en

Informacinių sistemų inžinerija

Informacinės sistemos (IS) tampa vis svarbesnės ir sudėtingesnės. Efektyvus mokslinių ir inžinerinių sprendimų taikymas kokybišką ir efektyvią informacinę sistemą leidžia sukurti laiku ir už priimtiną kainą. Studijuodami įgysite šiuolaikinėms IS aktualų sisteminį, modeliais grindžiamą požiūrį, išmoksite taikyti pažangius metodus, įrankius, technologijas bei standartus.

Teikti prašymą
Kodas 6211BX009
Vieta Kaunas
Informatikos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Informacijos sistemos
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m.
Laipsnis Informatikos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Jurgita Vitkauskaitė-Urbonavičienė

KTU Alumni. Paskaita: "Globalių (tarptautinių) projektų valdymas"

Jovita Nenortaitė

Grupės vadovė, DXC Technology, UAB. Paskaita: "Projektų kokybės valdymas"

Mantvydas Čekutis

Vadovas, TIA Technology. Paskaita: „Scrum simuliacija Lego4Scrum"
 

Programos vertės

Studijos

Nuo vartotojų poreikių iki juos tenkinančios informacinės sistemos

Norint sukurti gerą informacinę sistemą reikia mokėti analizuoti ir suprasti užsakovų ir vartotojų poreikius, kompiuterizuojamą veiklą, specifikuoti ir analizuoti užsakovų ir vartotojų reikalavimus, projektuoti, testuoti ir realizuoti programų sistemas. Studijų programos moduliai atitinka visą informacinės sistemos kūrimo ciklą.

Įgūdžiai

Geras metodų, įrankių ir technologijų išmanymas

Norint tinkamai kurti informacines sistemas reikia įvaldyti ir mokėti pasirinkti tinkamus būdus bei priemones projektui valdyti, poreikiams surinkti ir analizuoti, kompiuterizuojamiems procesams modeliuoti ir analizuoti, reikalavimams analizuoti, specifikuoti ir valdyti, programų sistemoms projektuoti, programuoti ir testuoti. Studijų metu supažindinama su įvairiais kūrimo metodais, įrankiais ir technologijomis, kaip juos tinkamai pasirinkti ir kaip juos taikyti.

Karjera

Platus darbo pobūdžio pasirinkimas

Baigę studijas gali ne tik dirbti veiklos ir sistemų analitikais, sistemų projektuotojais, testuotojais, kokybės inžinieriais, bet ir siekti sistemos architekto, projektų vadovo, padalinio ar visos IT verslo įmonės vadovo karjeros.

Paklausa

Šios programos specialistai laukiami tiek Lietuvos, tiek užsienio verslo įmonėse

Informacinių sistemų specialistų paklausa darbo rinkoje yra didžiulė. Jie sėkmingai įsidarbina informacines sistemas kuriančiose, diegiančiose ar eksploatuojančiose verslo įmonėse.

Infrastruktūra

Įrankių ir technologijų įvairovė studijų procese

Skirtinguose informacinės sistemos kūrimo etapuose ir uždaviniuose naudojami skirtingi specializuoti įrankiai. Studijuojantieji sistemų modeliavimui, analizei ir projektavimui išmoks profesionaliai taikyti MagicDraw, reikalavimų analizei ir specifikavimui – IBM RationalRequisitePro, projektų valdymui – MS Project, veiklos analitikai – SQL ServerBusinessIntelligence Edition, programavimui – .NET Framework. Išmaniosioms sistemoms kurti studentai išbandys vis labiau internete besiplėtojančias semantines technologijas (RDF, OWL 2, SPARQL), o taip pasaulyje pirmaujančią kompanijos FICO sukurtą sprendimo taisyklių valdymo sistemą BlazeAdvizor.

 

Įgūdžių aprašas

Elementai – duomenys, informacija, žinios, veiklos procesai, reikalavimai sistemai.
Informacinės sistemos – duomenų bazės, funkcijos, paslaugos, architektūra, technologijos.
Technologijos – projektavimo įrankiai, saityno ir mobiliosios technologijos, sauga.
Valdymas – analizė, modeliavimas, projektavimas, metodai, kokybė.
Vartotojų poreikių analizė ir reikalavimų specifikavimas Informacinių sistemų projektų vadyba Informacinių sistemų projektavimas Informacinių sistemų realizavimas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

 

Rekomenduojamos MA+ kompetencijos

Atsiliepimai

Andrius Armonas

UAB „NoMagicEurope“ MagicDraw produktų vadovas

 

„Kuriame pasaulinį pripažinimą pelniusį produktą MagicDraw, skirtą modeliuoti sudėtingoms programinės ir techninės įrangos sistemoms. Šios studijų programos absolventai galės pritaikyti įgytas žinias, prisidėdami prie modeliavimo sprendimų kūrimo globalioms kompanijoms: JP Morgan, CreditSuisse, Citigroup, BMW, Siemens, SAP ir kt.“ – UAB „NoMagicEurope“ MagicDraw produktų vadovas Andrius Armonas.

Monika Pažereckaitė

Europos išorės veiksmų tarnybos IT operacijų tarnautoja

 

„Magistro darbas DoDAF ir MODAF standartų taikymo tema man suteikė galimybę atlikti praktiką NATO HQ pagrindinėje būstinėje Briuselyje. Dirbau informacijos ir žinių valdymo asistente. Tai nuostabi patirtis atvėrusi naujas galimybes mano karjeroje ir gyvenime." - Europos išorės veiksmų tarnybos IT operacijų tarnautoja Monika Pažereckaitė.

Karjera

Studento kompetencijos
– organizacijos veiklos procesų analizė ir tobulinimas;
– IT projektų valdymas;
– informacinių sistemų inžinerijos metodų ir įrankių įvaldymas;
– žinių inžinerijos metodų ir įrankių įvaldymas;
– informacinių sistemų valdymas ir plėtra.

 

Studento gebėjimai
– gebės kurti ir analitiškai vertinti organizacijų veiklos ir informacinių sistemų architektūras;
– gebės rinkti, specifikuoti ir įvertinti reikalavimus kompiuterizuojamai informacinei sistemai;
– gebės projektuoti įvairių informacinių sistemų programinę įrangą;
– gebės sukurti veiklos analitikos sprendimus;
– gebės valdyti IT projektus;
– gebės plėtoti informacines sistemas šiuolaikinių žinių inžinerijos metodų ir semantinių technologijų pagrindu.

 

 

Gali tapti

IT įmonės vadovu (-e)

 – įmonės veiklos organizavimas, plėtra, strateginių ir kitų valdymo sprendimų priėmimas.

Organizacijos informacinių sistemų padalinio vadovu (-e)

 – padalinio veiklos, susijusios su organizacijos informacinių sistemų valdymu ir plėtra, organizavimas.

IT projektų vadovu (-e)

 – projekto komandos darbo organizavimas, su projekto veiklomis susijusių sprendimų priėmimas.

Informacinių sistemų architektu (-e), projektuotoju (-a)

 – reikalavimų ir kompiuterizuojamos veiklos analizė, sistemos projektinių sprendimų kūrimas.

Veiklos ir sistemų analitiku (-e)

 – organizacijos veiklos ir informacinių sistemų analizė, esamos situacijos vertinimas, veiklos ir informacinių sistemų tobulinimo ir plėtros sprendimų kūrimas.

 

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Fizinių ar technologijos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Informatikos inžinerijos ar informatikos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 30 kr. informatikos ar informatikos inžinerijos ir matematikos studijų krypčių dalykų.

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu.

Studijų programos vadovė
Rita Butkienė
Studentų g. 50-309
el. p. rita.butkiene@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 382

 

Studijų kaina

Metinė 2019 m. studijų kaina priimtiems studijuoti nuo rugsėjo 1 d. valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 3737 €
Kredito kaina 62,28 €

 

Finansinė parama