Chemija

Galimybės įgyti Europos daktaro diplomą (Doctor Europeus) chemijos mokslo kryptyje su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinkle (PCAM)

Chemijos mokslo krypties doktorantūros studijų tikslas – parengti mokslinei karjerai pasiruošusius absolventus, kurie galėtų dirbti mokslininkais ir pedagogais, plečiant ir gilinant jų žinias chemijos ir susijusiose kryptyse, tuo pat metu ugdant jų kritinio mąstymo gebėjimus, kūrybiškumą, originalumą ir savarankiškumą.

registruotis konsultacijai
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Auglys-ant-lusto: Vėžio tyrimo platformos prototipo sukūrimas ir tyrimai
vyr.m.d. dr. Edvinas Krugly valstybės finansuojama
Bioaktyvių karkasų su įkapsuliuotais ląsteles stimuliuojančiais augimo faktoriais gavimas ir tyrimas
doc. dr. Odeta Baniukaitienė valstybės finansuojama
Elektronus transportuojančių medžiagų, skirtų perovskitiniams saulės elementams, sintezė ir tyrimai.
vyresn.m.d. dr. Artiom Magomedov valstybės finansuojama
Įvairių padermių mikroskopinių dumblių kaip baltymų ir bioaktyvių peptidų šaltinių tyrimai
doc. dr. Michail Syrpas valstybės finansuojama
Metalų chalkogenidų sluoksnių skirtingos prigimties nešėjų paviršiuje sudarymas ir tyrimai
doc. dr. Remigijus Ivanauskas valstybės finansuojama
Metalų sulfidų kompozitų gavimas, apibūdinimas ir taikymas
prof. dr. Ingrida Ancutienė valstybės finansuojama
N-Arilpakeistų aminorūgščių ir jų darinių su azolų ir azinų fragmentais sintezė ir tyrimas
prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius valstybės finansuojama
Naujos hibridinių perovskitų kompozicijos ir jų pritaikymas saulės elementuose
vyresn.m.d. dr. Kasparas Rakštys valstybės finansuojama
Naujų penkianarių ir šešianarių heterociklinių junginių sintezė, struktūra ir savybės prof. habil. dr. Algirdas Šačkus valstybės finansuojama
Naujų pirazolo fragmentą turinčių junginių kūrimas, sintezė ir tyrimas prof. dr. Eglė Arbačiauskienė valstybės finansuojama
New electroactive derivatives for organic light emitting diodes
prof. dr. Saulius Grigalevičius valstybės finansuojama
Pektino išgavimas iš augalinės kilmės maisto perdirbimo šalutinių produktų bei atliekų, jo charakterizavimas ir panaudojimas
doc. dr. Milda Pukalskienė valstybės finansuojama
Savaiminės agregacijos biopolimerų darinių tyrimai
prof. dr. Ramunė Rutkaitė valstybės finansuojama
Siauralapio gauromečio (Chamaenerion angustifolium) ekstraktų fitocheminės sudėties ir funkcinių savybių tyrimai
doc. dr. Vaida Kitrytė-Syrpa valstybės finansuojama
Skyles transportuojančių organinių elektroaktyvių junginių sintezė, tyrimas ir taikymas optolektronikos prietaisuose vyresn.m.d. dr. Viktorija Andrulevičienė valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijas stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.5

Papildomos sąlygos:

– privaloma pateikti bakalauro kvalifikacinio laipsnio diplomą ir jo priedėlį

– universitetinėse I-os ir II-os pakopos studijose išklausytų chemijos ir chemijos inžinerijos krypties dalykų ECTS kreditų suma ≥30

– viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • bakalauro ir magistro diplomai ir jų priedėlių kopijos, arba juos atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (Universitetinėse pirmosios ir antrosios pakopos studijose išklausytų Chemijos inžinerijos ir Chemijos krypčių studijų dalykų ECTS kreditų suma ≥ 30)
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika (-omis)
  • galiojančio asmens dokumento – paso (visų šalių piliečiams) arba asmens tapatybės kortelės (tik Europos Sąjungos piliečiams) – kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (50 Eurų ES piliečiams, 120 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

* (prašyme galima pasirinkti ne daugiau kaip 2 (dvi) mokslo kryptis ir 2 (dvi) tematikas konkrečioje mokslo kryptyje)

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,5

Mokslinė patirtis
Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai

0,3

Mokslininkų rekomendacijos
Viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

0,05

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,15

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis P390D334 „Šiuolaikiniai spektrinės analizės metodai“ yra privalomas visiems studijuojantiems chemijos mokslo krypties doktorantūroje.