en

Taikomoji fizika

Sieki pagilinti savo žinias apie reiškinius visatos begalybėje ir atomo gelmėse, domiesi, kaip susidaro chaotiškos fraktalinės struktūros gamtoje, domina naujausi fizikos ir nanomokslo atradimai ir išradimai? Tuomet pasirink Taikomosios fizikos magistrantūros studijas. Šioje studijų programoje gilinsiesi į fundamentaliuosius ir taikomuosius fizikos aspektus, į naujų funkcionalių kietųjų kūnų formavimą paviršiuose, panaudojant spindulines, plazmines ir vakuumines aukštąsias technologijas – pradedant eksperimentiniais tyrimais ir baigiant teoriniu kompiuteriniu modeliavimu.

Pastaba: Priėmimas nebus vykdomas, jei studijų programa „Medžiagų fizika“ bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų ir mokymo programų registre.

 

Kviestiniai lektoriai

Artūras Vailionis

Stanfordo universiteto (JAV) profesorius

Audrius Alkauskas

Fizinių ir technologijos mokslų centro vyresnysis mokslo darbuotojas
 

Programos vertės

Studijos

Subalansuota ir pritaikyta asmeniniams įgūdžiams lavinti studijų programos sandara

Studijų programoje yra numatytas 25 % laisvai pasirenkamų modulių rinkinys, sudaryta tarpdisciplininių studijų galimybė ir skatinama dalyvauti mainų programose lyderiaujančiuose užsienio universitetuose ir mokslo centruose. Pasirenkamųjų modulių rinkinys daugiau orientuotas į gilinamąsias studijas, bet yra ir plečiamųjų galimybė. Galima rinktis įvairių kompetencijų alternatyvas.

Gebėjimai, žinios

Didžiausias dėmesys praktiniams gebėjimams ir technologijų taikymui

Studijų metu ne tik suteikiamos naujausios mokslo žinios, bet ir suformuojami praktiniai aukštųjų fizikinių spindulinių, plazminių, vakuuminių, lazerinių mikro- ir nanotechnologijų valdymo ir taikymo, naujų funkcionalių medžiagų kūrimo, procesų kompiuterinio modeliavimo gebėjimai.

Įgūdžiai

Puikus šiuolaikinių mikro- ir nanotechnologijų taikymo galimybių išmanymas

Baigę studijas specialistai puikiai išmano fizikinių reiškinių taikymą įvairiose technologijose, aukštąsias mikro- ir nanotechnologijas bei jų įdiegimą įvairiose verslo srityse.

Karjera

Perspektyvos darbo rinkoje ir aukštesnis nei vidutinis atlyginimas

Darbo rinkos tyrimai akcentuoja, kad ateities perspektyviausių specialybių sąraše dominuos specialistai, turintys aukštųjų technologijų, nanotechnologijų žinių ir praktinių gebėjimų. Lietuvos Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) duomenimis, absolventai yra paklausūs darbo rinkoje, o jų atlyginimas  didesnis už rinkos vidurkį.

 

Įgūdžių aprašas

Reiškiniai – optiniai, šiluminiai, reliatyvistiniai, magnetinai, netiesiniai, branduoliniai ir elektroniniai, jonizuotų dalelių, elektroninės ir lazerinės, rentgeno, gama spinduliuotės sąveikos su medžiaga
Objektai – nano- ir mikrodariniai, kietųjų kūnų paviršiai ir plonos funkcinės dangos, kristalai, nanostruktūros, plonieji sluoksniai
Modeliai – reiškiniai mikro- ir nanodarinių paviršiuose, spinduliuotės sąveika su medžiaga
Taikymas – sensoriai, spintronika, alternatyvios energetikos elementai, aukštosios spindulinės technologijos
Fundamentalioji fizika Nanomokslas Kūnų paviršių ir dangų fizika Fizikinių procesų modeliavimas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Dainius Bernatavičius

UAB „Litart“ vadovas

 

Leggato įmonėje pradėjau dirbti nuo sandėlininko pareigų ir kilau karjeros laiptais tik dėl to, kad studijuodamas taikomąją fiziką įgijau labai platų spektrą techninių žinių: pradedant nuo akustikos, geometrinės optikos, medžiagų atsparumo ar kompiuterinės grafikos. Pagrindinių įgytų žinių pakanka sėkmingam darbui, tačiau norint siekti karjeros, būtina turėti ir gilesnių žinių apie fizikinius reiškinius ir jų taikymą, taip pat matematinį skaičiavimą ar modeliavimą. Fizikos studijos išmokė analitiškai spręsti technines problemas. Džiaugiuosi, kad studijos ne tik praplėtė mano akiratį, bet ir padėjo stiprius mokslo pagrindus. Žinias, įgytas studijuojant taikomąją fiziką tiek bakalauro, tiek ir magistro studijose, nuolat pritaikau darbe. Net negaliu išskirti reikšmingiausių modulių, nes visi buvo svarbūs ir naudingi.

Karjera

Studento kompetencijos
– Turės naujausių ir nuodugnių žinių, pagilinančių ir praplečiančių pirmosios (bakalauro) studijų pakopos žinias apie moderniosios, klasikinės, kvantinės bei teorinės fizikos dėsnius, sąvokas, lygtis, reiškinius, jų eksperimentinį ir teorinį pagrindimą, žinos ir supras naujausius šiuolaikinės fizikos pasiekimus ir problemas, faktus ir principus, gebės taikyti šias žinias daugiadalykiuose su fizikos sritimi susijusiuose kontekstuose;
– Turės specializuotų gilių žinių apie kieto kūno paviršiaus būvį ir kinetinius bei dinaminius procesus sąveikoje su plazma, dujomis ir išorine jonine, elektronine bei fotonine spinduliuote; šias žinias gebės integruoti mokslinėms problemoms spręsti, fizikiniams reiškiniams aiškinti;
– Žinos ir gebės taikyti naujoje ar nežinomoje aplinkoje šiuolaikines fizikines technologijas, grįstas jonine, elektronine bei fotonine spinduliuote ir skirtas kietųjų kūnų paviršių modifikavimui bei plonų sluoksnių auginimui;
– Žinos naujausius kietųjų kūnų paviršiaus analizės metodus ir techniką, rezultatų tvarkymo bei analizės metodikas ir gebės jas taikyti vykdant mokslinius tyrimus;
– Išmanys naujausius nanomokslo ir nanotechnologijų pasiekimus, teorijas, idėjas, principus ir taikymą, kietųjų kūnų paviršių modifikacijos ir plonų sluoksnių formavimo srityse; gebės šias žinias taikyti diegiant naujoves;
– Žinos ir gebės taikyti naujose aplinkose matematinius metodus fizikinių procesų modeliavimui, eksperimentinių rezultatų analizei ir eksperimento planavimui;
– Turės žinių apie specializuotų funkcinių medžiagų savybes, jose vykstančius fizikinius procesus, taikymo sritis bei jų kūrimo technologijas ir gebės tas žinias taikyti diegiant naujoves bei vykdant mokslinius tyrimus;
– Gebės integruoti įvairių sričių žinias; gebės dirbti ar vadovauti komandai, sudarytai iš įvairių mokslo sričių, skirtingos kompetencijos žmonių.

 

Studento gebėjimai
– Gebės savarankiškai surasti, analizuoti ir kritiškai vertinti mokslinę ir informacinę literatūrą, atlikti naujausios literatūros apžvalgą fizikinių procesų ar reiškinių tematikose, iškelti fizikos tiriamojo darbo tikslą bei uždavinius;
– Gebės kritiškai vertinti turimas fizikos teorijos žinias, integruoti jas planuojant, organizuojant ir vykdant praktinius tyrimus bei eksperimentus, gebės kritiškai įvertinti alternatyvius sprendimo variantus, tyrimo metodus, priimti sprendimus, kai nėra išsamios ir apibrėžtos informacijos; parengti tiriamojo darbo metodiką sprendžiant mokslines problemas;
– Gebės savarankiškai planuoti ir atlikti eksperimentinius fizikinius tyrimus plazminių, joninių, plazmocheminių procesų srityse, mikro- ir nanotechnologiniuose procesuose, atlikti eksperimentinių rezultatų teorinę analizę, analitinius tyrimus, matematinį modeliavimą, gebės vertinti rezultatus ir jų patikimumą, vertinti naujovių diegimui reikalingus tyrimų duomenis;
– Supras fizikinių technologijų poveikį gamtai, laikysis žaliųjų technologijų principų, gebės valdyti sudėtingas situacijas mokslinių tyrimų kontekste;
– Gebės savarankiškai naudotis fizikinių mokslinių tyrimų technologine ir analitine įranga, atlikti eksperimentus, nestandartinius laboratorinius tyrimus ir matavimus mokslinių tyrimų kontekste;
– Gebės tvarkyti ir interpretuoti mokslinio tyrimo duomenis, taikydamas informacines technologijas; gebės apibendrinti atliekamo fizikinio tyrimo rezultatus ir argumentais pagrįsti išvadas;
– Gebės suvokti eksperimentinių duomenų tikslumo ribas, modeliavimo ar tyrimo metodų patikimumą, įvertinti matavimų paklaidas, ir atsižvelgus į visa tai planuoti tolesnius tyrimus ar veiklas.

 

 

Gali tapti

Fizinių mokslų ir inžinerijos skyriaus vadovu (-e)

– aukštųjų technologijų įmonių skyriaus projektų vadovas ar technikos direktorius;
– naujų technologijų kūrimo skyriaus vadovas;
– fizikinių uždavinių, reikalingų išspręsti technologines problemas diegiant naujas technologijas, laboratorijos vadovas.

Fizinių mokslų mokslininku-tyrėju (-a)

– galimybė toliau studijuoti doktorantūroje ir įgyti daktaro mokslinį laipsnį;
– tęsti podoktorantūros studijas;
– galimybė dirbti nacionaliniuose ir tarptautiniuose universitetuose ir mokslinio tyrimo institutuose; dalyvauti bei dirbti nacionaliniuose ir tarptautiniuose moksliniuose projektuose.

Nuosavo verslo savininku (-e)

– naujų technologijų nuosavos įmonės vadovas;
– įmonės dalyvavimas bendruose mokslo ir verslo projektuose („Intelektus“ ir kt.);
– bendradarbiavimas su tarptautinėmis aukštųjų technologijų įmonėmis.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas
Vytautas Stankus
e. p. vytautas.stankus@ktu.lt
tel. +370 615 28 266

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama