Ekonomika

Jungtinė doktorantūra su Klaipėdos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu (koordinuojanti institucija – Kauno technologijos universitetas)

Ekonomika – mokslas ir nuolatiniai tyrimai apie tai, kaip veikia mūsų pasaulis, ieškant atsakymų, kaip visuomenės, vyriausybės ir verslai atlieka sprendimus, kaip efektyviausiai skirstyti ribotus išteklius ir iš to gauti daugiausiai naudos. Jungtinėje ekonomikos mokslo krypties doktorantūroje ugdomi talentingi ekonomistai, gebantys prisidėti prie naujausių ekonomikos mokslinių tyrimų, kurti naujas žinias ir taikyti jas praktikoje, pasirengę akademinei ir profesinei karjerai lyderiaujančiose pasaulio mokslo institucijose.

registruotis konsultacijai
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
  • Klaipėdos universitetas
  • Lietuvos energetikos institutas
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Apdirbamosios pramonės restruktūrizacija technologinio imlumo aspektu Pramonės 4.0 kontekste
doc. dr. Asta Baliutė valstybės finansuojama
Atsinaujinančių energijos išteklių ekonominis vertinimas prof. dr. Daiva Dumčiuvienė valstybės finansuojama
Ekonomikos atsparumas geoekonominių krizių kontekste.
prof. dr. Vytautas Snieška valstybės finansuojama
Europos Sąjungos žaliosios transformacijos įtaka regioninei konvergencijai
prof. dr. Jurgita Bruneckienė valstybės finansuojama
Įmonių finansinis atsparumas ir investicijų dinamika ekonomikos šokų laikotarpiu prof. dr. Rytis Krušinskas valstybės finansuojama
Migracijos poveikio šalies ekonomikai vertinimas
prof. dr. Alina Stundžienė valstybės finansuojama
Spartaus finansinių technologijų (FinTech) vystymosi poveikis finansų sektoriaus tvarumui ir ekonomikos augimui
prof. dr. Aušrinė Lakštutienė valstybės finansuojama
Tarptautinių ekonominių sankacijų poveikis, valstybės ekonomimiam saugumui
prof. dr. Vaidas Gaidelys valstybės finansuojama
Tarptautinių sankcijų ekonominiai efektai darbo rinkos požiūriu
prof. dr. Vaida Pilinkienė valstybės finansuojama
Trečiojo sektoriaus galimybės ir iššūkiai kuriant visuomenės gerovę krizės metu
doc. dr. Šviesa Leitonienė valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 8.0

Papildomos sąlygos: viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • magistro diplomo ir jo priedėlio kopijos, arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika (-omis) 
  • galiojančio asmens dokumento – paso (visų šalių piliečiams) arba asmens tapatybės kortelės (tik Europos Sąjungos piliečiams) – kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (50 Eurų ES piliečiams, 120 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

* (prašyme galima pasirinkti ne daugiau kaip 2 (dvi) mokslo kryptis ir 2 (dvi) tematikas konkrečioje mokslo kryptyje)

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,4

Mokslinė patirtis
Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai

0,3

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,3

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų moduliai S180D353 „Mikroekonominės analizės problemos“, S180D356 „Makroekonominės analizės problemos" bei „Tyrimų metodai“ yra privalomi visiems doktorantamsstudijuojantiems ekonomikos mokslo krypties doktorantūroje. Studijų moduliai gali būti vedami lietuvių ir anglų kalbomis.
Modulis „Tyrimų metodai“ vyksta Vilniuje.