en

Viešasis valdymas

Nuolatinis bendravimas su visuomene, bendruomene, atsakingas viešosios gerovės kūrimas, etiškų sprendimų priėmimas, geras teisinių niuansų išmanymas. Tai yra viešasis valdymas. Ir šiam iššūkiui reikia tinkamai pasiruošti.

Ši programa unikali tuo, jog čia galėsite pasisemti geriausios viešojo valdymo praktikos ne tik Lietuvoje, bet ir tiesiai iš JAV specialistų. Tai programa rengiama kartu su Centrinės Floridos universitetu (UCF) ir suteikianti dvigubą laipsnį – viešojo administravimo (KTU) ir pelno nesiekiančių organizacijų vadybos -nonproft management (UCF).

Studijų metu KTU ir UCF universitetuose susipažinsite su viešojo administravimo teorijomis, viešojo sektoriaus vadybine praktika, viešųjų paslaugų administravimu, pilietinės visuomenės ir savanorystės principais, teisiniu reglamentavimu, etika ir korupcijos prevencija bei išmoksite atlikti empirinius socialinius tyrimus.

Vėliau – galėsite dirbti vadybinį, administracinį darbą viešojo sektoriaus institucijose, valstybinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat ir verslo organizacijose nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje.

Aš tikiu, kad šios programos studentai yra ateities lyderiai!

A. Hall (JAV ambasadorė Vilniuje, 2019 m. gegužės mėn.)

Kodas 6121LX027
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Viešasis administravimas
Kalba Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Viešojo administravimo bakalauras
Dvigubas laipsnis

Kviestiniai lektoriai

Edmundas Jakilaitis

Žurnalistas, politinės tematikos laidų vedėjas, prodiuseris

Thomas Bryer

Centrinės Floridos universiteto (JAV) profesorius

Michiel de Vries

Nijmegeno universiteto (Nyderlandai) profesorius, Tarptautinės administravimo mokyklų ir institutų asociacijos (IASIA) prezidentas (2012-2016 m.)

Naim Kapucu

Centrinės Floridos universiteto (JAV) profesorius, Viešojo administravimo mokyklos direktorius
 

Programos vertės

Studijos

Lietuviškas ir amerikietiškas diplomas

Studijuodami turite galimybę įgyti du bakalauro laipsnius. Pirmus dvejus metus studijuosite Lietuvoje pagal bendrą KTU ir UCF programą, o nuo trečiųjų studijų metų pradėsite studijuoti jungtinėje grupėje kartu su amerikiečiais, studijas vykdant Lietuvoje ir JAV.

Mokesčiai

Amerikietiškos studijos už lietuvišką kainą

Pažangūs studentai siekiantys gauti JAV diplomą turės galimybę nemokėti JAV studijų mokesčių, kurie yra keliasdešimt kartų didesni už Europos universitetų mokesčius. Dar daugiau, šią programą remia Kojalis Family Foundation, kuri skirs stipendijas apgyvendinimo išlaidoms JAV padengti. Kaip ir kitos KTU bakalauro programos, ši programa taip pat siūlo valstybės finansuojamas vietas.

Įgūdžiai

Ekspertiški įgūdžiai

Baigę studijas tapsite viešojo valdymo specialistais, turinčiais bendruomenės lyderystės gebėjimų, išmanančiais, kaip formuojamos ir valdomos viešosios programos bei politika. Gerai suprasite šiuolaikines multikultūrines problemas, žmonių išteklių valdymą, žinosite kaip veikia globalaus viešojo valdymo sistemos.

Karjera

Platūs karjeros horizontai

Vėliau galėsite darbuotis viešojo administravimo institucijose, tarptautinėse organizacijose, nevyriausybiniame sektoriuje. Dėl savo jungtinio „europietiško“ ir „amerikietiško“ žinių bagažo tai galėsite daryti tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame lygyje.

Infrastruktūra

Ateities analitikai

Čia lavinsite aukštas analitines kompetencijas. Jos padės formuluoti ir įgyvendinti duomenimis ir įrodymais grįstus viešojo valdymo sprendimus. Savo analizės įgūdžiams lavinti pasitelksite socialinių tyrimų projektų ir viešųjų institucijų duomenis, kurie saugomi KTU įsteigtame Lietuvos HSM duomenų archyve.

Kolegos

Būsimi viešojo valdymo lyderiai

Inovatyvūs mokymosi metodai, praktinės užduotys ir projektai studijų metu padės greitai susibičiuliauti su bendramoksliais. Tokia draugystė ne tik vers pasitempti ir įkvėps siekti aukštumų – šios pažintys vėliau pravers ir kartu darbuojantis prie tarptautinių ar nacionalinių projektų. Juk čia savo kelią pradės ne tik Lietuvos, bet ir JAV ateities lyderiai.

Atsiliepimai

Justina Jasinskaitė

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė-generalinio direktoriaus padėjėja

 

Ši programa – norintiems įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių apie viešojo administravimo sistemą Lietuvoje bei jos pasaulinę praktiką; svarbu paminėti ir dėstytojus, kurie perteikdami savo turimas žinias profesionaliai ir įdomiai pritaiko jas nūdienos aktualijoms. Aš esu dėkinga KTU, jog galėjau studijuoti viešojo administravimo programą. Mano gyvenimui įgytos žinios, praktika pasitarnavo su kaupu, jas galiu panaudoti savo tolimesnėse studijose, darbuose ir kasdieniniame gyvenime.

Povilas Mačiulis

Politinis veikėjas

 

Su KTU vykdomos Viešojo administravimo bakalauro studijų programos atstovais bendradarbiaujame jau kurį laiką, kiekvienais metais esu kviečiamas pirmininkauti kvalifikacinės komisijos posėdžiams, priimame studentus į praktiką, įtraukiame juos į Kauno miestui aktualių problemų sprendimą. Šios studijų programos absolventai įgyja įvairių kompetencijų, kurios yra būtinos praktinėje valstybės tarnybos veikloje (tokių, kaip kritinis mąstymas, gebėjimas bendradarbiauti su piliečiais, gebėjimas taikyti įvairius viešojo valdymo instrumentus ir kt.).

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Parinkti inovatyvias, tarptautiniame lygmenyje pripažintas, vadybines priemones viešojo sektoriaus veikloje.
 • Puikiai orientuotis politiniame, socialiniame, teisiniame ir viešosios vadybos pasaulyje.
 • Valdyti pokyčius bei inovacijas, įtraukiant į valdymą ir bendruomenę.
 • Dirbti multikultūrinėje aplinkoje, spręsti šiuolaikinius viešojo valdymo iššūkius.
 • Valdyti viešuosius projektus Europoje ir JAV.
 • Suprasti, naudoti ir analizuoti socialinius duomenis.
 • Priimti ir vykdyti įrodymais pagrįstus viešojo valdymo sprendimus, etiškai spręsti praktines problemas.

 

 

Gali tapti

Tai specialistai, kurie analizuoja viešosios politikos procesų ir teisės aktų įgyvendinimą nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje, vertina ir valdo grėsmes bei rizikas viešajai gerovei, rengia pasiūlymus ir rekomendacijas.

Tai specialistas dirbantis valstybės tarnyboje karjeros ar politinio pasitikėjimo valstybės tarnautoju, motyvuoti atstovauti viešąjį interesą, įgyvendinantys jiems pavestas funkcijas bei valstybės politikų priimtus sprendimus.

Tai žmonės, kurie dirba viešajame ar nevyriausybiniame sektoriuje viešojo gėrio labui, jie gina viešąjį interesą, geba suburti efektyvią komandą ir įgyvendinti projektus svarbius viešajam valdymui.

Tokių analitikų pareiga stebėti ir analizuoti viešojo sektoriaus procesus, „skaityti“ ir analizuoti socialinius duomenis. Jie padeda paruošti viešojo sektoriaus organizacijų tikslus, strategijas, planus. Atlieka taikomuosius tyrimus ir pateikia naujų tobulinimų siūlymus. Numato ir prognozuoja viešojo sektoriaus plėtros kryptis ir rizikas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

istorija

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Studijos lietuvių kalba
Nuolatinė studijų forma 1669 €
Kredito kaina 27,82 €
 
Studijos anglų kalba
Nuolatinė studijų forma 1669 €
Kredito kaina 27,82 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121,
Kaunas mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Eglė Vaidelytė

A. Mickevičiaus g. 37 – 101, Kaunas

e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt

 

 

 

 

Studijų programos koordinatorė

Doc. dr. Rūta Petrauskienė

A. Mickevičiaus g. 37 – 103, Kaunas

e. p. ruta.petrauskiene@ktu.lt