Doktorantūros studijos

 

Priėmimo reikalavimai

Bendra informacija

Doktorantūra – trečios pakopos studijos, kurias sėkmingai užbaigus ir apgynus daktaro disertaciją arba meno projektą, suteikiamas mokslo arba meno daktaro laipsnis.

Mokslo doktorantūra:

 • 30 ECTS kreditų (3-4 studijų moduliai KTU,  1-2 studijų moduliai užsienyje);
 •  moksliniai tyrimai (rezultatų pristatymas ≥ 2 tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir ≥ 2 moksliniuose straipsniuose);
 • daktaro disertacija (parengimas ir apgynimas);
 •  trukmė 4 metai.

Meno doktorantūra:

 • 240 ECTS kreditų (≥40 ECTS studijos, ≥ 80 ECTS meninė-kūrybinė praktika, ≥ 80 ECTS meniniai tyrimai);
 • meno projektas (parengimas ir apgynimas);
 • trukmė 4 metai.

Universitetas 2024 m. priima į 16 Universiteto koordinuojamų mokslo krypčių ir 5 Universiteto nekoordinuojamų mokslo (meno) krypčių doktorantūros studijas:

KTU doktorantūros studijos suteikia galimybes:

 • aktyviai įsitraukti į mokslo ir inovacijų projektus;
 • įgyti dvigubą mokslo daktaro laipsnį KTU ir užsienio mokslo ir studijų institucijoje;
 • įgyti daktaro diplomą su Europos daktaro (Doctor Europaeus) sertifikatu;
 • tapti aukšto lygio mokslininkų komandos nariu.

Priėmimo taisyklės KTU koordinuojamose mokslo kryptyse*

Priėmimas į doktorantūros studijas vyksta pagal priėmimo į Kauno technologijos universiteto trečiosios pakopos studijas taisykles (toliau – KTU priėmimo taisyklės).

Dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse galima pateikus prašymą ir kitus privalomus dokumentus. Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas vykdomas Priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Priėmimo reikalavimai ir minimalūs konkursiniai balai

1. Stojantieji į mokslo krypties doktorantūros studijas priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą mokslo krypties reikalavimams ir konkursinį balą;

2. Pagrindiniai ir papildomi priėmimo reikalavimai ir minimalūs konkursiniai balai stojant į doktorantūros studijų valstybės finansuojamą arba valstybės nefinansuojamą studijų vietą pateikiami Taisyklių 2 priede;

3. Visi stojantieji privalo tenkinti pagrindinius ir papildomus priėmimo reikalavimus;

4. Asmenys gali pretenduoti į  valstybės finansuojamas (kai doktorantas gauna nustatyto dydžio valstybės paramą) ir valstybės nefinansuojamas (kai doktorantas moka už studijas) studijų vietas.

Konkursinio balo dedamosios stojant į doktorantūros studijas

 1. magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos išsilavinimą patvirtinančio diplomo priedėlio (ir bakalauro, jei tai numatyta prie atitinkamos mokslo krypties Taisyklių 3 priede) pažymių svertinis vidurkis (VS) dešimties balų skalėje. Informacija diplomo priedėlio pažymių svertiniam vidurkiui apskaičiuoti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų
 2. mokslinės patirties (Mm) įvertinimas dešimties balų skalėje. Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai;
 3. mokslininkų rekomendacijų arba mokslinio tyrimo pasiūlymo pasirinktoje tematikoje (Mr) įvertinimas dešimties balų skalėje. Vertinant mokslininkų rekomendacijas įvertinamas jų svarumas ir objektyvumas, vertinant mokslinio tyrimo pasiūlymą – jo originalumas, stojančiojo žinios tematikoje ir gebėjimas formuluoti idėjas;
 4. motyvacinio pokalbio (Md) įvertinimas dešimties balų skalėje. Motyvacinio pokalbio metu vertinamas parodytas mokslo krypties, į kurią stojama, mokslinių problemų supratimas, motyvacija, gebėjimas formuluoti atsakymus (ir anglų kalba).
 5. Konkursinis balas (KBD) apskaičiuojamas susumavus konkursinių dedamųjų balų pagal dešimtbalę vertinimo sistemą ir svertinių koeficientų, pateiktų Taisyklių 3 priede, sandaugas, t. y.:

 

 

čia EPj – j-osios konkursinės dedamosios (VS, Mm, Mr ir Md) balas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą;
EKj – j-osios konkursinės dedamosios svertinis koeficientas; m – konkursinių dedamųjų, iš kurių formuojamas konkursinis balas, skaičius.

Mokslinio tyrimo pasiūlymo ir referato rengimo reikalavimai

Mokslinio tyrimo pasiūlymas yra rengiamas stojant į fizikos, elektros ir elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, informatikos inžinerijos, matavimų inžinerijos ir vadybos mokslo kryptis.

Jei stojantysis neturi mokslo darbų, privaloma parengti mokslinį referatą, kurio tema suderinta su prašyme nurodyta disertacijos tematika.

Išimtis: Stojantiesiems į Informatikos inžinerijos mokslo kryptį privaloma turėti bent vieną atspausdintą arba priimtą spaudai mokslinį straipsnį ir pateikti jo kopiją, kitu atveju prašymas nenagrinėjamas.

Priėmimo taisyklės KTU nekoordinuojamose mokslo kryptyse

Priėmimo tvarka į doktorantūros studijas tose mokslo (meno) kryptyse, kur KTU yra partnerinė institucija, yra reglamentuojama atskiromis priėmimo taisyklėmis.

Dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse galima pateikus prašymą ir kitus privalomus dokumentus. Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas vykdomas Priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Kontaktai

Doktorantūros mokykla
Studentų infocentras
Studentų g. 50
LT-51368, Kaunas
el. p. doktorantura@ktu.lt

Konsultavimo valandos:
I – IV 13:00 – 17:00
V 13:00 – 15:45

 

Stojimo žingsniai

Bendra informacija apie priėmimo datas ir terminus į doktorantūros studijas

 1. Priėmimas vyksta keliais etapais:
  • dokumentų dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo Lietuvoje teikimas (stojantiesiems, išsilavinimą įgijusiems užsienio aukštojo mokslo insitucijoje, ir neturintiems diplomo pripažinimą Lietuvoje patvirtinančio dokumento): 2024 m. gegužės 1–15 d. (iki 17.00 val.).
  • pagrindinis priėmimas į Universiteto koordinuojamas doktorantūros studijas organizuojamas birželio – liepos mėnesiais;
  • pagrindinis priėmimas į Universiteto nekoordinuojamas doktorantūros studijas – mokslo (meno) kryptis koordinuojančių institucijų patvirtintomis datomis.
 2. Papildomas (-i) priėmimas (-ai) organizuojamas (-i), jeigu lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.
 3. Asmenys, neįstoję per pagrindinį priėmimą, ketinantys dalyvauti papildomame priėmime, iš naujo teikia prašymus dalyvauti konkurse kartu su privalomais dokumentais ir turi iš naujo sumokėti stojamąją įmoką.

Priėmimo į Kauno technologijos universiteto koordinuojamas doktorantūros studijas datos ir terminai

Priėmimo procedūros nuo iki
Dokumentų dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo Lietuvoje teikimas (stojantiesiems, išsilavinimą įgijusiems užsienio aukštojo mokslo insitucijoje, ir neturintiems diplomo pripažinimą Lietuvoje patvirtinančio dokumento) 2024-05-01 2024-05-15
17 val.
Priėmimo dokumentų pateikimas, registravimas ir administracinė patikra 2024-06-05 2024-06-20
17 val.
Priėmimo dokumentų tikslinimas po administracinės patikros 2024-06-21
14 val.
Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo pateikimas 2024-06-25
8 val.
2024-06-25
10 val.
Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo sprendimų skelbimas 2024-06-25
16 val.
Motyvaciniai pokalbiai su mokslo krypčių doktorantūros komitetais 2024-06-26 2024-06-28
Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie konkurso rezultatus Universiteto priėmimo informacinėje sistemoje (bendros doktorantūros institucijos savo stojančiuosius informuoja asmeniškai) 2024-06-28
16 val.
Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų pateikimas 2024-07-01
8 val.
2024-07-01
10 val.
Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų sprendimų skelbimas 2024-07-01
16 val.
Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie galutinius konkurso rezultatus Universiteto priėmimo informacinėje sistemoje (bendros doktorantūros institucijos savo stojančiuosius informuoja asmeniškai) 2024-07-02
17 val.
Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūros studijas 2024-07-03
9 val.
2024-07-04
16 val.

Priėmimas į sociologijos mokslo krypties doktorantūros studijas šiuo metu nevyksta

Priėmimo į politikos mokslų mokslo krypties doktorantūros studijas datos ir terminai

Priėmimo procedūros nuo iki
Prašymo* dalyvauti konkurse priėmimas 2024-06-01 2024-08-27
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) 2024-09-02  2024-09-13
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas) 2024-09-02 2024-09-13
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2024-09-17
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2024-09-18 2024-09-20
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2024-09-23 2024-09-25
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2024-09-27
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2024-09-28 2024-09-30

Priėmimo į architektūros meno krypties doktorantūros studijas datos ir terminai

Priėmimo procedūros nuo iki
Prašymo* dalyvauti konkurse priėmimas. Stojimo dokumentai teikiami viename pdf formato dokumente atsiunčiant el. p. doktorantura@ktu.lt 2024-09-03 2024-09-04
Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas 2024-09-12
Priėmimo komisijos posėdis dalyvaujant stojantiems 2024-09-17
Konkurso rezultatų skelbimas 2024-09-17
Apeliacijų priėmimas 2024-09-18
Kviečiamųjų į architektūros krypties meno doktorantūros studijas sąrašo skelbimas 2024-09-20

Priėmimas į Transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros studijas šiuo metu nevyksta

Priėmimo procedūros nuo iki
Prašymo* dalyvauti konkurse priėmimas 2024-06-17
9 val.
2024-06-21
15 val.
Mokslo krypčių doktorantūros komitetų posėdžiai, dalyvaujant stojantiesiems 2024-06-26 2024-06-27
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas 2024-07-01
10 val.
Apeliacijų priėmimas 2024-07-01
14 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2024-07-02
10 val.
Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas 2024-07-04
10 val.
2024-07-05
16 val.

Priėmimas į edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijas šiuo metu nevyksta

Priėmimo prašymo pateikimas

Stojantieji į doktorantūros studijas turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą, kuriame nurodyta mokslo kryptis (ne daugiau dviejų), tematika (ne daugiau dviejų mokslo kryptyje) ir finansavimo forma;
 1. magistro (Taisyklių 2 priede nurodytose mokslo kryptyse ir bakalauro) diplomo ir jo priedėlio kopijas arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomo ir jo priedėlio kopijas (pateikiami tik galutiniai diplomai ir jų priedėliai; laikinieji išsilavinimo pažymėjimai (en. provisional degree certificates) vietoje šių dokumentų nėra priimami);
 2. gyvenimo aprašymą;
 3. mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijas (Taisyklių 2 priede nurodytose mokslo kryptyse privaloma tematikos, į kurią stojama, vadovo rekomendacija; stojant į doktorantūros vietas, finansuojamas pagal Lietuvos mokslo tarybos konkursinės doktorantūros kvietimą, yra privaloma tematikos, į kurią stojama, vadovo rekomendacija). Rekomendacijos turi būti parengtos tais pačiais kalendoriniais metais, kuriais yra teikiamas stojimo prašymas. Rekomendacijoje turi būti aiškiai nurodyta institucija ir mokslo kryptis, į kurią rekomenduojamas asmuo;
 4. mokslinio tyrimo pasiūlymą pasirinktoje tematikoje (tik Taisyklių 2 priede nurodytose mokslo kryptyse); jei stojama į dvi tematikas, turi būti pateikiami du atskiri mokslinio tyrimo pasiūlymai;
 5. mokslo darbų (publikacijų mokslo leidiniuose, konferencijų pranešimo medžiagoje) sąrašą pilnu bibliografiniu aprašu ir jų kopijas, o jei tokių darbų nėra (išskyrus informatikos inžinerijos mokslo kryptį, žr. Taisyklių 2 priedą) – mokslinį referatą, kurio tema suderinta su prašyme nurodyta disertacijos tematika (jei stojama į dvi tematikas, turi būti pateikiami du atskiri moksliniai referatai). Teikdamas dokumentus į informatikos inžinerijos mokslo kryptį, stojantysis privalo turėti bent vieną išleistą arba priimtą spaudai mokslinę publikaciją ir pateikti jos kopiją, mokslinis referatas – nepriimamas;
 6. galiojančio asmens dokumento – paso (visų šalių piliečiams) arba asmens tapatybės kortelės (tik Europos Sąjungos piliečiams) – kopiją;
 7. stojamosios studijų įmokos kvito kopiją;
 8. IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduotą pažymą, įrodančią pasiektą anglų kalbos lygį. Pažymos, nurodančios anglų kalbos lygį, bet įgytos baigus anglų kalbos mokymus per įvairias mobiliąsias aplikacijas (pavyzdžiui, „Duolingo“, „Babbel“, „LinguaLift“) nėra priimamos.
 9. Pagal nustatytus terminus, nurodytus priėmimo taisyklių 31 punkte, nepateikus visų reikalingų dokumentų, prašymas nenagrinėjamas.

Motyvacinis pokalbis

 1. Stojantieji privalo dalyvauti motyvaciniame pokalbyje su tos mokslo krypties, į kurią stoja, doktorantūros komitetu.
 2. Jei stojantysis, pateikęs visus priėmimo taisyklėse nustatytus dokumentus, nedalyvauja motyvaciniame pokalbyje – jo priėmimo dokumentų mokslo krypties doktorantūros komitetas toliau nebesvarsto ir nevertina. Galutinį sprendimą šiuo atveju priima mokslo krypties doktorantūros komitetas.
 3. Apie tikslų posėdžio laiką informacija bus paskelbta šioje skiltyje artėjant posėdžiui.
 4. Į Universiteto nekoordinuojamas doktorantūros studijas motyvaciniai pokalbiai vyks mokslo (meno) kryptis koordinuojančių institucijų patvirtintomis datomis.

Privalomosios įmokos

 1. Teikiant priėmimo prašymą, privaloma sumokėti stojamąją studijų įmoką, kuri tvirtinama Universiteto senato nutarimu ir skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Privalomosios įmokos).
 2. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.
 3. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 4. Už stojantįjį įmoką gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis: mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą. Neteisingai nurodžius šiuos duomenis, lėšos nebus įskaitomos.
 5. Asmenys, neįstoję per pagrindinį priėmimą, ketinantys dalyvauti papildomame priėmime, iš naujo teikia prašymus dalyvauti konkurse kartu su privalomais dokumentais ir turi iš naujo sumokėti stojamąją įmoką.
 6. Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, gimę 1998 metais ir vėliau, kurie neturi abiejų tėvų ar globėjų, vaikų globos namų, šeimynų auklėtiniai, taip pat asmenys, kuriems nustatytas iki 45 proc. darbingumo lygis. Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
 7. Jei sudaryta valstybės nefinansuojamos studijų vietos sutartis, pagal studijų sutartyje nurodytus terminus privaloma sumokėti studijų įmoką. Studijų įmokų, studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, dydžiai tvirtinami Universiteto senato nutarimu ir skelbiami Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Studijų kainos).
 8. Studijų įmokos mokestis už studijas turi būti sumokėtas pagal studijų sutartyje numatytus terminus. Įmokų mokėjimo rekvizitai nurodyti Universiteto interneto tinklalapyje (žr. skiltį Sąskaitų rekvizitai).

Studijų sutarties sudarymas

 1. Asmenys, pakviesti studijuoti, turi sudaryti studijų sutartį. Sutartis pasirašoma tik su tais pakviestaisiais, kurie yra pateikę magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomo su jo priedėliu kopijas.
 2. Studijų sutartis su Universitetu sudaroma elektroniniu būdu arba tiesioginiu būdu (popierinė sutartis) atvykstant į Universiteto Doktorantūros mokyklą. Pasirašymo tiesioginiu būdu metu būtina pateikti asmens dokumentą, prašyme nurodytos įgytos kvalifikacijos diplomų ir jų priedėlių originalus (parodyti). Studijų sutartis su Universitetu sudaroma tiesioginiu būdu (popierinė sutartis), atvykstant į Universiteto Doktorantūros mokyklą.
 3. Asmenims, pakviestiems studijuoti Universitete, nustatytomis sutarčių pasirašymo datomis esantiems užsienio valstybėse, sudaroma galimybė pasirašytą studijų sutartį Taisyklėse nustatytais terminais atsiųsti elektroniniu paštu, o sutarties originalią versiją išsiųsti Universiteto Doktorantūros mokyklai registruotu paštu. Šiuo atveju ir sutartį pasirašius elektroniniu būdu prašyme nurodytų dokumentų originalus privaloma pateikti (parodyti) Universiteto Doktorantūros mokyklai atvykus studijuoti.
 4. Įstojus į bendros doktorantūros institucijos studijų vietą sutartis pasirašoma bendros doktorantūros institucijoje, į kurią asmuo pakviestas studijuoti.
 

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

Jei stojančiųjų išsilavinimo dokumentai yra išduoti užsienio institucijose, jų kvalifikacija turi būti atitinkama tvarka pripažinta Lietuvos Respublikoje, taip pat reikalingas stojančiųjų baigtų mokomųjų dalykų atitikmenų nustatymas ir pervedimas į lietuvišką vertinimo sistemą. Stojančiųjų į Universiteto vietas išsilavinimo dokumentų pripažinimą nustatyta tvarka vykdo Universitetas.

 

Dokumentų teikimo tvarka:

 1. Užsienyje įgytai kvalifikacijai pripažinti stojantieji į doktorantūros studijas nuo gegužės 1 iki 15 dienos el. paštu doktorantura@ktu.lt pateikia šiuos dokumentus:
 • prašymą dėl kvalifikacijos pripažinimo kartu su stojančiojo asmens dokumento kopija;
 • bakalauro diplomą ir jo priedėlį;
 • magistro diplomą ir jo priedėlį.
 1. Užsienyje įgyto išsilavinimo dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.
 2. Kvalifikacijos pripažinimo procedūrai gali būti teikiami laikinieji išsilavinimo dokumentai, jei dokumentų teikimo metu mokymo procesas nėra galutinai užbaigtas arba kvalifikaciją liudijantis dokumentas išduodamas ne iš karto po baigimo.
 3. Dokumentai užsienyje įgytai kvalifikacijai pripažinti priimami tik priėmimo taisyklėse nustatytomis datomis.

 

Svarbu. Teikiant stojimo į doktorantūros studijas prašymą ir privalomus dokumentus priimami tik galutiniai įgytą kvalifikaciją liudijantys diplomai ir jų priedėliai.

Daugiau informacijos apie akademinio pripažinimo procesą rasite čia: KTU akademinis kvalifikacijų pripažinimas

 

Finansinė informacija

Studijų kainos

2023-2024 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Mokslo sritis Kaina
Technologijos mokslai 11 589 €
Gamtos mokslai 11 589 €
Socialiniai mokslai 11 589 €
Humanitariniai mokslai 11 589 €
Vaizduojamieji menai 11 589 €

Į valstybės finansuojamas vietas priimti studentai atleidžiami nuo mokesčio už mokslą.

Privalomosios įmokos

 • Stojamoji studijų įmoka (moka stojantieji, pateikdami prašymą): Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių piliečiams įmokos dydis – 50 Eur, ne Europos Sąjungos šalių  piliečiams įmokos dydis – 120 Eur, įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, kodas 2881

 • Studijų įmoka (moka priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas, pagal studijų sutartyse nurodytus terminus): įmokų dydžiai nustatomi KTU Senato, kaina nurodyta studijų sutartyje, įmokos pavadinimas – Už studijas, kodas 103161

 

Stojantieji į bendros doktorantūros institucijų vietas, stojamąją įmoką moka į tos institucijos, į kurią teikią stojimo prašymą, sąskaitą.

 

Pastaba: Išlygos skelbiamos priėmimo taisyklėse.

Sąskaitų rekvizitai

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas (jei turi). Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę.

Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT2X
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT2X

 

Mokantiems įmokas per Swedbank: nuo 2017 m. sausio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje Swedbank programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

 

Mokantiems įmokas per SEB bankas: nuo 2017 m. lapkričio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje SEB Lietuva programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Finansinė parama

Priimtiems į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas studijų laikotarpiu teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio parama (stipendija), nuo 2024 m. sausio 1 d. doktoranto stipendijos dydis:

 • 1045 Eur / mėn. pirmaisiais studijų metais;
 • 1210 Eur / mėn. antraisiais-ketvirtaisiais studijų metais.

 

Papildomas finansavimas

KTU doktorantai gali pasinaudoti Universiteto Doktorantūros fondo bei Tarptautinių mokslinių renginių fondo parama doktorantūros modulio/-ių užsienyje klausymui, dalyvavimui vasaros/žiemos mokyklose, mokslinių tyrimų rezultatų pristatymui tarptautinėse konferencijose, ir pan.

 

Doktorantai gali pretenduoti į papildomą universiteto ir išorinių fondų paramą:

 • už puikius studijų ir mokslinių tyrimų rezultatus;
 • studijoms, mokslinei kūrybinei veiklai;
 • akademiniam mobilumui užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Universitete siūlomos įvairios finansinės paramos galimybės ir skatinimo priemonės:

Universitete prieinamos priemonės mokslo, inovacijų ir studijų išorinio finansavimo projektinei veiklai:

 

D.U.K. Doktorantūros studijos

Kaip vyksta priėmimas

* Pagrindinis priėmimas į doktorantūros studijas Kauno technologijos universiteto koordinuojamose mokslo kryptyse organizuojamas birželio mėnesį, o universiteto nekoordinuojamose kryptyse – rugpjūčio / rugsėjo mėn.
* Papildomas priėmimas organizuojamas rudenį, jeigu lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.
* Priėmimo datos skelbiamos skyrelyje “Datos ir terminai”
* Stojantysis nustatytais terminais pateikia prašymą dalyvauti konkurse į doktorantūros studijas kartu su privalomais stojimui dokumentais, dalyvauja motyvaciniame pokalbyje (priėmimo posėdyje) ir tuomet, jeigu kviečiamas studijuoti, pasirašo studijų sutartį.

Prašymai ir dokumentai dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse teikiami tik elektroniniu būdu, vadovaujantis Kauno technologijos universiteto priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Stojantysis KTU priėmimo į doktorantūrą informacinėje sistemoje (jei nenurodyta kitaip) užpildo prašymą ir prideda visus priėmimo taisyklėse nurodytus privalomus dokumentus. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, stojančiojo prašymas nenagrinėjamas.

Stojantysis į sociologijos, politikos mokslų, edukologijos ar architektūros krypties doktorantūrą užpildo nustatytos formos prašymą ir kartu su visais reikalaujamais dokumentais pristato KTU Doktorantūros mokyklai nustatytais terminais (žr. Datos ir terminai).

Visi stojantieji privalo dalyvauti priėmimo į doktorantūrą mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje – motyvaciniame pokalbyje.

Motyvacinio pokalbio metu vertinamas kandidato studijuoti doktorantūroje pasirinkimo pagrindimas, doktorantūros mokslo krypties ir disertacijos tematikos / temos pasirinkimo pagrindimas, gebėjimas diskutuoti mokslinės veiklos kontekste lietuvių ir užsienio (anglų) kalba. Motyvacinio pokalbio trukmę su kiekvienu stojančiuoju nustato mokslo krypties doktorantūros komitetas.

Pakviestieji į doktorantūrą informuojami asmeniškai per Priėmimo į doktorantūrą informacinę sistemą arba el. paštu, jei taip numatyta priėmimo taisyklėse.

Informacija apie priėmimo rezultatus telefonu neteikiama.

Argumentuotos raštiškos apeliacijos dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo bei dėl priėmimo rezultatų teikiamos Universiteto Doktorantūros mokyklai Taisyklėse nustatytais terminais. Gautas apeliacijas nagrinėja ir spendimus priima atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komitetas. Svarstomos tik tos apeliacijos, kurios yra pagrįstos ir paremtos objektyviais faktais. Atsakymus, remiantis mokslo krypties doktorantūros komiteto sprendimu, kandidatams rengia ir teikia Universiteto Doktorantūros mokykla.

Asmenys, pakviesti studijuoti doktorantūroje, turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį, kuri priėmimo taisyklėse nustatytu laiku pasirašoma Doktorantūros mokykloje.

Jei pakviestieji studijuoti Taisyklėse nustatytais terminais sutarties nesudaro, jiems pakvietimas studijuoti Universitete nebegalioja, o į atsilaisvinusias vietas mokslo krypties komiteto sprendimu kviečiami aukščiausią konkursinį balą turintys, bet nepakviesti studijuoti, arba atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

 

Atvykdami pasirašyti sutartį, asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, magistro diplomo ir priedėlio originalus.

Reikalavimai stojančiajam

Priėmimo į Doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Atskiros mokslo kryptys gali turėti papildomus reikalavimus stojančiajam.

Stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Konkursinis balas stojant į doktorantūrą apskaičiuojamas pagal stojančiojo magistro (ir bakalauro, kandidatuojant į fizikos, chemijos, chemijos inžinerijos bei medžiagų inžinerijos mokslo kryptis) kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedėlio bei mokslinės veiklos rodiklių duomenis. Jį sudaro diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio, mokslinės patirties, mokslininkų rekomendacijų arba mokslinio tyrimo pasiūlymo pasirinktoje tematikoje motyvacinio pokalbio įvertinimų pagal dešimtbalę vertinimo sistemą, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

Galite dalyvauti. Jeigu iki nustatytos dokumentų pateikimo pabaigos datos nebūsite spėję gauti magistro mokslo baigimo diplomo su jo priedėliu, teikdami priėmimo dokumentus vietoje jų galite pateikti akademinę pažymą apie magistro studijų rezultatus iš institucijos, kurioje apgynėte magistro baigiamąjį darbą (gavę magistro mokslo baigimo diplomą su jo priedėliu, stojantieji privalo kuo skubiau pateikti šių dokumentų kopijas Doktorantūros mokyklai).

KTU absolventams: dokumentai užsakomi AIS pažymų užsakymo posistemėje nustatyta tvarka atsiimama fakultete.
Kitų institucijų absolventams: pažyma gaunama nustatyta tvarka universitete, kuriame studijuoja.

 

Atvykdami pasirašyti sutartį, asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, magistro diplomo ir priedėlio originalus.

Jei stojančiųjų išsilavinimo dokumentai yra išduoti užsienio institucijose, jų kvalifikacija turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

Kvalifikacijai pripažinti gegužės 1 – 15 dienomis stojantieji el. paštu doktorantura@ktu.lt pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą dėl kvalifikacijos pripažinimo kartu su stojančiojo asmens dokumento kopija;
 • bakalauro diplomą ir jo priedėlį;
 • magistro diplomą ir jo priedėlį.

Daugiau informacijos apie akademinio pripažinimo procesą rasite čia: KTU akademinis kvalifikacijų pripažinimas

Taip, yra:
1. Rekomendacijos turi būti parengtos tais pačiais kalendoriniais metais, kuriais yra teikiamas stojimo prašymas (t.y. 2024 m. stojimui netinka rekomendacijos parašytos anksčiau nei 2024-01-01).
2. Rekomendacijoje turi būti aiškiai nurodyta institucija ir mokslo kryptis į kurią rekomenduojamas asmuo (pvz. “…rekomenduoju mechanikos krypties doktorantūros studijoms Kauno technologijos universitete…”)

Atkreipkite dėmesį:
1. Stojant į fizikos, chemijos, statybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, informatikos inžinerijos, medžiagų inžinerijos, mechanikos inžinerijos, vadybos ir ekonomikos mokslo kryptis privaloma pateikti tematikos, į kurią kandidatuojama, vadovo rekomendaciją.
2. Stojant į informatikos inžinerijos mokslo kryptį privaloma pateikti tematikos, į kurią kandidatuojama, vadovo sutikimą vadovauti kandidatui, jei jis būtų pakviestas studijuoti.
3. Stojant į doktorantūros vietas, finansuojamas pagal Lietuvos mokslo tarybos konkursinės doktorantūros kvietimą, privaloma pateikti tematikos, į kurią kandidatuojama, vadovo rekomendaciją.

Galite, bet tokiu atveju turite rašyti mokslinį referatą toje tematikoje, į kurią stojate.
Atkreipkite dėmesį:  jeigu mokslo kryptyje pasirenkate 2 tematikas, bet neturite nei vienos publikacijos, turite pateikti du atskirus referatus kiekvienai pasirinktai tematikai. Rekomendacijos moksliniam referatui: Priėmimo taisyklės 4 priedas

Išimtis: stojant į Informatikos inžineriją privaloma turėti bent vieną mokslinį straipsnį, todėl į šią kryptį negalėsite stoti, jeigu neturite nei vienos publikacijos.

Ne. Mokslinio tyrimo pasiūlymas ≠ mokslinis referatas.  Rekomendacijos mokslinio tyrimo pasiūlymui: Priėmimo taisyklės 5 priedas
Atkreipkite dėmesį: jeigu mokslo kryptyje pasirenkate 2 tematikas, turite pateikti du atskirus mokslinio tyrimo pasiūlymus kiekvienai pasirinktai tematikai.

Stojantysis gali pateikti nebūtinai IELTS, TOEFL, CEFR, bet ir kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduotą pažymą, įrodančią pasiektą anglų kalbos lygį. Pažymos pateikti nereikia tuo atveju, jei vietoje jos stojantysis pateikia:
– pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį (arba kitą baigtos aukštosios mokyklos išduotą dokumentą), kuriame nurodyta kad ne mažiau kaip pusė diplomo priedėlyje nurodytų kreditų yra įgyti anglų kalba;
– pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį, kuriame nurodyta, kad stojantysis studijavo anglų kalbos studijų dalyką (šiuo atveju diplomo priedėlyje privalo būti nurodytas pasiektas anglų kalbos lygis);

Dėl anglų kalbos lygio nustatymo ir pažymos išdavimo galima kreiptis į  KTU Užsienio kalbų centrą arba bet kurią įstaigą, atliekančią anglų kalbos lygio nustatymą, pvz. kalba.lt, anglustudija.lt, ames.lt, intellectus.lt ar kt. Pažymos, nurodančios anglų kalbos lygį, bet įgytos baigus anglų kalbos mokymus per įvairias mobiliąsias aplikacijas (pavyzdžiui, Duolingo, Babbel, LinguaLift ir pan.) nėra priimamos.

Stojamoji įmoka

Stojantieji moka stojamąją studijų įmoką:
50 EUR – Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių piliečiai;
120 EUR – ne Europos Sąjungos šalių piliečiai.
Išlygos skelbiamos priėmimo taisyklėse.

Stojamąją įmoką už stojantįjį gali sumokėti kitas fizinis ar juridinis asmuo, tokiu atveju mokėjimo duomenyse turi būti nurodytas asmens, už kurį mokama, vardas, pavardė, asmens kodas ir mokėjimo paskirtis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Užregistravus prašymą leisti dalyvauti doktorantų priėmimo konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

Stojantysis pildydamas prašymą KTU informacinėje priėmimo sistemoje automatiškai gauna pranešimą – sąskaitą dėl stojamosios įmokos mokėjimo su visais įmokai reikalingais rekvizitais.

Finansinė parama. Studijų kaina

Doktorantūros studijos gali būti valstybės finansuojamos ir valstybės nefinansuojamos.

Priimtieji į valstybės finansuojamą vietą nemoka už studijas, jie gauna valstybės paramą (stipendiją).

Priimtieji į valstybės nefinansuojamą vietą moka už studijas nustatytą kainą. Mokestį už studijas gali mokėti pats doktorantas arba trečioji šalis.

Studijuojantys valstybės finansuojamose doktorantūros studijose gauna Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės paramą:
pirmųjų metų doktorantai – 19,0 BSI/mėn.
antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantai – 22,0 BSI/mėn.
Nuo 2024.01.01 BSI = 55 Eur.

Valstybės parama doktorantui mokama kiekvieną kalendorinių metų mėnesį.

Valstybės nefinansuojamose studijų vietose metinė studijų kaina (įstojusiems 2023 m.):

Mokslo sritis Metinė studijų kaina, EUR
Technologijos mokslai 11589
Gamtos mokslai 11589
Socialiniai mokslai 11589
Humanitariniai mokslai 11589
Vaizduojamieji menai 11589

KTU doktorantai gali pasinaudoti Universiteto Doktorantūros fondo bei Tarptautinių mokslinių renginių fondo parama doktorantūros modulio/-ių užsienyje klausymui, dalyvavimui vasaros/žiemos mokyklose, mokslinių tyrimų rezultatų pristatymui tarptautinėse konferencijose, ir pan.

Doktorantai gali pretenduoti į papildomą universiteto ir išorinių fondų paramą:
– už puikius studijų ir mokslinių tyrimų rezultatus
– studijoms, mokslinei kūrybinei veiklai,
– akademiniam mobilumui užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Doktorantai, savo noru nutraukę ar doktorantūros komiteto sprendimu išbraukti iš doktorantūros studijų, į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas pretenduoti negali, jeigu daugiau kaip pusę doktorantūros trukmės jau buvo studijavę valstybės biudžeto lėšomis finansuotoje doktorantūros vietoje.