en

Medžiagų mokslas

Studijų programa skirta rengti medžiagų mokslo magistrus, kurie turėtų tyrimo įgūdžių, gilių medžiagų sandaros, jų savybių gerinimo būdų teorinių ir eksperimentinių žinių, medžiagų technologinių matavimų metodikos ir technikos, eksperimentinių rezultatų apdorojimo ir analizės žinių, aukštųjų technologijų (mikro- ir nanotechnologijų) taikymo medžiagų moksle žinių. Programa sujungia fundamentalias ir inžinerines studijas. Absolventas gebės kurti ir taikyti funkcines medžiagas ir jų gamybos technologijas. Tikslingai pasirinkus asmeninio modulių rinkinio (12 ECTS) ir alternatyvinius modulius (18 ECTS), galima susidaryti 30 ECTS eksperto kompetencijas: Fizikinių medžiagų technologijų krypties alternatyvas, Cheminių medžiagų krypties alternatyvas, Medžiagų analitikos metodų ir technologijų krypties alternatyvas, Biomedžiagų technologijų krypties alternatyvas, Mechaninių procesų medžiagose ir jų sistemose krypties alternatyvas, Medžiagų pramonės inžinerijos ir gamybos krypties alternatyvas, Pažangiųjų technologijų krypties alternatyvas, Medžiagų kokybės ir kontrolės krypties alternatyvas, Informacinių technologijų medžiagotyroje krypties alternatyvas.

Pastaba: Priėmimas nebus vykdomas, jei studijų programa „Medžiagų fizika“ bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų ir mokymo programų registre.

Kodas 6211FX009
Vieta Kaunas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Medžiagų technologijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Vakarinė)
Laipsnis Technologijų mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Artūras Vailionis

Stanfordo universiteto (JAV) profesorius
 

Programos vertės

Studijos

Studijų programos sandara subalansuota ir pritaikyta asmeniniams įgūdžiams lavinti

Studijų programoje numatytos kompetencijų alternatyvos leidžia specializuotis norimoje srityje. Atsižvelgiant į studento ar darbdavių poreikius, sudaryta tarpdisciplininių studijų galimybė bei skatinama dalyvauti mainų programose vedančiuosiuose užsienio universitetuose ir mokslo centruose. 45 % studijų programos apimties skiriama tiriamiesiems bei praktiniams darbams.

Studijos

Didžiausias dėmesys praktiniams gebėjimams ir technologijų taikymui

Studijos yra sandūroje tarp technologinių ir fizinių mokslų, kurių metu didžiausias dėmesys skiriamas šiuolaikinėms medžiagoms, aukštosiomis mikro- ir nanotechnologijoms įsisavinti.

Įgūdžiai

Puikus šiuolaikinių medžiagų bei jų technologijų taikymo galimybių išmanymas

Baigę studijas specialistai puikiai išmanys šiuolaikinių medžiagų savybes ir jų taikymo galimybes, aukštąsias mikro- ir nanotechnologijas, naujų funkcinių medžiagų kūrimą, formavimą ir taikymą įvairiose verslo srityse.

Karjera

Perspektyvos darbo rinkoje ir aukštesnis nei vidutinis atlyginimas

Darbo rinkos tyrimai akcentuoja, kad ateities perspektyviausių specialybių sąraše dominuos specialistai, turintys aukštųjų technologijų bei nanotechnologijų ir įvairių medžiagų kūrimo, taikymo žinių ir praktinių gebėjimų. Lietuvos Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) duomenimis, absolventai yra paklausūs darbo rinkoje, jų aukštas įsidarbinimo lygis, o atlyginimas didesnis nei rinkos vidurkis.

Infrastruktūra

Šiuolaikinės ir moderniausios įrangos naudojimas

Studijų procese naudojama ne tik įprasta laboratorinė įranga, bet ir naujausia bei pažangiausia įranga, įdiegta Santakos slėnyje.

 

Įgūdžių aprašas

Aukštosios technologijos – paviršiaus inžinerija, nanoinžinerija, fizikinės-plazimės technologijos.
Objektai – nano- ir mikrostruktūros, daugiafunkcinės plonos dangos ir nanokompozitai.
Modernios medžiagos – procesų medžiagose modeliavimas, sandaros keitimas, naujų medžiagų kūrimas ir pritaikymas.
Taikymas – aukštosios technologijos, gamybos pramonė, alternatyvioji energetika.
Medžiagų savybės ir jų analizė Procesai medžiagose Medžiagų taikymas ir technologijos Mokslinio ir tiriamojo darbo įgūdžiai

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Tomas Tamulevičius

KTU Medžiagų mokslo institutas Jaunesnysis mokslo darbuotojas

 

Universitetas suteikia plačias galimybes mokslinei saviraiškai, ir tai motyvuoja nuosekliai siekti karjeros. Pasaulyje nuolat iškyla naujų iššūkių, kuriuos galima išspręsti tik kuriant inovatyvias medžiagas, pasižyminčias naujomis savybėmis. Šiandien jau galiu pasakyti, kad tai buvo geras pasirinkimas ir studijų metu įgytos žinios labai praverčia darbe, kuriame reikia nuolatos mokytis.

Paulius Vilemas

UAB „Energenas“ Direktorius

 

Multidisciplininis požiūris labai svarbus realizuojant sukurtų naujų medžiagų privalumus aukštosiose technologijose. Sėkmę lemiančiu veiksniu tampa persidengiančios įvairių sričių inžinerinės žinios kas ir yra realizuojama šioje studijų programoje. Medžiagų mokslo magistro studijose yra galimybė studentui, jau dirbančiam įmonėje, laisvai pasirinkti studijų dalykus pagal šiuolaikinės pramonės poreikius bei perspektyvinius planus ir tendencijas. Tokia studijų laisvė leidžia studentui duoti maksimalią pridedamąją vertę įmonei jau studijų metu, kas yra ypatingai svarbu vystant naujas verslo kryptis ir plečiant jau esamas.

Rolandas Urbonas

Lietuvos energetikos institutas Direktoriaus pavaduotojas

 

KTU Medžiagų mokslo magistrantūros studijų programos absolventai Lietuvos energetikos institute gali sėkmingai dirbti inžinieriais ir tyrėjais eksperimentinius darbus atliekančiose laboratorijose degimo procesų, vandenilio energetikos, šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų, medžiagų tyrimo, plazminių technologijų srityse. Absolventai pasižymi puikiomis teorinėmis žiniomis ir eksperimentiniais įgūdžiais fizikos, chemijos, medžiagų inžinerijos srityse. Jie taip pat geba savarankiškai realizuoti sudėtingas eksperimentines nanokristalinių medžiagų sintezės ir analizės tyrimų programas. Absolventai lengvai įsitraukia į institute vykdomus tarptautinius projektus Horizon 2020, COST, Eureka programose, tapdami vertingais tyrėjais. Absolventai gali tęsti studijas jungtinėje LEI ir KTU energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.

 

Karjera

Studento kompetencijos
– Turi gilių įvairių medžiagų sandaros, jų savybių gerinimo būdų teorinių žinių, medžiagų technologinių matavimų metodikos ir technikos, eksperimentinių rezultatų apdorojimo ir analizės žinių, nuodugnios naujų medžiagų sudarymo ir jų kūrimo bei tyrimo metodologinių žinių;
– Yra kompetentingas apibrėžti, įvertinti bei numatyti medžiagų mokslo vystymosi tendencijas ir perspektyvas bei technologijų įtaką aplinkai, pritaikyti aukštąsias technologijas (mikro- ir nanotechnologijas);
– Yra kompetentingas taikyti šiuolaikinius paviršiaus inžinerijos bei mikro- ir nanotechnologijų metodus ir instrumentus, naudojamas funkcines (optines, elektrines, magnetines) medžiagas, formuoti mikro- ir nanostruktūras bei naudoti ar kurti prietaisus;
– Turi valdymo, derybų ir lyderiavimo gebėjimų, imasi atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą bei veiklos tobulinimą, vadovaudamasis profesine etika ir technologinės inžinerijos veiklos normomis, pilietiškumu;
– Labai gerai išmano projektų valdymo ir verslo aspektus, supranta technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonomikos padariniais.

 

Studento gebėjimai
– Gebės priimti technologinius sprendimus ir spręsti netipines, negriežtai apibrėžtas ir neišsamias problemas, gebės apibrėžti, analizuoti ir spręsti medžiagų mokslo vystymosi, mokslinių tyrimų, technologinių procesų ir aplinkos apsaugos problemas;
– Gebės vertinti, modeliuoti ir prognozuoti medžiagų struktūrą, sudėtį ir savybes taikydami analitinius ir skaitinius metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą arba eksperimentus, funkcinių medžiagų struktūrai, sudėčiai ir savybėms vertinti, modeliuoti ir prognozuoti, atrinkti ar sukurti optimalių savybių funkcines medžiagas įvairioms inžinerinėms reikmėms;
– Gebės atrinkti ar sukurti optimalių savybių medžiagas, taikyti novatoriškus metodus įvairioms inžinerinėms problemoms spręsti;
– Gebės taikyti įgytas žinias ir naujausius medžiagų mokslo pasiekimus įvairioms medžiagoms su optimaliomis ar reikalaujamomis savybėmis parinkti ir kurti, inžinerinėms problemoms spręsti panaudojant šiuolaikinę technologinę aparatūrą ir formavimo procesus;
– Gebės planuoti, vykdyti analitinius, modeliavimo ar taikomuosius tyrimus bei įdiegti jų rezultatus medžiagų apdorojimo procesuose, ištirti naujų ir naujai atsirandančių aukštųjų technologijų, instrumentinės analizės metodų pritaikomumą įvairioms inžinerinėms problemoms spręsti.

 

 

Gali tapti

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistu (-e)

– naujų pažangių technologijų, integruotų inžinerinių sistemų projektavimas ir diegimas;
– gamybos procesų analizė, jų optimizavimas ir vertinimas, produkto valdymas ir inžinerija;
– tyrėjas laboratorijose, naudojančiose šiuolaikinius medžiagų analizės ir tyrimo įrenginius, muitinėse, leidybos, teismo ekspertizės laboratorijose, farmacijos ir medicinos įmonėse, mokslinių tyrimų institutuose ir universitetuose.

Technologijų ir gamybos vadovu (-e)

– gamybos organizavimas ir valdymas;
– vadovavimas gamybai organinių ir neorganinių medžiagų technologijos įmonėse, organizacijoje bei mokslinėse institucijose;
– kokybės kontrolė.

Technologijų ir gamybos konsultantu (-e)-ekspertu (-e)

– aukštųjų technologijų įmonių kūrimas ir jų veiklos organizavimas;
– inžinerinių sistemų projektavimo ir diegimo įmonių kūrimas ir jų veiklos organizavimas;
– konsultacijų įmonės kūrimas ir jos veiklos organizavimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Fizinių ar technologijos mokslų studijų srities, arba biomedicinos mokslų studijų srities (Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija, Medicinos technologijos, Medžiagų mokslas) bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Fizinių ar technologijos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovė
Kristina Bočkutė
e. p. kristina.bockute@ktu.lt
tel. +370 37 300 339

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama