Papildomosios studijos

Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.

Rask studijas

Lietuvių kalba
Anglų kalba

Aktuali informacija

 • Tvarką, pagal kurią stojantieji priimami studijuoti, nustato Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2019 m. taisyklės.
 • Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, suteikiantis teisę Universitete stoti į tos studijų krypties ar krypčių grupės, kurioje vyko papildomosios studijos,  antrosios pakopos studijų programas. Pažymėjime nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai.
 • Papildomąsias studijas baigę asmenys turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
 • Papildomosios studijos yra mokamos.
 • Priėmimas į papildomąsias studijas vyksta iki kiekvieno studijų semestro pradžios, pagal Rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas.
 

Priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai

 • Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
 • Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, suteikiantis teisę Universitete stoti į tos studijų krypties ar krypčių grupės, kurioje vyko papildomosios studijos, antrosios studijų pakopos studijų programas (programų sąrašas pateiktas Taisyklių 3 priede). Pažymėjime nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai.
 • Papildomąsias studijas baigę asmenys turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas. Jų konkursiniam balui skaičiuoti imamas bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis.
 • Priėmimas į papildomąsias studijas vyksta dviem etapais, iki kiekvieno studijų semestro pradžios, pagal Rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas.

Priėmimo prašymo pateikimas

 • Prašymai leisti dalyvauti priėmime į papildomąsias studijas priimami fakultetų, kuriuose vykdomos atitinkamos studijų programos, studijų centruose.
 • Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir pateikti bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo mokomųjų dalykų įvertinimus.
 • Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės ar paso;
  • bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas).
 • Prašyme galima nurodyti vieną pageidavimą.
 • Teikiant priėmimo prašymą, privaloma sumokėti stojamąją studijų įmoką. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.

Studijų sutarties sudarymas

 • Numatytomis datomis skelbiamas kvietimas studijuoti, kviečiamieji studijuoti  informuojami idividualiai ir papildomai informuojami el. paštu, kurį nurodė teikdami priėmimo prašymą.
 • Priėmę kvietimą studijuoti Universitete papildomosiose studijose asmenys turi su Universitetu pasirašyti klausytojo studijų sutartį.
 • Klausytojo studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.
 • Priimtiesiems į papildomąsias studijas studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.
 • Sudarant klausytojo studijų sutartį privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką. Nutraukus  klausytojo studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
 • Nepasirašius studijų sutarties pagal kvietime nustatytą terminą, kvietimas studijuoti anuliuojamas.
 • Klausytojo studijų sutartį su Universitetu sudaryti galima:
 • Klausytojo studijų sutartį tiesioginiu būdu pasirašyti ir dokumentus pateikti galima ir per įgaliotą asmenį, tokiu atveju būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Nuotolinis studijų sutarties sudarymas

 • Klausytojo studijų sutartį sudarant nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis), per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSSIS), visus priėmimo prašyme nurodytus dokumentus privaloma pateikti fakulteto studijų centre  atvykus studijuoti.
 • Fakulteto studijų centre atvykus studijuoti reikės pateikti dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti) saugojimui:
  • asmens tapatybės kortelės ar paso;
  • diplomo ir jo priedėlio (priedo);
  • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą, jei yra;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, jei yra;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente asmens kodas nenurodytas).
 • Pakviestieji studijuoti turintys ne Lietuvos pilietybę nuotoliniu būdu sudaryti studijų sutarties negali.
 • Norint sudaryti studijų sutartį nuotoliniu būdu (per ESSSIS ), privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 • Studijų sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSSIS), instrukcija:

Tiesioginis studijų sutarties sudarymas

 • Klausytojo studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji privalo asmeniškai atvykti į Universitetą.
 • Įforminant priėmimą, pakviestieji su savimi privalo turėti visus originalius dokumentus, kuriuos nurodė pildydami prašymą. Originalūs dokumentai parodomi priėmimą įforminančiam darbuotojui fakultetų studijų centre, o jų kopijos pateikiamos saugojimui.
  • asmens tapatybės kortelės ar paso;
  • diplomo ir jo priedėlio (priedo);
  • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą, jei yra;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, jei yra;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente asmens kodas nenurodytas).
 • Nuotraukų būsimiems studentams pateikti nereikia.

Fakultetų studijų centrų kontaktai

Cheminės technologijos fakulteto studijų centras

Radvilėnų pl. 19-237, Kaunas (C korpusas)
mob. tel. +370 682 46 815
tel. +370 37 300 156
e. p. ausra.vaitkiene@ktu.lt

Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų centras

Gedimino g. 50-324, Kaunas
tel. +370 37 300 583
e. p. renata.paupariene@ktu.lt

Elektros ir elektronikos fakulteto studijų centras

Studentų g. 48-215, Kaunas
tel. +370 37 300 250
e. p. agne.grigaliunaite@ktu.lt

Informatikos fakulteto studijų centras

Studentų g. 50-411, Kaunas
tel. +370 37 300 350
e. p. nida.maciuleviciene@ktu.lt

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studijų centras

Studentų g. 50-221, Kaunas
mob. tel. + 370 610 60 279
tel.: +370 37 300 300
e. p. jolita.babilaite-lauciuviene@ktu.lt

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto studijų centras

Studentų g. 56-144, Kaunas
tel. +370 37 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centras

A. Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas
tel. +370 37 300 124
e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt

Statybos ir architektūros fakulteto studijų centras

Studentų g. 48-407, Kaunas
tel. +370 37 300 450
e. p. daiva.jureliene@ktu.lt

Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studijų centras

Nemuno g. 33-203, Panevėžys
mob. tel. +370 686 54 890
tel. +370 45 465 687
e. p. ptvf.priemimas@ktu.lt

 

Datos ir terminai

Priėmimo į papildomąsias studijas procedūrų datos

Pirmas etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2019-08-05 8 val. 2019-08-27 12 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose 2019-08-27 8 val. 2019-08-27 17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2019-08-28 13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2019-08-29 16 val.

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2020-01-02 8 val. 2020-01-28 12 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose 2020-01-29 8 val. 2020-01-30 17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2019-01-29 13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2020-01-31 15 val.

* – Pirmame etape asmenys priimami studijuoti nuo rudens semestro, antrame etape – pavasario semestro.

 

Papildomųjų studijų programos

CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas, siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Kontaktai
K Aplinkosaugos inžinerija Inžinerijos mokslai Aplinkos inžinerija Aušra Vaitkienė
Ilona Jonuškienė
Radvilėnų pl. 19, 237 kab.
tel. 8 (37) 300 156
e. p. ctf@ktu.lt
e. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt
K Chemijos inžinerija Chemijos inžinerija Aušra Vaitkienė
Irmantas Barauskas
Radvilėnų pl. 19, 237 kab.
tel. 8 (37) 300 156
e. p. ctf@ktu.lt
e. p. irmantas.barauskas@ktu.lt
K Taikomoji chemija Fiziniai mokslai Chemija Aušra Vaitkienė
Eglė Arbačiauskienė
Radvilėnų pl. 19, 237 kab.
tel. 8 (37) 300 156
e. p. ctf@ktu.lt
e. p. egle.arbaciauskiene@ktu.lt
K Medicininė chemija
K Pramoninė biotechnologija Technologijų mokslai Biotechnologijos Aušra Vaitkienė
Ilona Jonuškienė
Radvilėnų pl. 19, 237 kab.
tel. 8 (37) 300 156
e. p. ctf@ktu.lt
e. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt
K Maisto produktų technologija Maisto technologijos Aušra Vaitkienė
Vaida Kitrytė
Radvilėnų pl. 19, 237 kab.
tel. 8 (37) 300 156
e. p. ctf@ktu.lt
e. p. vaida.kitryte@ktu.lt
ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas, siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Kontaktai
 K Biomedicininė inžinerija Inžinerijos mokslai Bioinžinerija Elektros ir elektronikos fakulteto studijų centras
Studentų g. 48, 213 kab.
tel. 8 (37) 300 250
e. p. eef@ktu.lt
K Elektronikos inžinerija Elektronikos inžinerija
K Elektronikos inžinerija P
K Valdymo technologijos
K Valdymo technologijos P
K Elektros energetikos inžinerija Elektros inžinerija
K Elektros energetikos inžinerija P
K Energijos technologijos ir ekonomika Energijos inžinerija
K Energijos technologijos ir ekonomika P
EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas, siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Kontaktai
U Ekonomika Socialiniai mokslai Ekonomika Renata Pauparienė
Gedmino g. 50, 324 kab.
tel. 8 (37) 300 583
e. p. renata.paupariene@ktu.lt
 K Ekonomika
U Verslo ekonomika
 K Verslo ekonomika
U Apskaita ir auditas Verslo ir viešoji vadyba Apskaita
K Apskaita ir auditas
U Finansai Finansai
K Finansai
U Marketingo valdymas Rinkodara
K Marketingo valdymas
K Inovacijų valdymas ir antreprenerystė Vadyba
U Įmonių valdymas
K Įmonių valdymas
K Tarptautinis verslas Verslas
U Žmonių išteklių vadyba Žmonių išteklių vadyba
K Žmonių išteklių vadyba
INFORMATIKOS FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas, siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Kontaktai
K Informacijos ir informacinių technologijų sauga Informatikos mokslai Informatikos inžinerija Kęstutis Jankauskas
Studentų g. 50, 411 kab.
tel. 8 (37) 300 355
e. p. kestutis.jankauskas@ktu.lt
K Informacinių sistemų inžinerija Informatikos sistemos
K Programų sistemų inžinerija Programų sistemos
MATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas, siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Kontaktai
K Didžiųjų verslo duomenų analitika Matematikos mokslai Taikomoji matematika Kęstutis Lukšys
Studentų g. 50
tel. 8 (612) 05732
e. p. kestutis.luksys@ktu.lt
U Taikomoji matematika
K Taikomoji matematika
K Medicinos fizika Sveikatos mokslai Medicinos technologijos Diana Adlienė
Studentų g. 50, 251 kab.
tel. 8 (674) 23 325
e. p. diana.adliene@ktu.lt
U Medžiagų mokslas Technologijų mokslai Medžiagų technologijos Kristina Bočkutė
Studentų g. 50, 248 kab.
tel. 8 (37) 300 339
e. p. kristina.bockute@ktu.lt
K Medžiagų mokslas
MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas, siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Kontaktai
K Aeronautikos inžinerija Inžinierijos mokslai Aeronautikos inžinerija Janina Jablonskytė,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 176
e. p. janina.jablonskyte@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Transporto priemonių inžinerija Transporto inžinerija
U Mechanikos inžinerija Mechanikos inžinerija Kęstutis Pilkauskas,
Vytautas Grigas,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 410
e. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt 
tel. 8 (37) 204 796
e. p. vytautas.grigas@ktu.lt 
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Mechanikos inžinerija
U Mechatronika Gamybos inžinerija Regita Bendikienė,
Kazimieras Juzėnas,

Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 323 769
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt 
tel. 8 (37) 300 418
e. p. kazimieras.juzenas@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Mechatronika
U Pramonės inžinerija ir vadyba
K Pramonės inžinerija ir vadyba
U Gamybos inžinerija
K Gamybos inžinerija
U Grafinių komunikacijų inžinerija Regita Bendikienė
Kęstutis Vaitasius,

Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 323 769
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt 
e. p. kestutis.vaitasius@ktu.lt 
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Grafinių komunikacijų inžinerija
K Termoinžinerija Energijos inžinerija Algimantas Balčius,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (614)  41 550
e. p. algimantas.balcius@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
U Termoinžinerija
U Aprangos mados inžinerija Technologijų mokslai Polimerų ir tekstilės technologijos Jurgita Domskienė,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 217
e. p. jurgita.domskiene@ktu.lt 
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Aprangos mados inžinerija
U Tekstilės inžinerija ir apdaila
K Tekstilės inžinerija ir apdaila
SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas, siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Kontaktai
K Edukologija Ugdymo mokslai Edukologija Edita Štuopytė
A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.e. p. shmmf.priemimas@ktu.lttel. 8 (687) 87 888
e. p. edita.stuopyte@ktu.lttel. 8 (37) 300 124
K Skaitmeninė kultūra Humanitariniai mokslai Filosofija Vytautas Kederys
A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
tel. 8 (37) 300 124
e. p. vytautas.kederys@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 124
e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt
K Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija Vertimas Jurgita Mikelionienė
A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
tel. 8 (37) 300 124
e. p. jurgita.mikelioniene@ktu.lt 
tel. 8 (37) 300 124
e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt
K Viešasis administravimas Verslo ir viešoji vadyba Viešasis administravimas Eglė Vaidelytė
A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
tel. 8 (611) 13 176
e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 124
e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt
STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas, siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Kontaktinis asmuo
U Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai Inžinerijos mokslai Statybos inžinerija Daiva Jurelienė          Studentų g. 48, 407 kab.
tel. 8 (37) 300 450
e. p. daiva.jureliene@ktu.lt Virginija Klimavičienė
Studentų g. 48, 409 kab.
tel. 8 (37) 300 465
e. p. virginija.klimaviciene@ktu.lt
A Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai
K Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai
U Statybinių konstrukcijų ir gaminių  inžinerija
A Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija
K Statybinių konstrukcijų ir gaminių  inžinerija
U Statybos valdymas
A Statybos valdymas
K Statybos valdymas
PANEVĖŽIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas, siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Kontaktinis asmuo
 K Valdymo technologijos Inžinerijos mokslai Elektronikos inžinerija Brigita Stanikūnienė
Nemuno g. 33, 220 kab., Panevėžys
tel. 8 (612) 38080
e. p. brigita.stanikuniene@ktu.lt
K Transporto priemonių inžinerija Transporto inžinerija
U Statybos valdymas Statybos inžinerija
K Statybos valdymas
K Darnus valdymas ir gamyba Aplinkos inžinerija
U Vadyba Verslo ir viešoji vadyba Vadyba
K Vadyba

Santrumpos:
K – baigusiems kolegines tos pačios studijų krypties, į kurią stojama, studijas.
U – baigusiems universitetines kitos studijų krypties studijas.
A – turintiems architektūros studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

 

Įmokos ir rekvizitai

Privalomos įmokos

 • Stojamoji studijų įmoka (moka stojantieji per papildomųjų studijų priėmimą, prieš pradedant prašymo nagrinėjimą): 12€, įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, kodas 2881
 • Registracijos studijoms įmoka (moka į papildomąsias studijas pakviestieji studijuoti, pasirašydami klausytojo studijų sutartis): 45€, įmokos pavadinimas – Registracijos studijoms įmoka, kodas 103170
 • Studijų įmoka (moka priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas, kiekvieno semestro pradžioje): studijų įmokų dydžiai tvirtinami Universiteto Senato nutarimu, kaina nurodyta studijų sutartyje, įmokos pavadinimas – Už studijas, kodas 103161

Konsultacija dėl apmokėjimo

Jei atlikote apmokėjimą, tačiau per 2 darbo dienas Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) nematote patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą, kreipkitės į KTU Finansų departamento vyr. buhalterę Ireną Narmontienę, el. p. irena.narmontiene@ktu.lt, arba tel. +370 (37) 300 688. Rašant el. laišką, būtina pridėti mokėjimo išrašą ir nurodyti įmokos tipą.

Sąskaitų rekvizitai

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas (jei turi). Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę.
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT 2X
Luminor bankas: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X

Mokantiems įmokas per „Swedbank“: nuo 2017 m. sausio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „Swedbank“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Mokantiems įmokas per „SEB bankas“: nuo 2017 m. lapkričio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „SEB Lietuva“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Studijų kainos

Papildomosios studijos yra mokamos. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą.

Studijų kryptis arba studijų krypčių grupė Kredito kaina2
Filosofijos, ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, komunikacijos studijų kryptys, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė 24,43€
1 – Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms 28,00€1
Taikomosios matematikos studijų kryptis 23,88€
Lingvistikos studijų kryptis 29,00€
Informatikos mokslų, fizinių mokslų, inžinerijos mokslų, technologijų mokslų studijų krypčių grupės, vertimo studijų kryptis ir architektūros studijų kryptis 34,60€

1 – Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms.
2 – Tiksli metinė studijų kaina apskaičiuojama pagal semestre numatytų studijų kreditų skaičių.