en

Taikomoji fizika

Į fiziką galima gilintis tiek, kiek gili yra pati visata. Kitaip tariant, iki begalybės! Todėl, jei jums norisi sužinoti dar daugiau apie chaotiškas fraktalines struktūras gamtoje ar naujausius fizikos ir nanomokslo atradimus – ženkite tvirtą žingsnį į šias magistrantūros studijas.

Jų metu gilinsitės į fundamentaliuosius ir taikomuosius fizikos aspektus, naujų funkcionalių kietųjų kūnų formavimą paviršiuose, panaudodami spindulines, plazmines ir vakuumines aukštąsias technologijas – pradedant eksperimentiniais tyrimais ir baigiant teoriniu kompiuteriniu modeliavimu.

Pastaba: Priėmimas nebus vykdomas, jei studijų programa „Medžiagų fizika“ bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų ir mokymo programų registre.

Teikti prašymą
Teikti prašymą
Turi klausimų? Pasikalbam!
Skambink +370 37 900000 ir mes tau padėsime.
Kodas 6211CX015
Vieta Kaunas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Fizika
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Vakarinė)
Laipsnis Fizinių mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Artūras Vailionis

Stanfordo universiteto (JAV) profesorius

Audrius Alkauskas

Fizinių ir technologijos mokslų centro vyresnysis mokslo darbuotojas
 

Programos vertės

Studijos

Asmeninio augimo erdvė

Net 25 proc. studijų programos sudarys jūsų laisvai pasirinkti moduliai. Iš įvairių kompetencijų sąrašo galėsite išsirinkti tiek gilinamąsias, tiek plečiamąsias studijas. Jums taip pat bus atviros galimybės dalyvauti mainų programose su lyderiaujančiomis mokslo organizacijomis.

Įgūdžiai

Tvirti praktiniai įgūdžiai

Jais drąsiai gali pasigirti tokios studijų programos absolventai. Čia tiesiogiai dirbama su aukštųjų fizikinių spindulinių, plazminių, vakuuminių, lazerinių bei mikro- ir nanotechnologijų valdymu, kuriamos funkcionalios naujos medžiagos ar kompiuteriu modeliuojami procesai

Galimybės

Aukštosios technologijos kraujyje

Baigę šią studijų programą jūs puikiai išmanysite fizikinių reiškinių taikymą įvairiose technologijose. Skirtingose verslo įmonėse galėsite diegti net ir specifines technologijas, pavyzdžiui, mikro- ir nanotechnologijas.

 

Karjera

Itin šviesios perspektyvos

Darbo rinkos tyrimai atskleidžia, kad šios srities specialistų poreikis rinkoje nuolat auga. Be to, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro duomenimis, mūsų absolventų atlyginimai  ženkliai didesni už rinkos vidurkį.

Teikti prašymą
 

Įgūdžių aprašas

Reiškiniai – optiniai, šiluminiai, reliatyvistiniai, magnetinai, netiesiniai, branduoliniai ir elektroniniai, jonizuotų dalelių, elektroninės ir lazerinės, rentgeno, gama spinduliuotės sąveikos su medžiaga
Objektai – nano- ir mikrodariniai, kietųjų kūnų paviršiai ir plonos funkcinės dangos, kristalai, nanostruktūros, plonieji sluoksniai
Modeliai – reiškiniai mikro- ir nanodarinių paviršiuose, spinduliuotės sąveika su medžiaga
Taikymas – sensoriai, spintronika, alternatyvios energetikos elementai, aukštosios spindulinės technologijos
Fundamentalioji fizika Nanomokslas Kūnų paviršių ir dangų fizika Fizikinių procesų modeliavimas

Teikti prašymą

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);


Teikti prašymą

Atsiliepimai

Dainius Bernatavičius

UAB „Litart“ vadovas

 

Leggato įmonėje pradėjau dirbti nuo sandėlininko pareigų ir kilau karjeros laiptais tik dėl to, kad studijuodamas taikomąją fiziką įgijau labai platų spektrą techninių žinių: pradedant nuo akustikos, geometrinės optikos, medžiagų atsparumo ar kompiuterinės grafikos. Pagrindinių įgytų žinių pakanka sėkmingam darbui, tačiau norint siekti karjeros, būtina turėti ir gilesnių žinių apie fizikinius reiškinius ir jų taikymą, taip pat matematinį skaičiavimą ar modeliavimą. Fizikos studijos išmokė analitiškai spręsti technines problemas. Džiaugiuosi, kad studijos ne tik praplėtė mano akiratį, bet ir padėjo stiprius mokslo pagrindus. Žinias, įgytas studijuojant taikomąją fiziką tiek bakalauro, tiek ir magistro studijose, nuolat pritaikau darbe. Net negaliu išskirti reikšmingiausių modulių, nes visi buvo svarbūs ir naudingi.


Teikti prašymą

Karjera

Jūsų žinios leis:

  • Šiuolaikines fizikines technologijas taikyti naujoje ar nežinomoje aplinkoje.
  • Integruoti įvairių sričių žinias.
  • Dirbti ar vadovauti komandai, sudarytai iš įvairių mokslo sričių atstovų.
  • Atlikti ir analizuoti kokybinius ir kiekybinius fizikinius tyrimus.
  • Numatyti aukštųjų technologijų vystymosi tendencijas.
  • Ieškoti reikalingos mokslinės literatūros ar medžiagos.
  • Matematiškai apdoroti, analizuoti ir apibendrinti matavimų rezultatus.

 

 

Gali tapti

Fizinių mokslų ir inžinerijos skyriaus vadovu(-e)

Šie specialistai vadovauja integruotų inžinerinių sistemų projektavimui ir diegimui, yra atsakingi už naujų technologijų kūrimą bei su jais susijusių fizikinių uždavinių sprendimą laboratorijose. Jie gali dirbti skirtingose laboratorijose (pvz., leidybos ar teismo ekspertizės), farmacijos ir medicinos įmonėse, mokslo institucijose.

Fizinių mokslų mokslininku(-a)

Tai mokslininkai, kurie po magistrantūros studijų pasirenka doktorantūros studijas ir jas baigę įgyja daktaro laipsnį. Šie specialistai gali tęsti studijas ir po doktorantūros arba dirbti Lietuvos ar užsienio universitetuose bei moksliniuose institutuose.

 

Nuosavo verslo savininku(-e)

Šie specialistai steigia technologijų įmones ir organizuoja jų veiklą. Įprastai jų įmonės dalyvauja mokslo bei verslo projektuose ir bendradarbiauja su tarptautinėmis aukštųjų technologijų įmonėmis.

 


Teikti prašymą

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas
Benas Gabrielis Urbonavičius
e. p. benas.urbonavicius@ktu.lt

tel. + 370 (699) 64 324

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama

 

 

 


Teikti prašymą