Fizika

Jungtinė doktorantūra su Pietų Danijos universitetu (koordinuojanti institucija: Kauno technologijos uniersitetas)

Dvigubo laipsnio studijos su Al-Farabi Kazachijos nacionaliniu universitetu Kazachstane

Galimybės įgyti Europos daktaro diplomą (Doctor Europeus) fizikos mokslo kryptyje su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinkle (PCAM)

Jungtinė KTU ir Pietų Danijos universiteto fizikos krypties doktorantūra, kurioje įgyjama kompetencijų ir žinių kondensuotų terpių, spinduliuotės sąveikos su medžiagomis, optinės spektroskopijos srityse, siūlo platų tematikų ratą ir bendrus eksperimentinius ir teorinius tyrimus mezo, mikro ir nanostruktūrų, fotoninių struktūrų srityse, apimančiose jų formavimą, analizę ir taikymus, plazmonikoje, biojutikliuose, alternatyviojoje energetikoje. Tyrimams naudojamos naujos funkcinės medžiagos, šiuolaikinės technologijos (elektroninė litografija, reaktyvusis plazminis ėsdinimas, holografinė litografija) bei progresyvūs tyrimų metodai (spektroskopinė elipsometrija, Ramano sklaida, Furje transformacijų infraraudonųjų spindulių spektroskopija, ultrasparčių procesų spektroskopija ir pan.)
Fizikos doktorantūros studijų tikslas – ugdyti aukščiausios kvalifikacijos fizikos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus.

registruotis konsultacijai
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
Dvigubas laipsnis
  • Pietų Danijos universitetas
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Tvariųjų micro(nano)darinių gaudyklių kūrimas ir jų tyrimai doc. dr. Judita Puišo valstybės finansuojama
Grafeno tiesioginė sintezė, krūvio pernašos ir legiravimo procesų tyrimas bei taikymas jutikliams
vyr.m.d. dr. Šarūnas Meškinis valstybės finansuojama
Masės pernešimo procesų mechanizmai ir faziniai virsmai plazminio metalų lydinių azotinimo ir karbiurizavimo metu prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas valstybės finansuojama
Metalais legiruotų deimanto tipo anglies dangų formavimas ir tyrimas
prof. dr. Liutauras Marcinauskas valstybės finansuojama
Plonasluoksnių struktūrų, naudojamų vidutinių temperatūrų kietakūnio oksido kuro elementuose, formavimas bei tyrimas
prof. dr. Giedrius Laukaitis valstybės finansuojama
Šviesa aktyvuotų jutiklių metalų oksidų nanodalelių pagrindu tyrimas
vyr.m.d. dr. Simas Račkauskas valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.5

Papildomos sąlygos:

– privaloma pateikti bakalauro kvalifikacinio laipsnio diplomą ir jo priedėlį

– viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

– privaloma pateikti mokslinio tyrimo pasiūlymą pasirinktoje tematikoje

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • bakalauro ir magistro diplomai ir jų priedėlių kopijos, arba juos atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika (-omis)
  • mokslinio tyrimo pasiūlymas tematikoje, į kurią stojama ( jei stojama į dvi tematikas, turi būti pateikiami du atskiri mokslinio tyrimo pasiūlymai)
  • galiojančio asmens dokumento – paso (visų šalių piliečiams) arba asmens tapatybės kortelės (tik Europos Sąjungos piliečiams) – kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (50 Eurų ES piliečiams, 120 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

* (prašyme galima nne daugiau kaip 2 (dvi) mokslo kryptis ir 2 (dvi) tematikas konkrečioje mokslo kryptyje)

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Bakalauro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,1

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,25

Mokslinė patirtis
Publikacijos (Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, konferencijų medžiagoje) ir mokslinė patirtis (dalyvavimas mokslo projektuose, dalyvavimas Lietuvos mokslo tarybos ar kitų institucijų finansuojamuose moksliniuose tyrimuose, Lietuvos mokslų akademijos ar kitų mokslo ir inovacijų organizacijų organizuojamų konkursų laureatai, žodiniai ar stendiniai pranešimai nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose).

0,4

Mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje

0,1

Mokslininkų rekomendacijos
Viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

0,05

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,1

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis P266D101 „Kondensuotų medžiagų fizikos rinktiniai skyriai" yra privalomas visiems studijuojantiems fizikos mokslo krypties doktorantūroje.