip yra ir visame pasaulyje. Todėl siekiant šio tikslo labai reikalingi nauji, dirbtinio intelekto vystymą skirtingose pramonės ir mokslo srityse išmanantys specialistai.

Infrastruktūra

Eksperimentai su nauja įranga

Savo praktinius gebėjimus įtvirtinti galėsite naudodamiesi puikia laboratorine įranga. Jums bus prieinama ir KTU „Santakos“ slėnyje esanti pažangiausia eksperimentinė įranga.

Atsiliepimai

Vytautas Jokužis

UAB „Elinta“ direktorius

 

Taikomosios fizikos studijas patarčiau pasirinkti tam abiturientui, kuris mėgsta tiksliuosius mokslus, bet dar tiksliai nežino, kokią specialybę konkrečiai nori pasirinkti. Baigus Taikomosios fizikos studijas gana lengva pakreipti savo žinias į įvairių sričių specializacijas, nors gal tai ir ilgiau užtruks nei iš karto baigus norimą specialybę.

Dainius Bernatavičius

UAB „Litart“ vadovas

 

Leggato įmonėje pradėjau dirbti nuo sandėlininko pareigų ir kilau karjeros laiptais tik dėl to, kad studijuodamas taikomąją fiziką įgijau labai platų spektrą techninių žinių: pradedant nuo akustikos, geometrinės optikos, medžiagų atsparumo ar kompiuterinės grafikos. Pagrindinių įgytų žinių pakanka sėkmingam darbui, tačiau norint siekti karjeros būtina turėti ir gilesnes žinias apie fizikinius reiškinius ir jų taikymą, taip pat matematinį skaičiavimą ar modeliavimą. Fizikos studijos išmokė analitiškai spręsti technines problemas. Džiaugiuosi, kad studijos ne tik praplėtė žinių akiratį, bet ir padėjo stiprius mokslo pagrindus. Žinias, įgytas studijuojant taikomąją fiziką tiek bakalauro, tiek ir magistro studijose nuolat pritaikau darbe. Net negaliu išskirti reikšmingiausių modulių, nes visi buvo svarbūs ir naudingi.

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Fizikos, matematikos ir aukštųjų technologijų principus taikyti sprendžiant inžinerines problemas.
 • Atlikti ir analizuoti kokybinius ir kiekybinius fizikinius tyrimus.
 • Numatyti aukštųjų technologijų vystymosi tendencijas.
 • Atlikti mokslinės ir techninės literatūros analizę ieškant geriausio sprendimo.
 • Matematiškai apdoroti, analizuoti ir apibendrinti matavimų rezultatus.

 

 

Gali tapti

Fizinių mokslų ir inžinerijos skyriaus specialistu (-e)

Šie specialistai dirba aukštųjų technologijų įmonėse, kuriose yra atsakingi už naujų technologijų kūrimą ir su jais susijusių fizikinių uždavinių sprendimą laboratorijose.

 

Fizinių mokslų pradedančiuoju mokslininku (-e)

Tai jaunieji mokslininkai, kurie toliau tęsia savo studijas magistrantūroje ir vėliau – doktorantūroje. Įgiję mokslinį laipsnį, jie vykdo mokslinę veiklą, atlieka bandymus, suteikia techninę pagalbą chemikams ir fizikams, ruošiantiems tiriamuosius darbus.

Visų technologinių ir fizinių mokslų specialistu(-e)

Turintys fizikos išsilavinimą – ypatingai adaptyvūs specialistai. Jie išmano visų technologinių mokslų pagrindus, labai gerai prisitaiko bet kokiose technologinėse įmonėse, taikydami fizikos principus ir žinias naujiems produktams kurti ar originaliems sprendimams priimti.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą
Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą
Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą
Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas
fizika

0,4

Brandos egzaminas
Antrasis dalykas
matematika arba biologija arba chemija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys
Trečiasis dalykas
dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys
Ketvirtasis dalykas
lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas
Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.
Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.
Papildomi kriterijai
Kriterijus Vertė balais
Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:
Ištęstinė studijų forma 1967 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas
Benas Gabrielis Urbonavičius
el. p. benas.urbonavicius@ktu.lt
tel. + 370 699 64 324