en

Tvarioji inžinerija ir ekotechnologijos

Tai atnaujinta ir iš esmės praplėtusi koncepciją aplinkosaugos inžinerijos studijų programa. Aplinkai draugiškos technologijos yra vienintelis kelias išvengti pasaulinės katastrofos. Jei esi motyvuotas ir nori prisidėti prie aplinkos išsaugojimo, tavęs laukia modernios studijos, jauni ir inovatyvūs dėstytojai, naujausios technologinės laboratorijos. Tai, kas dabar suvokiama kaip aplinkos tarša, iš tiesų yra ateities ištekliai.

Studijuok
Kodas 6121EX003
Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Aplinkos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m.
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

James McGeever

Kauno miesto savivaldybės administracijos Vyriausiasis specialistas

Justinas Kilpys

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Klimatologijos skyriaus specialistas

Mait Kriipsalu

Estijos gyvosios gamtos mokslų universiteto profesorius

Rimantas Plungė

UAB „Eneka“ techninis konsultantas

Irmantas Valūnas

LR aplinkos ministerijos Vandenų politikos skyriaus vedėjas
 

Programos vertės

Studijos

Verslo atstovai dalyvauja studijose

Studijų programoje suteikiami tvirti procesų inžinerijos pagrindai. Absolventai išmano aplinkos kokybės valdymo principus bei reikalavimus, keliamus įmonėms. Studijų procese gausu vizitų į įmones, studentų darbuose sprendžiamos įmonių technologinės problemos. Dalį paskaitų skaito verslo atstovai – praktikai, tokiu būdu studentai susipažįsta su technologinėmis naujovėmis. Didelę tarptautinę patirtį turintys dėstytojai taiko naujoviškus dėstymo metodus.

Saviraiška

Specialybė, darantį įtaką

Studijos grįstos principu „Mąstyk globaliai, veik lokaliai“. Įgytos žinios bei įgūdžiai leis organizuoti gamybą taip, kad poveikis aplinkai būtų mažiausias ar sukurti savo verslą ir atliekas paversti ištekliais, ir taip prisidėti prie mūsų planetos išsaugojimo.

Karjera

Darbas ir praktika tarptautinėse kompanijose

Mes suteikiame galimybę dirbti tarptautinėse kompanijose kaip IKEA, Paroc ar Philip Morris. Didžiosios pasaulinės korporacijos, vystančios veiklą Lietuvoje ir Europoje, ieško specialistų, išmanančių tvaraus vystymo principus bei ekotechnologijas. Absolventų įsidarbinamumas yra vienas aukščiausių Lietuvoje.

Infrastruktūra

Šiuolaikiška, moderni įranga

Studijų metu studentai įgyja praktinių įgūdžių vienoje moderniausių ES procesų inžinerijos laboratorijų, cheminės ir instrumentinės analizės laboratorijose bei specializuotose oro taršos mažinimo, vandenvalos, atliekų tvarkymo bei išteklių atgavimo laboratorijose.

Aplinka

Socialiai įtrauki ir kūrybinga studijų aplinka

Programos studentai įsitraukia į aplinkos tausojimo projektus, organizuoja renginius. Studentai ir dėstytojai neretai bendrauja neformalioje aplinkoje.

 

Įgūdžių aprašas

Aplinka – procesai, būklė, kaita, modeliavimas
Tarša – šaltiniai, savybės, sklaida, toksinis poveikis
Ekotechnologijos – nuotekų valymas, atliekų tvarkymas, oro taršos mažinimas, išteklių atgavimas
Prevencija – darnus vystymasis, būvio ciklas, ekologinis projektavimas, žiedinė ekonomika
Aplinkos sistemų suvokimas Aplinkos kokybės vertinimas ir modeliavimas Aplinkos technologijų išmanymas Išteklių tausojimas, taršos prevencija, aplinkos ekonomika ir teisė

Atsiliepimai

Marius Mockus

UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ aplinkosaugos specialistas

 

Pramonės įmonėms reikalingi aplinkosaugos specialistai, turintys sisteminį požiūrį ir kritišką technologinį mąstymą. Universalumas geriau nei siaura gili specializacija.

Povilas Reškevičius

UAB „Kauno vandenys“ technologas

 

Darbe kasdien panaudoju žinias, įgytas studijų metu. Labai svarbus universitete susiformavęs sisteminis mąstymas ir įgyti technologiniai nuotekų valymo, geriamojo vandens ruošimo pagrindai bei bendrosios aplinkosaugos inžinerijos žinios.

Karjera

Studento gebėjimai

– gebės identifikuoti svarbiausias aplinkos problemas, klimato kaitos procesus;
– gebės parinkti technologines ir organizacines priemones klimato kaitai valdyti, aplinkos kokybei gerinti;
– gebės taikyti matematinio, fizikinio ir empirinio modeliavimo principus ir parinkti tinkamiausią metodą aplinkos procesams modeliuoti;
– gebės vadovautis darbų saugos principais.

Studento kompetencijos

– aplinkos sistemų suvokimas, aplinkos kokybės vertinimas ir modeliavimas;
-aplinkos kokybės gerinimo bei išteklių atgavimo technologijų išmanymas;
– tvaraus vystymosi principų įgyvendinimas, žiedinės ekonomikos ir aplinkos teisės išmanymas.

 

 

Gali tapti

– tvarumo vertinimo metodų ir priemonių (būvio ciklo vertinimas, medžiagų srautų analizė ir kt.) taikymas technologijų poveikio aplinkai mažinimui;
– technologijų, skirtų įvairių aplinkos terpių kokybei kontroliuoti ir valdyti, kūrimas ir taikymas;
Išteklių atgavimo technologijų kūrimas ir procesų valdymas.

– žmogaus veiklos poveikio aplinkai vertinimas, planų ir programų, skirtų aplinkai saugoti ir atkurti, rengimas;
– aplinkos kokybės vertinimas, tyrimų programų sudarymas;
– įmonės atitikties aplinkosauginiams reikalavimams užtikrinimas, taršos prevencijos, žiedinės ekonomikos principų taikymas.

– gerosios patirties analizė, aplinkosaugos politikos rekomendacijų rengimas;
– teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimas;
– aplinkosaugos programų bei projektų inicijavimas ir įgyvendinimas.

– įstaigų patikrų atlikimas, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų bei reglamentuojamųjų dokumentų, susijusių su aplinkos tarša, atitiktį;
– veiksmų, skirtų vandens, oro ar grunto užterštumo prevencijai ir mažinimui, vykdymo iniciavimas.

– gamybos metodų, medžiagų, kokybės ir kontrolės standartų nustatymas ir atitikimo techninėms sąlygoms užtikrinimas;
– gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų bei bandymų atlikimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai, kurių įvertinimų  aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas;
b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perkaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

chemija arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal 2019 m. konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

LR švietimo ir mokslo ministro 2019 m. patvirtintos norminės studijų kainos

Metinė 2019 m. studijų kaina priimtiems studijuoti nuo rugsėjo 1 d. valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2595 €
Kredito kaina 43,25 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Radvilėnų pl. 19, C-039
Doc. dr. Ilona Jonuškienė
e. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 150