Maisto mokslas ir sauga

Vienintelė maisto technologijų krypties magistantūros studijų programa, kuriai suteiktas tarptautinis EQAS-Food Label kokybės ženklas.

Programa ruošia sumaniosios specializacijos maisto mokslo ir saugos magistrus, kurie gebės kurti, diegti ir valdyti į bioekonomiką orientuotas ateities maisto technologijas.  Tarptautinė kokybės akreditacija užtikrina, kad programą baigęs absolventas bus paklausus ne tik šalies, bet ir visos Europos darbo bei aukštojo mokslo rinkoje.

 

 

Kodas 6211FX011
Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Maisto technologijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė)
Laipsnis Technologijų mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Chin KunWan

ChungShanMedicinos universitetas, profesorius

Kalidas Shetty

Šiaurės Dakotos universitetas, profesorius

Erich Leitner

Graco universitetas, profesorius

Thierry Talou

Tulūzos universitetas, profesorius
 

Programos vertės

Studijos

Sandūra tarp inžinerijos ir technologijos mokslų

Maisto pramonei reikalingi specialistai, gebantys suformuoti maisto produktų kūrimo ir kokybės kontrolės užduotis bei jas praktiškai išspręsti, remdamiesi naujausiais maisto technologijos ir maisto mokslo pasiekimais. Tam reikalingos maisto technologijos, biotechnologijos žinios.

Lektoriai

Profesionalūs lektoriai

Paskaitas studentams veda daugiausiai profesoriai, savo srities mokslo lyderiai Lietuvoje. Periodiškai yra kviečiami užsienio mokslininkai, kurie atvykę dalijasi savo patirtimi, ne tik skaitydami paskaitas, bet ir vesdami praktinius užsiėmimus.

Įgūdžiai

Mokslinio-tiriamojo darbo įgūdžiai

Studentai tyrinėja natūralias antioksidacines, antimikrobines medžiagas, įvairių produktų reologines savybes, tekstūrą, kuria naujus maisto produktų tyrimo metodus. Studijų metu studentai atlieka mokslinį-tiriamąjį darbą, kurį pabaigia parašydami magistro baigiamąjį darbą.

Paklausa darbo rinkoje

Absolventai lengvai įsidarbina maisto pramonės įmonėse ar su maisto produktų tyrimais susijusiose institucijose

Darbdaviai vertina programos absolventus, kadangi jie geba greitai spręsti iškylančias gamybos ir produktų kontrolės problemas.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamos šiuolaikinės maisto chemijos, mikrobiologijos, maisto technologijų laboratorijos

Didėlė dalis tyrimų atliekama slėnių „Nemunas“ ir „Santaka“ laboratorijose. Studentai taip pat gali naudotis mažo pajėgumo maisto gamybos technologinėmis linijomis, siekiant modeliuoti tiriamų produktų gamybą.

 

Įgūdžių aprašas

Sveikas maistas – maisto priedai, toksikologija, maisto papildai.
Biotechnologijos – procesai, valdymas, optimizavimas, tobulinimas, technologiniai procesai.
Maisto kokybė – įtaka sveikatai, cheminiai pavojai, mikrobiologiniai pavojai.
Maisto sauga – standartai, reglamentai, teisės aktai, aplinkosauga.
Maisto saugos ir kokybės valdymas Naujų maisto produktų ir technologijų kūrimas Žinios apie maisto produktų sudėtį Gebėjimas planuoti darbą, daryti išvadas ir apibendrinti gautus rezultatus

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Gediminas Krutulis

UAB „Naujasis Nevėžis“ direktorius

 

Mūsų įmonė savo gaminamą produkciją realizuoja ne tik Lietuvoje, bet ir eksportuoja į daugiau nei 35 šalis. Pagal įdiegto maisto saugos standarto (BRC) reikalavimus mes turime tiekti maisto produktus, atitinkančius realizuojamoje rinkoje maisto saugos ir kitus reikalavimus. Tam būtina derinti ne tik technologijų, bet ir maisto saugos žinias, įvertinant visus galimus rizikos veiksnius bei tos rinkos teisinius reikalavimus. Maisto mokslo ir saugos studijų proga,a tikrai naudinga ir specialistams, ir mums, kurie juos priima į darbą.

Ignas Mackėla

AB „Amilina“ (Roquette grupė) vyresnysis technologas

 

Maisto mokslo ir saugos studijų programa vienareikšmiškai buvo mano teisingas pasirinkimas. Ši studijų programa suteikė išskirtinių chemijos žinių apie maisto produktų sudedamąsias dalis, jų savybes ir pokyčius apdorojimo metu. Visa paskaitų metu įsisavinta medžiaga ir kartu sukaupta biblioteka randa pritaikymą kasdieniniame gamybos kontekste. Paminėtinos ir studijų programoje dėstomos maisto saugos ir kokybės sistemos, kurias sėkmingai (tiesiog „vadovėlio principu“) įdiegėme ir naujai paleistoje gamykloje.
Magistrantūros studijų metu įgytos žinios, įsisavinti teisingi darbo principai bei įtvirtintas gebėjimas daryti išvadas ir apibendrinti gautus rezultatus padėjo greitai ir sėkmingai įsitvirtinti sėkmingoje maisto pramonės įmonėje.

Pagrindinės kompetencijos:

 

  • Pritaikyti modernius produktų kūrimo ir kokybės kontrolės principus kuriant valdant naujų produktų kūrimo procesus;
  • Valdyti gamybinius procesus, vykstančius šiuolaikinės maisto chemijos, mikrobiologijos, maisto technologijų laboratorijose;
  • Analizuoti problemines maisto technologijų sritis ir realizuoti mokslinius tiriamuosius darbus;

Studijų programa leidžia paruošti maisto pramonei reikalingus specialistus, kurie puikiai išmano maisto technologijos, biotechnologijos sritis ir pasitelkdami naujausias maisto technologijas ir maisto mokslo pasiekimus absolventai geba:

 

  • modeliuoti tiriamų produktų gamybą pritaikant jų reologines savybes ir tekstūrą;
  • apjungti natūralias antioksidacines ir antimikrobines medžiagas, kuriant naujus maisto produktų tyrimo metodus.
Chemijos inžinieriai Atliekamos užduotys
Chemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams procesams ir įvairių tokių medžiagų bei gaminių, kaip nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.

Cheminių procesų technologas

kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant cheminės gamybos operacijų saugą ir veiksmingumą, taip pat su įranga arba šalia nuolat vykstančių cheminių reakcijų dirbančių darbuotojų saugą

Cheminės technologijos inžinierius

chemijos pramonės gamyklos įrangos projektavimas ir cheminių medžiagų bei gaminių gamybos procesų rengimas

Cheminės inžinerijos technologas

mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, naftos žaliavų ir kitų skysčių ar dujų cheminių valymo procesų, tokių medžiagų ir gaminių, kaip naftos produktai, sprogstamosios medžiagos, maisto produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos, komercinės gamybos procesų kūrimas ir konsultavimas šiais klausimais; naujų gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų atlikimas ir nedideli siūlomo proceso bandymai, pavyzdžiui, bandymams skirtoje gamykloje

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai Atliekamos užduotys
Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai koordinuoja ir prižiūri technologinių procesų valdymo technikų, mašinų operatorių, surinkėjų ir kitų gamybos srities darbininkų veiklą.

Gamybos meistras

technologinių procesų valdymo technikų, mašinų operatorių, surinkėjų ir kitų gamybos srities darbininkų veiklos koordinavimas ir priežiūra

Maisto produktų saugos inspektorius

kasdienio darbo, susijusio su planų vykdymu, taupymu, darbininkų užimtumu ir darbo aplinka, organizavimas ir planavimas, darbuotojų saugos užtikrinimas

Maisto higienos ir saugos inspektorius

naujų darbuotojų instruktavimas ir mokymas

Pirkimo specialistai Atliekamos užduotys
Pirkimo specialistai pramonės, prekybos, valstybinių ar kitų įmonių ir organizacijų vardu perka prekes ir paslaugas, kurios vėliau naudojamos ar perparduodamos.

Maisto produktų bei gėrimų tiekėjas

sutarties terminų ir sąlygų nustatymas ir derybos dėl jų, tiekimo sutarčių sudarymas ar rekomendavimas sudaryti įrangos, žaliavų, paslaugų ir perparduoti skirtų prekių pirkimo sutartis; pasiūlymai teikti paraiškas, konsultavimasis su tiekėjais ir komercinių pasiūlymų peržiūra

Maisto produktų bei gėrimų pirkimų vadovas

prekių pirkimas perparduoti mažmeninėse ar didmeninėse įmonėse

Pirkimų padalinio vadovas

informacijos apie poreikius ir atsargas rinkimas, tikslaus perkamų prekių kiekio ir kokybės, kainų, pristatymo terminų ir kitų sutarčių sąlygų nustatymas

Technologijų ir gamybos inžinieriai Atliekamos užduotys
Technologijų ir gamybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą. Jie rengia programas, skirtas gamybai koordinuoti ir veiksmingumui bei saugumui įvertinti.

Darbo organizavimo ir normavimo inžinierius

darbo apimties nustatymas ir darbo bandinių vertinimas, siekiant parengti darbo jėgos naudojimo standartus

Darbo efektyvumo inžinierius

pareigybių aprašų, organizacinės struktūros ir projekto informacijos tyrimas, siekiant nustatyti darbuotojų ir padalinių funkcijas ir atsakomybę, bei pasikartojančias sritis

Gamybos organizavimo inžinierius

rengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles


Karjera

Studento gebėjimai:

– gebės planuoti, organizuoti ir vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus maisto mokslo ir saugos srityje, taikyti šiuolaikinius instrumentinės analizės metodus ir įrangą, analizuoti, kritiškai įvertinti ir apibendrinti tyrimų rezultatus, pateikti išvadas apie maisto produktų kokybę ir saugą, biologinius, cheminius bei kitus pavojus maiste ir procedūras jiems pašalinti;
– gebės kurti, diegti ir valdyti inovatyvias maisto perdirbimo technologijas, spręsti naujų maisto produktų kūrimo, tyrimų ir kontrolės uždavinius remiantis naujausiais maisto mokslo ir saugos pasiekimais;
– gebės diegti maisto saugos ir kokybės valdymo sistemas, vykdyti maisto žaliavų ir produktų kokybės bei saugos ir gamybos kontrolę, teikti konsultacijas, koordinuoti naujus projektus siekiant pagerinti maisto produktų kokybę ir saugą, kurti ir vystyti originalias idėjas ir metodus sprendžiant maisto produktų įtakos žmonių sveikatai problemas;
– gebės efektyviai dirbti kaip tarpkryptinių, tarpdisciplininių ir tarptautinių komandų narys arba vadovas, pristatyti darbo rezultatus žodžiu ir raštu, priimti inovatyvius technologinius, inžinerinius ir ekonominius sprendimus įvertinant jų poveikį visuomenei bei aplinkai.

 

Studento kompetencijos:

– naujų maisto produktų ir technologijų kūrimas: sveikas maistas, maisto priedai ir papildai, maisto produktų įtaka sveikatai, biotechnologijos, maisto ir maitinimo produktų gamybos organizavimas, inovatyvus technologiniai procesai, jų valdymas, optimizavimas ir tobulinimas;
– maisto sauga ir kokybė: valdymo sistemos ir teisės aktai, cheminiai ir mikrobiologiniai pavojai, rizikos veiksnių analizė, valdymas ir atsekamumas, kokybės standartų nustatymas ir užtikrinimas;
– moksliniai tyrimai: analitiniai, modeliavimo ir eksperimentiniai tyrimai sprendžiant šiuolaikines maisto mokslo ir saugos srities problemas, rezultatų analizė ir interpretavimas, vartotojų poreikius ir naujausias mitybos mokslo rekomendacijas atitinkančių inovatyvių maisto produktų kūrimas ir tyrimai.

 

 

 

Gali tapti

– technologinių gamybos procesų organizavimas ir kontrolė;
– technologinių dokumentų rengimas, įforminimo standartų, techninių sąlygų išmanymas, laikantis profesinio sąžiningumo ir etikos normų;
– gaminamų produktų kokybės užtikrinimas ir kontrolė.

– chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
– eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
– dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su įvairių sričių specialistais;

– prevencinių programų ir strategijų, susijusių su maisto sauga,vandens kokybe, užterštomis ir pavojingomis medžiagomis, įgyvendinimas;
– mitybos ir valgiaraščių planavimas, maisto ruošimo ir patiekimo priežiūra, suvalgomo maisto kiekio ir kokybės stebėsena;
– mitybos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir rezultatų sklaida mokslinėse konferencijose ir kituose renginiuose.

– žaliavų, medžiagų, naudojamų gamyboje, technologinio proceso ir gatavos produkcijos kokybės kontrolė;
– kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, darbuotojų bei cheminės gamybos operacijų saugumo užtikrinimui;
– laboratorijos dokumentų įforminimas vadovaujantis dokumentų rengimo ir saugojimo reglamentais.

– kokybės standartų ir procesų išmanymas, ženklinimo ir kitų reikalavimų užtikrinimas;
– konkrečios įmonės veiklos kokybės rodiklių vertinimas, rekomendacijų rengimas;
– sanitarinių – higieninių normų laikymosi kontrolė.

– konkrečios įmonės veiklos kokybės rodiklių kūrimas ir tobulinimas;
– kokybės gerinimo veiklų ir procesų valdymas;
– kokybės užtikrinimo standartų ir procesų diegimas ir palaikymas.

– kokybės padalinio darbo organizavimas taikant kokybės politikos, kokybės vadybos ir maisto saugos vadybos standartus;
– dokumentų, susijusių su procesų ir produktų kokybe, valdymas;
– įmonės atstovavimas išoriniuose audituose, vidinio audito organizavimas.

– naujų produktų kūrimas, jų vystymas ir diegimas
gamyboje;
– gaminių kūrimo proceso derinimas su gamybos ir komercijos padaliniais;
– inovacijų paieška ir jų testavimas.

– naujų produktų kūrimas, jų vystymas ir diegimas
gamyboje, inovacijų paieška ir jų testavimas;
– bendradarbiavimas su gamybos, komercijos,
marketingo padaliniais;
– bendradarbiavimas su mokslo institucijomis ir R&D centrais.

– gamybos proceso organizavimas, koordinavimas ir optimizavimas;
– gamybos planų vykdymas, resursų paskirstymas ir efektyvus jų panaudojimas, rezultatų pateikimas ir analizė, gamybos linijos ir įrangos planų, darbuotojų darbo grafikų sudarymas;
– kokybės kontrolė, kokybės sistemų tobulinimas ir valdymas, dokumentacijos rengimas, tvarkymas ir priežiūra.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Maisto technologijų studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 60 kr.* iki 78 kr. papildomosios studijos.

*  –   60 kr. pakanka, jei diplomo priedėlyje yra ≥ 18 kr. chemijos studijų krypties dalykų (iš kurių 12 kr. organinės chemijos), 6 kr. mikrobiologijos ir 6 kr. mitybos dalykų.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 24 kr. maisto technologijų studijų krypties dalykų.

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Radvilėnų pl. 19, A-103
Doc. dr. Vaida Kitrytė
e. p. vaida.kitryte@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 150

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama