en

Menotyra

Menotyros programos doktorantai skatinami, remiantis tiek vidiniais Kauno technologijos universiteto, tiek jo tarptautinių partnerių moksliniais ištekliais, naudotis ne tik klasikiniais menotyros metodais, bet ir kitų humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų teorijomis bei metodais. Doktorantų darbo tikslas yra kompleksiškai pažvelgti į tiriamą fenomeną ar problemą tarpdalykineje perspektyvoje bei, pasiūlius tyrimui tinkamą inovatyvią metodiką, atrasti naujus, šių dienų mokslo supratimą apie tiriamą fenomeną papildančius dėsnigumus ar žinias.
Į doktorantūrą priimami įvairių sričių universitetinį išsilavinimą turintys absolventai atsižvelgiant į jų mokslinį įdirbį pasirinktoje tematikoje

Studijuok
Kodas H003
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras

 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Muzikos rankraščio autorystės nustatymas taikant automatinius muzikinės rašysenos atpažinimo metodus
prof. dr. Darius KUČINSKAS valstybės nefinansuojama
Populiariosios muzikos vaidmuo Lietuvos Dainuojančioje revoliucijoje prof. dr. Dario MARTINELLI valstybės nefinansuojama
Modernizmas (Lietuvos) architektūros kritikoje: tarp politinio užsakymo ir kūrybinės laisvės doc. dr. Vaidas PETRULIS valstybės finansuojama
Mišrios realybės poveikis miestiškumui ir jo modeliavimo galimybės prof. dr. Kęstutis ZALECKIS valstybės nefinansuojama
Eko-reveliacinis urbanistinio kraštovaizdžio projektavimas siekiant atsparumo potvyniams prof. dr. Jūratė Kamičaitytė valstybės nefinansuojama
Garso įrašų studija kaip kūrybinė erdvė: technologinių ir žmogiškųjų išteklių įtaka kompozicijos procesui prof. dr. Dario MARTINELLI valstybės nefinansuojama
Atsisiųsti tematikų sąrašą
Studijuok
 
Studijų modulis H003D001 „Tarpdalykinių tyrimų metodai“ yra privalomas visiems studijuojantiems menotyros mokslo krypties doktorantūroje.
 

Studijuok

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į menotyros mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 8

 

Priėmimo tvarka

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma
  • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Universitete
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas

0,45

Mokslinė patirtis

kita mokslinė patirtis (dalyvavimas mokslo projektuose, konferencijose, parengtos ir spaudai įteiktos publikacijos, paskaitų rengimas ir kt.) ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai.

0,2

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,2

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,15

 

 

 

 


Studijuok