en

Energetika ir termoinžinerija

Vienintelėje Lietuvoje 06T mokslo kryptyje veikiančioje bendroje Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos energetikos instituto energetikos ir termoinžinerijos doktorantūroje rengiami aukštos kvalifikacijos mokslininkai energetikai ir pramonei bei mokslo institucijoms. Studijos 06T doktorantūroje vyksta prioritetinėse mokslinių tyrimų tematikose: Darnioji energetika – iškastinio kuro bei atsinaujinančių pirminių šaltinių efektyvus panaudojimas energijos generavimo technologijose ir sistemose, poveikio aplinkai mažinimas; Pernašos procesų termoinžinerijos technologijose fundamentiniai ir taikomieji tyrimai; Darniųjų elektros energetikos sistemų išmaniųjų technologijų ir režimų modeliavimas ir tyrimai. Rengiamose disertacijose atsispindi Šilumos energetikos, Branduolinės energetikos ir Elektros energetikos šakų savitumai.

Studijuok
Kodas T006
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
  • Lietuvos energetikos institutas

 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Kietojo kuro degimo proceso tyrimas buitinio katilo efektyvumui padidinti ir teršalams dūmuose sumažinti
doc. dr. Egidijus PUIDA
prof. habil. dr. Gintautas MILIAUSKAS
valstybės nefinansuojama
Drėgnuose dūmuose išpurkšto vandens sudėtinės pernašos procesų sąveikos fundamentinis ir taikomasis tyrimas kuro deginimo technologijai efektyvinti
prof. habil. dr. Gintautas MILIAUSKAS valstybės nefinansuojama
Atsisiųsti tematikų sąrašą
Studijuok
 
Studijų modulis T140D010 „Darni energetika ir aplinkosauga“ yra privalomas visiems studijuojantiems Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.
 

Studijuok

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 8

 

Priėmimo tvarka

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma
  • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Universitete
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,3

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,4

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,25

Mokslininkų rekomendacijos

0,05

 

 

 

 


Studijuok