Vadyba

Šiandien nebeįsivaizduojame jokio sėkmingo verslo ar populiaraus produkto, už kurio nestovėtų kūrybingi ir įžvalgūs vadybininkai. Tai žmonės, disponuojantys valdymo žiniomis, gebantys analizuoti įmonės procesus, identifikuoti ir tvarkyti įmonės valdymą.

KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete gali įgyti 3 metų trukmės universitetinį vadybos išsilavinimą dvejomis siūlomomis specializacijomis:

 • Pardavimų vadyba (elektroninė prekyba, santykių su klientais valdymas, pardavimų valdymas, derybų strategijos);
 • Kokybės vadyba (verslo procesų valdymas, vertės kūrimo grandinės, kokybės valdymo sistema, kokybės valdymas gamyboje).

Mokslai – vakarais ir savaitgaliais. Studijuodami Panevėžio technologijų ir verslo fakultete, jūs lengvai galėsite derinti savo turimus darbus bei užimamas pareigas su paskaitomis, mat jos organizuojamos vakarais ir savaitgaliais.

 

Kontaktai pasiteiravimui doc. dr. Brigita Stanikūnienė +370 612 38080, brigita.stanikuniene@ktu.lt

 

Vieta Panevėžys
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Vadyba
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 3 m. (Vakarinė), Ištęstinė - 4,5 m. (Savaitgalinė, Vakarinė)
Laipsnis Verslo vadybos bakalauras
Specializacijos Kokybės vadyba,
Pardavimų vadyba

Kviestiniai lektoriai

Lina Kazokienė

Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė ir Socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacijos pirmininkė

Lina Bagdonaitė

VĮ Kelių priežiūra, Kauno padalinys. Teisės ir administravimo departamento direktorė
 

Programos vertės

Trumpiau, bet taip pat kokybiškai

Vadybos bakalaurą nuolatinėse studijose įgysite per 3 metus, o ištęstinėse – per 4,5 metų.
Ir nors studijų laikas yra sutrumpintas, kokybė nuo to nenukenčia – intensyvesnės studijos užtikrins reikiamas žinias ir įgūdžius.

Dviejų pasaulių stiprybės

Gera šiuolaikiška vadyba visada laviruoja tarp tiksliųjų ir socialinių žinių. Todėl baigę šią studijų programą jūs drąsiai žvelgsite į akis skaitmeninių technologijų, robotizacijos procesams, gebėsite dirbti analitiškai. Įvaldysite ir „minkštuosius“ vadybos niuansus – rinkodarą, žmogiškųjų išteklių valdymą ir komunikaciją.

Bendrausite su verslininkais

Baigdami studijas akis į akį susidursite su tikrų įmonių atstovais. Jie jums pasiūlys jūsų baigiamųjų darbų temas. Tačiau bendravimas prasidės jau studijų metu – KTU socialiniai partneriai dalyvaus studijų ir praktikos tobulinime bei savo patarimais padeda studentams tikslingai pasirinkti savo karjeros kelią.

Mokslai – vakarais ir savaitgaliais

Studijuodami Panevėžio technologijų ir verslo fakultete, jūs lengvai galėsite derinti savo turimus darbus bei užimamas pareigas su paskaitomis, mat jos organizuojamos vakarais ir savaitgaliais.

 

Įgūdžiai pritaikomi plačiuose vandenyse

Čia įgytos teorinės žinios, tyrimų vykdymo bei produkto kūrimo patirtys leis baigus studijas darbuotis įvairaus tipo organizacijose. Gebėsite dirbti kartu su inžinieriais, mąstyti kritiškai, kūrybiškai ir priimti racionalius sprendimus.

 

Įgūdžių aprašas

• Verslo aplinkos analizė ir strateginis mąstymas;
• Valdymas ir sprendimų priėmimas (organizacinis dizainas, apskaita ir finansų valdymas, valdymo kontrolė, darnus vystymasis ir t.t.);
• Žmonių išteklių valdymas (konfliktų valdymas, talentų vystymas, komandinis darbas ir derybos, teisinių darbo santykių valdymas ir t.t.);
• Marketingas ir rinkos analizė.

Specializuotų žinių ir gebėjimų studentai įgyja pasirinkę vieną iš siūlomų specializacijų - „Pardavimų vadyba“ arba „Kokybės vadyba“. Studentai gali individualizuoti savo studijų planą pasirinkdami vieną iš alternatyvų – Produkto vystymo projektą, grįstą inovacinių, verslumo ir komandinio darbo kompetencijų ugdymu, arba BA+ kompetenciją „Gamybos skaitmeninimas“ , įgyjant gebėjimų analizuoti skaitmenizuotus gamybos operacijų ir procesų duomenis.


Karjera

 

 

Jūsų žinios ir gebėjimai leis:

 • Analizuoti mikro ir makro įmonės aplinkas.
 • Identifikuoti ir vertinti vadybos problemas.
 • Siūlyti tvarius valdymo ir racionalaus išteklių panaudojimo sprendimus.
 • Kurti bendradarbiavimu paremtus santykius su suinteresuotomis šalimis.
 • Taikyti įvairias vadovavimo komandai metodikas.
 • Kurti ir vystyti žmonių išteklių vadybos sprendimus.

 

 

Gali tapti

Pardavimų vadybininkai ar projektų vadovai

Dirbdami šį darbą analizuosite klientų poreikius ir operatyviai į juos reaguosite: bendraudami, konsultuodami, ruošdami komercinius pasiūlymus ar sutartis. Be viso to – prižiūrėsite visą pardavimo procesą, o dirbant didesnėse įmonėse susidursite su pardavimų vystymu užsienio rinkose, atstovavimu tarptautinėse parodose ar derybose.

Produkto kūrimo vadybininkai

Šie vadybos specialistai kuria naujus produktus, juos vysto bei diegia gamyboje. Tą jie atlieka kurdami inovacijas ir jas testuodami. Nauja produkcija neapsieina be nuolatinio bendravimo su kitų skyrių kolegomis, ieškant sprendimų, kaip sukurti pridėtinę vertę klientui.

Produktų grupės vadovai

Tai vadybos ekspertai, kurie yra atsakingi už ištisas produktų grupes – vysto jų pardavimų strategiją, kainodarą, patrauklų asortimentą. Norint atlikti tokį darbą svarbu domėtis konkurentais, nacionaline ir tarptautine rinkomis, tyrinėti klientų poreikius, bendrauti su mokslo institucijomis, palaikyti gerus santykius su tiekėjais bei užtikrinti gerus metinius rezultatus.

Kokybės vadybininkai

Šie žmonės – tikri kokybės sargai. Jie tobulina visus įmonės veiklos procesus, o tai daro rinkdami duomenis, analizuodami juos bei pateikdami išsamias ir patikimas išvadas. Be viso to jie rengia auditus, kokybės reikalavimus ir patys pirmieji imasi inicijuoti įvairių klaidų taisymą.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas;

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 

Papildomi kriterijai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 1669 €
Ištęstinė studijų forma 1113 €
Kredito kaina 27,82 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė

Nemuno g. 33-219, Panevėžys

Doc. Brigita Stanikūnienė

tel. +370 (45) 596 257
+370 612 380 80

e. p. brigita.stanikūniene@ktu.lt