en

Tekstilės inžinerija ir apdaila

Tai vienintelės Lietuvoje Tekstilės inžinerijos ir apdailos studijos, grindžiamos efektyvia studijų, mokslo ir verslo sąveika. Absolventai išmano klasikinės ir inovatyvios tekstilės inžinerijos ir tekstilės apdailos problemas, supranta tekstilės gaminių kokybės vadybos principus, geba diegti tekstilės mokslo ir technologijų inovacijas, atlikti mokslinius ir eksperimentinės plėtros tyrimus, analizuoti gautus rezultatus, kūrybiškai sieti juos su kintančia profesine aplinka ir savarankiškai priimti sprendimus.

 

Teikti prašymą

Kviestiniai lektoriai

Raimundas Abromavičius

UAB „Liningas“ generalinis direktorius

Darius Daulenskas

UAB „Baltijos tekstilė“ generalinis direktorius

Tadas Rimkevičius

UAB „Skinija“ generalinis direktorius
 

Programos vertės

Studijos

Inovacijos ir šiuolaikinės technologijos

Šiandien tekstilės inžinierius privalo žinoti inovatyvios ir funkcinės tekstilės projektavimo ir tyrimų metodikas, pažangiausias tekstilės kūrimo ir jos apdailos technologijas ir jų teorinius pagrindus, tekstilės inžinerijos darnaus vystymo, inovacijų tekstilės pramonėje tendencijas, tekstilės produkto vertinimo ir valdymo metodus.

Pritaikomumas

Funkcinių tekstilės medžiagų kūrimas ir tyrimas

Dirbdamas įmonėje Tekstilės inžinerijos absolventas sugeba integruoti kitų mokslo sričių žinias kurdamas, tirdamas naujas, inovatyvias tekstiles medžiagas ar gaminius, geba kvalifikuotai tirti technologinius procesus ir tekstilės gaminių savybes, strategiškai mąstyti, savarankiškai analizuoti tyrimų rezultatus ir priimti sprendimus.

Paklausa darbo rinkoje

Paklausa darbo rinkoje

Tekstilės inžinerijos absolventai dirba „Garlitoje“, „Omnitekse“, „Lininge“, „Dirbtiniame pluošte“, „Klasikinėje tekstilėje“, „Devold“, „Skinijoje“, „Spartoje“, „Audėjyje“, „Audime“, „Tūtoje“, „Neaustimoje“, „Line“, „Baltijos tekstilėje“, „Camira Fabric“, „A Grupėje“, „Danspin“, „Telteksoje“, „Utenos trikotaže“, „Vernite“, „IKEA“, FTMC, „Lietuvos tekstilės institute“.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Studijų programą baigęs absolventas įmonėje galėsi dirbti: tekstilės produkto vadybininku, inžinieriumi-technologu, kokybės vadovu, ekspertas,  tyrėju, gamybos vadovu, įmonės generaliniu direktoriumi ar įmonės savininku.

 

Įgūdžių aprašas

Gaminiai – medžiagos, inovacijos, funkcionalumas, kūrimas, modifikavimas.
Technologijos – gamyba, proceso valdymas, apdaila, diegimas įrenginiai.
Tyrimai – sandara, savybės, kokybė, vertinimas.
Valdymas – technologiniai procesai, kokybės kontrolė, socialinė atsakomybė.
Tekstilės medžiagų teorinio projektavimo žinios ir patirtis Tekstilės medžiagų kūrimas ir tyrimas Inovacijos ir šiuolaikinės technologijos tekstilės inžinerijoje Šiuolaikinių tekstilės apdailos technologijų išmanymas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

 

Rekomenduojamos MA+ kompetencijos

Atsiliepimai

Vydas Damalakas

UAB „Omniteksas“ pirkimų direktorius

 

„Nuolatinių pokyčių aplinkoje dirbančiai tekstilės pramonei reikia ir reikės plataus akiračio šiuolaikines tekstilės inžinerijos specialistų, gebančių tenkinti visuomenės poreikius kuriant modernius rūbus ir aplinką. Esu tuo tikras!“

Dr. Raimundas Abromavičius

UAB „ Liningas“ generalinis direktorius

 

„Žiūrint iš dabartinės perspektyvos, nekeisčiau savo pasirinkimo ir jei reiktų vėl rinkčiausi Tekstilės inžinerijos studijas. Tekstilė yra labai dinamiška ir besivystanti pramonės ir mokslo sritis. Šiandien didžiausia vertę įgyja įmonės, siūlančios rinkai naujus, inovatyvius produktus, kurių niekas kitas dar negali pasiūlyti. Man įdomu dirbti nuolat besikeičiančioje aplinkoje su nuolat tobulėjančiais procesais ir produktais“

Karjera

Studento kompetencijos
– išmano pažangiausių tekstilės technologijų pagrindus bei tekstilės apdailos technologijas;
– išmano tekstilės medžiagų bei gaminių dizainą, projektuoja tekstilės gaminius, kuria kompozicines medžiagas, optimizuoja jų savybes ir gamybos procesus, užtikrinant kokybę;
– sistemina ir analizuoja informaciją apie pramonės bei rinkos plėtros tendencijas, savarankiškai generuoja idėjas, tiria technologinius procesus ir tekstilės gaminių savybes bei kokybę;
– taiko mokslo naujoves ir inžinerinius principus, kuriant naujas optimalių savybių tekstilės medžiagas bei jų sistemas, adaptuoja standartinius tyrimų metodus netipiniams tekstilės tyrimams atlikti.

Studento gebėjimai
– gebės taikyti įgytas technologines žinias apie tekstilės medžiagų ir gaminių projektavimo principus, metodus, projektavimo užduoties formulavimą ir vykdymą, kuriant naujus tekstilės produktus;
– gebės taikyti naujus metodus tekstilės inžinerijos problemoms spręsti ir sprendimams įgyvendinti; supras darnaus vystymosi ir švarios gamybos taikymo svarbą;
– gebės integruotai taikyti mokslo naujoves ir inžinerinius principus kuriant naujas optimalių savybių tekstilės medžiagas bei jų sistemas, adaptuoti standartinius tyrimų metodus netipiniams tekstilės tyrimams atlikti.

 

 

Gali tapti

 – mokslinių tyrimų ir plėtros, vykdomos įmonėje arba užsakytos kitų mokslinių tyrimų organizacijų, planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai, kuriant naujus technologinius procesus, gaminius, žinias ar medžiagų panaudojimo būdus arba tobulinant esamus;
 – tekstilės medžiagų gamybos technologinių procesų tyrimas, tekstilės medžiagų ir gaminių prototipų kūrimas ir tyrimas,
 -funkcinių  ir išmaniųjų tekstilės medžiagų ir gaminių kūrimas, fizikiniai ir cheminiai tyrimai, naujų tyrimų metodų, skirtų inovatyvių tekstilės medžiagų funkcinių savybių įvertinimui, kūrimas.
 – naujos įrangos bei įrenginių įsigijimo ir įrengimo priežiūra, saugos reikalavimų įgyvendinimo koordinavimas; įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai;
 – išsamus veiklos, susijusios su gamybos apimtimi, teikiamomis paslaugomis, kokybe, kiekiu, kaina, terminų laikymusi ir darbo jėgos poreikiais, planavimas;
 – įrenginių darbo ir technologinių procesų valdymas; gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas;
 – projektų tikslų ir uždavinių nustatymas, projekto planavimas, projekto įgyvendinimas;
 – idėjų generavimas ir jų atranka projekto koncepcijos parengimui;
 – situacijos analizė, tikslų, uždavinių, planuojamų veiklų, biudžeto, rizikų plano rengimas; komunikacijos plano, darbo plano bei įgyvendintų veiklų dokumentacijos rengimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu.

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Jurgita Domskienė
Studentų g. 56, 248 kab.
e.p jurgita.domskiene@ktu.lt

 

Studijų kaina

Metinė 2019 m. studijų kaina priimtiems studijuoti nuo rugsėjo 1 d. valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 3737 €
Kredito kaina 62,28 €

 

Finansinė parama