en

Chemija

Chemijos doktorantūros studijų programos tikslas – parengti mokslinei karjerai pasiruošusius absolventus, kurie galėtų dirbti mokslininkais ir pedagogais, plečiant ir gilinant jų žinias chemijos ir susijusiose kryptyse, tuo pat metu ugdant jų kritinio mąstymo gebėjimus, kūrybiškumą, originalumą ir savarankiškumą

Studijuok
Kodas N003
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras

 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Azolų ir azinų sintezė bei tyrimai
prof. habil. dr. Vytautas MICKEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Mažai tirtų augalų rūšių valorizacija ištiriant jų fitocheminę sudėtį ir funkcines savybes
prof. dr. Petras Rimantas VENSKUTONIS valstybės nefinansuojama
Metalų ir organinių junginių išsiplovimo iš atliekų apdorojimo liekanų smulkiosios frakcijos cheminis mechanizmas prof. dr. Gintaras DENAFAS valstybės nefinansuojama
Naujų polisacharidų darinių mediciniam taikymui sintezė ir savybės
doc. dr. Ramunė RUTKAITĖ valstybės nefinansuojama
Naujų heterociklinių aminorūgščių darinių kūrimas, sintezė bei struktūros ir savybių tyrimas
doc. dr. Vilija Kederienė valstybės nefinansuojama
Organinių puslaidininkių sintezė, tyrimas ir taikymas
v.m.d. dr. Dalius GUDEIKA valstybės nefinansuojama
Metalų chalkogenidų sluoksnių polimerų paviršiuje sudarymas ir tyrimai
doc. dr. Remigijus IVANAUSKAS valstybės nefinansuojama
Aza-heterociklinės amino rūgštys, sintezė, savybės, struktūros tyrimai m.d. dr. Greta RAGAITĖ valstybės nefinansuojama
Atsisiųsti tematikų sąrašą
Studijuok
 
Studijų modulis P390D334 „Šiuolaikiniai spektrinės analizės metodai“ yra privalomas visiems studijuojantiems chemijos mokslo krypties doktorantūroje.
 

Studijuok

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7,5

Papildomos sąlygos: universitetinėse I-os ir II-os pakopos studijose išklausytų chemijos inžinerijos ir chemijos krypties dalykų ECTS kreditų suma ≥30

 

Priėmimo tvarka

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma
  • bakalauro ir magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Universitete
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,5

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,3

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,15

Mokslininkų rekomendacijos

Viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo

0,05

 

 

 

 


Studijuok