Papildomosios studijos

Papildomosios studijos skirtos asmenims, kolegijose įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį arba universitetuose įgijusiems bakalauro laipsnį bei siekiantiems studijuoti magistrantūros (antrosios pakopos) studijose. Reikalingų papildomųjų studijų apimtis ir trukmė yra nurodyta prie konkrečios magistrantūros studijų programos. Įprastai jos apima ne mažiau kaip 30 studijų kreditų ir trunka ne mažiau kaip vieną semestrą. Į šias studijas priimami asmenys, įgiję bakalauro laipsnį. Asmuo priimamas klausytojo statusu. Baigus šias studijas, yra išduodamas pažymėjimas, suteikiantis teisę stotį į tos studijų krypties magistrantūros studijas. Universitete siūlomų papildomosios studijų sąrašas čia.

 

Priėmimo reikalavimai

Bendrosios taisyklės

Asmenys, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijų programą, tačiau turintys kitos studijų krypties ar krypčių grupės universitetinį išsilavinimą arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą, kviečiami stoti į papildomąsias studijas. Priėmimas į papildomąsias studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2022 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės) VI skyriuje aprašytą tvarką. Papildomosios studijos yra mokamos.

 

Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, suteikiantis teisę Universitete stoti į tos studijų krypties ar krypčių grupės, kurioje vyko papildomosios studijos, antrosios pakopos studijų programas. Pažymėjime nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai. Papildomąsias studijas baigę asmenys turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Minimalūs reikalavimai

 1. Į papildomąsias studijas priimami asmenys norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas (žr. skiltį Papildomųjų studijų programų aprašai) ir turintys:
  • kitos studijų krypties ar krypčių grupės universitetinį išsilavinimą;
  • tos pačios studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą;
  • atskirais atvejais – kitos studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą.
 2. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, suteikiantis teisę Universitete stoti į tos studijų krypties ar krypčių grupės, kurioje vyko papildomosios studijos, antrosios studijų pakopos studijų programas, kurių sąrašas nurodytas Priėmimo taisyklių 3-ame priede ir Universiteto tinklalapyje (žr. skiltį Antrosios studijų pakopos studijų programos).
 3. Pažymėjime nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai.
 4. Papildomąsias studijas baigę asmenys turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti ir į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas. Jų konkursiniam balui skaičiuoti imamas bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis.
 5. Priėmimas į papildomąsias studijas vyksta dviem etapais, iki kiekvieno studijų semestro pradžios, pagal Universiteto rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas, kurios skelbiamos interneto tinklalapyje (žr. skiltį Datos ir terminai).

Datos ir terminai

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2021-12-01
8 val.
2022-01-24
12 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose 2022-01-25
8 val.
2022-01-25
16 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2022-01-27
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2022-01-28
15 val.

* – Pirmame etape asmenys priimami studijuoti nuo rudens semestro, antrame etape – pavasario semestro.

2022-2023 m. m. priėmimo į studijas procedūrų datos bus patvirtintos ir paskelbtos 2022 m. vasario mėnesį.

 

Priėmimo prašymo pateikimas

 1. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į papildomąsias studijas konkurse pateikiami fakultetų, kuriuose vykdomos atitinkamos studijų programos fakultetų studijų centruose (žr. skiltį Fakultetų studijų centrų kontaktai).
 2. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir pateikti bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo mokomųjų dalykų įvertinimus.
 3. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės ar paso;
  • bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas).
 4. Prašyme galima nurodyti vieną pageidavimą, nurodant studijų programos pavadinimą, kurios skelbiamos Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Antrosios studijų pakopos studijų programos) ir kurioje vykdomos papildomosios studijos.
 5. Teikiant priėmimo prašymą į papildomąsias studijas mokama stojamoji studijų įmoka (žr. skiltį Privalomos įmokos).
 6. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmime, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 7. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.
 8. Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką (žr. skiltį Privalomos įmokos).

Sutarties sudarymas

 1. Numatytomis datomis (žr. skiltį Datos ir terminai) skelbiamas kvietimas studijuoti, kviečiamieji studijuoti informuojami idividualiai ir papildomai informuojami el. paštu, kurį nurodė teikdami priėmimo prašymą.
 2. Priėmę kvietimą studijuoti Universitete papildomosiose studijose asmenys turi su Universitetu pasirašyti klausytojo studijų sutartį. Priimtiesiems į papildomąsias studijas studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.
 3. Sudarant klausytojo studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką (žr. skiltį Privalomos įmokos).
 4. Klausytojo studijų sutartį sudaryti galima tiesioginiu būdu fakulteto studijų centre (žr. skiltį Fakultetų studijų centrų kontaktai). Šiuo būdu sudarydami studijų sutartį stojantieji privalo pateikti žemiau nurodytų dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti):
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
 5. Studijų sutartis nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis) sudaroma per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (toliau – ESSS IS).
 6. Pageidaujantiems klausytojo studijų sutartį sudaryti nuotoliniu būdu nuoroda siunčiama el. paštu individualiai, per kurią galės prisijungti prie ESSS IS elektroninei studijų sutarčiai su Universitetu sudaryti.
 7. Norint sudaryti klausytojo studijų sutartį ESSS IS, privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 8. Pakviestieji studijuoti turintys ne Lietuvos pilietybę nuotoliniu būdu sudaryti klausytojo studijų sutarties negali.
 9. Sudarius klausytojo studijų sutartį nuotoliniu būdu, pakviestieji per pirmąsias 5 darbo dienas nuo studijų pradžios, nurodytos Universiteto studijų kalendoriuje, fakulteto studijų centrui turi pateikti 4 punkte, nurodytas dokumentų kopijas.

Klausytojo studijų sutarties sudarymo ir nutraukimo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSS IS), instrukcijos:

Fakultetų studijų centrų kontaktai

Cheminės technologijos fakulteto studijų centras

Radvilėnų pl. 19-237, Kaunas (C korpusas)
Mob. +370 682 46 815
Tel. +370 37 300 156
el. p. ausra.vaitkiene@ktu.lt; ctf@ktu.lt

Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų centras

Gedimino g. 50-324, Kaunas
Tel. +370 37 300 583
el. p. sonata.gedmintiene@ktu.lt; evf@ktu.lt

Elektros ir elektronikos fakulteto studijų centras

Studentų g. 48-215, Kaunas
Tel. +370 37 300 250
el. p. eef@ktu.lt

Informatikos fakulteto studijų centras

Studentų g. 50-411, Kaunas
Tel. +370 37 300 350
el. p. if@ktu.lt

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studijų centras

Studentų g. 50-221, Kaunas
Tel. +370 37 300 300
el. p. mgmf@ktu.lt

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto studijų centras

Studentų g. 56-144, Kaunas
Tel. +370 37 300 400
el. p. vita.skuciene@ktu.lt; e. p. midf@ktu.lt

Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studijų centras

Nemuno g. 33-203, Panevėžys
Mob. +370 686 54 890
Tel. +370 45 465 687
el. p. ptvf.priemimas@ktu.lt

Statybos ir architektūros fakulteto studijų centras

Studentų g. 48-426, Kaunas
Tel. +370 37 300 450
el. p. monika.karcemarskaite@ktu.lt; saf@ktu.lt

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centras

A. Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas
Tel. +370 37 300 124
el. p. shmmf.priemimas@ktu.lt

 

Studijų programų vertinimo išvados

Kviečiame susipažinti su studijų ir mokymo programų registre įregistruotų Kauno technologijos universiteto studijų programų akreditavimo terminais pagal Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymus:

 

Papildomųjų studijų programos

Cheminės technologijos fakulteto papildomųjų studijų programų aprašai siekiantiems studijuoti magistrantūroje šias studijų programas:

Baigusiems kolegines studijas

Kontaktai

Aušra Vaitkienė, Radvilėnų pl. 19-237 kab., tel. +370 37 300 156, el. p. ctf@ktu.lt

Elektros ir elektronikos fakulteto papildomųjų studijų programų aprašai siekiantiems studijuoti magistrantūroje šias studijų programas:

Kontaktai

Elektros ir elektronikos fakulteto studijų centras, Studentų g. 48-215 kab., tel. +370 37 300 250, el. p. eef@ktu.lt

Ekonomikos ir verslo fakulteto papildomųjų studijų programų aprašai ir siekiantiems studijuoti magistrantūroje šias studijų programas:

Kontaktai

Sonata Gedmintienė, Gedimino g. 50-324 kab., tel. +370 37 300 572, el. p. sonata.gedmintiene@ktu.lt

Informatikos fakulteto papildomųjų studijų programų aprašai ir siekiantiems studijuoti magistrantūroje šias studijų programas:

Kontaktai

Kęstutis Jankauskas, Studentų g. 50-411 kab., tel. +370 37 300 355, el. p. kestutis.jankauskas@ktu.lt

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto papildomųjų studijų programų aprašai ir siekiantiems studijuoti magistrantūroje šias studijų programas:

Kontaktai

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studijų centras, Studentų g. 50-220 kab., tel. +370 37 300 300, el. p. mgmf@ktu.lt

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto papildomųjų studijų programų aprašai ir siekiantiems studijuoti magistrantūroje šias studijų programas:

* – Priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų ir mokymo programų registre.

Kontaktai

Vita Skučienė, Studentų g. 56-144 kab., tel. +370 37 300 400, el. p. vita.skuciene@ktu.lt

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto papildomųjų studijų programų aprašai ir siekiantiems studijuoti magistrantūroje šias studijų programas:

Kontaktai

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centras, Mickevičiaus g. 37-102 kab., tel. +370 37 300 124, el. p. shmmf.priemimas@ktu.lt

Statybos ir architektūros fakulteto papildomųjų studijų programų aprašai ir siekiantiems studijuoti magistrantūroje šias studijų programas:

Kontaktai

Monika Karčemarskaitė, Studentų g. 48-426 kab., tel. +370 37 300 450, el. p. monika.karcemarskaite@ktu.lt

Agnė Karabanovaitė, Studentų g. 48-426 kab., tel. +370 37 300 465, el. p. agne.karabanovaite@ktu.lt

Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto papildomųjų studijų programų aprašai ir siekiantiems studijuoti magistrantūroje šias studijų programas:

Kontaktai

Brigita Stanikūnienė, Nemuno g. 33-220 kab., Panevėžys, tel. +370 612 38080, el. p. brigita.stanikuniene@ktu.lt

 

Finansinė informacija

Papildomųjų studijų kainos

Papildomosios studijos yra mokamos. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą.

2022-2023 m. m. studijų kaina bus patvirtinta ir paskelbta iki 2022 m. kovo 31 d.
2021-2022 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

 

Studijų kryptis arba studijų krypčių grupė Kredito kaina
Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė, ekonomikos, politikos mokslų, komunikacijos, sociologijos, filosofijos, lingvistikos studijų kryptys 43,80€
Technologijų mokslų, inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, matematikos mokslų, fizinių mokslų studijų krypčių grupės, vertimo studijų kryptis 45,68€
Muzikos studijų kryptis 101,44€
Architektūros studijų kryptis 62,18€

Tiksli metinė studijų kaina apskaičiuojama pagal semestre numatytų studijų kreditų skaičių.

Privalomos įmokos

 • Stojamoji studijų įmoka (moka stojantieji per papildomųjų studijų priėmimą, prieš pradedant prašymo nagrinėjimą): įmokos dydis – 15 Eur., įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, kodas 2881
 • Registracijos studijoms įmoka (moka į papildomąsias studijas pakviestieji studijuoti, pasirašydami klausytojo studijų sutartis): įmokos dydis – 50 Eur., įmokos pavadinimas – Registracijos studijoms įmoka, kodas 103170
 • Studijų įmoka (moka priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas, kiekvieno semestro pradžioje): įmokų dydžiai nustatomi KTU Senato, įmokos pavadinimas – Už studijas, kodas 103161

Konsultacija dėl apmokėjimo

Jei atlikote apmokėjimą, tačiau per 2 darbo dienas Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) nematote patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą, kreipkitės į KTU Finansų departamento vyr. buhalterę Ireną Narmontienę, el. p. irena.narmontiene@ktu.lt, arba tel. +370 (37) 300 688. Rašant el. laišką, būtina pridėti mokėjimo išrašą ir nurodyti įmokos tipą.

Sąskaitų rekvizitai

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas (jei turi). Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę.
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT 2X
Luminor bankas: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X

Mokantiems įmokas per „Swedbank“: nuo 2017 m. sausio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „Swedbank“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

 

Mokantiems įmokas per „SEB bankas“: nuo 2017 m. lapkričio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „SEB Lietuva“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

 

D.U.K.

Baigęs(-usi) studijas kolegijoje, Jūs jau turite profesinį (pirmos pakopos) bakalauro laipsnį. Jei siekiama įgyti universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį, Jūsų atveju būtų galima stoti į aukštesnįjį semestrą (tos pačios arba labai artimos studijų programos), lankyti modulius, atlikti praktiką ir parašyti bei apsiginti baigiamąjį darbą. Tada gausite KTU bakalauro diplomą, tačiau tai gali trukti 2-3 metus. Į aukštesnį studijų semestrą priimama tik į valstybės nefinansuojamas vietas.

Studijų programoje atsiradus laisvai valstybės biudžeto lėšomis apmokamai vietai, studentas turi teisę Universiteto nustatyta konkurso tvarka pagal studijų rezultatus ją užimti, jei nėra priežasčių, kurioms esant valstybės finansavimas studijoms neskiriamas.

Kitas variantas yra rinktis papildomąsias studijas. Pabaigęs(-usi) papildomąsias studijas, Jūs KTU diplomo negausite, tačiau gausite pažymėjimą, kad esate išklausęs(-iusi) ir atsiskaitęs(-čiusi) atitinkamus modulius mūsų universitete. Tai Jums suteiks galimybę stoti į magistrantūros studijas (tą studijų programą, pagal kurią buvo pasirinktos papildomosios studijos).

Turint aukštesnįjį išsilavinimą patvirtinantį diplomą, teikti prašymą priėmimui tiesiogiai į šias studijas galimybės nėra. Tačiau galima kreiptis į kolegiją ir ten išklausyti (“išsilyginti”) studijų modulius, kad gauti profesinį (pirmos pakopos) bakalauro laipsnį. Po to galima jau stoti ir į papildomąsias studijas Universitete arba stoti į aukštesnįjį semestrą (tos pačios arba labai artimos studijų programos), lankyti modulius, atlikti praktiką ir parašyti bei apsiginti baigiamąjį darbą. Tada gausite KTU bakalauro diplomą.

Norint užpildyti prašymą studijuoti papildomąsias studijas, Jums reikia kreiptis į fakulteto, kuriame ketinate studijuoti studijų centrą. Fakultetų studijų centro kontaktai pateikiami šio puslapio skiltyje „Priėmimo tvarka“ (t.p. žr. Fakultetų studijų centrų kontaktai)

Dėl praktinės veiklos patirties užskaitymo reikia kreiptis į studijų programos vadovą. Studijų programos vadovo kontaktai pateikiami Jus dominančios studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

Praktinės veiklos patirties įrodymas turėtų atspindėti kiek laiko, kokioje darbovietėje dirbote, kokias pareigas užėmėte ir/ar kokias funkcijas atlikote. Tai gali būti:

 

 • „Sodros“ išrašas;
 • Darbo sutartis;
 • Laisvos formos darbdavio pažyma.

Papildomosios studijos yra studijuojamos laisvojo klausytojo statusu, taigi asmuo neįgyja studentiško statuso ir visų su juo susijusių nuolaidų.