Vadovas:
dr. Vidmantė GIEDRAITYTĖ
+370 698 57 499
vidmante.giedraityte@ktu.lt


 

 

Partneriai:

Advokatų kontora „Primus“

Teisė

Šiuolaikinė visuomenė gyvena teisės normų reguliuojamoje valstybėje, todėl teisė – neatskiriama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Teisės kompetencijos studijų uždavinys – suteikti studentams ir klausytojams teisinį išprusimą profesinėje veikloje ir kasdieniniame gyvenime. Teisės kompetencijos studijos orientuotos į piliečio, verslo ir viešojo sektoriaus įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo, darbuotojo ar valstybės tarnautojo teisių žinojimą, gebėjimą jas apginti bei tinkamai vykdyti savo pareigas. Kompetencijos moduliai dėstomi praktinių situacijų analizės pagrindu. Teisės kompetenciją įgiję absolventai gebės: teisiniu aspektu vertinti įvairiose jų veiklos srityse susidariusias situacijas; susirasti ir panaudoti problemai spręsti reikalingus teisės aktus; savarankiškai parengti svarbiausius teisinius dokumentus; taikyti teisinės atsakomybės principus; apginti savo pažeistas teises.

Teisės kompetencijos studijų bloką sudaro du privalomi – viešosios (administracinės) ir privačios (verslo) teisės – moduliai, bei, atsižvelgiant į asmeninius interesus ir poreikį, suteikiama galimybė pasirinkti specialius teisinius santykius apimančius (darbo, Europos Sąjungos, vadovų veiklos teisinio reguliavimo) modulius.

Studijų dalykai

Darbo teisė (S146M001)
Įsisavinamos žinios apie darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus. Gebama analizuoti teismų praktiką darbo bylose ir pateikti darbo santykio vertinimą teisiniu požiūriu. Gebama sudaryti, vykdyti ir nutraukti kolektyvinę sutartį, darbo sutartį ir materialinę sutartį, vertinti šiose sutartyse numatytų sąlygų įtaką darbo teisiniams santykiams. Gebama apginti darbo įstatymuose įtvirtintas teises teisminėse ir kvaziteisminėse institucijose. Įgyjama žinių, reikalingų analizuoti teisinės atsakomybės ypatumus už darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.
Verslo teisė (S144M916)
Studentas geba organizuoti juridinio asmens veiklą taikant teorines ir praktines verlo teisės žinias. Geba surasti, analizuoti ir taikyti teisinę informaciją verslo steigimo, organizavimo bei veiklos nutraukimo atvejais. Žino atstovavimo įmonei teisinius pagrindus, geba sudaryti sutartis, kritiškai vertinti sutartinių įsipareigojimų turinį ir pasekmes. Geba pasirinkti efektyvius įmonės interesų gynimo ir ginčų sprendimo būdus.
Administracinė teisė (S111M271)
Suvokiamas viešojo valdymo ir administracinės teisės santykis. Įgyjama žinių, padedančių suprasti administracinės teisės reguliavimo metodus, dalyką, funkcijas ir šaltinius. Gebama atskirti administracinius teisinius santykius kitų teisinių santykių kontekste, taikyti valdymo teisės aktų rengimo taisykles ir, vadovaujantis teisiniu reguliavimu bei teismų praktika, užtikrinti valdymo teisėtumą ir teisių gynimą.
Vadovų veiklos teisinis reguliavimas (S110M001)
Įsisavinamos žinios apie esmines teisės normas, aktualias viešojo ir privataus sektoriaus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų veikloje ir gebama jas taikyti praktikoje įgyvendinant vadovo teises, vykdant pareigas ir prisiimant teisinę atsakomybę. Išmokstama rasti ir pritaikyti reikiamus teisės aktus atitinkamuose teisiniuose santykiuose, susipažįstama su teismų praktika, įgyjama žinių, reikalingų savarankiškai vertinti ir spręsti praktines situacijas teisiniu aspektu.