ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Technologijų fizika

Fundamentalusis fizikos mokslas, inovatyvūs inžineriniai sprendimai ir dirbtinis intelektas – tai ne tik tušti „buzzword’ai“. Studijuodamas  sužinosi ir išmoksi, kaip panaudojant dirbtinį intelektą spręsti įvairias inžinerines problemas – pradedant žemės ūkiu, pramonine gamyba ir baigiant aukštosiomis technologijomis ir fundamentaliaisiais tyrimais. Mikro ir nanoelektronika, nanotechnologijos, pažangios medžiagos, fotonika ir pažangios gamybos technologijos – tai yra tai, kam visame pasaulyje dabar skiriamas ypač didelis dėmesys!

Nelik nublokštas technologijų bangos, bet išmok ja čiuožti!

Pastaba. Programa planuojama vykdyti nuo 2022 metų.

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as ir 7-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 -2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

fizika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

matematika arba biologija arba chemija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2021-2022 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Nuolatinė studijų forma 3426 €
Ištęstinė studijų forma 2284 €
Kredito kaina 57,10 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas


 

 

Programos vertės

Studijos

Akiratyje – trys svarbios sritys

Studijos nesuvaržys – jos išlaisvins. Fizinių ir technologijų mokslų sandūroje gimsta pasaulį keičiančios inovacijos, o jų sinergija užtikrina pažangą tokiose srityse, kaip energetika ir tvari aplinka, sveikatos technologijos ir biotechnologijos, pažangi gamyba, šiuolaikinės elektronikos technologijos ir dar daug kitų.

Šių perspektyvių bakalauro studijų metu lygiagrečiai gilinsitės į fiziką, mašininį mokymąsi ir dirbtinį intelektą, elektronikos inžineriją. Tad baigę studijas tapsite ne tik fizikais, bet gebėsite diegti jutiklių sistemas, rinkti ir analizuoti didelius duomenų srautus, taikyti dirbtinį intelektą.

Įgūdžiai

Programuojantys fizikai

Puikiai valdantys dirbtinio intelekto sistemas ir taikantys fizikos žinias vienu metu? Taip, tai šios programos absolventai. Jie puikiai išmano įvairiausius fizikos, programavimo ir elektros inžinerijos aspektus. Jei fizikos ir informatikos egzaminai tavęs negąsdina, o atrodo kaip įdomus išbandymas, šios studijos kaip tik tau! Juk tokių specialistų dabar ypač reikia pramonei 4.0 (angl. Industry 4.0)!

Karjera

Specialistų poreikis auga

Numatyta, kad Lietuvoje dirbtinio intelekto vystymas – prioritetinė sritis. Mes nesame išskirtiniai – taip yra ir visame pasaulyje. Todėl siekiant šio tikslo labai reikalingi nauji, dirbtinio intelekto vystymą skirtingose pramonės ir mokslo srityse išmanantys specialistai. O kur dar fundametalios visų mokslų motinos fizikos žinios? Toks tandemas išties labai perspektyvus!

Infrastruktūra

Eksperimentai su nauja įranga

Savo praktinius gebėjimus įtvirtinti galėsite naudodamiesi puikia laboratorine įranga. Jums bus prieinama ir KTU „Santakos“ slėnyje esanti pažangiausia eksperimentinė įranga.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Fizikos ir dirbtinio intelekto principus taikyti įvairaus pobūdžio verslo įmonėse ar viešosiose įstaigose;
 • Atlikti ir analizuoti kokybinius ir kiekybinius fizikinius tyrimus;
 • Numatyti aukštųjų technologijų vystymosi tendencijas;
 • Atlikti mokslinės ir techninės literatūros analizę ieškant geriausio sprendimo;
 • Matematiškai apdoroti, analizuoti ir apibendrinti matavimų rezultatus;
 • Kurti aukštųjų technologijų verslą.

 

 

Gali tapti

Turėdami gilias fizikos žinias ir gebėjimą jas taikyti kartu su matavimo inžinerijos ir mašininio mokymosi kompetencijomis, absolventai galės dirbti konsultacinį-ekspertinį darbą gamybos ir kitose įmonėse, mokslo bei konsultaciniuose mokslinės paramos centruose, radiacinės saugos, valstybės saugumo tarnybose, aplinkotyros ir aplinkosaugos žinybose, aplinkos apsaugos laboratorijose, naudojančiose šiuolaikinius matavimo įrenginius, muitinėse, leidybos, teismo ekspertizės laboratorijose, farmacijos ir medicinos įmonėse ar medicininės paskirties gaminius gaminančiose įmonėse, patentų biuruose.

Turėdami gilias fizikos žinias ir gebėjimą jas taikyti kartu su matavimo inžinerijos ir mašininio mokymosi kompetencijomis, absolventai galės dirbti gamybinį-technologinį darbą, projektuoti ir diegti naujas pažangias technologijas, vadovauti gamybai fizikinių technologijų įmonėse.

Turėdami gilias fizikos žinias ir gebėjimą jas taikyti kartu su matavimo inžinerijos ir mašininio mokymosi kompetencijomis, absolventai galės dirbti vadybinį darbą gamybos įmonėse aukštųjų technologijų įmonėse, organizuoti ir valdyti technologijų įsisavinimo ir komercializavimo procesus.

Turėdami gilias fizikos žinias ir gebėjimą jas taikyti kartu su matavimo inžinerijos ir mašininio mokymosi kompetencijomis, absolventai galės dirbti jaunesniuoju mokslininku mokslo bei konsultaciniuose mokslinės paramos centruose, aplinkos apsaugos laboratorijose, naudojančiose šiuolaikinius matavimo įrenginius, muitinėse, leidybos, teismo ekspertizės laboratorijose, mokslinių tyrimų institutuose ir universitetuose.

Turėdami gilias fizikos žinias ir gebėjimą jas taikyti kartu su matavimo inžinerijos ir mašininio mokymosi kompetencijomis, absolventai galės organizuoti aukštųjų technologijų verslą.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Artūras Vailionis

Artūras Vailionis

profesorius, Stanfordo universitetas, JAV
Audrius Alkauskas

Audrius Alkauskas

Fizinių ir technologijos mokslų centro vyresnysis mokslo darbuotojas

 

 

 

D.U.K.

Grynoji ar fundamentalioji fizika yra mokslas apie gamtą, tiriantis paprasčiausias ir bendriausias materialaus pasaulio savybes. Norint būti grynu fiziku – reikia rinktis mokslininko karjerą. Technologijų fizika – tai bakalauro studijos, apimančios fundamentaliąją fiziką, dirbtinio intelektos technologijas ir elektronikos inžineriją. Šių mokslų sinergija užtikrina pažangą tokiose srityse, kaip energetika ir tvari aplinka, sveikatos technologijos ir biotechnologijos, pažangi gamyba, šiuolaikinės elektronikos technologijos ir dar daug kitų.

Baigus šias unikalias studijas galėsite dirbti aukštųjų technologijų įmonėse, dirbti įvariaus pobūdžio komercinėse ir mokslinėse laboratorijose, kurti savo startuolį ar įmonę.

Baigus šias unikalias bakalauro studijas jūsų žinios leis fizikos ir dirbtinio intelekto principus taikyti įvairaus pobūdžio verslo įmonėse ar viešosiose įstaigose, atlikti ir analizuoti kokybinius ir kiekybinius fizikinius tyrimus, numatyti aukštųjų technologijų vystymosi tendencijas, atlikti mokslinės ir techninės literatūros analizę ieškant geriausio sprendimo, matematiškai apdoroti, analizuoti ir apibendrinti matavimų rezultatusi ir kurti aukštųjų technologijų verslą.

Taip pat yra galimybė tęsti studijas magistrantūroje ir doktorantūroje.

Taip, žinoma! Nuo pirmo kurso, pagal jus dominančią temą ar simpatijas dėstytojui-mokslininkui,  jūs galite pasirinkti tyrimų mentorių. Su mentoriaus pagalba jūs galite įsilieti į mokslinės grupės veiklą ir sėkmingai pradėti vykdyti mokslinius tyrimus. Tai gali būti ir eksperimentinė fizika, teorinė fizika ar tyrimai, susiję su aukštųjų technologijų problemų sprendimu.