Vadovas:
dr. Jolita SINKIENĖ
+370 699 57 102
jolita.sinkiene@ktu.lt


dr. Jurga DUOBIENĖ
+370 615 72099
jurga.duobiene@ktu.lt


 

 

Partneriai:

UAB „Lietuvos energija

UAB „Baltic Transline“

AB „SWEDBANK“

Vadovavimas

Šiuolaikinės organizacijos – dinamiškos globalios rinkos dalyvės, todėl jų vadovams reikia priimti sprendimus, įgalinančius organizaciją laiku ir efektyviai reaguoti į aktualiausius išorinės ir vidinės aplinkos iššūkius. Visų veiklos sričių ir lygmenų vadovams būtinos lyderio, efektyviai vadovaujančio asmenims ir jų grupėms bei strategiškai valdančio organizacijos veiklos procesus ir išteklius, kompetencijos. Vadovo kompetencijų modulius pasirinkę absolventai įgyja naujausiais mokslo tyrimais grįstas vadovavimo žinias ir geba jas kompleksiškai taikyti praktinėje veikloje.

Studijų dalykai

Projektų planavimas ir organizavimas (S190M179)
Apibūdinama projekto planavimo ir organizavimo vieta projekto gyvavimo cikle. Gebama analizuoti problemas, projektų suinteresuotas šalis, identifikuoti projekto tikslus, sėkmės rodiklius, planuoti projekto veiklas, laiką, išteklius ir kaštus, planuoti, organizuoti ir įgyvendinti projekto stebėsenos ir kontrolės procesus, įgyvendinti projekto užbaigimo procesus, atlikti poprojektinį vertinimą. Įsisavinami pagrindiniai projekto vykdymo organizavimo principai, komunikacijos ir derybų organizavimo principai, kontolės ir pokyčių valdymo metodai.
Derybos ir konfliktų valdymas (S260M106)
Įsisavinamos pagrindinės derybų ir konfliktų valdymo žinios ir gebama jas taikyti derybų procese bei sprendžiant iškilusius konfliktus. Išanalizuojami pagrindiniai pasirengimo deryboms etapai. Įsisavinamos svarbiausios sėkmingo derybų užbaigimo technikos. Išanalizuojamos asmenybės vidinių, tarpasmeninių ir organizacijos konfliktų priežastys, tipai ir dinamika. Gebama generuoti alternatyvius sprendimus ir pasirinkti taktiką įveikiant stringančių derybų situaciją. Gebama įvertinti situaciją bei pasirinkti ir taikyti tinkamą konflikto diagnozavimo metodą ir sprendimo strategiją.
Vadovų veiklos teisinis reguliavimas (S110M001)
Įsisavinamos žinios apie esmines teisės normas, aktualias viešojo ir privataus sektoriaus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų veikloje ir gebama jas taikyti praktikoje įgyvendinant vadovo teises, vykdant pareigas ir prisiimant teisinę atsakomybę. Išmokstama rasti ir pritaikyti reikiamus teisės aktus atitinkamuose teisiniuose santykiuose, susipažįstama su teismų praktika, įgyjama žinių, reikalingų savarankiškai vertinti ir spręsti praktines situacijas teisiniu aspektu.
Strateginis valdymas (S190M185)
Studentas žino pripažintas koncepcijas ir aktualijas strateginio valdymo srityje; supranta vadybos uždavinius ir atsakomybes, susijusias su strategijų kūrimu ir jų įgyvendinimu; organizacijos veiklos konteksto ir jos išteklių/ kompetencijų strateginės analizės svarbą; sugeba į organizaciją ir jos veiklą pažvelgti iš strateginės perspektyvos; atpažinti realiose situacijose pritaikytas strategines nuostatas, taikyti strateginės analizės instrumentus, rengti ir vertinti strateginių sprendimų alternatyvas.
Marketingo valdymas (S191M152)
Įsisavinamos marketingo valdymo žinios ir įgyjami gebėjimai atpažinti marketingo instrumentus ir jų taikymo galimybes. Išanalizuojamos naujausios marketingo koncepcijos ir gebama jas taikyti kuriant vertę vartotojui. Įsisavinamas marketingo planavimo, strategijos kūrimo bei valdymo sprendimų priėmimo nuoseklumas. Išmokstama argumentuotai ir kūrybiškai parinkti tikslinės rinkos, pozicionavimo, konkurencinio pranašumo įgijimo ir konkuravimo, marketingo komplekso elementų strategijas ir gebama jas taikyti veikiant įmonei vidaus ir globalioje rinkoje.
Verslo procesų valdymas (S190M183)
Ugdomi procesų projektavimo, valdymo ir tobulinimo įgūdžiai. Pasitelkiant verslo architektūros programinę įrangą vystomi gebėjimai parengti ir palaikyti skaitmenizuotą organizacijos procesų sistemos modelį, remiantis skaitmenio organizacijos dvynio (digital twin) koncepcija. Nustatoma procesų sistemos strateginė orientacija, identifikuojami ją sudarantys procesai, parengiami procesų modeliai bei parenkami procesų pasiekimų rodikliai. Ugdomi gebėjimai tobulinti organizacijos procesus identifikuojant pagrindinius procesų scenarijus, Lean vertės srauto diagramas, statistinius procesų modelius. Interpretuojamos skaitmeninių inovacijų galimybės tobulinant procesų ir tiekimo grandinių veiklą.
Vadovavimas žmonėms ir komandoms (S189M195)
Šis modulis skirtas suteikti naujas ir plėtoti esamas vadovavimo žmonėms ir jų grupėms organizacijoje kompetencijas. Modulio dalyviai įgis aktualiausių vadovavimo šiuolaikinės organizacijos nariams ir jų grupėms žinių bei gebės jas praktiškai taikyti savo profesinėje veikloje. Modulis skirtas visų mokslo sričių magistrantūros programų studentams.
Lyderystės ir vadovavimo psichologija (S266M101)
Gilinamasi į psichologines sėkmingos lyderystės prielaidas: lyderio asmenybės ypatumus, elgesio stilius, vertybines orientacijas, įvairius intelekto aspektus. Įgyjama žinių apie asmenybių tipus, kitus individualius skirtumus, svarbiausius socialinės įtakos psichologinius mechanizmus ir išmokstama panaudoti šias žinias praktiškai. Išmokstama emocijų ir streso valdymo darbo aplinkoje esminių principų.
Finansų valdymo sprendimai (S181M123)
Įsisavinamos investicinių sprendimų formavimo ir pagrindimo, įmonės plėtros finansavimo alternatyvų modeliavimo žinios. Gebama analizuoti investicines ir finansinių išteklių telkimo galimybes ir jų patrauklumą, modeliuoti ilgalaikius finansinius sprendimus bei vertinti šių sprendimų efektyvumą, rizikos lygį. Įsisavinamos žinios, būtinos modeliuojant įvairių įmonės (ne finansinių) sprendimų finansinius rezultatus bei pasekmes. Gebama vertinti įvairių įmonės sprendimų finansinį efektyvumą, interpretuoti finansinio vertinimo rezultatus bei pagrįsti pasirinkimą finansiniu požiūriu.