Socialinė politika ir gerovė

Šalies žiniasklaidoje ir politikų retorikoje minimas terminas „gerovės valstybė“ priverčia susimąstyti – ką tai reiškia? Būtent ši programa ruošia specialistus, ne tik galinčius atsakyti į šį klausimą, bet ir turinčius kompetencijų kurti tokią valstybę.

Baigę šią programą tapsite socialinės politikos ir gerovės ekspertais, gebančiais atpažinti ir analizuoti socialines problemas, vertinti socialinę politiką ir jos priemones, rengti ir teikti socialinės politikos tobulinimo sprendimus, organizuoti jų įgyvendinimą. Dirbsite privačiose, viešose ar politinėse organizacijose, o į jūsų patarimus atsižvelgs net ir patys svarbiausi šalies žmonės, siekiantys kurti gerovę Lietuvoje.

Priėmimas į studijų programą nebevykdomas.

 

programos aprašas

 

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2023 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

Įgytas pagrindinės studijų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Įgytas kitų studijų krypčių bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

visų studijų krypčių grupių

visų studijų krypčių grupių

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos krypčių ar ugdymo mokslų krypčių grupės
ir 30 kr. papildomosios studijos

60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija”;
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu.

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2023-2024 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4295 €
Kredito kaina 71,58 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Eglė Vaidelytė
A. Mickevičiaus g. 37 – 101, Kaunas
el. p. egle.vaidelyte@ktu.lt

 

Studijų programos koordinatorė
Doc. dr. Rūta Petrauskienė
A. Mickevičiaus g. 37 – 103, Kaunas
el. p. ruta.petrauskiene@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Gerovės valstybė ir socialinė apsauga – šeimos, sveikatos, darbo ir užimtumo politika
Socialiniai tyrimai – metodologija, socialiniai rodikliai, socialinių programų vertinimas
Socialinės politikos šiuolaikiniai iššūkiai – migracija, visuomenės senėjimas, piliečių įgalinimas, darnus vystymasis
Mokslinio tyrimų metodų taikymas socialinės politikos formavimo ir įgyvendinimo procesams analizuoti Socialinės politikos projektų planavimas ir valdymas Viešųjų programų vertinimas Socialinių problemų valdymo priemonių analizė

 

 

Programos vertės

Studijos

Integruotos žinios

Čia susipažinsite su gerovės valstybės teorijomis ir socialinės politikos praktikomis įvairiose šalyse, iššūkiais, kylančiais visuomenėms XXI a. Stiprinsite analitines tyrėjo kompetencijas, išmoksite taikyti apklausų ir eksperimentinius metodus, įgydami tarpdisciplininių žinių.

Galingi IT įgūdžiai
Studijų procesas

Išskirtinė kryptis

Studijuodami šioje programoje, analizuosite ne tik tradicines socialinės gerovės sritis (tokias, kaip sveikata ar užimtumas), bet ir naujus iššūkius tolesniam gerovės palaikymui: socialinį klimato kaitos ir technologijų poveikį, depopuliaciją, visuomenės senėjimą, migracijos krizes. Turėdami stiprias analitines kompetencijas, naudositės tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenimis rengdami projektus ir rekomendacijas.

Įgūdžiai

Socialinės politikos išmanymas

Studijų metu jūs išsiugdysite gebėjimus įvertinti gerovės valstybės raidą, socialinės politikos priemonių pagrįstumą, sistemiškai analizuoti įvairias socialines problemas ir socialinės politikos sritis, konstruoti novatoriškas socialinės politikos plėtros priemones ir profesionaliai bei kūrybiškai taikyti įgytas žinias įvairiose organizacijose.

Karjera

Karjera svarbiuose sektoriuose

Baigę studijas dirbsite ekspertinį konsultacinį darbą, užimsite vadovaujančias pareigas viešajame ir nevyriausybiniame sektoriuose – politinėse, visuomeninėse, interesų grupes atstovaujančiose organizacijose, viešosiose bei privačiose institucijose, socialines paslaugas teikiančiose įmonėse.

Kolegos

Programą renkasi motyvuoti studentai

Studijuosite motyvuojančioje, kūrybingoje ir į studijų rezultatus orientuotoje aplinkoje, kuri padės puikiai įsisavinti reikalingas žinias ir įgūdžius. Šioje programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys pažangūs studentai, kurių dauguma jau turi darbo patirties socialinės gerovės ir politikos srityse. Aukšta motyvacija lemia kūrybiškumą, kuris padeda įsisavinti reikalingas žinias ir įgūdžius.

 

Karjera

Karjera

Studento įgytos kompetencijos leis:

  • Stebėti ir vertinti socialinę politiką ir gerovę.
  • Formuluoti strateginius socialinės politikos tikslus ir uždavinius.
  • Rengti veiklos planus, vadovauti, įgyvendinti ir stebėti projektus.
  • Teikti įrodymais grįstas išvadas ir sprendimo būdus įvairiose socialinės politikos srityse.

 

 

Gali tapti

Tai ekspertai, kurie išmano, geba analizuoti ir teikti rekomendacijas įvairiose socialinės gerovės srityse – švietimo politikoje, šeimos politikoje, darbo ir užimtumo politikoje ir pan.

Tai vadovaujančio lygio specialistai, kurie atlieka vertinimą bei stebi išteklius, skirtus paramai, būstui ir kitoms socialinėms paslaugoms. Jie palaiko ryšius su sveikatinimo ir paramos paslaugų teikėjais, finansuojančiomis įstaigomis, atstovauja savo organizacijas derybose, projektų svarstymuose. Be to, rengia, įgyvendina ir prižiūri darbuotojams skirtas procedūras, veiklos kryptis ir standartus.

Tai pilietinės visuomenės arba bendruomenės lyderiai, kurie dirba nevyriausybinėse organizacijose, siekia stiprinti pilietinę visuomenę ir viešąją gerovę, atstovauja viešąjį interesą.

Tai žmonės, kurie geba analizuoti tyrimų rezultatus ir sisteminti reikalingą duomenimis pagrįstiems sprendimams priimti.

 

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Aistė Balžekienė

Aistė Balžekienė

XXI a. iššūkiai socialinei gerovei
Audronė Telešienė

Audronė Telešienė

Kokybinių tyrimų praktikumas
Eglė Butkevičienė

Eglė Butkevičienė

Gerovės valstybės teorijos
Rimantas Rauleckas

Rimantas Rauleckas

Socialinių tyrimų metodai

 

 

Atsiliepimai

Tadas Šarlauskas

Tadas Šarlauskas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus vyr. specialistas

 

Apie socialinės politikos magistrantūros studijas sužinojau savo darbe ir pamaniau, kad tai puiki proga geriau perprasti socialinės politikos teorinį pagrindą. Man svarbu, kad studijų trukmė – 1,5 metų ir kad pavyko suderinti darbo ir paskaitų grafikus.

Mindaugas Sinkevičius

Mindaugas Sinkevičius

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius (2010-2018)

 

Norint priimti sprendimus aktualiais Lietuvos socialinės politikos klausimais, būtina ne tik patirtis ir politinė valia, tačiau ir moksliniais tyrimai grįstos žinios ir įgūdžiai. Džiaugiuosi, jog Kauno technologijos universiteto siūlomas Socialinės politikos magistrantūros studijas renkasi tiek esami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos darbuotojai, tiek žmonės, norintys pagerinti socialinę padėtį Lietuvoje.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Eglė Vaidelytė
A. Mickevičiaus g. 37 – 101, Kaunas
el. p. egle.vaidelyte@ktu.lt

 

Studijų programos koordinatorė
Doc. dr. Rūta Petrauskienė
A. Mickevičiaus g. 37 – 103, Kaunas
el. p. ruta.petrauskiene@ktu.lt