Tvarioji inžinerija ir ekotechnologijos

6121EX003 Inžinerijos mokslų bakalauras N - 4 m. Kaunas

Tai atnaujinta ir iš esmės praplėtusi koncepciją aplinkosaugos inžinerijos studijų programa. Aplinkai draugiškos technologijos yra vienintelis kelias išvengti pasaulinės katastrofos. Jei esi motyvuotas ir nori prisidėti prie aplinkos išsaugojimo, tavęs laukia modernios studijos, jauni ir inovatyvūs dėstytojai, naujausios technologinės laboratorijos. Tai, kas dabar suvokiama kaip aplinkos tarša, iš tiesų yra ateities ištekliai.

Pastaba. Studijų programos pavadinimas pakeistas iš „Aplinkosaugos inžinerija“ į „Tvarioji inžinerija ir ekotechnologijos“.

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

James McGeever

Kauno miesto savivaldybės administracijos Vyriausiasis specialistas

Justinas Kilpys

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Klimatologijos skyriaus specialistas

Mait Kriipsalu

Estijos gyvosios gamtos mokslų universiteto profesorius

Rimantas Plungė

UAB „Eneka“ techninis konsultantas

Irmantas Valūnas

LR aplinkos ministerijos Vandenų politikos skyriaus vedėjas
Studijos

Verslo atstovai dalyvauja studijose

Studijų programoje suteikiami tvirti procesų inžinerijos pagrindai. Absolventai išmano aplinkos kokybės valdymo principus bei reikalavimus, keliamus įmonėms. Studijų procese gausu vizitų į įmones, studentų darbuose sprendžiamos įmonių technologinės problemos. Dalį paskaitų skaito verslo atstovai – praktikai, tokiu būdu studentai susipažįsta su technologinėmis naujovėmis. Didelę tarptautinę patirtį turintys dėstytojai taiko naujoviškus dėstymo metodus.

Saviraiška

Specialybė, darantį įtaką

Studijos grįstos principu „Mąstyk globaliai, veik lokaliai“. Įgytos žinios bei įgūdžiai leis organizuoti gamybą taip, kad poveikis aplinkai būtų mažiausias ar sukurti savo verslą ir atliekas paversti ištekliais, ir taip prisidėti prie mūsų planetos išsaugojimo.


Karjera

Darbas ir praktika tarptautinėse kompanijose

Mes suteikiame galimybę dirbti tarptautinėse kompanijose kaip IKEA, Paroc ar Philip Morris. Didžiosios pasaulinės korporacijos, vystančios veiklą Lietuvoje ir Europoje, ieško specialistų, išmanančių tvaraus vystymo principus bei ekotechnologijas. Absolventų įsidarbinamumas yra vienas aukščiausių Lietuvoje.

Infrastruktūra

Šiuolaikiška, moderni įranga

Studijų metu studentai įgyja praktinių įgūdžių vienoje moderniausių ES procesų inžinerijos laboratorijų, cheminės ir instrumentinės analizės laboratorijose bei specializuotose oro taršos mažinimo, vandenvalos, atliekų tvarkymo bei išteklių atgavimo laboratorijose.

Aplinka

Socialiai įtrauki ir kūrybinga studijų aplinka

Programos studentai įsitraukia į aplinkos tausojimo projektus, organizuoja renginius. Studentai ir dėstytojai neretai bendrauja neformalioje aplinkoje.

Dalykai

Aplinka – procesai, būklė, kaita, modeliavimas
Tarša – šaltiniai, savybės, sklaida, toksinis poveikis
Ekotechnologijos – nuotekų valymas, atliekų tvarkymas, oro taršos mažinimas, išteklių atgavimas
Prevencija – darnus vystymasis, būvio ciklas, ekologinis projektavimas, žiedinė ekonomika
Aplinkos sistemų suvokimas Aplinkos kokybės vertinimas ir modeliavimas Aplinkos technologijų išmanymas Išteklių tausojimas, taršos prevencija, aplinkos ekonomika ir teisė

Atsiliepimai

Marius Mockus

UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ aplinkosaugos specialistas

Pramonės įmonėms reikalingi aplinkosaugos specialistai, turintys sisteminį požiūrį ir kritišką technologinį mąstymą. Universalumas geriau nei siaura gili specializacija.

Povilas Reškevičius

UAB „Kauno vandenys“ technologas

Darbe kasdien panaudoju žinias, įgytas studijų metu. Labai svarbus universitete susiformavęs sisteminis mąstymas ir įgyti technologiniai nuotekų valymo, geriamojo vandens ruošimo pagrindai bei bendrosios aplinkosaugos inžinerijos žinios.

Priėmimo į bakalauro studijas reikalavimai

Stojantiems į VF ir VNF studijų vietas konkursinis balas yra ne žemesnis kaip LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.

0.4 Matematika
0.2 Chemija arba fizika
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos) ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į humanitarinių mokslų studijų srities programas, ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į socialinių, biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

Metinė kaina
Nuolatinė studijų forma Kredito kaina
2242€ 37,37€
Studijų programos vadovas

Doc. dr. Ilona Jonuškienė
e. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 150

Studijų informacijos skyrius

 

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU