ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Medžiagų inžinerija

Dvigubo laipsnio programa su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinklo (Physics and Chemistry of Advanced Materials Network)

Tai gana plati mokslinių problemų visuma, apimanti įvairius medžiagų tyrimo klausimus, siekiant pagerinti esamų medžiagų savybes ar sukurti naujas medžiagas bei gauti informacijos apie dar neištirtas medžiagų savybes (medžiagotyros arba medžiagų mokslo klausimai), o taip pat technologinio pobūdžio darbus, siekiant sukurti efektyvesnius nei žinomi medžiagų gamybos būdai (tai – technologijos objektas).

teikti prašymą
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
Dvigubas laipsnis
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Medinių konstrukcijų mechaninių savybių modeliavimas ir tyrimas
doc. dr. Darius ALBREKTAS valstybės nefinansuojama
Naujų donorinių-akceptorinių eksipleksus sudarančių spinduolių efektyviems elektroliuminescenciniams prietaisams kūrimas vyr.m.d. dr. Dmytro VOLYNIUK valstybės nefinansuojama
Struktūros ir apdailos įtakos pluoštinių polimerinių medžiagų ir jų sistemų eksploatacinėms savybėms tyrimas ir vertinimas vystant aktyvaus laisvalaikio aprangą prof. dr. Virginija DAUKANTIENĖ valstybės nefinansuojama
ZnO nanovielų sintezė ir integravimas į daugiafunkcines dangas dr. Simas Račkauskas valstybės nefinansuojama
Vienos kameros kieto elemento komponentų kinetinių savybių modeliavimas prof. habil. dr. Arvaidas GALDIKAS valstybės nefinansuojama
Funkcinių tekstilės sistemų kūrimas ir jų eksploatacijos tyrimas
doc. dr. Jurgita DOMSKIENĖ valstybės nefinansuojama
Organinių spinduolių, skirtų organiniams švisos diodams bei jutikliams, sintezė ir tyrimai
prof. habil. dr. Juozas Vidas GRAŽULEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Funkcinių tekstilės medžiagų iš nano/mikrogijų kūrimas ir tyrimas
doc. dr. Erika ADOMAVIČIŪTĖ valstybės nefinansuojama
Daugiafunkcių polimerinių sistemų kūrimas cheminiu ir struktūriniu modifikavimu ir jų vertinimas
prof. dr. Virginija JANKAUSKAITĖ valstybės nefinansuojama
Katalitinių plonasluoksnių struktūrų formavimas fizikiniais vakuuminiais metodais
prof. dr. Giedrius LAUKAITIS valstybės nefinansuojama
Tiesiogiai sintezuotas grafenas jutikliams vyr.m.d. dr. Šarūnas MEŠKINIS valstybės nefinansuojama
Superhidrofilinių paviršių formavimas plazminiai metodais vyr.m.d. dr. Šarūnas MEŠKINIS valstybės nefinansuojama
Multiferoinių bismuto ferito plonų dangų sintezė ir jų savybių tyrimas doc. dr. Aleksandras ILJINAS valstybės nefinansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.5

Papildomos sąlygos: privaloma tematikos, įkurią kandidatuojama, vadovo rekomendacija.

 

Priėmimo tvarka

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • bakalauro ir magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Bakalauro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,1

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,25

Mokslinė patirtis ir pasiekimai mokslinėje veikloje

Vertinamos publikacijos: Clarivate Analytics (ankst. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazės užsienio leidiniuose; Clarivate Analytics (ankst. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazės Lietuvos leidiniuose; tarptautinių konferencijų medžiagoje

0,55

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,05

Mokslininkų rekomendacijos

Viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo

0,05

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis P260D001 „Medžiagų fizika” yra privalomas visiems studijuojantiems Medžiagų inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.