en

Socialinė gerovė ir politika

Šalies žiniasklaidoje ir politikų minimas terminas „gerovės valstybė“ tik nedaugelį priverčia susimąstyti – o kas gi tai iš tikrųjų? Būtent ši programa ruošia specialistus, ne tik galinčius atsakyti į tokį klausimą, bet ir iš tiesų parodyti, kaip tokią valstybę sukurti.

Studijuodami šią programą tapsite socialinės gerovės ekspertais, gebančiais atpažinti ir analizuoti socialines problemas, vertinti socialinę politiką ir jos priemones, rengti ir teikti socialinės politikos tobulinimo sprendimus, organizuoti jų įgyvendinimą. Dirbsite tiek privačiose, tiek politinėse ar viešose organizacijose, o jūsų patarimo klausysis net ir patys svarbiausi šalies žmonės, siekiantys daugiau gerovės Lietuvoje.

Kodas 6211JX045
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Sociologija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Nuotolinė, Vakarinė)
Laipsnis Socialinių mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Frances Cammileri Cassar

Maltos universitetas, Notingemo universitetas (Jungtinė Karalystė), vizituojanti profesorė

Hanna Sutela

Suomijos statistikos departamento vyriausioji mokslo darbuotoja

Markku Sippola

Jyvaskyla universiteto vyriausiasis mokslo darbuotojas

Sakari Taipale

Jyväskylä (Suomija) universiteto socialinių mokslų ir filosofijos departamento vyriausiasis mokslininkas
 

Programos vertės

Studijos

Daug integruotų žinių

Čia susipažinsite su gerovės valstybės teorijomis ir socialinės politikos praktikomis įvairiose šalyse, iššūkiais, kylančiais visuomenėms XXI a. Stiprinsite analitines tyrėjo kompetencijas, išmoksite apklausų ir eksperimentinių metodų. Mokysitės taikyti modernias socialinės gerovės koncepcijas, o tam pasitelksite savo sociologijos, politikos, ekonomikos ir kitų socialinių mokslų žinias, praturtintas atvejų analize ir kiekybiniais metodais, aukšta apmokytų lektorių kompetencija ir naujausių socialinės politikos instrumentų įsisavinimu.

Studijų procesas

Išskirtinė kryptis

Studijuodami analizuosite ne tik tradicines socialinės gerovės sritis (tokias, kaip sveikata ar užimtumas), bet ir naujuosius iššūkius tolesniam gerovės palaikymui: socialinį klimato kaitos ir technologijų poveikį, depopuliaciją, visuomenės senėjimą, migracijos krizes. Turėdami stiprias analitines kompetencijas, naudositės tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenimis rengdami projektus ir rekomendacijas.

Įgūdžiai

Socialinės politikos išmanymas

Programa jus paruoš įvertinti gerovės valstybės raidą, socialinės politikos priemonių pagrįstumą, sistemiškai analizuoti įvairias socialines problemas ir socialinės politikos sritis, konstruoti novatoriškas socialinės politikos plėtros priemones ir profesionaliai bei kūrybingai taikyti socialinės gerovės ir politikos žinias įvairiose organizacijose.

Karjera

Karjera svarbiuose sektoriuose

Baigę studijas dirbsite ekspertinį konsultacinį darbą, užimsite vadovaujančias pozicijas. Tai darysite viešajame ir NVO sektoriuose – politinėse, visuomeninėse, interesų grupes atstovaujančiose organizacijose, viešosiose bei privačiose institucijose, socialines paslaugas teikiančiose įmonėse.

Kolegos

Programą renkasi motyvuoti studentai

Studijuosite motyvuojančioje aplinkoje. Šioje programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys pažangūs studentai, kurių dauguma jau turi darbo patirties socialinės gerovės srityje. Gera motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

 

Įgūdžių aprašas

Gerovės valstybė ir socialinė apsauga – šeimos, sveikatos, darbo ir užimtumo politika
Socialiniai tyrimai – metodologija, socialiniai rodikliai, socialinių programų vertinimas
Socialinės politikos šiuolaikiniai iššūkiai – migracija, visuomenės senėjimas, piliečių įgalinimas, darnus vystymasis
Mokslinio tyrimų metodų taikymas socialinės politikos formavimo ir įgyvendinimo procesams analizuoti Socialinės politikos projektų planavimas ir valdymas Viešųjų programų vertinimas Socialinių problemų valdymo priemonių analizė

Atsiliepimai

Tadas Šarlauskas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus vyr. specialistas

 

Apie socialinės politikos magistrantūros studijas sužinojau savo darbe ir pamaniau, kad tai puiki proga geriau perprasti socialinės politikos teorinį pagrindą. Man svarbu, kad studijų trukmė – 1,5 metų ir kad pavyko suderinti darbo ir paskaitų grafikus.

Mindaugas Sinkevičius

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius

 

Norint priimti sprendimus aktualiais Lietuvos socialinės politikos klausimais, būtina ne tik patirtis ir politinė valia, tačiau ir moksliniais tyrimai grįstos žinios ir įgūdžiai. Džiaugiuosi, jog Kauno technologijos universiteto siūlomas Socialinės politikos magistrantūros studijas renkasi tiek esami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos darbuotojai, tiek žmonės, norintys pagerinti socialinę padėtį Lietuvoje.

Karjera

Jūsų žinios leis:

  • Vertinti ir taikyti teorinį mokslinį žinojimą, aiškinant socialinę politiką ir gerovę.
  • Formuluoti strateginius socialinės politikos tikslus, uždavinius.
  • Rengti veiklos planus, vadovauti, įgyvendinti ir stebėti projektus.
  • Rengti programas arba įprastą institucinę veiklą.
  • Teikti įrodymais grįstas išvadas ir sprendimo būdus įvairiose socialinės politikos srityse.
  • Stebėti ir vertinti vykdomą socialinę politiką.

 

 

Gali tapti

Tai ekspertai, kurie išmano, geba analizuoti ir teikti rekomendacijas įvairiose socialinės gerovės srityse – švietimo politikoje, šeimos politikoje, darbo ir užimtumo politikoje ir pan.

Tai vadovaujančio lygio specialistai, kurie atlieka vertinimą bei stebi išteklius, skirtus paramai, būstui ir kitoms socialinėms paslaugoms. Jie palaiko ryšius su sveikatinimo ir paramos paslaugų teikėjais, finansuojančiomis įstaigomis, atstovauja savo organizacijas derybose, projektų svarstymuose. Be to, rengia, įgyvendina ir prižiūri darbuotojams skirtas procedūras, veiklos kryptis ir standartus.

Tai pilietinės visuomenės arba bendruomenės lyderiai, kurie dirba nevyriausybinėse organizacijose, siekia stiprinti pilietinę visuomenę ir viešąją gerovę, atstovauja viešąjį interesą.

Tai žmonės, kurie geba analizuoti tyrimų rezultatus ir sisteminti reikalingą duomenimis pagrįstiems sprendimams priimti.

 

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Socialinių studijų krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos.
ARBA
Kitos studijų krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Eglė Vaidelytė

A. Mickevičiaus g. 37 – 101, Kaunas

e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt

 

 

 

 

Studijų programos koordinatorė

Doc. dr. Rūta Petrauskienė

A. Mickevičiaus g. 37 – 103, Kaunas

e. p. ruta.petrauskiene@ktu.lt

 

 

 

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama