en

Maisto produktų technologija

Studijų programos išskirtinumas – glaudus ryšys su maisto pramonės įmonėmis. Darbdaviai programos absolventus vertina dėl gilių žinių apie maisto pramonės bei viešojo maitinimo įmonių gamybos procesų ir technologinių įrengimų projektavimą bei valdymą, gebėjimų kūrybiškai taikyti žinias, naudojant tinkamą techniką, metodus ir šaltinius.

 

Kodas 6211FX012
Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Maisto technologijos
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Dieninė)
Laipsnis Technologijų mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Vilimas Minkauskas

UAB „MOGUNTIA BALTIJA“ direktorius

Aldona Gečienė

virėja ekspertė
 

Programos vertės

Studijos

Sandūra tarp inžinerijos ir technologijos mokslų

Maisto pramonei reikalingi specialistai, gebantys suformuluoti maisto įmonių projektavimo, maisto produktų kūrimo ir kokybės kontrolės uždavinius bei juos praktiškai išspręsti,remdamiesi naujausiais maisto technologijos ir inžinerijos pasiekimais. Tam reikalinga erudicija maisto technologijos, inžinerijos, chemijos, mikrobiologijos srityse.

Lektoriai

Žinomi maisto technologai dalyvauja studijose

Studijų programoje teorinės žinios papildomos praktiniais įgūdžiais, kuriuos būsimiems specialistams ugdyti padeda patyrę maisto technologai. Dirbdami laboratorijose kartu su jais būsimieji maisto technologai gali pasitikrinti ir išbandyti savo pirmąsias idėjas praktikoje.

Įgūdžiai

Projektavimo įgūdžiai

Baigiamajame darbe absolventai atlieka projektuojamo objekto techninį ekonominį pagrindimą, medžiagų, technologinių įrengimų, gamybinių plotų, energijos poreikių skaičiavimus, projekto finansinį ir ekonominį įvertinimą, analizuoja statybinius ir santechninius bei gamtosauginius sprendimus.

Paklausa rinkoje

Absolventai lengvai įsidarbina maisto verslo įmonėse

Darbdaviai vertina programos absolventus, žinančius įvairių maisto produktų technologijas, naujų produktų kūrimo principus, maisto saugos ir kokybės valdymo sistemas, gebančius projektuoti, kurti, diegti ir valdyti gamybos procesus.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamos šiuolaikinės maisto chemijos, mikrobiologijos, maisto technologijų laboratorijos

Maisto technologijų laboratorijos aprūpintos mažo pajėgumo technologinėmis linijomis, kuriomis galima modeliuoti ir atlikti įvairius technologinius procesus. Studijuojantieji šioje programoje praktinius įgūdžius ugdys šiose laboratorijose dirbdami kartu su žinomais maisto technologais.

 

Įgūdžių aprašas

Kokybė ir sauga – valdymo sistemos, rizikos veiksnių analizė, rizikos valdymas, atsekamumas.
Projektavimas – naujų maisto produktų kūrimas, maisto įmonių projektavimas, techninis ekonominis pagrindimas.
Technologijos – maisto biotechnologijos, tausojančios technologijos, neterminiai maisto apdorojimo būdai.
Inžinerija – įrengimai, procesai, sistemos.
Naujų maisto produktų ir technologijų kūrimas, projektavimas ir gamybos organizavimas Maitinimo produktų technologijų projektavimas ir gamybos organizavimas Maisto saugos ir kokybės valdymas Maisto ir maitinimo įmonių projektavimas

Atsiliepimai

Zita Petkevičienė

UAB „Fazer Lietuva“ gamybos direktorė

 

Fazer Lietuva įmonėje daugelį lyderių pozicijų užima KTU absolventai, studijavę maisto technologijas. Įvairiapusės teorinės žinios, papildytos praktiniais įgūdžiais leidžia jiems sėkmingai dirbti komandoje su įvairių sričių specialistais, kuriant sveikus ir saugius maisto produktus, plečiant įmonių gamybinius pajėgumus, užkariaujant naujas rinkas lietuviškiems maisto produktams. Labai vertinga, kad KTU kviečia dėstyti maisto technologus praktikus, rinkos lyderius. Manau, jog KTU paruoštų maisto technologų suvokimas, kokius reikalavimus kelia šiandieninis vartotojas maisto gamintojams - tiesiausias kelias į sėkmingą karjerą.

Karjera

Studento gebėjimai:

– gebės projektuoti, optimizuoti, diegti ir valdyti inovatyvius maisto ir maitinimo produktų gamybos procesus, juos vertinti technologiniu, saugos ir ekonominiu požiūriais, spręsti naujų maisto produktų kūrimo, tyrimų ir kontrolės uždavinius remiantis naujausiais maisto technologijos ir inžinerijos pasiekimais;
– gebės diegti maisto saugos ir kokybės valdymo sistemas, vykdyti maisto žaliavų ir produktų kokybės bei saugos ir gamybos kontrolę, teikti konsultacijas, koordinuoti naujus projektus siekiant siekiant pagerinti maisto produktų kokybę ir saugą;
– gebės planuoti, organizuoti ir atlikti maisto sudėties ir kokybės tyrimus pasirenkant tinkamus analizės metodus ir įrangą, analizuoti, interpretuoti ir apibendrinti tyrimų duomenis bei naudoti juos projektuojant ir diegiant maisto ir maitinimo produktų technologijas;
– gebės efektyviai dirbti kaip tarpkryptinių ir tarpdisciplininių komandų narys arba vadovas, pristatyti darbo rezultatus žodžiu ir raštu, priimti inovatyvius technologinius, inžinerinius ir ekonominius sprendimus įvertinant jų poveikį visuomenei bei aplinkai.

 

Studento kompetencijos:

– maisto sauga ir kokybė: valdymo sistemos, rizikos veiksnių analizė, rizikos valdymas, atsekamumas;
– technologijos ir inžinerija. maisto biotechnologijos, tausojančios technologijos, neterminiai maisto apdorojimo būdai, inovatyvus maisto ir maitinimo pramonės rengimai, procesai bei sistemos;
– maisto ir maitinimo įmonių projektavimas: naujų maisto produktų ir technologijų kūrimas, gamybos procesų valdymas jų vertinimas technologiniu, saugos ir ekonominiu požiūriu, įmonių projektavimas ir techninis-ekonominis projektų pagrindimas.

 

 

Gali tapti

– technologinių gamybos procesų organizavimas ir kontrolė;
– technologinių dokumentų rengimas, įforminimo standartų, techninių sąlygų išmanymas, laikantis profesinio sąžiningumo ir etikos normų;
– gaminamų produktų kokybės užtikrinimas ir kontrolė.

– chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
– eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
– dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su įvairių sričių specialistais.

– prevencinių programų ir strategijų, susijusių su maisto sauga,vandens kokybe, užterštomis ir pavojingomis medžiagomis, įgyvendinimas;
– mitybos ir valgiaraščių planavimas, maisto ruošimo ir patiekimo priežiūra, suvalgomo maisto kiekio ir kokybės stebėsena;
– mitybos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir rezultatų sklaida mokslinėse konferencijose ir kituose renginiuose.

– žaliavų, medžiagų, naudojamų gamyboje, technologinio proceso ir gatavos produkcijos kokybės kontrolė;
– kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, darbuotojų bei cheminės gamybos operacijų saugumo užtikrinimui;
– laboratorijos dokumentų įforminimas vadovaujantis dokumentų rengimo ir saugojimo reglamentais.

– kokybės standartų ir procesų išmanymas, ženklinimo ir kitų reikalavimų užtikrinimas;
– konkrečios įmonės veiklos kokybės rodiklių vertinimas, rekomendacijų rengimas;
– sanitarinių – higieninių normų laikymosi kontrolė.

– konkrečios įmonės veiklos kokybės rodiklių kūrimas ir tobulinimas;
– kokybės gerinimo veiklų ir procesų valdymas;
– kokybės užtikrinimo standartų ir procesų diegimas ir palaikymas.

– kokybės padalinio darbo organizavimas taikant kokybės politikos, kokybės vadybos ir maisto saugos vadybos standartus;
– dokumentų, susijusių su procesų ir produktų kokybe, valdymas;
– įmonės atstovavimas išoriniuose audituose, vidinio audito organizavimas.

– naujų produktų kūrimas, jų vystymas ir diegimas
gamyboje;
– gaminių kūrimo proceso derinimas su gamybos ir komercijos padaliniais;
– inovacijų paieška ir jų testavimas.

– naujų produktų kūrimas, jų vystymas ir diegimas gamyboje, inovacijų paieška ir jų testavimas;
– bendradarbiavimas su gamybos, komercijos, marketingo padaliniais;
– bendradarbiavimas su mokslo institucijomis ir R&D centrais.

– gamybos proceso organizavimas, koordinavimas ir optimizavimas;
– gamybos planų vykdymas, resursų paskirstymas ir efektyvus jų panaudojimas, rezultatų pateikimas ir analizė, gamybos linijos ir įrangos planų, darbuotojų darbo grafikų sudarymas;
– kokybės kontrolė, kokybės sistemų tobulinimas ir valdymas, dokumentacijos rengimas, tvarkymas ir priežiūra.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Maisto technologijų studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 60 kr.* iki 78 kr. papildomosios studijos.

*  –   60 kr. pakanka, jei diplomo priedėlyje yra ≥ 18 kr. chemijos studijų krypties dalykų (iš kurių 12 kr. organinės chemijos), 6 kr. mikrobiologijos ir 6 kr. mitybos dalykų.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 15 kr. inžinerijos studijų krypčių grupės ir ≥ 30 kr. maisto technologijų studijų krypties dalykų.

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Radvilėnų pl. 19, A-103
Doc. dr. Vaida Kitrytė
e. p. vaida.kitryte@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 150

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama