doktorantūros studijos

Asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą, kviečiami stoti į doktorantūros studijas

Sužinok daugiau

Rask studijas

Dėstymo kalba
Lietuvių kalba
Anglų kalba
 

Priėmimo tvarka

 1. Priėmimo į doktorantūros studijas Kauno technologijos universitete taisyklės (toliau – Priėmimo taisyklės 2020 ) nustato tvarką, pagal kurią stojantieji priimami studijuoti KTU koordinuojamų mokslo krypčių doktorantūroje.
 2. Dalyvauti konkurse doktorantūros studijų vietai užimti galima pateikus prašymą ir privalomus dokumentus internetu nustatytomis datomis.
 3. Priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso tvarka pagal konkursinį balą.
 4. Priėmimas gali vykti keliais etapais, jeigu po pagrindinio priėmimo  lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.
 5. Priėmimo tvarka į doktorantūros studijas tose mokslo kryptyse, kur KTU yra partnerinė institucija:
  5.1. į transporto inžinerijos mokslo krypties studijas;
  5.2.  į sociologijos mokslo krypties studijas;
  5.3.  į edukologijos mokslo krypties studijas;
  5.4. į politikos mokslų krypties studijas.
 

Kontaktai

Kur kreiptis renkantis studijas?

Doktorantūros mokykla

K. Donelaičio g. 73,
kab. 422, 423
44249 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 06 25
mob. tel. +370 626 22701
e. p. doktorantura@ktu.lt
ktu.edu/doktorantura

Darbo laikas:
I-IV nuo 8 iki 17 val.
V nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.
Konsultavimo laikas:
I-V nuo 13:00 val

Doktorantūros studijos 2020

Kauno technologijos universitetas siūlo doktorantūros studijas 19-oje mokslo krypčių technologijos, gamtos, socialinių bei humanitarinių mokslų srityse.

 • Jungtinės / dvigubo laipsnio doktorantūros programos
 • Aktualios mokslinių tyrimų tematikos
 • Bent vienas modulis išklausomas užsienio institucijoje
 • MTEPI gebėjimų ugdymas ir stiprinimas
 • Tarptautinė doktorantų vasaros mokykla perkeliamųjų gebėjimų ugdymui
 • Intensyvieji doktorantūros moduliai anglų kalba
 

Datos ir terminai

Kaip ir kada vyksta priėmimas?

Priėmimas vyksta keliais etapais: pagrindinis priėmimas į Kauno technologijos universiteto koordinuojamas doktorantūros studijas organizuojamas birželio mėnesį. Papildomas priėmimas organizuojamas rudenį, jeigu lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.

Dokumentų pateikimas

Prašymai ir dokumentai dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse teikiami tik elektroniniu būdu, vadovaujantis Kauno technologijos universiteto priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Stojantysis KTU priėmimo į doktorantūrą informacinėje sistemoje (jei nenurodyta kitaip) užpildo prašymą ir prideda visus priėmimo taisyklėse nurodytus privalomus dokumentus. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas.

Jeigu magistro diplomas išduodamas vėliau negu dokumentų pateikimo terminas, tokiu atveju vietoje diplomo turite įkelti institucijos, kurioje įgyjate magistro diplomą, akademinę pažymą. Joje turi būti nurodytas Jūsų statusas ir magistro studijų metu išklausyti dalykai, magistro baigiamasis darbas, ECTS ir pažymiai ir data, kada bus įteiktas magistro diplomas.

Stojantysis į sociologijos, politikos mokslų ar edukologijos mokslo krypties doktorantūrą užpildo prašymą ir kartu su visais reikalaujamais dokumentais pristato KTU Doktorantūros mokyklai nustatytais terminais (žr. Svarbios datos).

Motyvaciniai pokalbiai

Visi stojantieji turi dalyvauti priėmimo į doktorantūrą mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje.

Motyvacinio pokalbio metu vertinamas kandidato parodytas mokslo krypties, į kurią stojama, mokslinių problemų supratimas, motyvacija, gebėjimas formuluoti atsakymusį pateiktus klausimus. Visas motyvacinis pokalbis arba dalis jo gali vykti anglų kalba. Motyvacinio pokalbio trukmė ~ 5-15 min.

Pakviestųjų studijuoti informavimas

Pakviestieji į doktorantūrą informuojami asmeniškai per Priėmimo į doktorantūrą informacinę sistemą arba el. paštu, jei taip numatyta priėmimo taisyklėse.

Informacija apie priėmimo rezultatus telefonu neteikiama.

Apeliacijų teikimas

Apeliacijos dėl Universitete vykdomo priėmimo į mokslo krypties doktorantūros studijas procedūrinių pažeidimų ir kitais tiesiogiai su priėmimo procedūromis susijusiais klausimais teikiamos Universiteto Doktorantūros mokyklai priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Sutarčių pasirašymas

Asmenys, pakviesti studijuoti doktorantūroje, turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį, kuri pasirašoma Doktorantūros mokykloje.

Jei pakviestieji studijuoti Taisyklėse nustatytais terminais sutarties nesudaro, jiems pakvietimas studijuoti Universitete nebegalioja, o į atsilaisvinusias vietas mokslo krypties komiteto sprendimu kviečiami aukščiausią konkursinį balą turintys, bet nepakviesti studijuoti, arba atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

 

Atvykdami pasirašyti sutartį, asmenys turi turėti asmens dokumentą, magistro diplomo ir priedėlio originalus, bei jų kopijas, jeigu dokumentų priėmimo metu neturėjo galutinio magistro diplomo ir priedėlio.

 

Tyrimų tematikos

Technologijos mokslai

Gamtos mokslai

Socialiniai mokslai

Humanitariniai mokslai

 

D.U.K.

Kokie minimalūs reikalavimai stojančiajam?

Priėmimo į Doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Papildomi minimalūs reikalavimai:
stojant į doktorantūros studijas chemijos inžinerijos, chemijos mokslo kryptis –  universitetinėse I-os ir II-os pakopos studijose išklausytų chemijos inžinerijos ir chemijos krypties dalykų ECTS kreditų suma turi būti ≥30.
stojant į informatikos inžineriją – technologijos arba gamtos mokslų bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai.

 

Magistro diplomų teikimas vyks šiek tiek vėliau nei dokumentų į doktorantūrą priėmimas. Ar galiu dalyvauti priėmime?
Galite dalyvauti. Tokiu atveju vietoje diplomo turite įkelti institucijos, kurioje įgyjate magistro diplomą, akademinę pažymą. Joje turi būti nurodytas Jūsų statusas ir magistro studijų metu išklausyti dalykai, magistro baigiamasis darbas, ECTS ir pažymiai.
KTU absolventams: akademinė pažyma užsakoma AIS pažymų užsakymo posistemėje nustatyta tvarka atsiimama fakultete.
Kitų institucijų absolventams: pažyma gaunama nustatyta tvarka universitete, kuriame studijuoja. Pažymoje turi būti informacija apie asmens statusą, kada numatyta įteikti magistro diplomą, ir nurodyti visi magistro metų klausyti dalykai, baigiamasis darbas, ECTS kreditai ir  įvertinimai.

Pakviestieji studijuoti sutartis pasirašyti galės tik jeigu turi magistro diplomą.

 

Ar galiu stoti į doktorantūrą, pateikdamas užsienyje įgyto išsilavinimo dokumentus (bakalauro/magistro diplomus)?

Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Išsilavinimo dokumentų pripažinimą vykdo Studijų kokybės vertinimo centras (skvc.lt) arba Universitetas. Diplomų pripažinimo proceso trukmė 2-16 savaičių.
Universitetas išsilavinimo dokumentų pripažinimo procedūrą pradeda tik tuomet, kai stojantysis nustatyta tvarka ir terminais pateikia prašymą dalyvauti konkurse į doktorantūros studijas ir sumoka stojamąjį mokestį.

 

Aukštoji mokykla magistro diplomą su priedėliu išduos man vėliau negu pasibaigs dokumentų konkursui pateikimo terminas. Ar aš vis tiek galiu dalyvauti konkurse į doktorantūrą?

Taip, galite dalyvauti konkurse.  Tokiu atveju iki dokumentų pateikimo termino pabaigos Jūs turėsite pateikti pažymą iš aukštosios mokyklos su gautais kreditais ir įvertinimais.

 

Jeigu neturiu IELTS, TOEFL, CEFR anglų kalbos lygio sertifikato, ar tinka kitokia pažyma nurodanti mano anglų kalbos lygį?

Stojantysis turi pateikti IELTS, TOEFL, CEFR anglų kalbos lygio sertifikatą ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduotą pažymą, įrodančią anglų kalbos lygį, jei bakalauro arba magistro studijos baigtos ne anglų kalba.
Jeigu diplomo priedėlyje (išduoto ne anksčiau nei prieš du metus) nurodytas anglų kalbos lygis, arba jeigu studijos baigtos anglų kalba ir tai yra nurodyta diplomo priedėlyje, sertifikato ar pažymos papildomai pateikti nereikia.
Dėl anglų kalbos lygio nustatymo ir pažymos išdavimo galima kreiptis į  KTU Užsienio kalbų centrą arba bet kurią įstaigą, atliekančią anglų kalbos lygio nustatymą, pvz. kalba.lt, anglustudija.lt, ames.lt, intellectus.lt ar kt.

 

 

Kokie yra atrankos kriterijai stojant į doktorantūrą?

Stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Konkursinis balas stojant į doktorantūrą apskaičiuojamas pagal stojančiojo magistro (ir bakalauro, kandidatuojant į fizikos bei medžiagų inžinerijos mokslo kryptis) kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedėlio bei mokslinės veiklos rodiklių duomenis. Jį sudaro diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio, mokslinės patirties, mokslininkų rekomendacijų arba mokslinio tyrimo pasiūlymo pasirinktoje tematikoje motyvacinio pokalbio įvertinimų pagal dešimtbalę vertinimo sistemą, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

Kokius mokesčius turi sumokėti stojantysis?

Stojantieji moka stojamąją studijų įmoką:
40 EUR – Lietuvos ir kiti Europos Sąjungos piliečiai;
100 EUR – ne Europos Sąjungos piliečiai.
Išlygos skelbiamos priėmimo taisyklėse.

 

Ar gali kitas asmuo sumokėti stojamąją įmoką už stojantįjį?

Stojamąją įmoką už stojantįjį gali sumokėti kitas fizinis ar juridinis asmuo, tokiu atveju mokėjimo duomenyse turi būti nurodytas asmens, už kurį mokama, vardas, pavardė, asmens kodas ir mokėjimo paskirtis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

 

Jeigu neįstojau, ar galiu susigrąžinti sumokėtą stojamąją įmoką?

Užregistravus prašymą leisti dalyvauti doktorantų priėmimo konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

 

Kokie yra sąskaitų rekvizitai?

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas. Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti stojančiojo studijuoti vardą ir pavardę.
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT 2X
Luminor bankas: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X

Ar doktorantūros studijos mokamos?

Doktorantūros studijos gali būti valstybės finansuojamos ir valstybės nefinansuojamos.

Priimtieji į valstybės finansuojamą vietą nemoka už studijas, jie gauna valstybės paramą (stipendiją).

Priimtieji į valstybės nefinansuojamą vietą moka už studijas nustatytą kainą. Mokestį už studijas gali mokėti pats doktorantas arba trečioji šalis.

 

Kokia metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje doktorantūroje?

2020 m. pradėsiantiems studijuoti doktorantūroje valstybės nefinansuojamose studijų vietose metinė studijų kaina:

Mokslo sritis Metinė studijų kaina, EUR
Technologijos mokslai 8787
Gamtos mokslai 10646
Socialiniai mokslai 9020
Humanitariniai mokslai 10646

Ar doktorantas gauna stipendiją?

Studijuojantys valstybės finansuojamose doktorantūros studijose gauna Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės paramą:
pirmųjų metų doktorantai – 19,0 BSI/mėn.
antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantai – 22,0 BSI/mėn.
Nuo 2020.01.01 BSI = 39 Eur.

 

 

 

 

Ar doktorantas gauna paramą dalyvavimui konferencijose, mokslinėms publikacijoms ir pan?

KTU doktorantai gali pasinaudoti Universiteto Doktorantūros fondo bei Tarptautinių mokslinių renginių fondo parama doktorantūros modulio/-ių užsienyje klausymui, dalyvavimui vasaros/žiemos mokyklose, mokslinių tyrimų rezultatų pristatymui tarptautinėse konferencijose, ir pan.

 

Doktorantai gali pretenduoti į papildomą universiteto ir išorinių fondų paramą:
– už puikius studijų ir mokslinių tyrimų rezultatus
– studijoms, mokslinei kūrybinei veiklai,
– akademiniam mobilumui užsienio mokslo ir studijų institucijose.