ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Tekstilės ir aprangos technologija

Tai mokslas, apie kurio progresą ir pažangą mes sužinosime patys savo „kailiu“. Lietuvoje vienintelėje tokioje magistrantūros programoje Lietuvoje ugdomi specialistai, kurie giliai išmano tekstilės ir aprangos gaminius bei technologijas. Čia suprasite, kaip integruoti mokslo žinias, kuriant tekstilės inovacijas ir efektyviai eksploatuoti šiuolaikinę technologinę ir techninę įrangą. Taip pat turite išskirtinę galimybę net 3 semestrus Tekstilės inžineriją studijuoti skirtinguose Europos universitetuose! Viskas jūsų rankose – originalūs ir kompleksiški eksperimentiniai tyrimai tekstilės pramonės pažangai ir darniam jos vystymui.

 Pastaba: Priėmimas į studijų programą 2021 m. nevykdomas.

programos aprašas
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės

nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos;
arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės;
ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2021-2022 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Nuolatinė studijų forma 4787 €
Kredito kaina 79,78 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Jurgita Domskienė
Studentų g. 56-248, Kaunas
el. p. jurgita.domskiene@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Gaminiai – medžiagos, inovacijos, funkcionalumas, kūrimas, modifikavimas.
Technologijos – gamyba, proceso valdymas, apdaila, diegimas įrenginiai.
Tyrimai – sandara, savybės, kokybė, vertinimas.
Valdymas – technologiniai procesai, kokybės kontrolė, socialinė atsakomybė.
Tekstilės medžiagų teorinio projektavimo žinios ir patirtis Tekstilės medžiagų kūrimas ir tyrimas Inovacijos ir šiuolaikinės technologijos tekstilės inžinerijoje Šiuolaikinių tekstilės apdailos technologijų išmanymas

 

 

Programos vertės

Tarptautinės galimybės

Studijų mainai

Studentai gali pasinaudoti „Erasmus“ mainų programa ir išvykti studijoms į užsienio universitetą arba prisijungti prie tarptautinės magistrantūros studijų programos Inovatyvios tekstilės inžinerija (WE-TEAM), kai 3 semestrus studijos vykdomos vis kitoje Europos šalyje.

Studijos

Pirmaujantys žiniomis

Šiose studijose išskirtinai gilinamasi į tekstilės ir aprangos inžinerijos temas, o mokslinės žinios neatsiejamos nuo naujovių. Būtent tai leis turėti konkurencinį pranašumą darbo rinkoje.

Programos sandara

Individualūs pasirinkimai

Studijuodami čia, galėsite individualiai pasirinkti kryptį, kurią tirsite teoriškai ir praktiškai. Šioje programoje 48 kreditai skirti mokslo tiriamajam darbui, o 18 kreditų – kompetencijų modelio MA+ tarpkrypčio eksperto keliui.

Įgūdžiai

Praktinis studijų taikymas

Po šių studijų galėsite taikyti mokslo naujoves kuriant funkcines ir sumaniąsias tekstilės medžiagas bei aprangą. Taip pat valdyti technologinius procesus, derinti ir tinkamai eksploatuoti šiuolaikinę technologinę ir techninę įrangą, projektuoti naujas tekstilės medžiagas bei aprangą. Todėl, jei šioje srityje atsiras kažkas naujo ir dar nematyto, labai didelė tikimybė, kad to autorius būsite jūs.

Karjera

Liberalus studijų grafikas

Jei dvejojate, ar pakaks laiko darbui, kitai veiklai ir studijoms – galite atsikvėpti. Studijos organizuojamos taip, kad galėtumėte visa tai suderinti.

 

Karjera

Karjera

Studento kompetencijos
– išmano pažangiausias tekstilės medžiagų bei aprangos kūrimo ir gamybos technologijas;
– projektuoja tekstilės medžiagas bei aprangą, optimizuoja jų savybes ir gamybos procesus, užtikrinant kokybę;
– sistemina ir analizuoja informaciją apie pramonės bei rinkos plėtros tendencijas, savarankiškai generuoja idėjas, tiria technologinius procesus ir tekstilės gaminių savybes bei kokybę;
– taiko mokslo naujoves ir inžinerinius principus, kuriant naujas optimalių savybių tekstilės medžiagas bei aprangą, adaptuoja standartinius tyrimų metodus netipiniams medžiagų ir aprangos tyrimams atlikti.
Studento gebėjimai
– gebės taikyti įgytas technologines žinias apie gaminių projektavimo principus, metodus, projektavimo užduoties formulavimą ir vykdymą, kuriant naujas tekstilės medžiagas ir aprangą;
– gebės taikyti naujus metodus tekstilės ir aprangos inžinerijos problemoms spręsti ir sprendimams įgyvendinti; supras darnaus produkto vystymo ir švarios gamybos taikymo svarbą;
– gebės integruotai taikyti mokslo naujoves ir inžinerinius principus kuriant naujas optimalių savybių tekstilės medžiagas bei aprangą, adaptuoti standartinius tyrimų metodus netipiniams tyrimams atlikti.

 

 

Gali tapti

– įmonės ar organizacijos gamybos ir plėtros veiklos planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai, naujų technologinių procesų, gaminių, žinių ar medžiagų panaudojimo būdų kūrimas arba esamų tobulinimas;
– inovatyvių gaminių prototipų kūrimas ir tyrimas, techninių sprendimų ir gamybos technologinių procesų parinkimas;
– vadovavimas už inovacijas ir plėtrą atsakingų darbuotojų veiklai, jos valdymas, atstovavimas įmonei arba organizacijai renginiuose, seminaruose ir konferencijose.
– mokslinių tyrimų ir plėtros, vykdomos įmonėje arba užsakytos kitų mokslinių tyrimų organizacijų, planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai, kuriant naujus technologinius procesus, gaminius, žinias ar medžiagų panaudojimo būdus arba tobulinant esamus;
– tekstilės produktų gamybos technologinių procesų tyrimas, tekstilės medžiagų ir aprangos prototipų kūrimas ir tyrimas;
– naujų funkcinių tekstilės medžiagų ir aprangos kūrimas, naujų tyrimų metodų kūrimas ir taikymas
– paskaitų skaitymas ir rengimas;
– vieno ar kelių dėstomųjų dalykų konsultacijų pagal parengtą studijų programą universitete ar kitoje aukštojo mokslo įstaigoje rengimas;
– mokslo tiriamojo darbo atlikimas, metodinių mokslo straipsnių rengimas ir knygų rašymas.

 

 

MA+ kompetencijos

MA+ kompetencija

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Raimundas Abromavičius

Raimundas Abromavičius

UAB „Liningas“ generalinis direktorius
Darius Daulenskas

Darius Daulenskas

UAB „Gabriel Textiles“ vadovas
Tadas Rimkevičius

Tadas Rimkevičius

UAB „Skinija“ generalinis direktorius
Virginijus Urbelis

Virginijus Urbelis

AS „Granberg“ (Norvegija) produkto inžinierius–dizaineris

 

 

Atsiliepimai

Vydas Damalakas

Vydas Damalakas

UAB „Omniteksas“ pirkimų direktorius

 

„Nuolatinių pokyčių aplinkoje dirbančiai tekstilės pramonei reikia ir reikės plataus akiračio šiuolaikines tekstilės inžinerijos specialistų, gebančių tenkinti visuomenės poreikius kuriant modernius rūbus ir aplinką. Esu tuo tikras!“

Dr. Raimundas Abromavičius

Dr. Raimundas Abromavičius

UAB „ Liningas“ generalinis direktorius

 

„Žiūrint iš dabartinės perspektyvos, nekeisčiau savo pasirinkimo ir jei reiktų vėl rinkčiausi Tekstilės inžinerijos studijas. Tekstilė yra labai dinamiška ir besivystanti pramonės ir mokslo sritis. Šiandien didžiausia vertę įgyja įmonės, siūlančios rinkai naujus, inovatyvius produktus, kurių niekas kitas dar negali pasiūlyti. Man įdomu dirbti nuolat besikeičiančioje aplinkoje su nuolat tobulėjančiais procesais ir produktais“

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Jurgita Domskienė
Studentų g. 56-248, Kaunas
el. p. jurgita.domskiene@ktu.lt