en

Socialinė gerovė ir politika

Programa skirta siekiantiems tapti socialinės gerovės ekspertais, gebančiais atpažinti ir analizuoti socialines problemas, vertinti socialinę politiką ir jos priemones, rengti ir teikti socialinės politikos tobulinimo sprendimus, organizuoti jų įgyvendinimą.

Studentai susipažins su gerovės valstybės teorijomis ir socialinės politikos praktikomis įvairiose šalyse, iššūkiais, kylančiais visuomenėms XXI a., sustiprins analitines tyrėjo kompetencijas, išmoks apklausų ir eksperimentinių metodų.

Absolventai galės dirbti socialinę politiką projektuojančiose politinėse, visuomeninėse, interesų grupes atstovaujančiose organizacijose ir tą politiką įgyvendinančiose viešosiose bei privačiose institucijose, socialines paslaugas teikiančiose įmonėse ir organizacijose.

 

Kodas 6211JX045
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Sociologija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m.
Laipsnis Socialinių mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Frances Cammileri Cassar

Maltos universitetas, Notingemo universitetas (Jungtinė Karalystė), vizituojanti profesorė

Hanna Sutela

Suomijos statistikos departamento vyriausioji mokslo darbuotoja

Markku Sippola

Jyvaskyla universiteto vyriausiasis mokslo darbuotojas

Sakari Taipale

Jyväskylä (Suomija) universiteto socialinių mokslų ir filosofijos departamento vyriausiasis mokslininkas
 

Programos vertės

Studijos

Tarpdisciplininė studijų programa

Studijų metu išmokoma taikyti modernias socialinės gerovės koncepcijas, integruojant sociologijos, politikos, ekonomikos ir kitas socialinių mokslų žinias, paremtas atvejų analize ir kiekybiniais metodais, aukšta apmokytų lektorių kompetencija ir naujausių socialinės politikos instrumentų įsisavinimu.

Studijų procesas

Unikalus profilis ir tyrimų kryptys

Mūsų studentai analizuoja ne tik tradicines socialinės gerovės sritis, pvz. sveikata ar užimtumas, bet ir naujuosius iššūkius tolesniam gerovės palaikymui, pvz. klimato kaitos socialinį poveikį, technologijų poveikį, depopuliaciją, visuomenės senėjimą, migracijos krizes. Turėdami stiprias analitines kompetencijas, studentai naudojasi tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenimis rengdami projektus ir rekomendacijas.

Įgūdžiai

Puikus socialinės politikos procesų išmanymas

Programos absolventai geba įvertinti gerovės valstybės raidą, socialinės politikos priemonių pagrįstumą, sistemiškai analizuoti įvairias socialines problemas ir socialinės politikos sritis, konstruoti novatoriškas socialinės politikos plėtros priemones ir profesionaliai bei kūrybingai taikyti socialinės gerovės ir politikos žinias įvairiose organizacijose.

Karjera

Karjera viešajame ir NVO sektoriuje

Absolventai dažniausiai dirba ekspertinį konsultacinį darbą ar užima vadovų pozicijas socialinę politiką projektuojančiose politinėse, visuomeninėse, interesų grupes atstovaujančiose organizacijose ir tą politiką įgyvendinančiose viešosiose bei privačiose institucijose, socialines paslaugas teikiančiose įmonėse ir organizacijose.

Kolegos

Programoje studijuoja pažangiausi ir aukštus siekius turintys studentai

Šioje programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys pažangūs studentai, kurių dauguma jau turi darbo socialinės gerovės srityje patirties. Gera motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

 

Įgūdžių aprašas

Gerovės valstybė ir socialinė apsauga – šeimos, sveikatos, darbo ir užimtumo politika
Socialiniai tyrimai – metodologija, socialiniai rodikliai, socialinių programų vertinimas
Socialinės politikos šiuolaikiniai iššūkiai – migracija, visuomenės senėjimas, piliečių įgalinimas, darnus vystymasis
Mokslinio tyrimų metodų taikymas socialinės politikos formavimo ir įgyvendinimo procesams analizuoti Socialinės politikos projektų planavimas ir valdymas Viešųjų programų vertinimas Socialinių problemų valdymo priemonių analizė

Atsiliepimai

Tadas Šarlauskas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus vyr. specialistas

 

Apie socialinės politikos magistrantūros studijas sužinojau savo darbe ir pamaniau, kad tai puiki proga geriau perprasti socialinės politikos teorinį pagrindą. Man svarbu, kad studijų trukmė – 1,5 metų ir kad pavyko suderinti darbo ir paskaitų grafikus.

Mindaugas Sinkevičius

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius

 

Norint priimti sprendimus aktualiais Lietuvos socialinės politikos klausimais, būtina ne tik patirtis ir politinė valia, tačiau ir moksliniais tyrimai grįstos žinios ir įgūdžiai. Džiaugiuosi, jog Kauno technologijos universiteto siūlomas Socialinės politikos magistrantūros studijas renkasi tiek esami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos darbuotojai, tiek žmonės, norintys pagerinti socialinę padėtį Lietuvoje.

Karjera

Studento kompetencijos: socialinių problemų visuomenėje ir atskirame teritoriniame-administraciniame vienete išmanymas; socialių problemų sprendimo būdų išmanymas; vykdomos socialinės politikos stebėsena ir įgyvendinimo kontrolė.

 

Studento gebėjimai:

– gebės kritiškai vertinti ir taikyti teorinį mokslinį žinojimą aiškinant platų socialinės politikos ir gerovės problemų ratą;

– gebės formuluoti strateginius socialinės politikos tikslus, uždavinius, rengti veiklos planus, vadovauti, įgyvendinti ir stebėti projektus, programas arba įprastą institucinę veiklą;

– gebės teikti įrodymais grįstas išvadas ir sprendimo būdus įvairiose socialinės politikos srityse.

 

 

Gali tapti

Socialinės politikos ir planavimo srities vadovu (-e)

– strateginių socialinės politikos planų, programų, procesų, sistemų ir procedūrų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;
– mokslinių socialinės politikos tyrimų ir analizės rengimas, administravimas, vadovavimas ir dalyvavimas juose;
– socialinės politikos krypčių ir praktikos įgyvendinimo koordinavimas.

Socialinės politikos ir administravimo specialistu (-e)

– ryšių su socialinės politikos programų administratoriais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis palaikymas ir konsultavimas;
– socialinių, ekonominių ir kitų tendencijų, o taip pat piliečių lūkesčių dėl socialinių programų ir teikiamų socialinių paslaugų tyrimas;
– socialinės politikos instrumentų poveikio, finansinių pasekmių, sąveikos su kitomis programomis vertinimas.

Viešojo sektoriaus organizacijos ar jos padalinio vadovu (-e)

– bendros socialinę politiką įgyvendinančios įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos planavimas, vadovavimas jai ir jos koordinavimas;
– socialinę politiką įgyvendinančios įmonės, įstaigos ar organizacijos tikslų, strategijų, politikos krypčių ir programų nustatymas;
– socialinę politiką įgyvendinančios įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos stebėsena ir vertinimas pagal nustatytus tikslus ir politikos kryptis.

Socialinių paslaugų srities vadovu (-e)

– procedūrų, politikos krypčių ir veiklos standartų, skirtų medicinos, slaugos, techniniams ir administracijos darbuotojams, rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;
– paramos programų ir priežiūros paslaugų pagyvenusiems žmonėms koordinavimas ir administravimas;
– ryšių su kitais sveikatinimo ir paramos paslaugų teikėjais, tarnybomis ir finansavimo įstaigomis palaikymas, siekiant koordinuoti paslaugų teikimą.

Socialinės paramos vadovu (-e)

– išteklių paramai, būstui ir kitoms socialinėms paslaugoms teikti stebėsena ir vertinimas;
– ryšių su kitais sveikatinimo ir paramos paslaugų teikėjais, tarybomis ir finansuojančiomis įstaigomis palaikymas;
– atstovavimas organizacijai derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose;
– darbuotojams skirtų procedūrų, veiklos krypčių ir standartų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena.

 

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Socialinių studijų krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos.
ARBA
Kitos studijų krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Eglė Vaidelytė
e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 115

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama