doktorantūra: studijos ir moksliniai tyrimai

Asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą, kviečiami studijuoti doktorantūroje

Sužinok daugiau

Rask studijas

Dėstymo kalba
Lietuvių kalba
Anglų kalba

Doktorantūros mokykla

Tel. +370 (37) 30 06 25
mob. tel. +370 626 22701
e. p. doktorantura@ktu.lt

 

Priėmimo tvarka

Priėmimo eiga:*


► 1 žingsnis

Nustatytais terminais kandidatas užpildo prašymą internete, nurodydamas mokslo kryptį, tematiką ir finansavimo formą,

ir prie prašymo prideda šiuos dokumentus (tik PDF formatu):

 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • Curriculum Vitae;
 • magistro (ir bakalauro, jei reikalaujama) arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomo su jo priedėliu kopijas. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje;
 • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijas; (jei reikalaujama – tyrimų tematikos, į kurią kandidatuojama, mokslinio vadovo rekomendacija);
 • tematikos, į kurią kandidatuojama, vadovo sutikimą (jei reikalaujama);
 • mokslinio tyrimo pasiūlymą pasirinktoje tematikoje (jei reikalaujama);
 • mokslo darbų sąrašą (pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijas;
 • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažymą, įrodančią pasiektą anglų kalbos lygį;
 • stojamosios studijų įmokos kvito kopiją.
* dėl priėmimo į Edukologijos, Sociologijos, Politikos mokslų bei Transporto inžinerijos doktorantūrą eigos pasitikslinti šių krypčių Priėmimo taisyklėse
Pagal nustatytus terminus nepateikus visų reikalingų dokumentų, prašymas nenagrinėjamas.

► 2 žingsnis

Kandidatas dalyvauja priėmimo posėdyje (motyvaciniame pokalbyje)


► 3 žingsnis

Su pakviestaisiais studijuoti pasirašoma studijų sutartis.

 

 • Priėmimo į doktorantūros studijas Kauno technologijos universitete taisyklės (toliau – Priėmimo taisyklės) nustato tvarką, pagal kurią stojantieji priimami studijuoti KTU koordinuojamų mokslo krypčių doktorantūroje.
 • Priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso tvarka.
 • Priėmimas gali vykti keliais etapais, jeigu po pagrindinio priėmimo  lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.
 • Priėmimo tvarka į doktorantūros studijas tose mokslo kryptyse, kur KTU yra partnerinė institucija, reglamentuojama atskiromis taisyklėmis:
  ◊ transporto inžinerijos mokslo kryptis;
  ◊ sociologijos mokslo kryptis;
  ◊ edukologijos mokslo kryptis;
  ◊ politikos mokslų kryptis.

2021 m. priėmimo į KTU koordinuojamų mokslo krypčių doktorantūrą datos ir terminai*:

Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2021 m. birželio 7–22 d. (iki 13.00 val.)
Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas kandidatams, išsilavinimą įgijusiems užsienio aukštojo mokslo insitucijoje, ir neturintiems diplomo pripažinimą Lietuvoje patvirtinančio dokumento 2021 m. gegužės 3–14 d. (iki 16.00 val.)
Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo pateikimas 2021 m. birželio 23 d., 08.00–10.00 val.
Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo skelbimas 2021 m. birželio 23 d., 16.00 val.
Motyvaciniai pokalbiai su mokslo krypčių doktorantūros komitetais 2021 m. birželio 28–30 d.
Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie konkurso rezultatus priėmimo informacinėje sistemoje 2021 m. birželio 30 d. nuo 16.00 val.
Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų pateikimas 2021 m. liepos 1 d., 8.00–10.00 val.
Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų skelbimas 2021 m. liepos 1 d., 16.00 val.
Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie galutinius konkurso rezultatus priėmimo informacinėje sistemoje 2021 m. liepos 1 d., 17.00 val.
Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūros studijas 2021 m. liepos 2, 5 d., 13.00–16.00 val.

 

* datos ir terminai į Sociologiją, Politikos mokslus, Edukologiją ir Transporto inžineriją bus skelbiama vėliau

Stojančiojo į doktorantūrą ABC – glausta informacija apie priėmimą į doktorantūrą KTU 2021 m.

 

Tyrimų tematikos

Technologijos mokslai

Gamtos mokslai

Socialiniai mokslai

Humanitariniai mokslai

 

D.U.K.

Kaip vyksta priėmimas?

Priėmimas vyksta keliais etapais: pagrindinis priėmimas į Kauno technologijos universiteto koordinuojamas doktorantūros studijas organizuojamas birželio mėnesį. Papildomas priėmimas organizuojamas rudenį, jeigu lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.
Priėmimo datos skelbiamos skyrelyje “Datos ir terminai

Prašymai ir dokumentai dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse teikiami tik elektroniniu būdu, vadovaujantis Kauno technologijos universiteto priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Stojantysis KTU priėmimo į doktorantūrą informacinėje sistemoje (jei nenurodyta kitaip) užpildo prašymą ir prideda visus priėmimo taisyklėse nurodytus privalomus dokumentus. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas.

Jeigu magistro diplomas išduodamas vėliau negu dokumentų pateikimo terminas, tokiu atveju vietoje diplomo turite įkelti institucijos, kurioje įgyjate magistro diplomą, akademinę pažymą. Joje turi būti nurodytas Jūsų statusas ir magistro studijų metu išklausyti dalykai, magistro baigiamasis darbas, ECTS ir pažymiai ir data, kada bus įteiktas magistro diplomas.

Stojantysis į sociologijos, politikos mokslų ar edukologijos mokslo krypties doktorantūrą užpildo prašymą ir kartu su visais reikalaujamais dokumentais pristato KTU Doktorantūros mokyklai nustatytais terminais (žr. Datos ir terminai).

Visi stojantieji privalo dalyvauti priėmimo į doktorantūrą mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje.

Motyvacinio pokalbio metu vertinamas kandidato parodytas mokslo krypties, į kurią stojama, mokslinių problemų supratimas, motyvacija, gebėjimas formuluoti atsakymusį pateiktus klausimus. Visas motyvacinis pokalbis arba dalis jo gali vykti anglų kalba. Motyvacinio pokalbio trukmė ~ 5-15 min.

Pakviestieji į doktorantūrą informuojami asmeniškai per Priėmimo į doktorantūrą informacinę sistemą arba el. paštu, jei taip numatyta priėmimo taisyklėse.

Informacija apie priėmimo rezultatus telefonu neteikiama.

Argumentuotos raštiškos apeliacijos dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo bei dėl priėmimo rezultatų teikiamos Universiteto Doktorantūros mokyklai Taisyklėse nustatytais terminais. Gautas apeliacijas nagrinėja ir spendimus priima atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komitetas. Svarstomos tik tos apeliacijos, kurios yra pagrįstos ir paremtos objektyviais faktais. Atsakymus, remiantis mokslo krypties doktorantūros komiteto sprendimu, kandidatams rengia ir teikia Universiteto Doktorantūros mokykla.

Asmenys, pakviesti studijuoti doktorantūroje, turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį, kuri priėmimo taisyklėse nustatytu laiku pasirašoma Doktorantūros mokykloje.

Jei pakviestieji studijuoti Taisyklėse nustatytais terminais sutarties nesudaro, jiems pakvietimas studijuoti Universitete nebegalioja, o į atsilaisvinusias vietas mokslo krypties komiteto sprendimu kviečiami aukščiausią konkursinį balą turintys, bet nepakviesti studijuoti, arba atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

 

Atvykdami pasirašyti sutartį, asmenys turi turėti asmens dokumentą, magistro diplomo ir priedėlio originalus.

Reikalavimai stojančiajam

Priėmimo į Doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Atskiros mokslo kryptys gali turėti papildomus reikalavimus stojančiajam.

Galite dalyvauti. Tokiu atveju vietoje diplomo turite įkelti institucijos, kurioje įgyjate magistro diplomą, akademinę pažymą. Joje turi būti nurodytas Jūsų statusas ir magistro studijų metu išklausyti dalykai, magistro baigiamasis darbas, ECTS ir pažymiai.
KTU absolventams: akademinė pažyma užsakoma AIS pažymų užsakymo posistemėje nustatyta tvarka atsiimama fakultete.
Kitų institucijų absolventams: pažyma gaunama nustatyta tvarka universitete, kuriame studijuoja. Pažymoje turi būti informacija apie asmens statusą, kada numatyta įteikti magistro diplomą, ir nurodyti visi magistro metų klausyti dalykai, baigiamasis darbas, ECTS kreditai ir  įvertinimai.

Pakviestieji studijuoti sutartis pasirašyti galės tik jeigu turi magistro diplomą.

Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Išsilavinimo dokumentų pripažinimą vykdo Studijų kokybės vertinimo centras (skvc.lt) arba Universitetas. Diplomų pripažinimo proceso trukmė 2-16 savaičių.
Universitetas išsilavinimo dokumentų pripažinimo procedūrą pradeda tik tuomet, kai stojantysis nustatyta tvarka ir terminais pateikia prašymą dalyvauti konkurse į doktorantūros studijas ir sumoka stojamąjį mokestį.

Stojantysis gali pateikti nebūtinai IELTS, TOEFL, CEFR, bet ir kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduotą pažymą, įrodančią pasiektą anglų kalbos lygį. Pažymos pateikti nereikia tuo atveju, jei vietoje jos stojantysis pateikia:
– pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį (arba kitą baigtos aukštosios mokyklos išduotą dokumentą), kuriame nurodyta kad ne mažiau kaip pusė diplomo priedėlyje nurodytų kreditų yra įgyti anglų kalba;
– pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį, kuriame nurodyta, kad stojantysis studijavo anglų kalbos studijų dalyką (šiuo atveju diplomo priedėlyje privalo būti nurodytas pasiektas anglų kalbos lygis);

Dėl anglų kalbos lygio nustatymo ir pažymos išdavimo galima kreiptis į  KTU Užsienio kalbų centrą arba bet kurią įstaigą, atliekančią anglų kalbos lygio nustatymą, pvz. kalba.lt, anglustudija.lt, ames.lt, intellectus.lt ar kt.

Stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Konkursinis balas stojant į doktorantūrą apskaičiuojamas pagal stojančiojo magistro (ir bakalauro, kandidatuojant į fizikos bei medžiagų inžinerijos mokslo kryptis) kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedėlio bei mokslinės veiklos rodiklių duomenis. Jį sudaro diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio, mokslinės patirties, mokslininkų rekomendacijų arba mokslinio tyrimo pasiūlymo pasirinktoje tematikoje motyvacinio pokalbio įvertinimų pagal dešimtbalę vertinimo sistemą, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

Stojamoji įmoka

Stojantieji moka stojamąją studijų įmoką:
40 EUR – Lietuvos ir kiti Europos Sąjungos piliečiai;
100 EUR – ne Europos Sąjungos piliečiai.
Išlygos skelbiamos priėmimo taisyklėse.

Stojamąją įmoką už stojantįjį gali sumokėti kitas fizinis ar juridinis asmuo, tokiu atveju mokėjimo duomenyse turi būti nurodytas asmens, už kurį mokama, vardas, pavardė, asmens kodas ir mokėjimo paskirtis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Užregistravus prašymą leisti dalyvauti doktorantų priėmimo konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

Studijų kaina

Doktorantūros studijos gali būti valstybės finansuojamos ir valstybės nefinansuojamos.

Priimtieji į valstybės finansuojamą vietą nemoka už studijas, jie gauna valstybės paramą (stipendiją).

Priimtieji į valstybės nefinansuojamą vietą moka už studijas nustatytą kainą. Mokestį už studijas gali mokėti pats doktorantas arba trečioji šalis.

Valstybės nefinansuojamose studijų vietose metinė studijų kaina (įstojusiems 2020 m.):

Mokslo sritis Metinė studijų kaina, EUR
Technologijos mokslai 8787
Gamtos mokslai 10646
Socialiniai mokslai 9020
Humanitariniai mokslai 10646

Finansinė parama

Studijuojantys valstybės finansuojamose doktorantūros studijose gauna Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės paramą:
pirmųjų metų doktorantai – 19,0 BSI/mėn.
antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantai – 22,0 BSI/mėn.
Nuo 2021.01.01 BSI = 40 Eur.

KTU doktorantai gali pasinaudoti Universiteto Doktorantūros fondo bei Tarptautinių mokslinių renginių fondo parama doktorantūros modulio/-ių užsienyje klausymui, dalyvavimui vasaros/žiemos mokyklose, mokslinių tyrimų rezultatų pristatymui tarptautinėse konferencijose, ir pan.

Doktorantai gali pretenduoti į papildomą universiteto ir išorinių fondų paramą:
– už puikius studijų ir mokslinių tyrimų rezultatus
– studijoms, mokslinei kūrybinei veiklai,
– akademiniam mobilumui užsienio mokslo ir studijų institucijose.