ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Chemija

Chemijos doktorantūros studijų programos tikslas – parengti mokslinei karjerai pasiruošusius absolventus, kurie galėtų dirbti mokslininkais ir pedagogais, plečiant ir gilinant jų žinias chemijos ir susijusiose kryptyse, tuo pat metu ugdant jų kritinio mąstymo gebėjimus, kūrybiškumą, originalumą ir savarankiškumą

teikti prašymą
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Elektroaktyvių medžiagų, skirtų organiniams šviestukams, sintezė ir savybės
prof. dr. Saulius GRIGALEVIČIUS valstybės finansuojama
Naujų heterociklinių aminorūgščių darinių kūrimas, sintezė bei struktūros ir savybių tyrimas doc. dr. Vilija Kederienė valstybės finansuojama
Azolų ir azinų sintezė bei tyrimai prof. habil. dr. Vytautas MICKEVIČIUS valstybės finansuojama
Organinių junginių, pasižyminčių TADF efektu, sintezė, tyrimas ir taikymas
dr. Dalius GUDEIKA valstybės finansuojama
Savaiminės agregacijos amfifilinių biopolimerų darinių ir jų savybių tyrimai
doc. dr. Ramunė RUTKAITĖ valstybės finansuojama
Organinių molekulių, transportuojančių krūvininkus, skirtų hibridiniams saulės elementams sintezė bei jų savybių tyrimas
prof. dr. Vytautas GETAUTIS valstybės finansuojama
Enaminų, transportuojančių teigiamus krūvininkus, skirtų perovskitiniams saulės elementam, sintezė bei jų savybių tyrimas
prof. dr. Vytautas GETAUTIS valstybės finansuojama
Pluoštinės farmacinių medžiagų nešiklių sistemos
vyr.m.d. dr. Edvinas KRUGLY valstybės finansuojama
Naujų heterociklinių junginių kūrimas, sintezė ir tyrimas doc. dr. Eglė ARBAČIAUSKIENĖ valstybės finansuojama
Mažai tirtų augalų rūšių valorizacija ištiriant jų fitocheminę sudėtį ir funkcines savybes
prof. dr. Petras Rimantas VENSKUTONIS valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.5

Papildomos sąlygos:

– universitetinėse I-os ir II-os pakopos studijose išklausytų chemijos inžinerijos ir chemijos krypties dalykų ECTS kreditų suma ≥30

– privaloma tematikos, įkurią kandidatuojama, vadovo rekomendacija.

 

Priėmimo tvarka

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • bakalauro ir magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,5

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,3

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,15

Mokslininkų rekomendacijos

Viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo

0,05

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis P390D334 „Šiuolaikiniai spektrinės analizės metodai“ yra privalomas visiems studijuojantiems chemijos mokslo krypties doktorantūroje.