ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Architektūra

Tai – viena iš tų fundamentalių mokslo sričių, be kurios pasaulis, tiesiogine žodžio prasme, nustotų augti ir vystytis. Gilindami savo architektūros išmanymą magistrantūros studijose tikrai nesustosite ir jūs: augs jūsų gebėjimas pagrįsti kūrybines idėjas, atlikti mokslinius tyrimus, projektavimo bei planavimo užduotis. Dėl to jūsų lauks darbas architektūros ar teritorijų planavimo įstaigose, savarankiškas verslas arba šviesi mokslinė karjera.

* Studijos įprastai vykdomos vakarais, tačiau dalis akademinių užsiėmimų vyksta dienos metu.

 

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

architektūros studijų krypties

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2021-2022 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Nuolatinė studijų forma 6025 €
Kredito kaina 100,42 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Prof. dr. Jūratė Kamičaitytė
Studentų g. 48- 311a, Kaunas
el. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt

 

Studijų prodekanė
Doc. dr. Laura Stasiulienė
Studentų g. 48-403, Kaunas
Tel. +370 662 97377
el. p. laura.stasiuliene@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Projektavimas – pastatų, urbanistinių kompleksų, viešųjų erdvių, architektūrinio projektavimo ekonomika.
Konteksto analizė – analizės tipai, metodai, miesto sociologija.
Paveldo apsauga – kultūros vertybių tyrimai, panaudos, tvarkymo, apsaugos veikla.
Šiuolaikinės architektūros integravimas į istorinę aplinką – teorijos, koncepcijos, atvejo studijos.

Šiuolaikinės architektūros integravimas į istorinę aplinką Tvarus ir ekonomiškai efektyvus projektavimas Architektūrinio, urbanistinio ir sociokultūrinio konteksto analizė

 

 

Programos vertės

Aprėpsite keturis pasaulius

Studijuodami susidursite su meno, technologijos, humanitarinių bei socialinių mokslų sritimis. Menotyra, architektūrologija, miesto sociologija, kultūros paveldu, poveikio aplinkai vertinimu, urbanistinių duomenų analitika – tai žinios, kurias perimsite interaktyviais mokymosi metodais iš itin kompetentingų specialistų.

Žinios profesionaliems sprendimams

Čia galėsite įgyti tokių mokslinių žinių, kurios ateityje bus puikiai pritaikomos rengiant pastatų, urbanistinių kompleksų ir viešųjų erdvių projektus. Gerai suvoksite darnaus projektavimo principus, mokėsite savarankiškai tirti bei vertinti tyrimų rezultatus.

Aiškios ir šviesios perspektyvos

Nuo architekto, urbanisto, kraštovaizdžio architekto, įmonės vadovo iki savivaldybės vyriausiojo architekto ar mokslininko menotyros srityje. Baigę magistrantūros Architektūros studijų programą galėsite savo idėjas realizuoti ir visoje Europos Sąjungoje.

Maketavimo įranga

Architektūros magistrantams atviros Meninių ir architektūrinių gebėjimų ugdymo laboratorijų skyriaus durys. Čia galėsite naudotis 3D spausdintuvu bei kita puikia įranga.

Tobulėjimas ir po paskaitų

Stipri universiteto bendruomenė visada noriai priima ir skatina įsitraukti į čia veikiančias organizacijas – debatų klubą, fotografijos studiją, teatrą. Studentai papildomai kviečiami dalyvauti respublikiniuose arba tarptautiniuose architektūriniuose idėjiniuose konkursuose, dalyvauti mainų programose. Tai plečia kiekvieno iš mūsų akiratį, pažinčių ratą ir stiprina asmenybes.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

  • Atlikti mokslinius tyrimus.
  • Parengti mokslu grįstus projektus.
  • Dirbti grupėje, komandoje ir vadovauti jai.
  • Moksliškai pagrįsti savo kūrybines idėjas.
  • Projektuoti pastatus, urbanistinius kompleksus, viešąsias erdves.
  • Kurti tarpkryptinius projektus.

 

 

Gali tapti

Pastatų architektu (-e)

Architektai rūpinasi vietos ir statybos plotų analize, konsultuoja suinteresuotas puses, padeda nustatyti pastato stilių, dydį, tipą. Be viso to – ruošia projekto eskizus, brėžinius ir dokumentus derinimui, o reikalui esant prižiūri ir pačius statybos darbus.

Urbanistu (-e)

Šie specialistai atlieka planuojamos teritorijos urbanistinę analizę, planuoja miesto, regiono ar net visos šalies teritorijas, atlieka teisinio derinimo procedūras bei viešina projektus, bendrauja su suinteresuotomis grupėmis.

Kraštovaizdžio architektu (-e)

Tokio pobūdžio architektai rengia kraštovaizdžio projektus ir planus, jų brėžinius. Jie apžiūri darbų vietas, atlieka projekto vietos tyrimus, rengia erdvinio formavimo siūlymus, konsultuoja, ruošia technines sąlygas, sutartis ir rengia kvietimus viešiesiems pirkimams.

 

 

MA+ kompetencijos

MA+ kompetencija

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

 

 

 

Dėstytojai praktikai

Gintaras Balčytis

Gintaras Balčytis

Architektas
Gintaras Prikockis

Gintaras Prikockis

Architektas
Gražina Janulytė-Bernotienė

Gražina Janulytė-Bernotienė

Architektė
Dalius Šarakauskas

Dalius Šarakauskas

Architektas
Martynas Marozas

Martynas Marozas

Architektas, urbanistinio planavimo specialistas
Vidmantas Minkevičius

Vidmantas Minkevičius

Architektas

 

 

Atsiliepimai

Rūta Leitanaitė

Rūta Leitanaitė

Lietuvos architektų sąjungos pirmininkė

 

KTU architektūros magistrantūros studijos turi didelį temų, požiūrių, žinių įvairovės potencialą, kurį lemia į studijas stojantys Lietuvoje ir kitos šalyse architektūros bakalauro studijas baigę studentai. Visaapimančio (holistinio) darbo metodo architektūroje taikymą skatina ir programos tarpdiscipliniškumas, taip pat platus dalykų spektras, apimantis architektūrą, urbanistiką, kraštovaizdžio architektūrą, paveldosaugą. Architektūros magistrantūros studijų programos tarptautiškumas derinamas su klasikine magistrantūros studijų programos schema, kurios bruožai – didelis dėmesys analitiniam, teoriniam darbui, o antrajame etape – tyrimais paremtiems architektūriniams sprendimams.

Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė

Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė

KTU mokslininkė

 

Magistratūros studijų programos studentai per dviejų metų studijų laikotarpį – keturis semestrus – turi galimybę išbandyti ir įsisavinti visą mokslinio tyrimo procesą, nuo literatūros analizės, problemų formulavimo ir hipotezės iškėlimo iki empirinių tyrimų ir eksperimentinio projektavimo ir, vykdydami šį procesą, parengti magistro baigiamąjį darbą. Šios studijų programos baigiamieji darbai buvo ne kartą apdovanoti įvairiuose konkursuose. Kiekvieną semestrą dėstomi studijų moduliai išdėstyti taip, kad studentas iš jų gautų didžiausią naudą rengdamas magistro baigiamąjį darbą. Studijų procese pasitelkiami inovatyvūs mokymo(si) metodai, skatinamas studentų kūrybingumas ir aktyvus fizinio ir socialinio konteksto tyrimas atliekant užduotis realioje miesto aplinkoje. Studijuojantieji Architektūros magistrantūroje taip pat turi galimybę įsitraukti į Statybos ir architektūros fakulteto mokslo grupėse atliekamus mokslinius tyrimus, kartu su dėstytojais rengti publikacijas, dalyvauti konferencijose ir taip pasiruošti trečiajai studijų pakopai - doktorantūrai.

Ingrida Povilaitienė

Ingrida Povilaitienė

KTU doktorantė

 

Studijų metu vyko teorines paskaitos, rengiau praktinius projektus individualiai bei grupėse. Individualūs darbai ugdė atsakomybę už savo sprendimus, o norint pasiekti bendro tikslo grupėse, lavėjo socialiniai ir komunikaciniai įgūdžiai. Tai sėkmingai pritaikiau projektavimo veikloje, dirbdama architekte Lietuvoje, stažuodamasi arch. kompanijoje Kinijoje, bei mokslinėje veikloje, dirbdama prie mokslinių projektų, stažuodamasi Oldenburgo u-te. Susižavėjusi teorinių žinių pritaikymo galimybėmis praktikoje, nusprendžiau tęsti studijas doktorantūroje.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Prof. dr. Jūratė Kamičaitytė
Studentų g. 48- 311a, Kaunas
el. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt

 

Studijų prodekanė
Doc. dr. Laura Stasiulienė
Studentų g. 48-403, Kaunas
Tel. +370 662 97377
el. p. laura.stasiuliene@ktu.lt