Vadovas:
dr. Rūta ČIUTIENĖ
+370 682 41 900
ruta.ciutiene@ktu.lt


 

 

Partneriai:

Lietuvos projektų vadybos asociacija

Projektų vadyba

Nuolatinės konkurencijos ir dinamiškos aplinkos sąlygomis įmonės ir organizacijos susiduria su iššūkiu – kaip užtikrinti verslo sėkmę. Profesionalus projektų vadovas – tai šiuolaikinio verslo sėkmės garantas ir tiesiausias kelias į sėkmę. Projektų valdymo principai taikomi kuriant verslus, naujus produktus ar paslaugas, tobulinant procesus bei kitose vertę kuriančiose veiklose. Projektų valdymo institutas (PMI) skelbia, kad projektų valdymo specialistų poreikis auga milžinišku greičiu ir iki 2020 m. išaugs net 3 kartus, o projektais sukuriamos pajamos – 2,5 karto.

Projektų vadybos kompetenciją įgiję absolventai yra dvigubos vertės: profesines kompetencijas papildo svarbiomis projektų valdymo kompetencijomis. Tokiems specialistams atsiveria plačios karjeros galimybės ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių privataus ir viešojo sektoriaus įmonėse bei organizacijose. Projekto vadovo veikla – tai įmonės strategijos konvertavimas į kryptingas, sėkmingas ir pelningas veiklas. Projektų vadovai vertina projekto poreikį ir santykį su organizacijos strateginiais tikslais, inicijuoja ir planuoja projekto veiklas, rezultatus, tvarkaraštį ir biudžetą, formuoja projekto komandą ir organizuoja projekto įgyvendinimo veiklas, užtikrina sklandų projekto aprūpinimą, vertina projekto rizikas ir parenka tinkamas atsako strategijas, valdo projekto kokybę bei užtikrina projekto sėkmę visoms suinteresuotoms šalims. Be to, projektų vadybos kompetencijas turintys absolventai gali dirbti nepriklausomais projektų vertintojais, ekspertais ar konsultantais.

Studijų dalykai

Projektų planavimas ir organizavimas (S190M179)
Apibūdinama projekto planavimo ir organizavimo vieta projekto gyvavimo cikle. Gebama analizuoti problemas, projektų suinteresuotas šalis, identifikuoti projekto tikslus, sėkmės rodiklius, planuoti projekto veiklas, laiką, išteklius ir kaštus, planuoti, organizuoti ir įgyvendinti projekto stebėsenos ir kontrolės procesus, įgyvendinti projekto užbaigimo procesus, atlikti poprojektinį vertinimą. Įsisavinami pagrindiniai projekto vykdymo organizavimo principai, komunikacijos ir derybų organizavimo principai, kontolės ir pokyčių valdymo metodai.
Projektų rizikos ir kokybės valdymas (S190M182)
Įsisavinamos esminės kokybės vadybos ir rizikos valdymo žinios bei gebama jas taikyti organizacijų projektinės veiklos praktikoje, t.y. identifikuoti kokybės vadybos ir rizikos valdymo problemas bei galimas jų priežastis, analizuoti ir apskaičiuoti ekonomines kokybės vadybos ir rizikos valdymo problemų pasekmes, parinkti tinkamus problemų sprendimo metodus.
Projektų ekonominis ir socialinis vertinimas (S190M180)
Suteikiamos privataus verslo ir viešojo sektoriaus projektų finansinio, socialinio ir ekonominio vertinimo žinios, ugdomi gebėjimai šių žinių taikymui praktikoje, rengiant bei vertinant projektus. Studentai, išstudijavę šį kursą, įgyja žinių apie projektų vertinimo procesą, atskirus jo etapus, įvairius projektų vertinimo būdus. Modulio studijų eigoje įgyjami gebėjimai vertinti projektų finansinį naudingumą, socialinę – ekonominę naudą finansiniu aspektu. Susipažįstama su projektų rizikos vertinimo būdais ir išmokstama atlikti projektų rizikos analizę, interpretuoti vertinimo rezultatus.