ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Medžiagų inžinerija

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Galimybės įgyti Europos daktaro diplomą (Doctor Europeus) medžiagų inžinerijos mokslo kryptyje su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinkle (PCAM)

Medžiagų inžinerija – plati mokslinių problemų visuma, apimanti įvairius medžiagų tyrimo klausimus, siekiant pagerinti esamų medžiagų savybes ar sukurti naujas medžiagas bei gauti informacijos apie dar neištirtas medžiagų savybes (medžiagotyros arba medžiagų mokslo klausimai), o taip pat technologinio pobūdžio darbus, siekiant sukurti efektyvesnius nei žinomi medžiagų gamybos būdai (tai – technologijos objektas).

teikti prašymą
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
Dvigubas laipsnis
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Valdomų spalvų paviršiai
prof. habil. dr. Sigitas TAMULEVIČIUS valstybės finansuojama
Naujos struktūros mažamolekulinių organinių puslaidininkių organiniams šviestukams sintezė ir panaudojimas
prof. dr. Saulius GRIGALEVIČIUS valstybės finansuojama
Gintaro atliekų panaudojimas funkcinei tekstilei
prof. dr. Rimvydas MILAŠIUS valstybės finansuojama
Erdvinių megztų struktūrų modeliavimas, kūrimas ir savybių tyrimas
prof. dr. Daiva MIKUČIONIENĖ valstybės finansuojama
Daugiafunkcių polimerinių sistemų kūrimas cheminiu ir struktūriniu modifikavimu ir jų vertinimas
prof. dr. Virginija JANKAUSKAITĖ valstybės finansuojama
Vienos kameros kieto elemento komponentų kinetinių savybių modeliavimas prof. habil. dr. Arvaidas GALDIKAS valstybės finansuojama
Multiferoinių bismuto ferito plonų dangų sintezė ir jų savybių tyrimas doc. dr. Aleksandras ILJINAS valstybės finansuojama
Keramikos kompozitų dangų formavimas plazminiu purškimu prof. dr. Liutauras MARCINAUSKAS valstybės finansuojama
Katalitinių plonasluoksnių struktūrų formavimas fizikiniais vakuuminiais metodais
prof. dr. Giedrius LAUKAITIS valstybės finansuojama
Naujų eksipleksus sudarančių spinduolių skirtų optiniams jutikliams ir/arba elektroliuminescenciniams prietaisams kūrimas
vyr.m.d. dr. Dmytro VOLYNIUK valstybės finansuojama
ZnO nanovielų sintezė ir integravimas į daugiafunkcines dangas
dr. Simas Račkauskas valstybės finansuojama
Plazmoniniai paviršiai SERS jutikliams
doc. dr. Asta TAMULEVIČIENĖ valstybės finansuojama
Dalelių dydžio ir sinergijos įtaka nanokompozitinių dangų fizikinėms ir antimikrobinėms/antivirusinėmis savybėms doc. dr. Brigita ABAKEVIČIENĖ valstybės finansuojama
Išplėstų funkcinių savybių tekstilės paketų kūrimas ir jų eksploatacijos tyrimas
doc. dr. Jurgita DOMSKIENĖ valstybės finansuojama
Funkcinių tekstilės medžiagų iš nano/mikrogijų kūrimas ir tyrimas
doc. dr. Erika ADOMAVIČIŪTĖ valstybės finansuojama
Nanostruktūrizuotų hibridinių kompozitų formavimas, modifikavimas ir tyrimas
v.m.d. dr. Algirdas LAZAUSKAS valstybės finansuojama
Grafeno tiesioginė sintezė ir taikymas fotoelektriniams prietaisams
vyr.m.d. dr. Šarūnas MEŠKINIS valstybės finansuojama
Superhidrofilinių paviršių formavimas plazminiai metodais
vyr.m.d. dr. Šarūnas MEŠKINIS valstybės finansuojama
Antivirusinėmis savybėmis pasižyminčių metalų ir jų oksidų bei nanokompozitinių medžiagų tyrimai
prof. dr. Tomas TAMULEVIČIUS valstybės finansuojama
Grafeno tiesioginė sintezė ir taikymas jutikliams vyr.m.d. dr. Šarūnas MEŠKINIS valstybės finansuojama
Struktūros ir apdailos įtakos pluoštinių polimerinių medžiagų ir jų sistemų eksploatacinėms savybėms tyrimas ir vertinimas prof. dr. Virginija DAUKANTIENĖ valstybės finansuojama
Polimerinių atliekų panaudojimas kuriant naujas funkcines medžiagas
v.m.d. dr. Daiva MILAŠIENĖ valstybės finansuojama
Reaktoplastinių elastomerų putplasčių atliekų panaudojimas tvarių polimerinių matricų kompozitų kūrimui doc. dr. Kristina ŽUKIENĖ valstybės finansuojama
Organinių skylinių puslaidininkių, skirtų optoelektronikos prietaisams tyrimai
prof. habil. dr. Juozas Vidas GRAŽULEVIČIUS valstybės finansuojama
Naujų organinių spinduolių kūrimas, tyrimas ir pritaikymas
v.m.d. dr. Viktorija Andrulevičienė valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.5

Papildomos sąlygos: privaloma tematikos, į kurią kandidatuojama, vadovo rekomendacija.

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • bakalauro ir magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Bakalauro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,1

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,25

Mokslinė patirtis
Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai

0,55

Mokslininkų rekomendacijos
Viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo

0,05

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,05

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis P260D001 „Medžiagų fizika” yra privalomas visiems studijuojantiems Medžiagų inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.