Verslo administravimas (MBA) vadovams

Jungtinė Kauno technologijos universiteto ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto MBA vadovų magistrantūros studijų programa parengta siekiant padėti įveikti iššūkius, su kuriais tenka susidurti ryžtingiems ir talentingiems lyderiams. Studijų metu analizuojami alternatyvūs verslo modeliai ir priemonės, padedančios lanksčiai ir efektyviai spręsti galimas problemas ir iššūkius.
Jau studijuodami, įgytas naujausias žinias ir vadybos priemones galėsite praktiškai pritaikyti darbe. Iššūkių kupinoje aplinkoje pasisemsite išsamių visų pagrindinių funkcinių verslo sričių žinių, taip pat tobulinsite įgūdžius, būtinus naujai besiformuojančioms kryptims bei technologijoms atpažinti ir taikyti. Programos metu plėtojami būtini įgūdžiai, leidžiantys maksimaliai išnaudoti savo potencialą siekiant tapti pasaulinio lygio lyderiu. Baigus studijas suteikiamas jungtinis ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto ir Kauno technologijos universiteto diplomas.

Studijuok
Kodas 6285LX001
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Verslas
Kalba Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 1 m.
Laipsnis Verslo administravimo magistras

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu.

 

Studijų kaina

2019 m. metinė studijų kaina bus paskelbta balandžio – gegužės mėn., LR švietimo ir mokslo ministrui patvirtinus normines studijų kainas.

2018 m. taikyta metinė studijų kaina studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

 

Finansinė parama