ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Doktorantūros studijos

Doktorantūros studijos skirtos rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, spręsti mokslo problemas bei galinčius dirbti akademinėje ir neakademinėje aplinkoje. Doktorantūros studijų trukmė – 4 metai (nuolatine forma), į jas kandidatuoti gali asmenys, turintys magistro arba jį atitinkantį kvalifikacinį laipsnį. Doktorantūra apima studijas, mokslinius tyrimus, daktaro disertacijos parengimą ir apgynimą. Baigusiems doktorantūros studijas ir apgynusiems daktaro disertaciją suteikiamas mokslo daktaro laipsnis.

Doktorantūra

Doktorantūra – trečios pakopos studijos, kurias sėkmingai užbaigus ir apgynus daktaro disertaciją, suteikiamas mokslo daktaro laipsnis.

 

KTU doktorantūros studijos suteikia galimybes:

 • Aktyviai įsitraukti į mokslo ir inovacijų projektus
 • Įgyti dvigubą mokslo daktaro laipsnį KTU ir užsienio mokslo ir studijų institucijoje
 • Tapti aukšto lygio mokslininkų komandos nariu

 

Studijų finansavimas:

Doktorantūros studijos ir moksliniai tyrimai

* 30 ECTS kreditų
3-4 studijų moduliai KTU
1-2 studijų moduliai užsienyje

 

* Moksliniai tyrimai
Mokslinių tyrimų rezultatų pristatymas:
≥ 2 tarptautinėse mokslinėse konferencijose
≥ 2 moksliniuose straipsniuose

 

* Daktaro disertacija:
parengimas ir apgynimas

 

* Trukmė 4 metai

 

Kur kreiptis?

Doktorantūros mokykla

Tel. +370 (37) 30 06 25
mob. tel. +370 626 22701
e. p. doktorantura@ktu.lt

 

 

Priėmimo tvarka

Priėmimo eiga:*


► 1 žingsnis

Nustatytais terminais stojantysis į doktorantūros studijas užpildo prašymą internete, nurodydamas mokslo kryptį, tematiką ir finansavimo formą,

ir prie prašymo prideda šiuos dokumentus (tik PDF formatu):

 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • Curriculum Vitae;
 • magistro (ir bakalauro, jei reikalaujama) arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomo su jo priedėliu kopijas. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje;
 • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijas; (jei reikalaujama – tyrimų tematikos, į kurią kandidatuojama, mokslinio vadovo rekomendacija);
 • tematikos, į kurią kandidatuojama, vadovo sutikimą (jei reikalaujama);
 • mokslinio tyrimo pasiūlymą pasirinktoje tematikoje (jei reikalaujama);
 • mokslo darbų sąrašą (pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijas;
 • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažymą, įrodančią pasiektą anglų kalbos lygį;
 • stojamosios studijų įmokos kvito kopiją.
* dėl priėmimo į Edukologijos, Sociologijos, Politikos mokslų bei Transporto inžinerijos doktorantūrą eigos pasitikslinti šių krypčių Priėmimo taisyklėse
Pagal nustatytus terminus nepateikus visų reikalingų dokumentų, prašymas nenagrinėjamas.

► 2 žingsnis

Stojantysis dalyvauja priėmimo posėdyje (motyvaciniame pokalbyje)


► 3 žingsnis

Su pakviestaisiais studijuoti pasirašoma studijų sutartis.

 

Priėmimo taisyklės

 

Priėmimo į doktorantūros studijas Kauno technologijos universitete 2021 m. taisyklės nustato tvarką, pagal kurią stojantieji priimami studijuoti KTU koordinuojamų mokslo krypčių doktorantūroje*.

 

 • Priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso tvarka.
 • Priėmimas gali vykti keliais etapais, jeigu po pagrindinio priėmimo  lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.
 • Priėmimo tvarka į doktorantūros studijas tose mokslo kryptyse, kur KTU yra partnerinė institucija, yra reglamentuojama atskiromis taisyklėmis:
  transporto inžinerijos mokslo kryptis;
  sociologijos mokslo kryptis
  edukologijos mokslo kryptis
  ◊ politikos mokslų kryptis.

* KTU koordinuojamų ir nekoordinuojamų doktorantūros mokslo krypčių sąrašas

 

2022 m. priėmimo taisyklės bus skelbiamos 2022 m. vasario mėn.

Priėmimo datos ir terminai

 

2021 m. priėmimas į valstybės finansuojamas doktorantūros studijas KTU baigėsi.

 

Pagrindinis priėmimas į doktorantūrą KTU koordinuojamose mokslo kryptyse birželio mėn.
Priėmimas į doktorantūrą transporto inžinerijos mokslo kryptyje
(koordinuoja Vilnius TECH)
birželio mėn.
Priėmimas į doktorantūrą sociologijos bei politikos mokslų kryptyse (koordinuoja VDU) rugpjūčio-rugsėjo mėn.
Priėmimas į doktorantūrą edukologijos mokslo kryptyje (koordinuoja LSU) rugpjūčio-rugsėjo mėn.
Papildomas priėmimas (skelbiamas, jeigu yra laisvų vietų) rugsėjo – spalio mėn.

Stojančiojo į doktorantūrą ABC – glausta informacija apie priėmimą į doktorantūrą KTU 2021 m.

 

Mokslo kryptys ir tyrimų tematikos

Technologijos mokslai

Gamtos mokslai

Socialiniai mokslai

Humanitariniai mokslai

 

D.U.K.

Kaip vyksta priėmimas

Priėmimas vyksta keliais etapais:
* Pagrindinis priėmimas į doktorantūros studijas Kauno technologijos universiteto koordinuojamose mokslo kryptyse organizuojamas birželio mėnesį, o universiteto nekoordinuojamose kryptyse – rugpjūčio / rugsėjo mėn.
* Papildomas priėmimas organizuojamas rudenį, jeigu lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.
Priėmimo datos skelbiamos skyrelyje “Datos ir terminai

Prašymai ir dokumentai dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse teikiami tik elektroniniu būdu, vadovaujantis Kauno technologijos universiteto priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Stojantysis KTU priėmimo į doktorantūrą informacinėje sistemoje (jei nenurodyta kitaip) užpildo prašymą ir prideda visus priėmimo taisyklėse nurodytus privalomus dokumentus. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas.

Jeigu magistro diplomas išduodamas vėliau negu dokumentų pateikimo terminas, tokiu atveju vietoje diplomo turite įkelti institucijos, kurioje įgyjate magistro diplomą, akademinę pažymą. Joje turi būti nurodytas Jūsų statusas ir magistro studijų metu išklausyti dalykai, magistro baigiamasis darbas, ECTS ir pažymiai ir data, kada bus įteiktas magistro diplomas.

Stojantysis į sociologijos, politikos mokslų ar edukologijos mokslo krypties doktorantūrą užpildo prašymą ir kartu su visais reikalaujamais dokumentais pristato KTU Doktorantūros mokyklai nustatytais terminais (žr. Datos ir terminai).

Visi stojantieji privalo dalyvauti priėmimo į doktorantūrą mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje – motyvaciniame pokalbyje.

Motyvacinio pokalbio metu vertinamas kandidato studijuoti doktorantūroje pasirinkimo pagrindimas, doktorantūros mokslo krypties ir disertacijos tematikos / temos pasirinkimo pagrindimas, gebėjimas diskutuoti mokslinės veiklos kontekste lietuvių ir užsienio kalba. Motyvacinio pokalbio trukmę su kiekvienu stojančiuoju nustato mokslo krypties doktorantūros komitetas.

Pakviestieji į doktorantūrą informuojami asmeniškai per Priėmimo į doktorantūrą informacinę sistemą arba el. paštu, jei taip numatyta priėmimo taisyklėse.

Informacija apie priėmimo rezultatus telefonu neteikiama.

Argumentuotos raštiškos apeliacijos dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo bei dėl priėmimo rezultatų teikiamos Universiteto Doktorantūros mokyklai Taisyklėse nustatytais terminais. Gautas apeliacijas nagrinėja ir spendimus priima atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komitetas. Svarstomos tik tos apeliacijos, kurios yra pagrįstos ir paremtos objektyviais faktais. Atsakymus, remiantis mokslo krypties doktorantūros komiteto sprendimu, kandidatams rengia ir teikia Universiteto Doktorantūros mokykla.

Asmenys, pakviesti studijuoti doktorantūroje, turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį, kuri priėmimo taisyklėse nustatytu laiku pasirašoma Doktorantūros mokykloje.

Jei pakviestieji studijuoti Taisyklėse nustatytais terminais sutarties nesudaro, jiems pakvietimas studijuoti Universitete nebegalioja, o į atsilaisvinusias vietas mokslo krypties komiteto sprendimu kviečiami aukščiausią konkursinį balą turintys, bet nepakviesti studijuoti, arba atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

 

Atvykdami pasirašyti sutartį, asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, magistro diplomo ir priedėlio originalus.

Reikalavimai stojančiajam

Priėmimo į Doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Atskiros mokslo kryptys gali turėti papildomus reikalavimus stojančiajam.

Stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Konkursinis balas stojant į doktorantūrą apskaičiuojamas pagal stojančiojo magistro (ir bakalauro, kandidatuojant į fizikos bei medžiagų inžinerijos mokslo kryptis) kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedėlio bei mokslinės veiklos rodiklių duomenis. Jį sudaro diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio, mokslinės patirties, mokslininkų rekomendacijų arba mokslinio tyrimo pasiūlymo pasirinktoje tematikoje motyvacinio pokalbio įvertinimų pagal dešimtbalę vertinimo sistemą, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

Galite dalyvauti. Tokiu atveju vietoje diplomo turite įkelti institucijos, kurioje įgyjate magistro diplomą, pažymą, kurioje nurodyta, kokią magistro programą baigėte toje institucijoje, kada bus įteiktas magistro diplomas. Diplomo priedėlio skiltyje turite įkelti akademinę pažymą, kurioje turi būti nurodyti visi magistro studijų metu išklausyti dalykai, magistro baigiamasis darbas, ECTS ir pažymiai. Po diplomų įteikimo, persiųskite jį Doktorantūros mokyklai doktorantura@ktu.lt

KTU absolventams: dokumentai užsakomi AIS pažymų užsakymo posistemėje nustatyta tvarka atsiimama fakultete.
Kitų institucijų absolventams: pažyma gaunama nustatyta tvarka universitete, kuriame studijuoja.

 

Pakviestieji studijuoti sutartis pasirašyti galės tik jeigu turi magistro diplomą.

Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Išsilavinimo dokumentų pripažinimą vykdo Studijų kokybės vertinimo centras (skvc.lt) arba Universitetas. Diplomų pripažinimo proceso trukmė 2-16 savaičių.
Universitetas išsilavinimo dokumentų pripažinimo procedūrą pradeda tik tuomet, kai stojantysis nustatyta tvarka ir terminais pateikia prašymą dalyvauti konkurse į doktorantūros studijas ir sumoka stojamąjį mokestį.

Taip, yra:
1. Rekomendacijos turi būti parengtos tais pačiais kalendoriniais metais, kuriais yra teikiamas stojimo prašymas.
2. Rekomendacijoje turi būti aiškiai nurodyta institucija ir mokslo kryptis į kurią rekomenduojamas asmuo.

Atkreipkite dėmesį:
1. Stojant į fizikos, chemijos, statybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, informatikos inžinerijos, medžiagų inžinerijos ir mechanikos inžinerijos mokslo kryptis privaloma pateikti tematikos, į kurią kandidatuojama, vadovo rekomendaciją.
2. Stojant į informatikos inžinerijos mokslo kryptį privaloma pateikti tematikos, įkurią kandidatuojama, vadovo sutikimą vadovauti kandidatui, jei jis būtų pakviestas studijuoti.
3. Stojant į doktorantūros vietas, finansuojamas pagal Lietuvos mokslo tarybos konkursinės doktorantūros kvietimą, privaloma pateikti tematikos, į kurią kandidatuojama, vadovo rekomendaciją.

Galite, bet tokiu atveju turite rašyti mokslinį referatą toje tematikoje, į kurią stojate.
Atkreipkite dėmesį:  jeigu mokslo kryptyje pasirenkate 2 tematikas, bet neturite nei vienos publikacijos, turite pateikti du atskirus referatus kiekvienai pasirinktai tematikai. Rekomendacijos moksliniam referatui: Priėmimo taisyklės 4 priedas

Išimtis: stojant į Informatikos inžineriją privaloma turėti bent vieną mokslinį straipsnį, todėl į šią kryptį negalėsite stoti, jeigu neturite nei vienos publikacijos.

Ne. Mokslinio tyrimo pasiūlymas ≠ mokslinis referatas.
Atkreipkite dėmesį: jeigu mokslo kryptyje pasirenkate 2 tematikas, turite pateikti du atskirus mokslinio tyrimo pasiūlymus kiekvienai pasirinktai tematikai. Rekomendacijos mokslinio tyrimo pasiūlymui: Priėmimo taisyklės 5 priedas

Stojantysis gali pateikti nebūtinai IELTS, TOEFL, CEFR, bet ir kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduotą pažymą, įrodančią pasiektą anglų kalbos lygį. Pažymos pateikti nereikia tuo atveju, jei vietoje jos stojantysis pateikia:
– pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį (arba kitą baigtos aukštosios mokyklos išduotą dokumentą), kuriame nurodyta kad ne mažiau kaip pusė diplomo priedėlyje nurodytų kreditų yra įgyti anglų kalba;
– pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį, kuriame nurodyta, kad stojantysis studijavo anglų kalbos studijų dalyką (šiuo atveju diplomo priedėlyje privalo būti nurodytas pasiektas anglų kalbos lygis);

Dėl anglų kalbos lygio nustatymo ir pažymos išdavimo galima kreiptis į  KTU Užsienio kalbų centrą arba bet kurią įstaigą, atliekančią anglų kalbos lygio nustatymą, pvz. kalba.lt, anglustudija.lt, ames.lt, intellectus.lt ar kt.

Stojamoji įmoka

Stojantieji moka stojamąją studijų įmoką:
40 EUR – Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių piliečiai;
100 EUR – ne Europos Sąjungos šalių piliečiai.
Išlygos skelbiamos priėmimo taisyklėse.

Stojamąją įmoką už stojantįjį gali sumokėti kitas fizinis ar juridinis asmuo, tokiu atveju mokėjimo duomenyse turi būti nurodytas asmens, už kurį mokama, vardas, pavardė, asmens kodas ir mokėjimo paskirtis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Užregistravus prašymą leisti dalyvauti doktorantų priėmimo konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

Finansinė parama. Studijų kaina

Doktorantūros studijos gali būti valstybės finansuojamos ir valstybės nefinansuojamos.

Priimtieji į valstybės finansuojamą vietą nemoka už studijas, jie gauna valstybės paramą (stipendiją).

Priimtieji į valstybės nefinansuojamą vietą moka už studijas nustatytą kainą. Mokestį už studijas gali mokėti pats doktorantas arba trečioji šalis.

Studijuojantys valstybės finansuojamose doktorantūros studijose gauna Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės paramą:
pirmųjų metų doktorantai – 19,0 BSI/mėn.
antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantai – 22,0 BSI/mėn.
Nuo 2021.01.01 BSI = 40 Eur.

Valstybės parama doktorantui mokama kiekvieną kalendorinių metų mėnesį.

Valstybės nefinansuojamose studijų vietose metinė studijų kaina (įstojusiems 2020 m.):

Mokslo sritis Metinė studijų kaina, EUR
Technologijos mokslai 8787
Gamtos mokslai 10646
Socialiniai mokslai 9020
Humanitariniai mokslai 10646

*Metinė studijų kaina stojantiems 2021 m. bus skelbiama vėliau.

KTU doktorantai gali pasinaudoti Universiteto Doktorantūros fondo bei Tarptautinių mokslinių renginių fondo parama doktorantūros modulio/-ių užsienyje klausymui, dalyvavimui vasaros/žiemos mokyklose, mokslinių tyrimų rezultatų pristatymui tarptautinėse konferencijose, ir pan.

Doktorantai gali pretenduoti į papildomą universiteto ir išorinių fondų paramą:
– už puikius studijų ir mokslinių tyrimų rezultatus
– studijoms, mokslinei kūrybinei veiklai,
– akademiniam mobilumui užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Doktorantai, savo noru nutraukę ar doktorantūros komiteto sprendimu išbraukti iš doktorantūros studijų, į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas pretenduoti negali, jeigu daugiau kaip pusę doktorantūros trukmės jau buvo studijavę valstybės biudžeto lėšomis finansuotoje doktorantūros vietoje.