Ekonomika

04S Mokslų daktaras N - 4 m. Kaunas

Doktorantūros studijų programa „Ekonomika“ yra vykdoma Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakultete, kartu su Klaipėdos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu. Studijuojant ekonomikos mokslo krypties doktorantūroje pasirengiama vykdyti ateities mokslinius tyrimus. Koordinuojami patyrusių mokslininkų doktorantai vykdo ir pristato savo pasirinktos srities tyrimus, kurie yra esmine ketverių metų doktorantūros studijų programos dalimi.

Studijuok

Disertacijų tyrimų tematikos stojantiesiems 2017 m.

Ekonomika, 04S

Dalykai

Atsiliepimai

Stojimo sąlygos

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys ekonomikos arba verslo ir vadybos mokslo krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Stojantysis:

1. priėmimo informacinėje sistemoje online užpildo prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse

2. užpildytą prašymą atspausdina, pasirašo ir su žemiau išvardintais dokumentais pateikia KTU Tarptautinei doktorantūros mokyklai:

– paso ar asmens tapatybės kortelės kopija

– gyvenimo aprašymas (pasirašytas)

– magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)

– mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijos (pasirašytos)

– mokslo darbų sąrašas (pasirašytas)

– publikacijų kopijos arba mokslinis referatas

– stojamosios studijų įmokos kvitas (35 Eurai ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams).

– kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai

3. Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

4. Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti).

Priėmimo datos skelbiamos čia: „Datos ir terminai“

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis 0,5
Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).
0,3
Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą 0,15
Mokslininkų rekomendacijos 0,05

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 8.