en

Tekstilės ir aprangos technologija

Tekstilės ir aprangos technologija – tai vienintelė magistrantūros programa Lietuvoje, kuri rengia aukšto lygio tekstilės ir aprangos technologijų ekspertą, gebantį integruoti mokslo žinias ir kurti naujas, inovatyvias tekstilės medžiagas ir aprangos gaminius, spręsti jų gamybos ir kokybės problemas bei iššūkius, gebantį kvalifikuotai tirti technologinius procesus ir tekstilės bei aprangos gaminių savybes, strategiškai mąstyti,  analizuoti ir priimti sprendimus. Programos absolventai pasirengę aktyviai mokslinei veiklai technologijos mokslų srityje ir sėkmingai karjerai konkurencingame tarptautiniame versle.

 

Likusių valstybės finansuojamų vietų skaičius čia.

Teikti prašymą
Teikti prašymą
Turi klausimų? Pasikalbam!
Skambink +370 37 900000 ir mes tau padėsime.
Kodas 6211FX007
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Polimerų ir tekstilės technologijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Vakarinė)
Laipsnis Technologijų mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Raimundas Abromavičius

UAB „Liningas“ generalinis direktorius

Darius Daulenskas

UAB „Gabriel Textiles“ vadovas

Tadas Rimkevičius

UAB „Skinija“ generalinis direktorius

Virginijus Urbelis

AS „Granberg“ (Norvegija) produkto inžinierius–dizaineris
 

Programos vertės

Studijos

Inovacijos ir šiuolaikinės technologijos

Technologijų mokslų magistras įgyja gilių tekstilės ir aprangos inžinerijos, mokslo ir inovacijų žinių, kurios suteikia konkurencinį pranašumą darbo rinkoje ir pridėtinę vertę naujai kuriamam produktui.

Programos sandara

Studijų programa pritaikyta individualizuotiems įgūdžiams lavinti

Praktinės studijų programos dalykų užduotys ir tiriamieji projektai leidžia individualiai pasirinkti kryptį ir joje tobulėti. Programoje 48 kreditai skirti mokslo tiriamajam darbui ir 18 kreditų – MA+ tarkryptėms eksperto studijoms.

Įgūdžiai

Tekstilės ir aprangos technologijų bei jų taikymo galimybių išmanymas

Absolventas geba integruoti skirtingų mokslo sričių ir naujausių technologijų žinias kurdamas inovatyvias tekstilės medžiagas ir aprangą, išmano gamybos procesus, gaminių savybes ir kokybę.

Tarptautinės galimybės

Studijų mainai

Studentai gali pasinaudoti „Erasmus“ mainų programa ir išvykti studijoms į užsienio universitetą arba prisijungti prie tarptautinės magistrantūros studijų programos Inovatyvios tekstilės inžinerija (E-TEAM), kai 3 semestrus studijos vykdomos vis kitoje Europos šalyje.

Karjera

Lankstus studijų grafikas

Studijų procesas pritaikytas aktyviems, karjeros siekiantiems žmonėms. Studijos organizuojamos taip, kad užsiėmimus universitete galima suderinti su profesine veikla ir karjera.

Teikti prašymą
 

Įgūdžių aprašas

Gaminiai – medžiagos, inovacijos, funkcionalumas, kūrimas, modifikavimas.
Technologijos – gamyba, proceso valdymas, apdaila, diegimas įrenginiai.
Tyrimai – sandara, savybės, kokybė, vertinimas.
Valdymas – technologiniai procesai, kokybės kontrolė, socialinė atsakomybė.
Tekstilės medžiagų teorinio projektavimo žinios ir patirtis Tekstilės medžiagų kūrimas ir tyrimas Inovacijos ir šiuolaikinės technologijos tekstilės inžinerijoje Šiuolaikinių tekstilės apdailos technologijų išmanymas

Teikti prašymą

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);


Teikti prašymą

Atsiliepimai

Vydas Damalakas

UAB „Omniteksas“ pirkimų direktorius

 

„Nuolatinių pokyčių aplinkoje dirbančiai tekstilės pramonei reikia ir reikės plataus akiračio šiuolaikines tekstilės inžinerijos specialistų, gebančių tenkinti visuomenės poreikius kuriant modernius rūbus ir aplinką. Esu tuo tikras!“

Dr. Raimundas Abromavičius

UAB „ Liningas“ generalinis direktorius

 

„Žiūrint iš dabartinės perspektyvos, nekeisčiau savo pasirinkimo ir jei reiktų vėl rinkčiausi Tekstilės inžinerijos studijas. Tekstilė yra labai dinamiška ir besivystanti pramonės ir mokslo sritis. Šiandien didžiausia vertę įgyja įmonės, siūlančios rinkai naujus, inovatyvius produktus, kurių niekas kitas dar negali pasiūlyti. Man įdomu dirbti nuolat besikeičiančioje aplinkoje su nuolat tobulėjančiais procesais ir produktais“


Teikti prašymą

Karjera

Studento kompetencijos
– išmano pažangiausias tekstilės medžiagų bei aprangos kūrimo ir gamybos technologijas;
– projektuoja tekstilės medžiagas bei aprangą, optimizuoja jų savybes ir gamybos procesus, užtikrinant kokybę;
– sistemina ir analizuoja informaciją apie pramonės bei rinkos plėtros tendencijas, savarankiškai generuoja idėjas, tiria technologinius procesus ir tekstilės gaminių savybes bei kokybę;
– taiko mokslo naujoves ir inžinerinius principus, kuriant naujas optimalių savybių tekstilės medžiagas bei aprangą, adaptuoja standartinius tyrimų metodus netipiniams medžiagų ir aprangos tyrimams atlikti.
Studento gebėjimai
– gebės taikyti įgytas technologines žinias apie gaminių projektavimo principus, metodus, projektavimo užduoties formulavimą ir vykdymą, kuriant naujas tekstilės medžiagas ir aprangą;
– gebės taikyti naujus metodus tekstilės ir aprangos inžinerijos problemoms spręsti ir sprendimams įgyvendinti; supras darnaus produkto vystymo ir švarios gamybos taikymo svarbą;
– gebės integruotai taikyti mokslo naujoves ir inžinerinius principus kuriant naujas optimalių savybių tekstilės medžiagas bei aprangą, adaptuoti standartinius tyrimų metodus netipiniams tyrimams atlikti.

 

 

Gali tapti

– įmonės ar organizacijos gamybos ir plėtros veiklos planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai, naujų technologinių procesų, gaminių, žinių ar medžiagų panaudojimo būdų kūrimas arba esamų tobulinimas;
– inovatyvių gaminių prototipų kūrimas ir tyrimas, techninių sprendimų ir gamybos technologinių procesų parinkimas;
– vadovavimas už inovacijas ir plėtrą atsakingų darbuotojų veiklai, jos valdymas, atstovavimas įmonei arba organizacijai renginiuose, seminaruose ir konferencijose.
– mokslinių tyrimų ir plėtros, vykdomos įmonėje arba užsakytos kitų mokslinių tyrimų organizacijų, planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai, kuriant naujus technologinius procesus, gaminius, žinias ar medžiagų panaudojimo būdus arba tobulinant esamus;
– tekstilės produktų gamybos technologinių procesų tyrimas, tekstilės medžiagų ir aprangos prototipų kūrimas ir tyrimas;
– naujų funkcinių tekstilės medžiagų ir aprangos kūrimas, naujų tyrimų metodų kūrimas ir taikymas
– paskaitų skaitymas ir rengimas;
– vieno ar kelių dėstomųjų dalykų konsultacijų pagal parengtą studijų programą universitete ar kitoje aukštojo mokslo įstaigoje rengimas;
– mokslo tiriamojo darbo atlikimas, metodinių mokslo straipsnių rengimas ir knygų rašymas.

Teikti prašymą

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Jurgita Domskienė
Studentų g. 56, 248 kab.
e.p jurgita.domskiene@ktu.lt

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama

 

 

 


Teikti prašymą