Medžiagų inžinerija

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Galimybės įgyti Europos daktaro diplomą (Doctor Europeus) medžiagų inžinerijos mokslo kryptyje su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinkle (PCAM)

Medžiagų inžinerija – plati mokslinių problemų visuma, apimanti įvairius medžiagų tyrimo klausimus, siekiant pagerinti esamų medžiagų savybes ar sukurti naujas medžiagas bei gauti informacijos apie dar neištirtas medžiagų savybes (medžiagotyros arba medžiagų mokslo klausimai), o taip pat technologinio pobūdžio darbus, siekiant sukurti efektyvesnius nei žinomi medžiagų gamybos būdai (tai – technologijos objektas).

Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
Dvigubas laipsnis
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Daugiafunkcių polimerinių sistemų kūrimas cheminiu ir struktūriniu modifikavimu ir jų vertinimas prof. dr. Virginija JANKAUSKAITĖ valstybės finansuojama
Daugiasluoksnių tekstilės sistemų komforto savybių tyrimas ir vertinimas prof. dr. Virginija DAUKANTIENĖ valstybės finansuojama
Funkcinės apsauginės tekstilės modeliavimas, kūrimas ir savybių tyrimas
prof. dr. Daiva MIKUČIONIENĖ valstybės finansuojama
Funkcinių tekstilės medžiagų iš nano-mikrogijų kūrimas ir tyrimas
doc. dr. Erika ADOMAVIČIŪTĖ valstybės finansuojama
Grafeno auginimas ant dielektrikų, tyrimas ir taikymas jutikliams
vyr.m.d. dr. Šarūnas MEŠKINIS valstybės finansuojama
Išmaniųjų dangų su makseno nanodalelėmis kūrimas prof. dr. Daiva ZELENIAKIENĖ valstybės finansuojama
Išplėstų funkcinių savybių tekstilės paketų kūrimas ir jų eksploatacijos tyrimas
doc. dr. Jurgita DOMSKIENĖ valstybės finansuojama
Katalitinių plonasluoksnių struktūrų formavimas fizikiniais vakuuminiais metodais.
prof. dr. Giedrius LAUKAITIS valstybės finansuojama
Kompozitų kūrimas naudojant selektyvaus sukepinimo lazeriu plastiko miltelių atliekas
doc. dr. Kristina ŽUKIENĖ valstybės finansuojama
Mikro ir nanotekstūriniai funkciniai stiklo paviršiai v.m.d. dr. Dalius JUCIUS valstybės finansuojama
Mikropluoštų išsiskyrimo iš sintetinių tekstilės medžiagų skalbimo metu tyrimas ir vertinimas prof. dr. Virginija DAUKANTIENĖ valstybės finansuojama
Multiferoinių bismuto ferito plonų dangų sintezė ir jų savybių tyrimas
doc. dr. Aleksandras ILJINAS valstybės finansuojama
Multiferoinių magnetoelektrikų plonų sluoksnių supergardelių formavimas ir tyrimas
doc. dr. Vytautas STANKUS valstybės finansuojama
Nanokompositinių dangų struktūros kinetika nusodinant iš garų fazės prof. habil. dr. Arvaidas GALDIKAS valstybės finansuojama
Nanostruktūros galio arsenido paviršiuje lekt. dr. Rimantas KNIZIKEVIČIUS valstybės finansuojama
Natūralių pluoštų tekstilės dažymo gamtiniais dažikliais tyrimas
doc. dr. Eglė KUMPIKAITĖ valstybės finansuojama
Naujos struktūros mažamolekulinių organinių puslaidininkių organiniams šviestukams sintezė ir panaudojima
prof. dr. Saulius GRIGALEVIČIUS valstybės finansuojama
Organinių puslaidininkių, skirtų optoelektronikos prietaisams kūrimas, sintezė ir tyrimai
prof. habil. dr. Juozas Vidas GRAŽULEVIČIUS valstybės finansuojama
Plazminiu purškimu suformuotų keramikos kompozitų dangų savybių tyrimas
prof. dr. Liutauras MARCINAUSKAS valstybės finansuojama
Plazmoniniai paviršiai SERS jutikliams
doc. dr. Asta TAMULEVIČIENĖ valstybės finansuojama
Stikliškų trifenilamino ir karbolinil fragmentus turinčių medžiagų kūrimas optoelektroninių prietaisų nelegiruotiems skyles transportuojantiems sluoksniams doc. dr. Audrius BUČINSKAS valstybės finansuojama
Tekstilės medžiagų ir klijuotinių sistemų deformacinės elgsenos modeliavimas, siekiant prognozuoti bei optimizuoti kompresijos vertes funkciniuose gaminiuose doc. dr. Kristina ANCUTIENĖ valstybės finansuojama
Tiesiogiai sintezuoto grafeno tyrimas ir taikymas fotoelektriniams prietaisams
vyr.m.d. dr. Šarūnas MEŠKINIS valstybės finansuojama
ZnO nanovielų sintezė ir integravimas į daugiafunkcines dangas
dr. Simas Račkauskas valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.5

Papildomos sąlygos: viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • bakalauro ir magistro diplomai ir jų priedėlių kopijos, arba juos atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas, kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika (-omis)
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Bakalauro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,1

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,25

Mokslinė patirtis
Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai

0,55

Mokslininkų rekomendacijos
Viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

0,05

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,05

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis P260D001 „Medžiagų fizika” yra privalomas visiems studijuojantiems Medžiagų inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.