ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Informacinių sistemų inžinerija

Programinės informacinės sistemos (IS) yra tapusios neatsiejama šiuolaikinio žmogaus, įmonės ar valstybės gyvavimo dalimi, tačiau jų svarba ir sudėtingumas nepaliauja augę. Efektyvus mokslinių ir inžinerinių sprendimų taikymas kokybišką ir efektyvią informacinę sistemą leidžia sukurti laiku ir už priimtiną kainą. Studijuodami įgysite šiuolaikinėms IS aktualų sisteminį, modeliais grindžiamą požiūrį, išmoksite taikyti pažangius metodus, įrankius, technologijas bei standartus.

programos aprašas teikti prašymą

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

informatikos inžinerijos ar informatikos studijų krypties;
ir ≥30 kr. informatikos, informatikos inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykų;
ir iki 60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2021-2022 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą. Galimas dalinis studijų kainos kompensavimas.

Nuolatinė studijų forma 4787 €
Kredito kaina 79,78 €

 

finansinė parama

 

Sužinokite apie galimybę gauti dalinį studijų kainos kompensavimą

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Kęstutis Kapočius
Studentų g. 50-308c
tel. +370 (37) 300 382
el. p. kestutis.kapocius@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Elementai – duomenys, informacija, žinios, veiklos procesai, reikalavimai sistemai.
Informacinės sistemos – duomenų bazės, funkcijos, paslaugos, architektūra, technologijos.
Technologijos – projektavimo įrankiai, saityno ir mobiliosios technologijos, sauga.
Valdymas – analizė, modeliavimas, projektavimas, metodai, kokybė.
Vartotojų poreikių analizė ir reikalavimų specifikavimas Informacinių sistemų projektų vadyba Informacinių sistemų projektavimas Informacinių sistemų realizavimas

 

 

Programos vertės

Studijos

Nuo naudotojų poreikių iki juos tenkinančios informacinės sistemos

Norint sukurti gerą informacinę sistemą, reikia mokėti analizuoti ir suprasti užsakovų ir naudotojų poreikius bei kompiuterizuojamą veiklą, nustatyti ir specifikuoti sistemos ir naudotojų reikalavimus, projektuoti, testuoti ir realizuoti programinius komponentus. Studijų dalykai išdėstyti nuosekliai pagal šiuos informacinės sistemos gyvavimo ciklo etapus, o absolventai įgyja galimybę siekti savo individualius gabumus atitinkančios karjeros informacinių sistemų valdymo ir inžinerijos srityje.

Įgūdžiai

Geras metodų, įrankių ir technologijų išmanymas

Nėra vieno universalaus būdo, užtikrinančio kuriamos informacinės sistemos kokybę. Studijuodami galėsite perprasti ir išmokti pasirinkti tinkamus metodus bei priemones projektui valdyti, kompiuterizuojamiems procesams modeliuoti ir analizuoti, reikalavimams surinkti, analizuoti, specifikuoti ir valdyti, programų sistemoms projektuoti, programuoti ir testuoti.

Karjera

Platus darbo pobūdžio pasirinkimas

Baigusieji studijas gali ne tik dirbti veiklos ir sistemų analitikais, sistemų projektuotojais, testuotojais, kokybės inžinieriais, bet ir siekti sistemų architekto, projektų vadovo, padalinio ar visos IT verslo įmonės vadovo karjeros.

Paklausa

Specialistai laukiami tiek Lietuvos, tiek užsienio verslo įmonėse

Informacinių sistemų inžinerijos specialistų paklausa darbo rinkoje nuolatos viršija pasiūlą. Jie sėkmingai įsidarbina informacines sistemas kuriančiose, diegiančiose ar eksploatuojančiose verslo įmonėse bei valstybinėse organizacijose.

Infrastruktūra

Įrankių ir technologijų įvairovė studijų procese

Skirtinguose informacinės sistemos kūrimo etapuose naudojami skirtingi specializuoti įrankiai. Studijuojantieji išmoksta sistemų modeliavimui, analizei ir projektavimui profesionaliai taikyti No Magic MagicDraw, reikalavimų analizei ir specifikavimui – IBM Rational DOORS Next, projektų valdymui – MS Project, veiklos analitikai – SQL Server Business Intelligence Edition, programavimui – .NET Framework, veiklos procesų valdymui – Pegasystems PEGA. Naudojamos internetinėms išmaniosioms sistemoms kurti aktualios semantinės technologijos (RDF, OWL 2, SPARQL), pasaulyje pirmaujanti veiklos taisyklių valdymo sistema FICO Blaze Advisor, kiti įrankiai.

 

Karjera

Karjera

Studento kompetencijos
– organizacijos veiklos procesų analizė ir tobulinimas;
– IT projektų valdymas;
– informacinių sistemų inžinerijos metodų ir įrankių įvaldymas;
– žinių inžinerijos metodų ir įrankių įvaldymas;
– informacinių sistemų valdymas ir plėtra.

 

Studento gebėjimai
– gebės kurti ir analitiškai vertinti organizacijų veiklos ir informacinių sistemų architektūras;
– gebės rinkti, specifikuoti ir įvertinti reikalavimus kompiuterizuojamai informacinei sistemai;
– gebės projektuoti įvairių informacinių sistemų programinę įrangą;
– gebės sukurti veiklos analitikos sprendimus;
– gebės valdyti IT projektus;
– gebės plėtoti informacines sistemas šiuolaikinių žinių inžinerijos metodų ir semantinių technologijų pagrindu.

 

 

Gali tapti

IT įmonės vadovu (-e)

 – įmonės veiklos organizavimas, plėtra, strateginių ir kitų valdymo sprendimų priėmimas.

Organizacijos informacinių sistemų padalinio vadovu (-e)

 – padalinio veiklos, susijusios su organizacijos informacinių sistemų valdymu ir plėtra, organizavimas.

IT projektų vadovu (-e)

 – projekto komandos darbo organizavimas, su projekto veiklomis susijusių sprendimų priėmimas.

Informacinių sistemų architektu (-e), projektuotoju (-a)

 – reikalavimų ir kompiuterizuojamos veiklos analizė, sistemos projektinių sprendimų kūrimas.

Veiklos ir sistemų analitiku (-e)

 – organizacijos veiklos ir informacinių sistemų analizė, esamos situacijos vertinimas, veiklos ir informacinių sistemų tobulinimo ir plėtros sprendimų kūrimas.

 

 

 

MA+ kompetencijos

MA+ kompetencija

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Jurgita Vitkauskaitė-Urbonavičienė

Jurgita Vitkauskaitė-Urbonavičienė

KTU Alumni. Paskaita: "Globalių (tarptautinių) projektų valdymas"
Jovita Nenortaitė

Jovita Nenortaitė

Grupės vadovė, DXC Technology, UAB. Paskaita: "Projektų kokybės valdymas"
Mantvydas Čekutis

Mantvydas Čekutis

Projekto vadovas, Girteka Logistics. Paskaita: „Scrum simuliacija Lego4Scrum"
Šarūnas Dargelis

Šarūnas Dargelis

Programų vadovas, Agile treneris, UAB „DXC Technology“. Paskaita: "Agile Scrum, Kanban ir reikalavimų valdymas"

 

 

Atsiliepimai

Andrius Armonas

Andrius Armonas

UAB „NoMagicEurope“ MagicDraw produktų vadovas

 

„Kuriame pasaulinį pripažinimą pelniusį produktą MagicDraw, skirtą modeliuoti sudėtingoms programinės ir techninės įrangos sistemoms. Šios studijų programos absolventai galės pritaikyti įgytas žinias, prisidėdami prie modeliavimo sprendimų kūrimo globalioms kompanijoms: JP Morgan, CreditSuisse, Citigroup, BMW, Siemens, SAP ir kt.“ – UAB „NoMagicEurope“ MagicDraw produktų vadovas Andrius Armonas.

Monika Pažereckaitė

Monika Pažereckaitė

Europos išorės veiksmų tarnybos IT operacijų tarnautoja

 

„Magistro darbas DoDAF ir MODAF standartų taikymo tema man suteikė galimybę atlikti praktiką NATO HQ pagrindinėje būstinėje Briuselyje. Dirbau informacijos ir žinių valdymo asistente. Tai nuostabi patirtis atvėrusi naujas galimybes mano karjeroje ir gyvenime." - Europos išorės veiksmų tarnybos IT operacijų tarnautoja Monika Pažereckaitė.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Kęstutis Kapočius
Studentų g. 50-308c
tel. +370 (37) 300 382
el. p. kestutis.kapocius@ktu.lt