en

Viešasis valdymas

Nuo 2019 m. vykdoma kartu su Centrinės Floridos universitetu (UCF), ši dvigubo laipsnio programa skirta siekiantiems tapti stipriais viešojo valdymo specialistais, išmanančiais, kaip valdomos viešosios programos ir įgyvendinamos politikos, įtraukiami piliečiai į viešąjį valdymą bei daromas poveikis viešajame sektoriuje. Dvigubo laipsnio programa suteiks nevyriausybinio sektoriaus lyderystės žinių ir patirties KTU studentams ir viešojo administravimo kompetenciju bei globalios viešojo valdymo kultūros.

Studentai, studijų metu KTU ir Centrinės Floridos universitete, susipažins su viešojo administravimo teorijomis, viešojo sektoriaus vadybine praktika, viešųjų paslaugų administravimu, pilietinės visuomenės ir savanorystės principais, teisiniu reglamentavimu, korupcijos prevencija bei išmoks atlikti empirinius socialinius tyrimus.

Igiję viešojo administravimo ir non-profit management bakalauro laipsnius absolventai galės dirbti vadybinį, administracinį darbą viešojo sektoriaus institucijose, biudžetinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat ir verslo organizacijose nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje.

Pastaba: Šiuo metu yra vykdomas dėstytojų kompetencijų tvirtinimo procesas JAV.

 

Studijuok
Kodas 6121LX027
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Viešasis administravimas
Kalba Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m.
Laipsnis Viešojo administravimo bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Thomas Bryer

Fulbright profesorius iš Centrinės Floridos universiteto (JAV), Viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijų valdymo centro direktorius

Edmundas Jakilaitis

Žurnalistas, politinės tematikos laidų vedėjas, prodiuseris

Michiel de Vries

Tarptautinės administravimo mokyklų ir institutų asociacijos (IASIA) prezidentas, Nijmegeno universiteto (Nyderlandai) profesorius

Ramūnas Navickas

Kauno bendruomenių centrų asociacijos Tarybos pirmininkas

Marija Vyšniauskienė

Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja

Osvaldas Šarmavičius

Valstybės tarnybos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos direktorius

Naim Kapucu

Centrinės Floridos universiteto (JAV) profesorius, Viešojo administravimo mokyklos direktorius
 

Programos vertės

Studijos

Dvigubo laipsnio programa su Centrinės Floridos universitetu (JAV)

Programa yra unikali tuo, kad pirmą kartą aukštojo mokslo istorijoje sukurta amerikietišką ir europietišką švietimo sistemas jungianti dvigubo laipsnio bakalauro programa viešajame administravime.  Šios studijos suteiks viešojo administravimo žinių, nevyriausybinio sektoriaus lyderystės kompetencijų bei globalios viešojo valdymo kultūros.

Įgūdžiai

Puikus viešojo valdymo procesų išmanymas

Programos absolventai geba profesionaliai taikyti teorines viešojo valdymo žinias, etiškai atlikdami konkrečias institucijų veiklos funkcijas, nustatydami praktines problemas ir rengdami rekomendacijas jų sprendimui, savarankiškai pasirinkti viešojo valdymo praktikoje naudojamus vadybinius metodus ir priemones, efektyviai dirbti komandoje.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti vadybinį, administracinį darbą viešojo administravimo institucijose, biudžetinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat ir verslo organizacijose nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje. Studijų metu sudaromos galimybės atlikti praktiką įvairaus lygmens viešojo administravimo institucijose Lietuvoje ir užsienyje.

Infrastruktūra

Stiprios analitinės kompetencijos

Studijų procese naudojami Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos HSM duomenų archyvo „LiDA“, atviri valstybės tarnybos, viešųjų pirkimų ir kitų viešųjų institucijų duomenys. Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas suteikia prieigą prie kokybiškų, tarptautinio lygmens pirminių HSM tyrimų duomenų šaltinių. Archyve pateikiami įvairių sričių tyrimų duomenys (visuomenė, politinės problemos, užimtumas, bendruomenės, viešoji nuomonė ir pan.).

Kolegos

Programoje studijuoja aukštus siekius turintys, aktyvūs studentai

Programoje studijuoja puikius studijų rezultatus demonstruojantys ir darbo rinkoje laukiami studentai. Aukšta motyvacija lemia kūrybišką aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius. Studentai turi galimybę dalyvauti Akademinio mokslo pažinimo klubo, fakulteto studentų atstovybės ir kitose veiklose.

Atsiliepimai

Justina Jasinskaitė

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė-generalinio direktoriaus padėjėja

 

Ši programa – norintiems įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių apie viešojo administravimo sistemą Lietuvoje bei jos pasaulinę praktiką; svarbu paminėti ir dėstytojus, kurie perteikdami savo turimas žinias profesionaliai ir įdomiai pritaiko jas nūdienos aktualijoms. Aš esu dėkinga KTU, jog galėjau studijuoti viešojo administravimo programą. Mano gyvenimui įgytos žinios, praktika pasitarnavo su kaupu, jas galiu panaudoti savo tolimesnėse studijose, darbuose ir kasdieniniame gyvenime.

Povilas Mačiulis

Politinis veikėjas

 

Su KTU vykdomos Viešojo administravimo bakalauro studijų programos atstovais bendradarbiaujame jau kurį laiką, kiekvienais metais esu kviečiamas pirmininkauti kvalifikacinės komisijos posėdžiams, priimame studentus į praktiką, įtraukiame juos į Kauno miestui aktualių problemų sprendimą. Šios studijų programos absolventai įgyja įvairių kompetencijų, kurios yra būtinos praktinėje valstybės tarnybos veikloje (tokių, kaip kritinis mąstymas, gebėjimas bendradarbiauti su piliečiais, gebėjimas taikyti įvairius viešojo valdymo instrumentus ir kt.).

Karjera

Studento kompetencijos
– ekonominio, socialinio, teisinio ir politinio viešojo valdymo konteksto išmanymas;
– viešosios politikos ir viešojo administravimo principų ir vertybių išmanymas bei inovatyvių vadybinių priemonių parinkimas viešojo sektoriaus veikloje;
– pokyčių ir inovacijų valdymas viešajame sektoriuje ir viešojo valdymo organizacijose.

 

Studento gebėjimai
– gebės nustatyti viešojo valdymo prioritetus, formuluoti tikslus ir uždavinius, juos įgyvendinti bei vertinti viešąsias programas ir projektus;
– gebės atlikti viešojo valdymo procesų analizę, nustatyti ir atskirti trumpalaikius viešosios politikos rezultatus ir ilgalaikes pasekmes, vertinti reikšmingas alternatyvas pagal nustatytus viešosios politikos prioritetus;
– gebės nustatyti viešojo valdymo praktines problemas ir rengti rekomendacijas etiškam jų sprendimui bei savarankiškai pasirinkti viešojo administravimo praktikoje naudojamus vadybinius metodus, taikant įvairius analitinius instrumentus.

 

 

Gali tapti

Administravimo ir vykdomųjų sričių specialistu (-e)

– organizacinio padalinio ryšių, dokumentų rengimo ir vidinio valdymo koordinavimo vykdymas ir palaikymas;
– bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas įvairiais su organizacijos veikla susijusiais klausimais;
– užtikrinimas, kad būtų laikomasi atitinkamų teisės aktų, reglamentuojamųjų dokumentų ir standartų.

Politikos ir administravimo specialistu (-e)

– taikomos politikos ir teisės aktų peržiūra, siekiant nustatyti neatitikimus ir neaktualias nuostatas;
– poveikio, finansinių pasekmių, sąveikos su kitomis programomis ir politinio bei administracinio įgyvendinamumo politikos vertinimas;
– operacijų ir programų peržiūra, grėsmių ir rizikos vertinimo atlikimas ir jų valdymas.

Valstybės tarnybų specialistu (-e)

– taikomos politikos ir teisės aktų peržiūra, siekiant nustatyti neatitikimus ir neaktualias nuostatas;
– grėsmių ir rizikos vertinimo atlikimas ir jų valdymas;
– dalykinių ar techninių laiškų rašymas ar atsakymų į juos rengimas.

Vadybos ir organizavimo analitiku (-e)

– veiklos procesų peržiūra ir konsultavimas nukrypimų nuo procedūrų ir standartų klausimais;
– pagalba nustatant tikslus, strategijas ir planus, skirtus siekti didesnio klientų pasitenkinimo;
– darbinių tyrimų atlikimas ir duomenų peržiūra, analizuojant taikomus ir siūlomus metodus bei tokias procedūras.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas
2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą
Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai, kurių įvertinimų  aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą
Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas;
b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą
Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą
Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perkaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas
istorija

0,4

Brandos egzaminas
Antrasis dalykas
matematika arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys
Trečiasis dalykas
dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys
Ketvirtasis dalykas
lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas
Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.
Konkursinio balo skaičiuoklė pagal 2019 m. konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.
Papildomi kriterijai
Kriterijus Vertė balais
Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

2019 m. metinė studijų kaina bus paskelbta balandžio – gegužės mėn., LR švietimo ir mokslo ministrui patvirtinus normines studijų kainas.

2018 m. taikyta metinė studijų kaina studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 1285 €
Kredito kaina 21,42 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121,
Kaunas mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Eglė Vaidelytė
A. Mickevičiaus g. 37 – 101, Kaunas
e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 115

 

 

 

/* */