Statyba

6211EX007 Inžinerijos mokslų magistras N - 1,5 m. Kaunas, Panevėžys

Pastaba. Kaune vykdomos tik nuolatinės studijos, Panevėžyje – tiek nuolatinės, tiek ištęstinės studijos.

Statybos valdymas – statybos inžinerijos krypties programa, kurioje įgysite statybos projektų valdymo, įmonių valdymo, statybos skaitmeninio modeliavimo (BIM) ir geoinformacinių sistemų (GIS)  žinių; gebėjimų užtikrinti kokybės valdymą statybos procesų metu, taikyti BIM ir GIS technologijas vykdant statybos projektus, atlikti mokslinius tyrimus ir jų rezultatus praktiškai taikyti rengiant objekto statybos projektinius sprendimus.

*2018 m. studijų programos pavadinimas bus keičiamas į „Statybos valdymas“.

 

 

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Ernestas Beržanskis

Ernestas Beržanskis

UAB „Intelligent BIM Solutions“ vadovas
Aldona Luobikienė

Aldona Luobikienė

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius vedėja

Vida Malienė

Liverpulio Džono Moreso universitetas (Anglija)
Pritaikomumas

Plataus profilio žinias teikiančios studijos

Galimybė studijuoti pasirinktus alternatyvius modulius ir pritaikyti įgytas žinias statybos projektų valdymo, statybos procesų valdymo ir nekilnojamojo turto valdymo srityse.

Įgūdžiai

Šiuolaikinių technologijų išmanymas

Programos absolventai geba planuoti, organizuoti ir valdyti statybos procesus bei savarankiškai spręsti nestandartinius inžinerinius uždavinius, taikydami naujausias BIM ir GIS technologijas.

Karjera

Gebėjimai kurti inovatyvius statinius ir išskirtinę aplinką

Priimant statybos valdymo sprendimus  reikalingas platus požiūris. Moksliniai tyrimai ir jų taikymas praktinėje veikloje ugdo kūrybiškumą, gebėjimus sujungti įvairius vertinimo aspektus į vieną visumą. Būtent tokie specialistai ir yra reikalingi šiuolaikinei darbo rinkai.

Kolegos

Programoje studijuoja aukštus siekius turintys studentai – būsimi konkurentai ir partneriai

Šioje programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys pažangūs studentai. Dėl santykinai nedidelės vietinės rinkos studijų laikais užmegzti ryšiai atveria naujas būsimo bendradarbiavimo galimybes profesinėje veikloje.

Dalykai

Elementai – pastatai, infrastruktūra, statybos procesai.
Technologijos – skaitmeninis modeliavimas (BIM), geoinformacinės sistemos (GIS).
Mokslinė veikla – metodai, tyrimai, techninis - ekonominis vertinimas.
Aplinka – rinka, darni plėtra, statybos įmonė, projektas, statybos aikštelė.
Valdymas – investicijos, strategija, optimizavimas.
Šiuolaikinės technologijos Strateginis ir kritinis mąstymas Gebėjimai kurti inovatyvius statinius ir išskirtinę aplinką

Pagrindinės kompetencijos:

 • atlikti inžinerinę analizę ir kūrybiškai taikyti statybos inžinerijos studijų krypties principus ir  naujausias žinias nestandartinėms statybos inžinerinėms problemoms spręsti;
 • atlikti mokslinius tyrimus ir jų rezultatus praktiškai taikyti rengiant pastatų ir inžinerinių statinių  statybos projektinius sprendimus;
 • suprasti statybos technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais, aplinkosauginiais ir socialiniais padariniais;
 • veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, išmanyti projektų valdymo ir verslo aspektus.

Programa suteikia galimybę studijuoti pasirinktus alternatyvius modulius ir pritaikyti įgytas žinias statybos projektų valdymo ir statybos procesų valdymo srityse. Studijų programos absolventai po studjų gebės:

 • taikyti Statinio informacinio modeliavimo (BIM) ir geoinformacines  (GIS) technologijas statybos projektų/procesų valdyme;
 • modeliuoti sudėtingus  statybos procesus, kai informacija yra netiksli ar neapibrėžta;
 • užtikrinti standartinių ir nestandartinių statybos procesų kokybės valdymą  projekto vykdymo metu;
 • sujungti į visumą įvairių studijų krypčių žinias ir spręsti daugialypes statybos valdymo problemas, apjungiant skirtingus statybos projekto dalyvių interesus.

Statybos inžinierius Atliekamos užduotys
turintis statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypčių (šakų) studijų rezultatus, atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ir teisės aktų nustatytą darbo patirtį, atitinkančius ne žemesnį kaip šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų sistemos lygį ir leidžiančius užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis, nustatytas Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje Statybinių tyrimų inžinierius

atlieka statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžinerinius geodezinius tyrimus, inžinerinius geologinius, geotechninius ir kitus tyrimus; aplinkos, kraštovaizdžio, higieniniai tyrimus; kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, taip pat esamo ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimus; esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimus.

Statinio techninis prižiūrėtojas

vykdo statinio techninę ir naudojimo priežiūrą, pasitelkiant statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių ir viešojo administravimo priemonių visumą.

Statybos valdytojas

veikia, kaip įgaliotojo – statytojo (užsakovo) įgaliotinis, valdantis statinio statybą, organizuojantis statinio statybos ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus, kuriuos atlieka jo pasamdytas šią teisę turintis fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar jų padalinys.

Statybos padalinio/įmonės vadovas

planuoja, koordinuoja  vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis ir joms vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai.

Statybos vadovas Atliekamos užduotys
 Vykdo veiklą, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis:

1) statybiniai tyrimai;
2) statinio projektavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra;
3) statinio projekto ekspertizė, statinio ekspertizė;
4) statybos darbai;
5) statinio statybos techninė priežiūra.

Statinio projekto dalies vadovas (reikalinga SPSC  statybos specialistų atestacija)

rengia statinio projekto dalį ir yra šios statinio projekto dalies vadovas arba rengia statinio projekto dalį, vadovaujamas šios statinio projekto dalies vadovo.

Statinio projekto vadovas(reikalinga SPSC  statybos specialistų atestacija)

atstovauja statytojo interesams, normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka organizuoja statinio projekto rengimą, koordinuoja statinio projekto dalių sprendinius ir statinio projekto dalių vadovų veiklą, prižiūri ir atsako, kad statinio projekte būtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas(reikalinga SPSC  statybos specialistų atestacija)

vykdo statytojo (užsakovo) organizuotą statinio projektuotojo statybos priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra.

Statinio projekto/projekto dalies ekspertizės vadovas (reikalinga SPSC statybos specialistų atestacija) 

vertina, kaip statinio projekte yra įgyvendinami Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatyti esminiai statinių reikalavimai, taip pat kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai.

Statinio ekspertas* (reikalinga SPSC statybos specialistų atestacija)

įvertina esamo ar statomo statinio techninę būklę pagal reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus.

Statinio statybos vadovas* (reikalinga SPSC  statybos specialistų atestacija) 

atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę.

Statybos techninės priežiūros vadovas* (reikalinga SPSC  statybos specialistų atestacija) 

atstovauja statytojui (užsakovui), vadovauja statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.


Atsiliepimai

Vidas Šlivinskas

AB „Panevėžio statybos trestas“ technikos direktorius

„AB „Panevėžio statybos trestas“ sėkmingai bendradarbiauja su KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetu. Nemaža dalis absolventų, baigusių studijas, ateina dirbti pas mus. Esame patenkinti jų žiniomis ir parengimo kokybe“

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Konkursinio balo formulė: KB = 0,7*SV + 0,2*MMV + 0,1*MV

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu.

Statybos inžinerijos ar statybų technologijų studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitų technologijos mokslų studijų srities studijų krypčių ar architektūros studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos.

Statybos inžinerijos ar statybų technologijų studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 45 kr. papildomosios studijos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje

METINĖ KAINA
NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
3236€ 2157€ 53,93€
 1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
 2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
 3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
 4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
 5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
 6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.
Studijų programos vadovė
Statybos ir architektūros fakultete

Doc. dr. Rasa Apanavičienė
e. p. rasa.apanaviciene@ktu.lt
tel. +370 37 300 479

Studijų programos vadovė
Panevėžio technologijų ir verslo fakultete

Doc. dr. Diana Micevičienė
e. p. diana.miceviciene@ktu.lt
tel. +370 45 596 257

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU