Architektūra

Jungtinė KTU ir VDA trečiosios pakopos studijų programa architektūros meno kryptyje suteikia galimybę studijuoti į praktiką orientuotoje, meniniu tyrimu ir mokslu, tarpdiscipliniškumu ir eksperimentais grindžiamoje doktorantūroje.
Studijų metu doktorantams suteikiama unikali galimybė semtis meno akademijoje ir technologijos universitete sukauptų žinių, klausyti kursų užsienyje, tyrimų metu derinti meninio tyrimo ir mokslinius metodus, dalintis idėjomis ir patirtimis su kitų krypčių meno ir mokslo doktorantais, kurti į architektūros praktiką orientuotus arba tarpdisciplininius, eksperimentinius projektus.
Ši doktorantūra apima meno ir technologijos aspektus – prisideda prie kritinio architektų mąstymo ugdymo, įgalinimo juos eksperimentuoti, taikyti meninių tyrimų metodologijas.

Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Meno daktaras
 • Vilniaus dailės akademija
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Kultūros paveldo kodais besiremianti parametrinė architektūra
doc. Gintaras PRIKOCKIS
prof. dr. Kęstutis ZALECKIS
valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys architektūros arba menų kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, pasiekę aukštų meninių rezultatų, pasižymintys originalia kūrybine pozicija, kritiniu mąstymu, architektūros krypties išmanymu, plačiu akiračiu ir gebantys argumentuotai formuluoti idėjas žodžiu ir raštu.

Į Architektūros meno krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

 • prašymas Rektoriaus vardu
 • magistro diplomo ir jo priedėlio kopijos. Jeigu išsilavinimas įgytas užsienio aukštojoje mokykloje, turi būti atliktas aukštojo mokslo kvalifikacijos įvertinimas ir pripažinimas
 • dviejų archpripažintų menininkų rekomendacijos (2023 m.). Pretendentą rekomenduojantys asmenys savo rekomendacijas siunčia tiesiai el. paštu doktorantura@vda.lt
 • gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas (CV)
 • meno projekto kūrybinės ir tiriamosios dalių aprašymas (3000 – 5000 žodžių)
 • kūrybinių darbų ir (arba) portfolio (atsiliepimai spaudoje, kūrybinės veiklos raidą atspindinčių kūrinių fotografijos)
 • meno, mokslo ir kultūrinių publikacijų sąrašas ir jų kopijos
 • paso arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, skenuota kopija
 • studijų įmokos kvitas
 • sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas

Priėmimo komisija išnagrinėja stojančiųjų dokumentus, pripažintų menininkų rekomendacijas, portfolio. Jeigu priėmimo komisija nusprendžia, kad stojančiojo kūrybos meninis lygis nepakankamas, tolesniame konkurse jis nedalyvauja.

Priėmimo komisijos posėdis dalyvaujant stojantiems (vyks Vilniaus dailės akademijoje, Vilniuje)

Kandidatui nesant Vilniuje ir pateikus argumentuotą prašymą galima pokalbį vykdyti nuotolinėmis ryšio priemonėmis

Kviečiamųjų studijuoti sąrašo skelbimas ir sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais studijuoti

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Portfolio (kūrybinės veiklos pristatymas, atsiliepimai spaudoje) įvertinimas

0,4

Kūrybinės meno projekto dalies aprašo įvertinimas

0,2

Tiriamosios meno projekto dalies aprašo įvertinimas

0,2

Pokalbio įvertinimas

0,2

Priėmimo konkursas vyksta dviem etapais:

Pirmas etapas – kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Priėmimo komisija išnagrinėja stojančiųjų dokumentus, pripažintų menininkų rekomendacijas, portfolio. Jeigu priėmimo komisija nusprendžia, kad stojančiojo kūrybos meninis lygis nepakankamas bei kompetencijos netinkamos, tolesniame konkurse jis nedalyvauja.

Antras etapas – pokalbis. Pokalbio metu stojantieji žodžiu pristato Priėmimo komisijai numatomą meno projektą – jo kūrybinę ir tiriamąją dalis. Kandidatai suformuluoja būsimojo meno projekto problemą, išdėsto numatomas veiklos kryptis, pristato iki tol vykusią kūrybinę veiklą, reikšmingiausius kūrybinius laimėjimus. Portfolio, meno projekto aprašas ir pokalbis vertinamas taikant dešimtbalę sistemą. Balų suma sudaro konkursinį balą. Surinkus vienodą balų skaičių atsižvelgiama į pateiktas pripažintų menininkų rekomendacijas. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7.

 

 

 

Studijų programos moduliai