Pedagogika

6310MX005 Pedagogo kvalifikacija N - 1 m. Kaunas

Pedagogikos studijos yra profesinių studijų programa, skirta pedagogo kvalifikacijai įgyti. Į programą priimami aukštojo mokslo kvalifikaciją turintys asmenys, jau dirbantys arba savo karjerą planuojantys susieti su bendruoju ugdymu ir dirbti mokyklose. Programa rengia pedagogą, išmanantį pedagogikos pagrindines teorijas ir gebantį jomis grįsti savo praktinę veiklą.

 

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Aritonė Plungienė

KTU Inžinerinio licėjaus direktoriaus pavaduotoja

Iiris Happo

Oulu taikomųjų mokslų universiteto (Suomija) docentė

Tomas Kivaras

KTU Gimnazijos direktorius

Vygantas Kornejevas

Erudito licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Nuotolinės studijos

Teorinė dalis – nuotoliniu būdu

Programos teorinė dalis (30 kreditų) vykdoma nuotoliniu būdu. Paskaitos transliuojamos tiesiogiai iš KTU Informacinių technologijų departamento e. Mokymosi technologijų centre. Paskaitų transliacijas studentai gali stebėti tiesiogiai, pateikti klausimus, diskutuoti. Jeigu studentai dėl užimtumo negali stebėti tiesioginės paskaitos transliacijos, tai jos įrašą jie gali peržiūrėti jiems patogiu laiku. Galima atvykti ir akivaizdžiai dalyvauti paskaitose e. Mokymosi technologijų centre (Studentų g. 48a, Kaunas). Tarpiniai atsiskaitymai, egzaminai ir kai kurios konsultacijos vykdomos akivaizdžiai, studentams atvykus į atsiskaitymo vietą.

Praktika

Pedagoginė praktika KTU vardo mokyklose

Pedagoginė praktika (30 kreditų) atliekama studento-mokytojo darbovietėje arba kitoje pasiūlytoje ugdymo įstaigoje. Praktikai vadovauja tos mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas praktikos vadovas – mentorius. Pedagoginę praktiką galima atlikti ir užsienio ugdymo institucijose.

Projektas

Pedagoginės veiklos tyrimas ir kompetencijos portfelis

Studijų programa baigiama 3 kreditų pedagoginių studijų baigiamuoju darbu, kuris rengiamas vadovaujantis pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo strategija.

Dalykai

Vaikas – pažinimas, pagarba, auginimas.
Dalykas – prasmė, atradimai, didaktika ir mokymosi scenarijai.
Mokytojas – kūryba, profesionalumas, pašaukimas, atsakomybė.
Aplinkos – turtingos, įtraukiančios, motyvuojančios ir leidžiančios patirti.
Curriculum valdymas Pedagoginės karjeros planavimas ir veiklos tobulinimas Ugdymo proceso ir mokinių psichologinės charakteristikos

Atsiliepimai

Linas Adomaitis

Lietuvos atlikėjas ir kompozitorius

Studijų programą vertinu puikiai, visų pirma, dėl lanksčios mokymosi sistemos, kuri įgalina ir labai užimtus asmenis mokytis jiems patogiu laiku. Taip pat, studijų programą sudaro tikrai naudingi ir įdomūs moduliai, kurių metu įgijau naujų žinių ir patobulinau savo turimas kompetencijas. Labai norėčiau padėkoti dėstytojams, kurie buvo ne tik kompetentingi, bet ir visada nuoširdžiai padėjo ir konsultavo studijų metu. Ši programa unikali tuo, kad mokantis yra sukuriama kūrybinė aplinka, tokie metodai kaip refleksija, dienoraščio rašymas, atvejų analizės ir kiti, skatina kūrybiškumą, kas yra labai svarbu šiuolaikinio pedagogo veikloje.

Kristina Ivanauskaitė-Jucienė

Absolventė

Laipsnio neteikiančias pedagogikos studijas pasirinkau, nes baigusi meno aspirantūros studijas (fortepijono specialybę) dar vis neturėjau pedagogo kvalifikacijos. Pirmiausia, labai apsidžiaugiau galėdama stoti į valstybės finansuojamą vietą ir turėti galimybę įgyti pedagogo kvalifikaciją vos per metus laiko. Taip pat šioje programoje dalyvavo įvairiausių specializacijų būsimieji mokytojai. Manau, kad šios studijos puikiai pritaikytos dirbantiems. Suteikiamos puikios galimybės lanksčiai priderinti darbo ir studijų grafikus, nes daugumą paskaitų galima stebėti net trimis skirtingais būdais: dalyvaujant paskaitose, tiesiogiai žiūrėti jas nuotoliniu būdu bei peržiūrėti paskaitų įrašus bet kuriuo kitu metu. Taip pat stebėjausi Pedagogikos katedros puikiai išvystytu partnerių tinklų, nes nedirbantiems studentams buvo surandama pedagoginės praktikos vieta. Taip pat džiugino tai, jog visų studijų metu pedagoginei praktikai skiriamas ypatingai didelis dėmesys, o tai tik įrodo, kad per metus laiko galima tapti pedagogikos praktiku.

Violeta Balčiūnienė

Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktorė

Kauno Antano Smetonos gimnazijos pedagogų bendruomenė nuo 2004 metų dalyvauja ELOS (Europa kaip mokymosi aplinka mokykloje) projekte, kurio nacionalinis koordinarorius – Kauno technologijos universitetas. Būtent ELOS projektas atvėrė naują dvikryptį KTU edukologų ir Kauno Antano Smetonos gimnazijos bendradarbiavimą – partnerystę rengiant pedagogus. Gimnazija jau daugelį metų yra praktikos aikštelė KTU Pedagogikos studijų programos studentams. Be to, gimnazijoje sėkmingai dirba mokytojos, šios programos absolventės: informacinių technologijų mokytojos Elena Morkūnienė ir Inga Norkienė, dabartinė gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Švarplienė. Šių mokytojų studijų metu įgytos ir patobulintos kompetencijos, naujos idėjos, atlikti kokybiniai veiklos tobulinimo tyrimai gimnazijos veiklą praturtino naujais edukaciniais sprendimais. Ypač smagus partnerystės rezultatas – programos absolventė išaugusi iki mentorės. Jau minėta informacinių technologijų mokytoja metodininkė Inga Norkienė yra dabartinių programos studentų, atliekančių pedagoginę praktiką gimnazijoje, mentorė, besidalinanti sukaupta turtinga patirtimi.

 1. Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2018 m. taisyklės (toliau – Priėmimo taisyklės), nustato tvarką, pagal kurią stojantieji priimami studijuoti.
 2. Universitete 2018 m. vykdomas priėmimas į profesinių (pedagogikos) studijų programą Pedagogikos studijos, vykdomą dienine ir nuotoline tvarkaraščio formomis.
 3. Priėmimas į profesines (pedagogikos) studijas vykdomas Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centre nuo 2018 m. balandžio 3 d. iki rugpjūčio 20 d.
 4. Visi stojantieji turi atvykti į motyvacinį pokalbį, kuris bus vykdomas Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete Kaune (A. Mickevičiaus g. 37-102).
 1. Turėti pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
 2. Turintys pedagogo kvalifikaciją priėmimo konkurse negali dalyvauti.
 3. Visiems stojantiesiems privaloma dalyvauti motyvacijos pokalbyje.

Konkursinį balą sudaro konkursinio balo dedamųjų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma. Konkursinis balas skaičiuojamas pagal tokią formulę KB=V×k1+(A+B+C+D+E)×k2, +F×k3 , kur:

 

KB – konkursinis balas;

V – bakalauro diplomo priedėlyje (priede) nurodytų įvertinimų svertinis vidurkis (įskaitant ir baigiamojo darbo, jeigu toks yra, įvertinimą);

k1 – 0,6 reikšmingumo koeficientas;

A – ugdymo įstaigos, kurioje įgyjamas bendrasis vidurinis išsilavinimas, vadovo pasirašyta pažyma/rekomendacija apie pretendento motyvaciją dirbti pedagoginį darbą;

B – skaityti pranešimai konferencijose švietimo ir ugdymo temomis;

C – dalyvavimas švietimo ir ugdymo projektuose;

D – dalyvavimas rengiant kvalifikacijos tobulinimo programas ir seminarų vedimas;

E – paskelbtos publikacijos;

k2 – 0,2 reikšmingumo koeficientas;

F – motyvacinio pokalbio įvertinimas;

k3 – 0,2 reikšmingumo koeficientas.

 1. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo konkurse priimami tik internetu (elektronine prašymo forma).
 2. Priėmimo pašymą pateikti galima nuo balandžio 3 d. 8 val. iki rugpjūčio 20 d. 12 val.

Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:

 • asmens tapatybės kortelės ar paso;
 • bakalauro diplomo, jo priedėlio (priedo);
 • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
 • pažymos apie darbą ugdymo įstaigoje (jei dirba);
 • pažymos apie skaitytus pranešimus konferencijose;
 • pažymos apie parengtas programas ir jų pagrindu vestus seminarus;
 • pažymos apie dalyvavimą projektuose;
 • publikacijų (straipsnių, išleistų knygų titulinių lapų ir turinio);
 • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.

Stojančiojo konkursinis balas ir kvietimas studijuoti bus paskelbti 2018 rugpjūčio 24 d., visi kviečiamieji studijuoti bus informuoti individualiai telefonu.

 1. Sutartį pasirašyti galima nuo rugpjūčio 27 d. 8 val. iki rugpjūčio 28 d. 17 val. Gavus kvietimą studijuoti, prieš sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 2. Studijų sutartis sudaroma tik pateikus įrodymą iš banko apie sumokėtą registracijos studijoms įmoką. Studijų sutartį pasirašyti galima:
 • nuotoliniu būdu, per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą. Visus su prašymu pateiktus dokumentus privaloma pateikti fakulteto studijų centre rugsėjo mėnesį atvykus studijuoti.
 • tiesioginiu būdu, studijų sutartis sudaroma ir dokumentai pateikiami Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centre (A. Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas).

1.    Privalomos įmokos

 

Stojamoji studijų įmoka (moka visi stojantieji): 12€, įmokos kodas 2881

Registracijos studijoms įmoka (moka visi priimtieji): 40€, įmokos kodas 103170

Įmoka už studijas (moka priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas): kaina nurodyta studijų sutartyje, įmokos pavadinimas – Už studijas, kodas 103161

 

2.    Sąskaitų rekvizitai

 

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas (jei tokį turi). Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę.

Gavėjas – Kauno technologijos universitetas

Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22

SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT 2X

DNB bankas: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X

 

Mokantiems įmokas „Swedbank“, AB  nuo 2017 m. sausio 1 d. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „Swedbank“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Mokantiems įmokas „SEB bankas“, AB  nuo 2017 m. lapkričio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „SEB Lietuva“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

 

3.    Iškilo problema su apmokėjimu?

 

Jei iš akademinės informacinės sistemos (AIS) nesulaukiate patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą per 2 darbo dienas, kreipkitės į KTU Finansų departamento vyr. buhalterę Ireną Narmontienę:

el. p. irena.narmontiene@ktu.lt

tel. +370 (37) 300 688

Rašant e. laišką būtina pridėti mokėjimo išrašą ir nurodyti įmokos tipą.

Priėmimo procedūros Datos
nuo iki
Prašymų teikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2018-04-03

(antr.) 8 val.

2018-08-20 (pirm.) 12 val.
Motyvaciniai pokalbiai priėmimo komisijoje 2018-08-22

(treč.) 8 val.

2018-08-22

(treč.) 18 val.

Atitikties priėmimo reikalavimams vertinimas ir konkursinio balo bei kvietimo studijuoti paskelbimas 2018-08-24 (penkt.) 16 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2018-08-27

(pirm.) 8 val.

2018-08-28

(antr.) 17 val.

Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kvietimo studijuoti paskelbimo.

Studijų sutartis sudaroma tik pateikus įrodymą iš banko apie sumokėtą registracijos studijoms įmoką.

 

Nuotolinis studijų sutarties pasirašymas

 

Studijų sutartį sudarant nuotoliniu būdu, per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą, visus su prašymu pateiktus dokumentus privaloma pateikti fakulteto studijų centre rugsėjo mėnesį atvykus studijuoti.

 

Tiesioginis studijų sutarties pasirašymas

 

Studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji privalo pateikti visų nurodytų dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti). Šiuo būdu studijų sutartis sudaroma ir dokumentai pateikiami Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centre (A. Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas).

Sudarant  studijų sutartį nuotraukų būsimiems studentams pateikti nereikia.

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Berita Simonaitienė
e. p. berita.simonaitiene@ktu.lt
mob. tel. +370 687 87 888

arba

pedagogikos.studijos@ktu.lt

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

Metinė kaina

Nuolatinė studijų forma Kredito kaina
2242 € 37,37 €