Energetika ir termoinžinerija

Jungtinė doktorantūra su Lietuvos energetikos institutu (koordinuojanti institucija – Kauno technologijos universitetas)

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptyje doktorantūros studijos Lietuvoje vykdomos tik jungtinėje KTU ir LEI doktorantūroje, kur rengiami aukštos kvalifikacijos mokslininkai energetikai ir pramonei bei mokslo institucijoms. Studijos šios mokslo krypties doktorantūroje vyksta prioritetinėse mokslinių tyrimų tematikose:

* Darnioji energetika – iškastinio kuro bei atsinaujinančių pirminių šaltinių efektyvus panaudojimas energijos generavimo technologijose ir sistemose, poveikio aplinkai mažinimas;
* Pernašos procesų termoinžinerijos technologijose fundamentiniai ir taikomieji tyrimai;
* Darniųjų elektros energetikos sistemų išmaniųjų technologijų ir režimų modeliavimas ir tyrimai.
Programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos energetikos ir termoinžinerijos mokslininkus pramonei bei mokslo institucijoms.

registruotis konsultacijai
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
  • Lietuvos energetikos institutas
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Priežasčių, sukėlusių trikdžius ir gedimus aukštosios įtampos elektros tinkle, nustatymo metodų tyrimas prof. dr. Audrius Jonaitis valstybės finansuojama
Šilumos pernešimo branduoliniuose įrenginiuose esant natūraliai šilumnešio cirkuliacijai tyrimas
prof. dr. Algirdas Kaliatka valstybės finansuojama
Techniniai ir rinkos analizės modeliai hibridinėms vartotojo energetinėms sistemoms
prof. dr. Saulius Gudžius valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 8.0

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • magistro diplomo ir jo priedėlio kopijos, arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas, kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika (-omis)
  • galiojančio asmens dokumento – paso (visų šalių piliečiams) arba asmens tapatybės kortelės (tik Europos Sąjungos piliečiams) – kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (50 Eurų ES piliečiams, 120 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

* (prašyme galima pasirinkti ne daugiau kaip 2 (dvi) mokslo kryptis ir 2 (dvi) tematikas konkrečioje mokslo kryptyje)

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,3

Mokslinė patirtis
Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai

0,4

Mokslininkų rekomendacijos

0,05

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,25

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis T140D010 „Darni energetika ir aplinkosauga“ yra privalomas visiems studijuojantiems Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.