Vadyba

Programos tikslas – parengti kvalifikuotus vadybos bakalaurus, disponuojančius teorinėmis valdymo žiniomis ir gebančius analizuoti mikro ir makro įmonės aplinkas, vertinti ir identifikuoti vadybos problemas, siūlyti tvarius valdymo ir racionalaus išteklių panaudojimo sprendimus, kurti bendradarbiavimu paremtus santykius su suinteresuotomis šalimis ir vystyti vadovavimo kompetencijas.

Siūlomos specializacijos:

 • Pardavimų vadyba (Elektroninė prekyba, santykių su klientais valdymas, derybų strategijos);
 • Kokybės vadyba (Verslo procesų valdymas, kokybės valdymo sistema, kokybės valdymo metodai).

Kontaktai pasiteiravimui doc. dr. Brigita Stanikūnienė +370 612 38080, brigita.stanikuniene@ktu.lt

 

Kodas 6121LX071
Vieta Panevėžys
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Vadyba
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 3 m. (Dieninė, Vakarinė), Ištęstinė - 4,5 m. (Savaitgalinė, Vakarinė)
Laipsnis Verslo vadybos bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Lina Kazokienė

Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė ir Socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacijos pirmininkė

Lina Bagdonaitė

VĮ Kelių priežiūra, Kauno padalinys. Teisės ir administravimo departamento direktorė
 

Programos vertės

Studijų procesas

Sutrumpintas ir suintensyvintas studijų laikas

Studijų trukmė nuolatinių studijų studentams – 3 metai. Ištęstinių studijų studentams studijų trukmė – 4.5 metų, paskaitos organizuojamos po darbo valandų (vakarais) arba savaitgaliais (šeštadieniais).

Įgūdžiai

Tarpsritinių/tarpkryptinių projektų rengimas

Įgytų teorinių žinių pritaikomumas, socialinių tyrimų vykdymo patirtis, produkto kūrimo projektinės komandinės veiklos patirtis nuo idėjos generavimo iki jos įgyvendinimo rengia būsimą vadybininką dirbti kartu su inžinerinio profilio specialistais, skatina jo kūrybiškumą, kritinį mąstymą, bei įgalina priimti originalius sprendimus per įgytas teorines ir praktines žinias.

Partnerystė

Aktyvus socialinių partnerių dalyvavimas studijų procese

80 proc. baigiamųjų ir semestrinių projektų temų studentams pateikia socialiniai partneriai. Aktyvus jų dalyvavimas moduliuose, praktikose, studijų programos tobulinime, mentorystė sudaro galimybes studentams tikslingai rinktis savo karjeros kelią.

Karjera

 

 

 

Gali tapti

– klientų poreikių analizė ir operatyvus atsakymas į klientų užklausas;
– tiesioginis bendravimas su klientais, vizitavimas, konsultavimas;
– komercinių pasiūlymų rengimas, sutarčių sudarymas;
– pardavimų proceso organizavimas ir kontrolė;
– pardavimų vystymas užsienio rinkose: naujų pardavimo kanalų paieška, bendradarbiavimo plėtojimas ir palaikymas;
– įmonės atstovavimas tarptautinėse parodose, derybos.

– pardavimų strategijos kūrimas ir įgyvendinimas;
– pardavimų vystymas užsienio rinkose: naujų pardavimo kanalų paieška, bendradarbiavimo plėtojimas ir palaikymas;
– komercinių pasiūlymų rengimas, sutarčių sudarymas;
– pardavimų proceso organizavimas ir kontrolė;
– konkurentų ir pardavimo rezultatų analizė;
– įmonės atstovavimas tarptautinėse parodose, derybos.

– naujų produktų kūrimas, jų vystymas ir diegimas gamyboje;
– inovacijų paieška ir jų testavimas;
– nuolatinis bendradarbiavimas su gamybos, komercijos, marketingo padaliniais kuriant vertę klientui;
– konkurentų produkcijos monitoringas ir geriausių praktikų taikymas;
– naujausių gamybos tendencijų paieška.

– produktų grupės vystymas, pardavimų strategijos, pardavimo tikslų formavimas;
– konkurencingos kainodaros ir patrauklaus prekių asortimento formavimas;
– nuolatinis domėjimasis kuruojamos produktų grupės rinka, jos poreikių ir pokyčių analizė;
– bendradarbiavimas su mokslo institucijomis, tyrimų centrais;
– dalykinių santykių su tiekėjais palaikymas ir plėtojimas, derybos;
– atsakomybė už metinį padalinio produktų grupės pardavimų planų vykdymą.

– įmonės veiklos procesų siekiant užtikrinti verslo bei strateginius poreikius, diegimas, valdymas ir tobulinimas;
– duomenų apie produkto (-ų) kokybę rinkimas ir analizė, išvadų, pasiūlymų kokybei gerinti parengimas ir įgyvendinimas;
– neatitikčių analizės ir koregavimo veiksmų įgyvendinimas;
– dalyvavimas vidaus ir išorės audituose;
– dalyvavimas rengiant kokybės reikalavimus;
– kokybės reikalavimus reglamentuojančių dokumentų rengimas ir kitų reikalingų standartų ir norminių dokumentų rengimas, suderinimas, naudojimo kontrolė, rodiklių nustatymas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 1669 €
Ištęstinė studijų forma 1113 €
Kredito kaina 27,82 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė

Nemuno g. 33-219, Panevėžys

Doc. Brigita Stanikūnienė

tel. +370 (45) 596 257
+370 612 380 80

e. p. brigita.stanikūniene@ktu.lt