Doktorantūros studijos

Doktorantūros studijos skirtos rengti mokslininkus (tyrėjus menininkus), gebančius savarankiškai atlikti mokslinius (meninius) tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, spręsti mokslo (meno) problemas bei galinčius dirbti akademinėje ir neakademinėje aplinkoje.
Doktorantūros studijų trukmė – 4 metai (nuolatine forma), į jas kandidatuoti gali asmenys, turintys magistro arba jį atitinkantį kvalifikacinį laipsnį. Doktorantūra apima studijas, mokslinius (meninius) tyrimus, daktaro disertacijos (meno projekto) parengimą ir apgynimą. Baigusiems doktorantūros studijas ir apgynusiems daktaro disertaciją (meno projektą) suteikiamas mokslo (meno) daktaro laipsnis.

Doktorantūra

Doktorantūra – trečios pakopos studijos, kurias sėkmingai užbaigus ir apgynus daktaro disertaciją (meno projektą), suteikiamas mokslo (meno) daktaro laipsnis.

 

KTU doktorantūros studijos suteikia galimybes:

 • Aktyviai įsitraukti į mokslo ir inovacijų projektus
 • Įgyti dvigubą mokslo daktaro laipsnį KTU ir užsienio mokslo ir studijų institucijoje
 • Įgyti daktaro diplomą su Europos daktaro (Doctor Europaeus) sertifikatu
 • Tapti aukšto lygio mokslininkų komandos nariu

 

Studijų finansavimas:

Doktorantūros studijos ir tyrimai

Mokslo doktorantūra:

* 30 ECTS kreditų (3-4 studijų moduliai KTU,  1-2 studijų moduliai užsienyje)

* Moksliniai tyrimai (rezultatų pristatymas ≥ 2 tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir ≥ 2 moksliniuose straipsniuose)

* Daktaro disertacija (parengimas ir apgynimas)

* Trukmė 4 metai

Meno doktorantūra:

* 240 ECTS kreditų (≥40 ECTS studijos, ≥ 80 ECTS meninė-kūrybinė praktika, ≥ 80 ECTS meniniai tyrimai)

* Meno projektas (parengimas ir apgynimas)

* Trukmė 4 metai

 

Kur kreiptis?

Doktorantūros mokykla

Tel. +370 608 13 726
+370 608 15 609

+370 626 22 701

e. p. doktorantura@ktu.lt

 

 

Priėmimo tvarka

Priėmimas į doktorantūrą:


► 1 žingsnis

Nustatytais terminais stojantysis į doktorantūros studijas užpildo prašymą internete, nurodydamas pasirinktą mokslo (meno) kryptį ir tematiką

ir prideda šiuos dokumentus:

 • magistro (ir bakalauro, kandidatuojant į fizikos, chemijos, chemijos inžinerijos ir medžiagų inžinerijos mokslo kryptis) diplomo ir jo priedėlio kopijas arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomo ir jo priedėlio kopijas (stojantieji, išsilavinimą įgiję užsienyje, kartu privalo pridėti atlikto akademinio kvalifikacinio pripažinimo Lietuvos Respublikoje pažymą (nepateikus šio dokumento, stojančiojo prašymas nenagrinėjamas);
 • gyvenimo aprašymą;
 • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijas; (jei reikalaujama mokslo kryptyje – tyrimų tematikos, į kurią kandidatuojama, mokslinio vadovo rekomendacija);
 • mokslinio tyrimo pasiūlymą pasirinktoje tematikoje, stojant į fizikos, elektros ir elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, informatikos inžinerijos, matavimų inžinerijos ir vadybos mokslo kryptis;
 • mokslo darbų sąrašą pilnu bibliografiniu aprašu ir jų kopijas, o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą, kurio tema suderinta su prašyme nurodyta disertacijos tematika (teikdamas dokumentus į informatikos inžinerijos mokslo kryptį, stojantysis privalo turėti bent vieną išleistą arba priimtą spaudai mokslinę publikaciją ir pateikti jos kopiją, mokslinis referatas – nepriimamas);
 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • stojamosios studijų įmokos kvito kopiją;
 • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažymą, įrodančią pasiektą anglų kalbos lygį.
Nutatytais terminais nepateikus visų privalomų dokumentų, stojančiojo prašymas nenagrinėjamas.

► 2 žingsnis

Stojantysis dalyvauja priėmimo posėdyje (motyvaciniame pokalbyje)


► 3 žingsnis

Su pakviestaisiais studijuoti pasirašoma studijų sutartis.

Priėmimo taisyklės

 

Priėmimo į doktorantūros studijas Kauno technologijos universitete 2023 m. taisyklės nustato tvarką, pagal kurią stojantieji priimami studijuoti KTU koordinuojamų mokslo krypčių doktorantūroje*.

 

 • Priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso tvarka.
 • Priėmimas gali vykti keliais etapais, jeigu po pagrindinio priėmimo lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.
 • Priėmimo tvarka į doktorantūros studijas tose mokslo (meno) kryptyse, kur KTU yra partnerinė institucija, yra reglamentuojama atskiromis taisyklėmis:
  ◊ transporto inžinerijos mokslo kryptis (taisyklės bus paskelbtos birželio mėnesį);
  ◊ sociologijos mokslo kryptis (taisyklės bus paskelbtos birželio mėnesį);
  ◊ edukologijos mokslo kryptis (taisyklės bus paskelbtos birželio mėnesį);
  ◊ politikos mokslų mokslo kryptis (taisyklės bus paskelbtos birželio mėnesį);
  architektūros meno kryptis

* KTU koordinuojamų ir nekoordinuojamų doktorantūros mokslo (meno) krypčių sąrašas

Priėmimo datos ir terminai

Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos
Dokumentų dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo Lietuvoje teikimas (stojantiesiems, išsilavinimą įgijusiems užsienio aukštojo mokslo insitucijoje, ir neturintiems diplomo pripažinimą Lietuvoje patvirtinančio dokumento)
Dokumentai pateikiami el. paštu phd@ktu.lt
2023 m. gegužės 1–15 d. (iki 17.00 val.)
Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2023 m. birželio 5–23 d. (iki 17.00 val.)
Priėmimo dokumentų administracinė patikra ir jų tikslinimas iki 2023 m. birželio 26 d. 17.00 val.
Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo pateikimas ir sprendimų skelbimas

2023 m. birželio 27 d.:

8.00–10.00 val. apeliacijų teikimas,

16.00 val. sprendimų skelbimas

Motyvaciniai pokalbiai su mokslo krypčių doktorantūros komitetais 2023 m. birželio 28–30 d.
Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie konkurso rezultatus Universiteto priėmimo informacinėje sistemoje (bendros doktorantūros institucijos savo stojančiuosius informuoja asmeniškai) 2023 m. birželio 30 d. nuo 16.00 val.
Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų pateikimas ir sprendimų skelbimas

2023 m. liepos 3 d.:

8.00–10.00 val. apeliacijų teikimas,

16.00 val. sprendimų skelbimas

Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie galutinius konkurso rezultatus Universiteto  priėmimo informacinėje sistemoje (bendros doktorantūros institucijos savo stojančiuosius informuoja asmeniškai) 2023 m. liepos 3 d. 17.00 val.
Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūros studijas 2023 m. liepos 4–5 d. 9.00–16.00 val.

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

Jei stojančiųjų išsilavinimo dokumentai yra išduoti užsienio institucijose, jų kvalifikacija turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje, taip pat reikalingas stojančiųjų baigtų mokomųjų dalykų atitikmenų nustatymas ir pervedimas į lietuvišką vertinimo sistemą. Stojančiųjų į Universiteto vietas išsilavinimo dokumentų pripažinimą nustatyta tvarka vykdo Universitetas.

 

Kvalifikacijai pripažinti stojantieji el. paštu phd@ktu.lt pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą dėl kvalifikacijos pripažinimo kartu su stojančiojo asmens dokumento kopija;
 • bakalauro diplomą ir jo priedėlį;
 • magistro diplomą ir jo priedėlį.

Dokumentų pateikimo datos – gegužės 1 – 15 dienomis (iki 17.00 val.).

 

Kvalifikacijos pripažinimo procedūrai gali būti teikiami laikinieji išsilavinimo dokumentai, jei dokumentų teikimo metu mokymo procesas nėra galutinai užbaigtas arba kvalifikaciją liudijantis dokumentas išduodamas ne iš karto po baigimo. Teikiant stojimo dokumentus birželio mėnesį priimami tik galutiniai įgytą kvalifikaciją liudijantys diplomai ir jų priedėliai.

Užsienyje įgyto išsilavinimo dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.

 

Daugiau informacijos apie priėmimo į doktorantūros studijas svarbiausius terminus rasite čia: Datos ir terminai.

Daugiau informacijos apie akademinio pripažinimo procesą rasite čia: KTU akademinis kvalifikacijų pripažinimas

Stojamoji įmoka

Stojantieji moka stojamąją studijų įmoką:
40 EUR – Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių piliečiai;
100 EUR – ne Europos Sąjungos šalių piliečiai.
Išlygos skelbiamos priėmimo taisyklėse.

 

Mokestis už studijas

Į valstybės finansuojamas vietas priimti studentai atleidžiami nuo mokesčio už mokslą.

 

Valstybės nefinansuojamose studijų vietose metinė studijų kaina bus paskelbta gegužės mėn:

Mokslo sritis Metinė studijų kaina, EUR
Technologijos mokslai
Gamtos mokslai
Socialiniai mokslai
Humanitariniai mokslai
Vaizduojamieji menai

 

Finansinė parama (stipendija)

Studijuojantys valstybės finansuojamose doktorantūros studijose gauna Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės paramą:
pirmųjų metų doktorantai – 19,0 BSI/mėn.
antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantai – 22,0 BSI/mėn.
Nuo 2023.01.01 BSI = 49 Eur.

Valstybės parama doktorantui mokama kiekvieną kalendorinių metų mėnesį.

 

 

Papildomas finansavimas

KTU doktorantai gali pasinaudoti Universiteto Doktorantūros fondo bei Tarptautinių mokslinių renginių fondo parama doktorantūros modulio/-ių užsienyje klausymui, dalyvavimui vasaros/žiemos mokyklose, mokslinių tyrimų rezultatų pristatymui tarptautinėse konferencijose, ir pan.

Doktorantai gali pretenduoti į papildomą universiteto ir išorinių fondų paramą:
– už puikius studijų ir mokslinių tyrimų rezultatus,
– studijoms, mokslinei kūrybinei veiklai,
– akademiniam mobilumui užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Kontaktai

Doktorantūros mokykla

Kauno technologijos universitetas
Studentų g. 50, Kaunas, Studentų infocentras
LT-51368, Lithuania

Tel.:  +370 608 15 609, +370 608 13 726, +370 626 22 701
Email: doktorantura@ktu.lt
ktu.edu/mokslas/doktorantura

 

Konsultavimo valandos:
I-IV 13:00-17:00
V 13:00-15:45

 

Mokslo (meno) kryptys ir tyrimų tematikos

Technologijos mokslai

Gamtos mokslai

Socialiniai mokslai

Humanitariniai mokslai

Vaizduojamieji menai

 

D.U.K.

Kaip vyksta priėmimas

* Pagrindinis priėmimas į doktorantūros studijas Kauno technologijos universiteto koordinuojamose mokslo kryptyse organizuojamas birželio mėnesį, o universiteto nekoordinuojamose kryptyse – rugpjūčio / rugsėjo mėn.
* Papildomas priėmimas organizuojamas rudenį, jeigu lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.
* Priėmimo datos skelbiamos skyrelyje “Datos ir terminai
* Stojantysis nustatytais terminais pateikia prašymą dalyvauti konkurse į doktorantūros studijas kartu su privalomais stojimui dokumentais, dalyvauja motyvaciniame pokalbyje (priėmimo posėdyje) ir tuomet, jeigu kviečiamas studijuoti, pasirašo studijų sutartį.

Prašymai ir dokumentai dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse teikiami tik elektroniniu būdu, vadovaujantis Kauno technologijos universiteto priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Stojantysis KTU priėmimo į doktorantūrą informacinėje sistemoje (jei nenurodyta kitaip) užpildo prašymą ir prideda visus priėmimo taisyklėse nurodytus privalomus dokumentus. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, stojančiojo prašymas nenagrinėjamas.

Stojantieji, kurie 2023 m. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje apgynė magistro baigiamąjį darbą, tačiau iki nustatytos dokumentų pateikimo pabaigos datos nebus spėję gauti magistro mokslo baigimo diplomo su jo priedėliu, teikdami priėmimo dokumentus vietoje jų gali pateikti akademinę pažymą apie magistro studijų rezultatus iš institucijos, kurioje apgynė magistro baigiamąjį darbą (gavę magistro mokslo baigimo diplomą su jo priedėliu, stojantieji privalo kuo skubiau pateikti šių dokumentų kopijas).

Stojantysis į sociologijos, politikos mokslų, edukologijos ar architektūros krypties doktorantūrą užpildo nustatytos formos prašymą ir kartu su visais reikalaujamais dokumentais pristato KTU Doktorantūros mokyklai nustatytais terminais (žr. Datos ir terminai).

Visi stojantieji privalo dalyvauti priėmimo į doktorantūrą mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje – motyvaciniame pokalbyje.

Motyvacinio pokalbio metu vertinamas kandidato studijuoti doktorantūroje pasirinkimo pagrindimas, doktorantūros mokslo krypties ir disertacijos tematikos / temos pasirinkimo pagrindimas, gebėjimas diskutuoti mokslinės veiklos kontekste lietuvių ir užsienio (anglų) kalba. Motyvacinio pokalbio trukmę su kiekvienu stojančiuoju nustato mokslo krypties doktorantūros komitetas.

Pakviestieji į doktorantūrą informuojami asmeniškai per Priėmimo į doktorantūrą informacinę sistemą arba el. paštu, jei taip numatyta priėmimo taisyklėse.

Informacija apie priėmimo rezultatus telefonu neteikiama.

Argumentuotos raštiškos apeliacijos dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo bei dėl priėmimo rezultatų teikiamos Universiteto Doktorantūros mokyklai Taisyklėse nustatytais terminais. Gautas apeliacijas nagrinėja ir spendimus priima atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komitetas. Svarstomos tik tos apeliacijos, kurios yra pagrįstos ir paremtos objektyviais faktais. Atsakymus, remiantis mokslo krypties doktorantūros komiteto sprendimu, kandidatams rengia ir teikia Universiteto Doktorantūros mokykla.

Asmenys, pakviesti studijuoti doktorantūroje, turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį, kuri priėmimo taisyklėse nustatytu laiku pasirašoma Doktorantūros mokykloje.

Jei pakviestieji studijuoti Taisyklėse nustatytais terminais sutarties nesudaro, jiems pakvietimas studijuoti Universitete nebegalioja, o į atsilaisvinusias vietas mokslo krypties komiteto sprendimu kviečiami aukščiausią konkursinį balą turintys, bet nepakviesti studijuoti, arba atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

 

Atvykdami pasirašyti sutartį, asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, magistro diplomo ir priedėlio originalus.

Reikalavimai stojančiajam

Priėmimo į Doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Atskiros mokslo kryptys gali turėti papildomus reikalavimus stojančiajam.

Stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Konkursinis balas stojant į doktorantūrą apskaičiuojamas pagal stojančiojo magistro (ir bakalauro, kandidatuojant į fizikos, chemijos, chemijos inžinerijos bei medžiagų inžinerijos mokslo kryptis) kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedėlio bei mokslinės veiklos rodiklių duomenis. Jį sudaro diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio, mokslinės patirties, mokslininkų rekomendacijų arba mokslinio tyrimo pasiūlymo pasirinktoje tematikoje motyvacinio pokalbio įvertinimų pagal dešimtbalę vertinimo sistemą, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

Galite dalyvauti. Jeigu iki nustatytos dokumentų pateikimo pabaigos datos nebūsite spėję gauti magistro mokslo baigimo diplomo su jo priedėliu, teikdami priėmimo dokumentus vietoje jų galite pateikti akademinę pažymą apie magistro studijų rezultatus iš institucijos, kurioje apgynėte magistro baigiamąjį darbą (gavę magistro mokslo baigimo diplomą su jo priedėliu, stojantieji privalo kuo skubiau pateikti šių dokumentų kopijas Doktorantūros mokyklai).

KTU absolventams: dokumentai užsakomi AIS pažymų užsakymo posistemėje nustatyta tvarka atsiimama fakultete.
Kitų institucijų absolventams: pažyma gaunama nustatyta tvarka universitete, kuriame studijuoja.

 

Atvykdami pasirašyti sutartį, asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, magistro diplomo ir priedėlio originalus.

Jei stojančiųjų išsilavinimo dokumentai yra išduoti užsienio institucijose, jų kvalifikacija turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

Kvalifikacijai pripažinti gegužės 1 – 15 dienomis stojantieji el. paštu phd@ktu.lt pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą dėl kvalifikacijos pripažinimo kartu su stojančiojo asmens dokumento kopija;
 • bakalauro diplomą ir jo priedėlį;
 • magistro diplomą ir jo priedėlį.

Daugiau informacijos apie akademinio pripažinimo procesą rasite čia: KTU akademinis kvalifikacijų pripažinimas

Taip, yra:
1. Rekomendacijos turi būti parengtos tais pačiais kalendoriniais metais, kuriais yra teikiamas stojimo prašymas (t.y. 2023 m. stojimui netinka rekomendacijos parašytos anksčiau nei 2023-01-01).
2. Rekomendacijoje turi būti aiškiai nurodyta institucija ir mokslo kryptis į kurią rekomenduojamas asmuo (pvz. “…rekomenduoju mechanikos krypties doktorantūros studijoms Kauno technologijos universitete…”)

Atkreipkite dėmesį:
1. Stojant į fizikos, chemijos, statybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, informatikos inžinerijos, medžiagų inžinerijos, mechanikos inžinerijos ir ekonomikos mokslo kryptis privaloma pateikti tematikos, į kurią kandidatuojama, vadovo rekomendaciją.
2. Stojant į informatikos inžinerijos mokslo kryptį privaloma pateikti tematikos, į kurią kandidatuojama, vadovo sutikimą vadovauti kandidatui, jei jis būtų pakviestas studijuoti.
3. Stojant į doktorantūros vietas, finansuojamas pagal Lietuvos mokslo tarybos konkursinės doktorantūros kvietimą, privaloma pateikti tematikos, į kurią kandidatuojama, vadovo rekomendaciją.

Galite, bet tokiu atveju turite rašyti mokslinį referatą toje tematikoje, į kurią stojate.
Atkreipkite dėmesį:  jeigu mokslo kryptyje pasirenkate 2 tematikas, bet neturite nei vienos publikacijos, turite pateikti du atskirus referatus kiekvienai pasirinktai tematikai. Rekomendacijos moksliniam referatui: Priėmimo taisyklės 4 priedas

Išimtis: stojant į Informatikos inžineriją privaloma turėti bent vieną mokslinį straipsnį, todėl į šią kryptį negalėsite stoti, jeigu neturite nei vienos publikacijos.

Ne. Mokslinio tyrimo pasiūlymas ≠ mokslinis referatas.  Rekomendacijos mokslinio tyrimo pasiūlymui: Priėmimo taisyklės 5 priedas
Atkreipkite dėmesį: jeigu mokslo kryptyje pasirenkate 2 tematikas, turite pateikti du atskirus mokslinio tyrimo pasiūlymus kiekvienai pasirinktai tematikai.

Stojantysis gali pateikti nebūtinai IELTS, TOEFL, CEFR, bet ir kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduotą pažymą, įrodančią pasiektą anglų kalbos lygį. Pažymos pateikti nereikia tuo atveju, jei vietoje jos stojantysis pateikia:
– pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį (arba kitą baigtos aukštosios mokyklos išduotą dokumentą), kuriame nurodyta kad ne mažiau kaip pusė diplomo priedėlyje nurodytų kreditų yra įgyti anglų kalba;
– pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį, kuriame nurodyta, kad stojantysis studijavo anglų kalbos studijų dalyką (šiuo atveju diplomo priedėlyje privalo būti nurodytas pasiektas anglų kalbos lygis);

Dėl anglų kalbos lygio nustatymo ir pažymos išdavimo galima kreiptis į  KTU Užsienio kalbų centrą arba bet kurią įstaigą, atliekančią anglų kalbos lygio nustatymą, pvz. kalba.lt, anglustudija.lt, ames.lt, intellectus.lt ar kt. Pažymos, nurodančios anglų kalbos lygį, bet įgytos baigus anglų kalbos mokymus per įvairias mobiliąsias aplikacijas (pavyzdžiui, Duolingo, Babbel, LinguaLift ir pan.) nėra priimamos.

Stojamoji įmoka

Stojantieji moka stojamąją studijų įmoką:
40 EUR – Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių piliečiai;
100 EUR – ne Europos Sąjungos šalių piliečiai.
Išlygos skelbiamos priėmimo taisyklėse.

Stojamąją įmoką už stojantįjį gali sumokėti kitas fizinis ar juridinis asmuo, tokiu atveju mokėjimo duomenyse turi būti nurodytas asmens, už kurį mokama, vardas, pavardė, asmens kodas ir mokėjimo paskirtis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Užregistravus prašymą leisti dalyvauti doktorantų priėmimo konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

Stojantysis pildydamas prašymą KTU informacinėje priėmimo sistemoje automatiškai gauna pranešimą – sąskaitą dėl stojamosios įmokos mokėjimo su visais įmokai reikalingais rekvizitais.

Finansinė parama. Studijų kaina

Doktorantūros studijos gali būti valstybės finansuojamos ir valstybės nefinansuojamos.

Priimtieji į valstybės finansuojamą vietą nemoka už studijas, jie gauna valstybės paramą (stipendiją).

Priimtieji į valstybės nefinansuojamą vietą moka už studijas nustatytą kainą. Mokestį už studijas gali mokėti pats doktorantas arba trečioji šalis.

Studijuojantys valstybės finansuojamose doktorantūros studijose gauna Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės paramą:
pirmųjų metų doktorantai – 19,0 BSI/mėn.
antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantai – 22,0 BSI/mėn.
Nuo 2023.01.01 BSI = 49 Eur.

Valstybės parama doktorantui mokama kiekvieną kalendorinių metų mėnesį.

Valstybės nefinansuojamose studijų vietose metinė studijų kaina (įstojusiems 2022 m.):

Mokslo sritis Metinė studijų kaina, EUR
Technologijos mokslai 9620
Gamtos mokslai 10646
Socialiniai mokslai 9400
Humanitariniai mokslai 10646
Vaizduojamieji menai 10646

KTU doktorantai gali pasinaudoti Universiteto Doktorantūros fondo bei Tarptautinių mokslinių renginių fondo parama doktorantūros modulio/-ių užsienyje klausymui, dalyvavimui vasaros/žiemos mokyklose, mokslinių tyrimų rezultatų pristatymui tarptautinėse konferencijose, ir pan.

Doktorantai gali pretenduoti į papildomą universiteto ir išorinių fondų paramą:
– už puikius studijų ir mokslinių tyrimų rezultatus
– studijoms, mokslinei kūrybinei veiklai,
– akademiniam mobilumui užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Doktorantai, savo noru nutraukę ar doktorantūros komiteto sprendimu išbraukti iš doktorantūros studijų, į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas pretenduoti negali, jeigu daugiau kaip pusę doktorantūros trukmės jau buvo studijavę valstybės biudžeto lėšomis finansuotoje doktorantūros vietoje.