Chemija

Galimybės įgyti Europos daktaro diplomą (Doctor Europeus) chemijos mokslo kryptyje su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinkle (PCAM)

Chemijos mokslo krypties doktorantūros studijų tikslas – parengti mokslinei karjerai pasiruošusius absolventus, kurie galėtų dirbti mokslininkais ir pedagogais, plečiant ir gilinant jų žinias chemijos ir susijusiose kryptyse, tuo pat metu ugdant jų kritinio mąstymo gebėjimus, kūrybiškumą, originalumą ir savarankiškumą.

Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Siauralapio gauromečio (Chamaenerion angustifolium) ekstraktų fitocheminės sudėties ir funkcinių savybių tyrimai
doc. dr. Vaida Kitrytė-Syrpa valstybės finansuojama
Bemetaliai organiniai spinduoliai, pasižymintys ilga emisijos gyvavimo trukme, deguonies jutikliams
v.m.d. dr. Asta DABULIENĖ valstybės finansuojama
Elektroaktyvių medžiagų, skirtų organiniams šviestukams, sintezė ir savybės
prof. dr. Saulius GRIGALEVIČIUS valstybės finansuojama
Įvairių padermių mikroskopinių dumblių kaip baltymų ir bioaktyvių peptidų šaltinių tyrimai
doc. dr. Michail Syrpas valstybės finansuojama
Krūvius transportuojančių organinių molekulių, skirtų hibridiniams saulės elementams, sintezė bei jų savybių tyrimas
prof. dr. Vytautas GETAUTIS valstybės finansuojama
Mažai tirtų augalų rūšių valorizacija ištiriant jų fitocheminę sudėtį ir funkcines savybes
prof. dr. Petras Rimantas VENSKUTONIS valstybės finansuojama
Nanostruktūrinių oksidinių dangų sintezė ir elektrokatalizinis aktyvumas vandens elektrolizės ir CO2 redukcijos procesuose
doc. dr. Agnė ŠULČIŪTĖ valstybės finansuojama
N-Arilpakeistų aminorūgščių ir jų darinių su azolų ir azinų fragmentais sintezė ir tyrimas
prof. habil. dr. Vytautas MICKEVIČIUS valstybės finansuojama
Naujos hibridinių perovskitų kompozicijos ir jų pritaikymas saulės elementuose
v.m.d. dr. Kasparas RAKŠTYS valstybės finansuojama
Naujų heterociklinių darinių, turinčių sudėtyje azoto atomą, kūrimas, sintezė bei struktūros ir savybių tyrimas doc. dr. Vilija Kederienė valstybės finansuojama
Naujų heterociklinių junginių kūrimas, sintezė ir tyrimas doc. dr. Eglė ARBAČIAUSKIENĖ valstybės finansuojama
Naujų N-heterociklinių junginių kūrimas, sintezė, struktūros ir savybių tyrimai prof. habil. dr. Algirdas ŠAČKUS valstybės finansuojama
Naujų organinių spinduolių, pasižyminčių ilga emisijos gyvavimo trukme, sintezė ir savybės
lekt. dr. Rasa Keruckienė valstybės finansuojama
Savaiminės agregacijos amfifiliniai biopolimerų dariniai
prof. dr. Ramunė RUTKAITĖ valstybės finansuojama
Sunkiųjų metalų pasiskirstymas atliekų biologinio apdorojimo produktų granuliometrinėse frakcijose
prof. dr. Gintaras DENAFAS valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijas stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.5

Papildomos sąlygos:

– universitetinėse I-os ir II-os pakopos studijose išklausytų chemijos ir chemijos inžinerijos krypties dalykų ECTS kreditų suma ≥30

– viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • bakalauro ir magistro diplomai ir jų priedėlių kopijos, arba juos atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika (-omis)
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,5

Mokslinė patirtis
Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai

0,3

Mokslininkų rekomendacijos
Viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

0,05

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,15

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis P390D334 „Šiuolaikiniai spektrinės analizės metodai“ yra privalomas visiems studijuojantiems chemijos mokslo krypties doktorantūroje.