en

Architektūra

Architektūros magistrantūros studijų programos absolventas žinos, kaip visapusiškai pagrįsti savo kūrybos idėjas projektuojant pastatus arba urbanistinius kompleksus bei kvalifikuotai vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus. Taigi galės atlikti tiriamąjį, architektūrinio ir urbanistinio projektavimo, teritorijų planavimo, vadybinio pobūdžio darbą architektūrinio projektavimo ir teritorijų planavimo įmonėse, mokslinio tyrimo organizacijose bei užsiimti savarankiška architektūrinio ir urbanistinio projektavimo ir teritorijų planavimo veikla.

Kodas 6211PX026
Vieta Kaunas
Statybos ir architektūros fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Architektūra
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė)
Laipsnis Menų magistras

Kviestiniai lektoriai

Diego Navarra

Twente Universitetas (Olandija), mokslų daktaras

Arne Riekstins

University of Monterrey, mokslų daktaras
 

Programos vertės

Studijos

Sandūra tarp menų, humanitarinių ir socialinių mokslų

Studijų programoje studentui suteikiamos menotyros, architektūrologijos, miesto sociologijos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, išsamios integruotas architektūrinės renovacijos bei paveldosaugos teorinės žinios. Taikomi interaktyvūs mokymo metodai, atvejų analize paremtas ugdymas. Mokymo procese dalyvauja aukštos kompetencijos lektoriai.

Įgūdžiai

Studijų programos metu įgytos mokslinės-metodinės vertinimo kompetencijos leis parengti profesionalius pastatų ir urbanistinių kompleksų projektus

Absolventai suvoks darnaus projektavimo principus ir mokės juos taikyti rengdami pastatų ir urbanistinių kompleksų projektus, o savo kūrybos idėjas pagrįsti mokslo žiniomis. Jie galės savarankiškai atlikti mokslinius tiriamuosius darbus, o tyrimų rezultatus panaudoti profesinėje veikloje, vertindami pastatų bei jų aplinkos kokybę.

Karjera

Dauguma studijuojančių ir jau baigusiųjų dirba pagal įgytą specialybę

Magistrantūros Architektūros studijų programoje studijuojantieji dirba įvairiose projektavimo firmose, architektūrinio projektavimo ir mokslinių tyrimų organizacijose: AB „Miestprojektas“, savivaldybės įmonėje „Kauno planas“, KTU Architektūros ir statybos institute, privačiose žinomų architektų firmose. Karjeros galimybės: nuo architekto arba urbanisto iki savivaldybės vyriausiojo architekto; nuo atestuoto projektavimo ir / ar planavimo įmonės vadovo iki mokslininko menotyros kryptyje.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamos inovatyvios projektavimo programos

Naujai įkurtame Meninių ir architektūrinių gebėjimų ugdymo laboratorijų skyriuje yra galimybė naudotis 3D spausdintuvu MakerBot Z18 bei kita naujausia maketavimo įranga.

Gyvenimas ir laisvalaikis

Papildomos žinios įgyjamos neformaliuoju būdu

Studentai gali rinktis papildomas veiklas tobulinti ne tik profesinius, bet ir asmeninius socialinius ar kūrybinius įgūdžius. Tokias galimybes suteikia įvairios universitete veikiančios organizacijos – debatų klubas, fotografijos studija, KTU teatras. Taip pat studentai papildomai kviečiami dalyvauti respublikiniuose arba tarptautiniuose architektūriniuose idėjiniuose konkursuose

 

Įgūdžių aprašas

Projektavimas – pastatų, urbanistinių kompleksų, architektūrinio projektavimo ekonomika.
Statinių architektūrinė renovacija – analizės tipai, metodai.
Paveldo apsauga – kultūros vertybių tyrimai, panaudos, tvarkymo, apsaugos veikla.
Architektūros kritinė analizė – teorijos, koncepcijos, socialiniai reiškiniai.
Pastatų projektavimas ir valdymas Šiuolaikinės architektūros integracija istorinėje aplinkoje Urbanistinių struktūrų projektavimas ir regeneracija Architektūrinio, istorinio ir sociokultūrinio konteksto analizė

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė

KTU mokslininkė

 

Magistratūros studijų programos studentai per dviejų metų studijų laikotarpį – keturis semestrus – turi galimybę išbandyti ir įsisavinti visą mokslinio tyrimo procesą, nuo literatūros analizės, problemų formulavimo ir hipotezės iškėlimo iki empirinių tyrimų ir eksperimentinio projektavimo ir, vykdydami šį procesą, parengti magistro baigiamąjį darbą. Šios studijų programos baigiamieji darbai buvo ne kartą apdovanoti įvairiuose konkursuose. Kiekvieną semestrą dėstomi studijų moduliai išdėstyti taip, kad studentas iš jų gautų didžiausią naudą rengdamas magistro baigiamąjį darbą. Studijų procese pasitelkiami inovatyvūs mokymo(si) metodai, skatinamas studentų kūrybingumas ir aktyvus fizinio ir socialinio konteksto tyrimas atliekant užduotis realioje miesto aplinkoje. Studijuojantieji Architektūros magistrantūroje taip pat turi galimybę įsitraukti į Statybos ir architektūros fakulteto mokslo grupėse atliekamus mokslinius tyrimus, kartu su dėstytojais rengti publikacijas, dalyvauti konferencijose ir taip pasiruošti trečiajai studijų pakopai - doktorantūrai.

Ingrida Povilaitienė

KTU doktorantė

 

Studijų metu vyko teorines paskaitos, rengiau praktinius projektus individualiai bei grupėse. Individualūs darbai ugdė atsakomybę už savo sprendimus, o norint pasiekti bendro tikslo grupėse, lavėjo socialiniai ir komunikaciniai įgūdžiai. Tai sėkmingai pritaikiau projektavimo veikloje, dirbdama architekte Lietuvoje, stažuodamasi arch. kompanijoje Kinijoje, bei mokslinėje veikloje, dirbdama prie mokslinių projektų, stažuodamasi Oldenburgo u-te. Susižavėjusi teorinių žinių pritaikymo galimybėmis praktikoje, nusprendžiau tęsti studijas doktorantūroje.

Karjera

Studento kompetencijos
– mokslinių tyrimų atlikimo;
– mokslu grįstų projektu rengimo;
– komandinio, grupinio darbo;
– vadovavimo ir darbo su žmonėmis.

 

Studento gebėjimai
– gebės savarankiškai atlikti mokslinius tiriamuosius darbus;
– gebės mokslo žiniomis pagrįsti savo kūrybos idėjas;
– gebės projektuoti pastatus ir urbanistinius kompleksus;
– gebės vykdyti tarpkryptinius projektus.

 

 

Gali tapti

Pastatų architektu (-e)

 

– vietos analizė, statybos plotų apžiūra, suinteresuotųjų subjektų konsultavimas, siekiant nustatyti siūlomų pastatų tipą, stilių ir dydį;
– projekto eskizų, brėžinių ir dokumentų ruošimas; projekto bendrosios bei architektūrinės dalies parengimas ir teikimas derinimui;
– statybos ar remonto darbų priežiūra, užtikrinant techninių sąlygų ir kokybės standartų laikymąsi.

Urbanistu (-e)

 

– urbanizuotoje teritorijoje galiojančių teisinių dokumentų analizavimas, darbų vietos apžiūra ir klientų konsultavimas kraštovaizdžio architektūros klausimais;
– teritorijos planų rengimas, problemų sprendimo būdų pateikimas;
– teisinių derinimo procedūrų vykdymas, projektų viešinimas, suinteresuotų socialinių grupių įtraukimas.

Kraštovaizdžio architektu (-e)

 

– darbų vietos apžiūra ir suinteresuotųjų subjektų konsultavimas kraštovaizdžio architektūros klausimais;
– projektų, brėžinių ir planų rengimas, problemų sprendimo būdų pateikimas;
– techninių sąlygų ir sutarčių, taip pat kvietimų teikti paraiškas viešiesiems pirkimams klientų vardu rengimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Architektūros studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė

e. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama