Medžiagų inžinerija

08T Mokslų daktaras N - 4 m. Kaunas

Dvigubo laipsnio programa su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinklo (Physics and Chemistry of Advanced Materials Network)

Pagal mokslo krypčių klasifikaciją visus medžiagų mokslo krypties ir medžiagų technologijos krypties darbus apjungia medžiagų inžinerijos sąvoka. Tai gana plati mokslinių problemų visuma, apimanti įvairius medžiagų tyrimo klausimus, siekiant pagerinti esamų medžiagų savybes ar sukurti naujas medžiagas bei gauti informacijos apie dar neištirtas medžiagų savybes (medžiagotyros arba medžiagų mokslo klausimai), o taip pat technologinio pobūdžio darbus, siekiant sukurti efektyvesnius nei žinomi medžiagų gamybos būdai (tai – technologijos objektas).Taigi medžiagų inžineriją galima suvokti kaip sritį, kurioje neišvengiamai siejamos dvi komponentės: fundamentalių mokslinių tyrimų ir praktinės inžinerijos. Medžiagų inžinerijos doktorantūros studijos vykdomos ir moksliniai tyrimai atliekami Medžiagų mokslo institute, Cheminės technologijos, Mechanikos inžinerijos ir dizaino bei Matematikos ir gamtos mokslų fakultetuose. Šie mokslo ir studijų padaliniai aprūpinti šiuolaikine aparatūra, jie yra sukaupę mokslinės patirties ir kompetencijų. Daugelyje iš jų vykdomi pasaulinį lygį atitinkantys tyrimai ir yra nukreipti į žinioms imlių medžiagų gamybos procesų technologijų kūrimą, plėtrą ir taikymus.

Studijuok

Disertacijų tyrimų tematikų sąrašas stojantiesiems į medžiagų inžinerijos doktorantūros studijas 2018 m.

Medžiagų inžinerija, 08T

Atsiliepimai

Stojimo sąlygos

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Stojantysis:

1. priėmimo informacinėje sistemoje online užpildo prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse

2. užpildytą prašymą atspausdina, pasirašo ir su žemiau išvardintais dokumentais pateikia KTU Tarptautinei doktorantūros mokyklai:

– paso ar asmens tapatybės kortelės kopija

– gyvenimo aprašymas

– bakalauro ir magistro arba juos atitinkančių kvalifikacijų mokslo baigimo diplomai ir jų priedėliai (originalai ir kopijos)

– mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijos

– mokslo darbų sąrašas

– publikacijų kopijos (arba mokslinis referatas pasirinktoje tematikoje, jeigu stojantysis neturi mokslinių publikacijų)

– stojamosios studijų įmokos kvitas (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams).

– kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai

3. Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

4. Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti).

Priėmimo datos skelbiamos čia: „Datos ir terminai“

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

Vertinami bakalauro (0,1) ir magistro (0,25) diplomo priedėlio pažymių svertiniai vidurkiai

0,35
Mokslinė patirtis ir pasiekimai mokslinėje veikloje

0,35 balo vertinamos publikacijos: Clarivate Analytics (ankst. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazės užsienio leidiniuose; Clarivate Analytics (ankst. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazės Lietuvos leidiniuose; tarptautinių konferencijų medžiagoje.

0,2 balo vertinami pasiekimai mokslinėje veikloje (dalyvavimas moksliniuose projektuose, LMT studentų mokslinės praktikos programose, Žinių ekonomikos forumo konkurso laureatai, LMA konkursų laureatai)

0,55
Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą 0,05
Mokslininkų rekomendacijos 0,05

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7,5.