en

Viešasis valdymas

Nuo 2019 m. vykdoma kartu su Centrinės Floridos universitetu (UCF), ši dvigubo laipsnio programa skirta siekiantiems tapti stipriais viešojo valdymo specialistais, išmanančiais, kaip valdomos viešosios programos ir įgyvendinamos politikos, įtraukiami piliečiai į viešąjį valdymą bei daromas poveikis viešajame sektoriuje. Dvigubo laipsnio programa suteiks nevyriausybinio sektoriaus lyderystės žinių ir patirties KTU studentams ir viešojo administravimo kompetencijų bei globalios viešojo valdymo kultūros.

Studentai, studijų metu KTU ir Centrinės Floridos universitete, susipažins su viešojo administravimo teorijomis, viešojo sektoriaus vadybine praktika, viešųjų paslaugų administravimu, pilietinės visuomenės ir savanorystės principais, teisiniu reglamentavimu, korupcijos prevencija bei išmoks atlikti empirinius socialinius tyrimus.

Įgiję viešojo administravimo ir non-profit management bakalauro laipsnius absolventai galės dirbti vadybinį, administracinį darbą viešojo sektoriaus institucijose, biudžetinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat ir verslo organizacijose nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje.

Pastaba: Šiuo metu yra vykdomas dėstytojų kompetencijų tvirtinimo procesas JAV.

 

 

Kodas 6121LX027
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Viešasis administravimas
Kalba Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Viešojo administravimo bakalauras
Dvigubas laipsnis

Kviestiniai lektoriai

Thomas Bryer

Fulbright profesorius iš Centrinės Floridos universiteto (JAV), Viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijų valdymo centro direktorius

Edmundas Jakilaitis

Žurnalistas, politinės tematikos laidų vedėjas, prodiuseris

Michiel de Vries

Nijmegeno universiteto (Nyderlandai) profesorius, Tarptautinės administravimo mokyklų ir institutų asociacijos (IASIA) prezidentas (2012-2016 m.)

Ramūnas Navickas

Kauno bendruomenių centrų asociacijos Tarybos pirmininkas

Marija Vyšniauskienė

Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja

Osvaldas Šarmavičius

Valstybės tarnybos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos direktorius

Naim Kapucu

Centrinės Floridos universiteto (JAV) profesorius, Viešojo administravimo mokyklos direktorius
 

Programos vertės

Studijos

Dvigubo laipsnio programa su Centrinės Floridos universitetu (JAV)

Programa yra unikali tuo, kad pirmą kartą aukštojo mokslo istorijoje sukurta amerikietišką ir europietišką švietimo sistemas jungianti dvigubo laipsnio viešojo administravimo bakalauro programa. Studentai pirmus dvejus metus studijuoja Lietuvoje pagal UCF modelį suderintus modulius, nuo trečiųjų studijų metų pradedama studijuoti jungtinėje grupėje kartu su amerikiečiais, studijas vykdant Lietuvoje ir JAV.

Įgūdžiai

Puikus viešojo valdymo procesų išmanymas

Programos absolventai taps viešojo valdymo specialistais, turinčiais bendruomenės lyderystės gebėjimų, išmanančiais, kaip formuojamos ir valdomos viešosios programos ir politika tiek Lietuvoje, tiek užsienyje,  suprantančiais šiuolaikines multikultūrines problemas, žmonių išteklių valdymą ir žinančiais kaip realiai veikia globalaus viešojo valdymo sistemos.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti vadybinį, administracinį darbą viešojo administravimo institucijose, biudžetinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat ir verslo organizacijose nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje. Studijų metu sudaromos galimybės atlikti praktiką įvairaus lygmens viešojo administravimo institucijose Lietuvoje ir užsienyje.

Infrastruktūra

Stiprios analitinės kompetencijos

Studijų programoje rengiami būsimi viešojo sektoriaus specialistai, turintys aukštas analitines kompetencijas, kurios įgalina juos formuluoti ir įgyvendinti duomenimis ir įrodymais grįstus viešojo valdymo sprendimus. Studijų procese didelis dėmesys skiriamas kiekybinės ir kokybinės duomenų analizės bei jos pateikimo gebėjimų ugdymui. Siekdami atsakyti į aktualius viešojo valdymo klausimus studentai naudoja empirinius socialinių tyrimų projektų ir viešųjų institucijų duomenis, kurie saugomi KTU įsteigtame Lietuvos HSM duomenų archyve.

Kolegos

Programoje studijuoja būsimi viešojo valdymo lyderiai

Programoje studijuoja puikius studijų rezultatus demonstruojantys ir  tarptautinėje darbo rinkoje laukiami studentai, būsimi viešojo valdymo lyderiai. Aukšta motyvacija lemia kūrybišką aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius. Studentai turi galimybę dalyvauti KTU ir UCF fakulteto studentų atstovybių, studentų organizacijų ir kitose studentiškose veiklose.

Atsiliepimai

Justina Jasinskaitė

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė-generalinio direktoriaus padėjėja

 

Ši programa – norintiems įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių apie viešojo administravimo sistemą Lietuvoje bei jos pasaulinę praktiką; svarbu paminėti ir dėstytojus, kurie perteikdami savo turimas žinias profesionaliai ir įdomiai pritaiko jas nūdienos aktualijoms. Aš esu dėkinga KTU, jog galėjau studijuoti viešojo administravimo programą. Mano gyvenimui įgytos žinios, praktika pasitarnavo su kaupu, jas galiu panaudoti savo tolimesnėse studijose, darbuose ir kasdieniniame gyvenime.

Povilas Mačiulis

Politinis veikėjas

 

Su KTU vykdomos Viešojo administravimo bakalauro studijų programos atstovais bendradarbiaujame jau kurį laiką, kiekvienais metais esu kviečiamas pirmininkauti kvalifikacinės komisijos posėdžiams, priimame studentus į praktiką, įtraukiame juos į Kauno miestui aktualių problemų sprendimą. Šios studijų programos absolventai įgyja įvairių kompetencijų, kurios yra būtinos praktinėje valstybės tarnybos veikloje (tokių, kaip kritinis mąstymas, gebėjimas bendradarbiauti su piliečiais, gebėjimas taikyti įvairius viešojo valdymo instrumentus ir kt.).

Karjera

Studento kompetencijos
– ekonominio, socialinio, teisinio ir politinio viešojo valdymo konteksto išmanymas;
– viešojo valdymo vertybių išmanymas bei gebėjmas parinkti inovatyvias, tarptautiniame lygmenyje pripažintas, vadybines priemones viešojo sektoriaus veikloje;
– pokyčių ir inovacijų valdymas  įtraukiant bendruomenę ir piliečius į viešojo sektoriaus valdymą.

Studento gebėjimai

– gebės dirbti multikultūrinėje aplinkoje, spręsti šiuolaikinius viešojo valdymo iššūkius.
– gebės nustatyti viešojo valdymo prioritetus, formuluoti tikslus ir uždavinius, juos įgyvendinti, bei vertinti viešąsias programas ir projektus  Europoje ir JAV;
– gebės  naudoti ir analizuoti duomenis, priimti ir vykdyti įrodymais pagrįstus viešojo valdymo sprendimus, etiškai spręsti praktines problemas.

 

 

Gali tapti

Administravimo ir vykdomųjų sričių specialistu (-e)

– organizacinio padalinio ryšių, dokumentų rengimo ir vidinio valdymo koordinavimo vykdymas ir palaikymas;
– bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas įvairiais su organizacijos veikla susijusiais klausimais;
– užtikrinimas, kad būtų laikomasi atitinkamų teisės aktų, reglamentuojamųjų dokumentų ir standartų.

Politikos ir administravimo specialistu (-e)

– taikomos politikos ir teisės aktų peržiūra, siekiant nustatyti neatitikimus ir neaktualias nuostatas;
– poveikio, finansinių pasekmių, sąveikos su kitomis programomis ir politinio bei administracinio įgyvendinamumo politikos vertinimas;
– operacijų ir programų peržiūra, grėsmių ir rizikos vertinimo atlikimas ir jų valdymas.

Valstybės tarnybų specialistu (-e)

– taikomos politikos ir teisės aktų peržiūra, siekiant nustatyti neatitikimus ir neaktualias nuostatas;
– grėsmių ir rizikos vertinimo atlikimas ir jų valdymas;
– dalykinių ar techninių laiškų rašymas ar atsakymų į juos rengimas.

Vadybos ir organizavimo analitiku (-e)

– veiklos procesų peržiūra ir konsultavimas nukrypimų nuo procedūrų ir standartų klausimais;
– pagalba nustatant tikslus, strategijas ir planus, skirtus siekti didesnio klientų pasitenkinimo;
– darbinių tyrimų atlikimas ir duomenų peržiūra, analizuojant taikomus ir siūlomus metodus bei tokias procedūras.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

istorija

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 1669 €
Kredito kaina 27,82 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121,
Kaunas mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Eglė Vaidelytė
A. Mickevičiaus g. 37 – 101, Kaunas
e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 115