ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Vadyba

Šiandien nebeįsivaizduojame jokio sėkmingo verslo ar populiaraus produkto, už kurio nestovėtų kūrybingi ir įžvalgūs vadybininkai. Tai žmonės, disponuojantys valdymo žiniomis, gebantys analizuoti įmonės procesus, identifikuoti ir tvarkyti įmonės valdymą.

KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete vadybos studijos trunka 3 metus. Universitetinis vadybos išsilavinimas su dviem siūlomomis specializacijomis:

 • Pardavimų vadyba (elektroninė prekyba, santykių su klientais valdymas, pardavimų valdymas, derybų strategijos);
 • Kokybės vadyba (verslo procesų valdymas, vertės kūrimo grandinės, kokybės valdymo sistema, kokybės valdymas gamyboje).

Mokslai – vakarais. Studijuodami Panevėžio technologijų ir verslo fakultete, jūs lengvai galėsite derinti savo turimus darbus bei užimamas pareigas su paskaitomis, nes jos organizuojamos vakarais .

Kontaktai pasiteiravimui doc. dr. Nida Kvedaraitė, +370 619 43098, nida.kvedaraite@ktu.lt

Priėmimas į šią studijų programą 2022 metais sustabdytas.

programos aprašas

 

Vieta Panevėžys
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Vadyba
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 3 m. (vakarinis; mišrus)
Laipsnis Verslo vadybos bakalauras
Specializacijos Kokybės vadyba,
Pardavimų vadyba
Metinė kaina  i Nuolatinė - 2704 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2022 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as ir 7-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2022 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 -2022 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.
3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2022-2023 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą

Nuolatinė studijų forma 2704 €
Kredito kaina 45,07 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
El. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Nida Kvedaraitė
Nemuno g. 33-302, Panevėžys
Tel. +370 619 43 098; +370 612 38 080
El. p. nida.kvedaraite@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

• Verslo aplinkos analizė ir strateginis mąstymas;
• Valdymas ir sprendimų priėmimas (organizacinis dizainas, apskaita ir finansų valdymas, valdymo kontrolė, darnus vystymasis ir t.t.);
• Žmonių išteklių valdymas (konfliktų valdymas, talentų vystymas, komandinis darbas ir derybos, teisinių darbo santykių valdymas ir t.t.);
• Marketingas ir rinkos analizė.

Specializuotų žinių ir gebėjimų studentai įgyja pasirinkę vieną iš siūlomų specializacijų - „Pardavimų vadyba“ arba „Kokybės vadyba“. Studentai gali individualizuoti savo studijų planą pasirinkdami vieną iš alternatyvų – Produkto vystymo projektą, grįstą inovacinių, verslumo ir komandinio darbo kompetencijų ugdymu, arba BA+ kompetenciją „Gamybos skaitmeninimas“ , įgyjant gebėjimų analizuoti skaitmenizuotus gamybos operacijų ir procesų duomenis.

 

 

Programos vertės

Trumpiau, bet taip pat kokybiškai

Vadybos bakalaurą nuolatinėse studijose įgysite per 3 metus, o ištęstinėse – per 4,5 metų.
Ir nors studijų laikas yra sutrumpintas, kokybė nuo to nenukenčia – intensyvesnės studijos užtikrins reikiamas žinias ir įgūdžius.

Dviejų pasaulių stiprybės

Gera šiuolaikiška vadyba visada laviruoja tarp tiksliųjų ir socialinių žinių. Todėl vadybos studijos įkvėps jus drąsiai žvelgti į akis skaitmeninių technologijų, robotizacijos procesams, dirbti analitiškai. Įvaldysite ir „minkštuosius“ vadybos niuansus – rinkodarą, žmogiškųjų išteklių valdymą ir komunikaciją.

Bendrausite su verslininkais

Verslo vadybos studijos suteiks galimybę akis į akį susidurti su tikrų įmonių atstovais. Jie jums pasiūlys jūsų baigiamųjų darbų temas. Tačiau bendravimas prasidės jau studijų metu – KTU socialiniai partneriai dalyvaus studijų ir praktikos tobulinime bei savo patarimais padeda studentams tikslingai pasirinkti savo karjeros kelią.

Mokslai – vakarais ir savaitgaliais

Studijuodami Panevėžio technologijų ir verslo fakultete, jūs lengvai galėsite derinti savo turimus darbus bei užimamas pareigas su paskaitomis. Vadybos studijos organizuojamos vakarais ir savaitgaliais.

Įgūdžiai pritaikomi plačiuose vandenyse

Čia įgytos teorinės žinios, tyrimų vykdymo bei produkto kūrimo patirtys leis baigus studijas darbuotis įvairaus tipo organizacijose. Gebėsite dirbti kartu su inžinieriais, mąstyti kritiškai, kūrybiškai ir priimti racionalius sprendimus.

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios ir gebėjimai leis:

 • Analizuoti mikro ir makro įmonės aplinkas.
 • Identifikuoti ir vertinti vadybos problemas.
 • Siūlyti tvarius valdymo ir racionalaus išteklių panaudojimo sprendimus.
 • Kurti bendradarbiavimu paremtus santykius su suinteresuotomis šalimis.
 • Taikyti įvairias vadovavimo komandai metodikas.
 • Kurti ir vystyti žmonių išteklių vadybos sprendimus.

 

 

Gali tapti

Pardavimų vadybininkai ar projektų vadovai

Dirbdami šį darbą analizuosite klientų poreikius ir operatyviai į juos reaguosite: bendraudami, konsultuodami, ruošdami komercinius pasiūlymus ar sutartis. Be viso to – prižiūrėsite visą pardavimo procesą, o dirbant didesnėse įmonėse susidursite su pardavimų vystymu užsienio rinkose, atstovavimu tarptautinėse parodose ar derybose.

Produkto kūrimo vadybininkai

Šie vadybos specialistai kuria naujus produktus, juos vysto bei diegia gamyboje. Tą jie atlieka kurdami inovacijas ir jas testuodami. Nauja produkcija neapsieina be nuolatinio bendravimo su kitų skyrių kolegomis, ieškant sprendimų, kaip sukurti pridėtinę vertę klientui.

Produktų grupės vadovai

Tai vadybos ekspertai, kurie yra atsakingi už ištisas produktų grupes – vysto jų pardavimų strategiją, kainodarą, patrauklų asortimentą. Norint atlikti tokį darbą svarbu domėtis konkurentais, nacionaline ir tarptautine rinkomis, tyrinėti klientų poreikius, bendrauti su mokslo institucijomis, palaikyti gerus santykius su tiekėjais bei užtikrinti gerus metinius rezultatus.

Kokybės vadybininkai

Šie žmonės – tikri kokybės sargai. Jie tobulina visus įmonės veiklos procesus, o tai daro rinkdami duomenis, analizuodami juos bei pateikdami išsamias ir patikimas išvadas. Be viso to jie rengia auditus, kokybės reikalavimus ir patys pirmieji imasi inicijuoti įvairių klaidų taisymą.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Lina Bagdonaitė

Lina Bagdonaitė

VĮ Kelių priežiūra, Kauno padalinys. Teisės ir administravimo departamento direktorė

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
El. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Nida Kvedaraitė
Nemuno g. 33-302, Panevėžys
Tel. +370 619 43 098; +370 612 38 080
El. p. nida.kvedaraite@ktu.lt