en

Architektūra

Tai – viena iš tų fundamentalių mokslo sričių, be kurios pasaulis, tiesiogine žodžio prasme, nustotų augti ir vystytis. Gilindami savo architektūros išmanymą magistrantūros studijose tikrai nesustosite ir jūs: augs jūsų gebėjimas pagrįsti kūrybines idėjas, atlikti mokslinius tyrimus, projektavimo bei planavimo užduotis. Dėl to jūsų lauks darbas architektūros ar teritorijų planavimo įstaigose, savarankiškas verslas arba šviesi mokslinė karjera.

Dėstytojai praktikai

Gintaras Balčytis

Architektas

Gintaras Prikockis

Architektas

Gražina Janulytė-Bernotienė

Architektė

Dalius Šarakauskas

Architektas

Martynas Marozas

Architektas, urbanistinio planavimo specialistas

Vidmantas Minkevičius

Architektas
 

Programos vertės

Aprėpsite keturis pasaulius

Studijuodami susidursite su meno, technologijos, humanitarinių bei socialinių mokslų sritimis. Menotyra, architektūrologija, miesto sociologija, kultūros paveldu, poveikio aplinkai vertinimu, urbanistinių duomenų analitika – tai žinios, kurias perimsite interaktyviais mokymosi metodais iš itin kompetentingų specialistų.

Žinios profesionaliems sprendimams

Čia galėsite įgyti tokių mokslinių žinių, kurios ateityje bus puikiai pritaikomos rengiant pastatų, urbanistinių kompleksų ir viešųjų erdvių projektus. Gerai suvoksite darnaus projektavimo principus, mokėsite savarankiškai tirti bei vertinti tyrimų rezultatus.

Aiškios ir šviesios perspektyvos

Nuo architekto, urbanisto, kraštovaizdžio architekto, įmonės vadovo iki savivaldybės vyriausiojo architekto ar mokslininko menotyros srityje. Baigę magistrantūros Architektūros studijų programą galėsite savo idėjas realizuoti ir visoje Europos Sąjungoje.

Maketavimo įranga

Architektūros magistrantams atviros Meninių ir architektūrinių gebėjimų ugdymo laboratorijų skyriaus durys. Čia galėsite naudotis 3D spausdintuvu bei kita puikia įranga.

Tobulėjimas ir po paskaitų

Stipri universiteto bendruomenė visada noriai priima ir skatina įsitraukti į čia veikiančias organizacijas – debatų klubą, fotografijos studiją, teatrą. Studentai papildomai kviečiami dalyvauti respublikiniuose arba tarptautiniuose architektūriniuose idėjiniuose konkursuose, dalyvauti mainų programose. Tai plečia kiekvieno iš mūsų akiratį, pažinčių ratą ir stiprina asmenybes.

 

Įgūdžių aprašas

Projektavimas – pastatų, urbanistinių kompleksų, architektūrinio projektavimo ekonomika.
Statinių architektūrinė renovacija – analizės tipai, metodai.
Paveldo apsauga – kultūros vertybių tyrimai, panaudos, tvarkymo, apsaugos veikla.
Architektūros kritinė analizė – teorijos, koncepcijos, socialiniai reiškiniai.
Pastatų projektavimas ir valdymas Šiuolaikinės architektūros integracija istorinėje aplinkoje Urbanistinių struktūrų projektavimas ir regeneracija Architektūrinio, istorinio ir sociokultūrinio konteksto analizė

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė

KTU mokslininkė

 

Magistratūros studijų programos studentai per dviejų metų studijų laikotarpį – keturis semestrus – turi galimybę išbandyti ir įsisavinti visą mokslinio tyrimo procesą, nuo literatūros analizės, problemų formulavimo ir hipotezės iškėlimo iki empirinių tyrimų ir eksperimentinio projektavimo ir, vykdydami šį procesą, parengti magistro baigiamąjį darbą. Šios studijų programos baigiamieji darbai buvo ne kartą apdovanoti įvairiuose konkursuose. Kiekvieną semestrą dėstomi studijų moduliai išdėstyti taip, kad studentas iš jų gautų didžiausią naudą rengdamas magistro baigiamąjį darbą. Studijų procese pasitelkiami inovatyvūs mokymo(si) metodai, skatinamas studentų kūrybingumas ir aktyvus fizinio ir socialinio konteksto tyrimas atliekant užduotis realioje miesto aplinkoje. Studijuojantieji Architektūros magistrantūroje taip pat turi galimybę įsitraukti į Statybos ir architektūros fakulteto mokslo grupėse atliekamus mokslinius tyrimus, kartu su dėstytojais rengti publikacijas, dalyvauti konferencijose ir taip pasiruošti trečiajai studijų pakopai - doktorantūrai.

Ingrida Povilaitienė

KTU doktorantė

 

Studijų metu vyko teorines paskaitos, rengiau praktinius projektus individualiai bei grupėse. Individualūs darbai ugdė atsakomybę už savo sprendimus, o norint pasiekti bendro tikslo grupėse, lavėjo socialiniai ir komunikaciniai įgūdžiai. Tai sėkmingai pritaikiau projektavimo veikloje, dirbdama architekte Lietuvoje, stažuodamasi arch. kompanijoje Kinijoje, bei mokslinėje veikloje, dirbdama prie mokslinių projektų, stažuodamasi Oldenburgo u-te. Susižavėjusi teorinių žinių pritaikymo galimybėmis praktikoje, nusprendžiau tęsti studijas doktorantūroje.

Karjera

Jūsų žinios leis:

  • Atlikti mokslinius tyrimus.
  • Parengti mokslu grįstus projektus.
  • Dirbti grupėje, komandoje ir vadovauti jai.
  • Moksliškai pagrįsti savo kūrybines idėjas.
  • Projektuoti pastatus, urbanistinius kompleksus, viešąsias erdves.
  • Kurti tarpkryptinius projektus.

 

 

Gali tapti

Pastatų architektu (-e)

 

Architektai rūpinasi vietos ir statybos plotų analize, konsultuoja suinteresuotas puses, padeda nustatyti pastato stilių, dydį, tipą. Be viso to – ruošia projekto eskizus, brėžinius ir dokumentus derinimui, o reikalui esant prižiūri ir pačius statybos darbus.

Urbanistu (-e)

 

Šie specialistai atlieka planuojamos teritorijos urbanistinę analizę, planuoja miesto, regiono ar net visos šalies teritorijas, atlieka teisinio derinimo procedūras bei viešina projektus, bendrauja su suinteresuotomis grupėmis.

Kraštovaizdžio architektu (-e)

 

Tokio pobūdžio architektai rengia kraštovaizdžio projektus ir planus, jų brėžinius. Jie apžiūri darbų vietas, atlieka projekto vietos tyrimus, rengia erdvinio formavimo siūlymus, konsultuoja, ruošia technines sąlygas, sutartis ir rengia kvietimus viešiesiems pirkimams.

 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

architektūros studijų krypties

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Jūratė Kamičaitytė
el. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt