en

Grafinių komunikacijų inžinerija

Sparčiai besivystanti grafinių komunikacijų (medijų) ir kūrybinių industrijų pramonė jungia modernias ir mokslui imlias technologijas. Ši studijų programa skirta tiems, kurie pasitelkdami reklamą, grafines medijas kūrybiškai tobulėja ir gilina žinias apie šiuolaikines technologijas, remdamiesi dizainu, informacinėmis, lazerinėmis ir nanotechnologijomis sprendžia viešosios, elektroninės ir integruotos komunikacijos, spaudos, „žaliosios“ inžinerijos problemas.

Priėmimas į šią studijų programą 2019 m. nevykdomas.

Teikti prašymą
Kodas 6211EX016
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Gamybos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m.
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Daiva Mažvilaitė-Varnienė

UAB „Antalis“, popieriaus konsultantė

Prof. Luis Pessanha

Menų ir dizaino aukštosios mokyklos ESAD profesorius
 

Programos vertės

Studijos

Tarpkryptinė studijų programa

Šiuolaikinė grafinių komunikacijų ir kūrybinių industrijų pramonė neįmanoma be įvairiapusio išsilavinimo. Šios srities specialistas savo veikloje turi gerai išmanyti įvairių medijų technologijas, dizainą, technologijų poveikį aplinkai, inovatyvių projektų valdymą, kūrybinių veiklų vadybą.

Lektoriai

Patyrusių ir jaunų lektorių kolektyvas

Žiniomis dalinasi šalyje ir užsienyje žinomi profesoriai, kompetentingi, žingeidūs, mokslininko karjerą pradėję lektoriai.

Gebėjimai

Praktinis gebėjimų pritaikymas studijų metu

Studentai savo kūrybišką mąstymą, originalią kurybą, inžinerines žinias integruoja ir pritaiko dalyvaujant įvairiuose socialinių partnerių rengiamuose konkursuose. Greta vykdomų bendrų kūrybinių projektų studentai išmoksta prisitaikyti prie naujos situacijos ir priimti darnios plėtros principais grįstus sprendimus visoje grafinių komunikacijų proceso vertės grandinėje. Gamybos procese integruoja savo turimas praktines grafinių vaizdų kūrimo, apdorojimo, leidinių paruošimo programines žinias.

Aplinka

Glaudūs ryšiai su socialiniais partneriais

Galimybė gilinti profesinius įgūdžius, atliekant praktinius užsiėmimus, mokslinius tyrimus gamybinių įmonių bazėse, glaudus ir nuoširdus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Siekti aukštų studijų rezultatų skatina ir UAB „Aurika“, spaudos įmonių grupės „Repro“, UAB „Panoden“ ir kt. įsteigtos vienkartinės skatinamosios stipendijos.

Paklausa darbo rinkoje

Darbo vieta garantuota

Tradicinė ir elektroninė leidyba, knygų, laikraščių, žurnalų, pakuočių, etikečių ir kitų poligrafinių gaminių spausdinimas tarp svarbiausių pramonės veiklos šakų Lietuvoje užima svarią penktąją poziciją (Lietuvos statistikos departamento duomenys). Todėl nenuostabu, kad grafinių komunikacijų inžinerijos specialistai metai iš metų išlieka paklausūs darbo rinkoje.

 

Įgūdžių aprašas

Medijos – reklama, spauda, dizainas.
Technologijos – 3D ir 4D spausdinimas, nanotechnologijos, išmaniosios medžiagos, žalioji inžinerija.
Komunikacija – vieša, masinė, integruota.
Tyrimai – bioskaidžių ir išmaniųjų medžiagų, poligrafijos gaminių, elektroninio paruošimo, spaudos ir reklamos procesų.
Įvairių medijų bei jų technologijų išmanymas Technologinio proceso sudarymas įvertinant aplinkosauginius reikalavimus Naujų medžiagų panaudojimas technologiniams procesams Inovacijų ekonominis įvertinimas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

 

Rekomenduojamos MA+ kompetencijos

Atsiliepimai

Jurgita Nikliauzaitė

uždarosios dizaino ir leidybos AB „Kopa“ kokybės ir technologijų vadovė

 

Poligrafijos įmonės šiandien susiduria su plataus spektro iššūkiais. Auganti globali konkurencija, rinkos mažėjimas dėl skaitmeninių medijų įtakos skatina koncentruotis į rinkodaros, gamybos efektyvumo, kokybės problemų sprendimus. Tuo pačiu kinta ir reikalavimai jaunų poligrafijos specialistų kvalifikacijai. Šiandien technologinės žinios yra būtinos, tačiau nepakankamos. Grafinių komunikacijų inžinerijos magistrantūros studijų programa puikiai papildo bakalaurantų žinias ir formuoja studijuojančiųjų platesnį suvokimą apie šiandienos poligrafijos verslo aplinką, ugdo būsimuosius vidutinės ir aukštesniosios grandies specialistus.

Rasa Tuskėnaitė-Prėnienė

UAB „Aurika“ Repro studijos administratorė

 

Šiuo metu dirbu Repro studijos administratore perspektyvioje fleksografinėje spaustuvėje „Aurika“. Tai didžiausia etikečių gamintoja Baltijos šalyse. Studijomis likau patenkinta, nes tai iš tiesų puiki galimybė įgyti įvairiapusį išsilavinimą, o pabaigus – išmanyti įvairias medijas bei jų technologijas. Studijos magistrantūroje padėjo pagilinti žinias ir sustiprinti, suformuoti analitinį požiūrį į iškylančias problemas bei stengtis kūrybiškai jas spręsti. Geras spaudos specialistas tikrai laukiamas daugelyje šalies spaustuvių. Praktika ir patirtis įgyjama jau dirbant. Tačiau žinios, įsisavintos studijų metu, padeda integruotis į darbo rinką ir rasti joje savo vietą. Universitete formuojasi ne tik žinių bagažas, bet ir asmenybė.

Karjera

Studento kompetencijos
– supranti mokslinius ir fundamentaliuosius principus, reikalingus grafinių komunikacijų inžinerinių sistemų analizei, projektavimui, projektų įgyvendinimui, šių sistemų valdymui.
– taikyti pažangią programinę įrangą ir skaitinius kompiuterinius analizės metodus poligrafijos gaminių tyrimui ir projektavimui.
– planuoti ir vykdyti eksperimentus, susijusius su poligrafijos, pakavimo medžiagų, poligrafijos gaminių, elektroninio paruošimo ir spaudos technologijų tyrimais.
– projektuoti įvairios paskirties leidinius, pakuotes, dokumentų apsaugos grafinius elementus ar kitus poligrafijos gaminius, atlikti jų elektroninį paruošimą ir parinkti šiuolaikines medžiagas ir spausdinimo būdą, o taip pat proceso technologiją, tenkinant norminiais dokumentais apibrėžtus specialiuosius reikalavimus.

 

Studento gebėjimai
– gebės taikyti techninę ir mokslinę literatūrą projektavimo užduotims atlikti; rengti alternatyvius sprendimų variantus bei vertinti juos techniniu, ekonominiu ir žaliosios inžinerijos ir darnios plėtros požiūriu.
– gebės derinti tradicinius, naujus bei originalius sprendinius, integruoti technines naujoves ir mokslinius pasiekimus medžiagų, spaudos ir pakavimo technologijų srityje.
– gebės vykdyti ir organizuoti inžinerinę veiklą grafinių technologijų inžinerijos srityje, atsižvelgiant į teisinius, komercinius ir aplinkosaugos aspektus.
– gebės savarankiškai planuoti ir organizuoti profesinę veiklą, priimant sprendimus dėl turinio, formų ir metodų pasirinkimo.

 

 

Gali tapti

Technologijų ir gamybos inžinieriumi (-e)

 -technologijų vertinimas ir tobulinimas;
 – naujų technologinių procesų kūrimas ir diegimas;
 – technologinės drausmės kontrolė, gaminamos produkcijos kokybės užtikrinimas.

Gamybos specialistu (-e)

 – technologinių procesų priežiūra, užtikrinimas ir diegimas;
 – pavaldaus personalo darbo organizavimas;
 – gamybos kokybės bei užsakymų atlikimo terminų užtikrinimas.

Gamybos vadovu (-e)

 – pavaldaus personalo darbo organizavimas;
 – gamybos planavimas ir plano vykdymo kontrolė, gamybinių rodiklių kontrolė;
 – dokumentacijos rengimas, tvarkymas ir priežiūra.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovu (-e)

 – įmonės veiklos strategijos kūrimas;
 – organizacijos valdymas;
 – gamybos plėtros politikos formavimas ir įgyvendinimas.

Mokslo darbuotoju (-a), dėstytoju (-a)

 – mokslo tiriamųjų darbų atlikimas tinkamai taikant teorinius metodus, eksperimentinę/laboratorinę įrangą ir prietaisus bei skelbiant rezultatus;
 – eksperimentinės plėtros projektų vykdymas ir rezultatų sklaida;
 – dalyvavimas ekspertinėje, švietėjiškoje veikloje, specialistų rengimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Visų studijų krypčių  profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu.

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Regita Bendikienė
Studentų g. 56, 51424 Kaunas
tel. +370 37 323 769
e.p. regita.bendikiene@ktu.lt

 

Studijų kaina

Metinė 2019 m. studijų kaina priimtiems studijuoti nuo rugsėjo 1 d. valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 3737 €
Kredito kaina 62,28 €

 

Finansinė parama