en

Menotyra

Menotyros programos doktorantai skatinami, remiantis tiek vidiniais Kauno technologijos universiteto, tiek jo tarptautinių partnerių moksliniais ištekliais, naudotis ne tik klasikiniais menotyros metodais, bet ir kitų humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų teorijomis bei metodais. Doktorantų darbo tikslas yra kompleksiškai pažvelgti į tiriamą fenomeną ar problemą tarpdalykineje perspektyvoje bei, pasiūlius tyrimui tinkamą inovatyvią metodiką, atrasti naujus, šių dienų mokslo supratimą apie tiriamą fenomeną papildančius dėsnigumus ar žinias.
Į doktorantūrą priimami įvairių sričių universitetinį išsilavinimą turintys absolventai atsižvelgiant į jų mokslinį įdirbį pasirinktoje tematikoje

Studijuok
Kodas H003
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras

Disertacijų tyrimų tematikų sąrašas bus skelbiamas 2020 m. vasario mėn.

 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Muzikos rankraščio autorystės nustatymas taikant automatinius muzikinės rašysenos atpažinimo metodus prof. dr. Darius KUČINSKAS valstybės finansuojama
Populiariosios muzikos vaidmuo Lietuvos Dainuojančioje revoliucijoje prof. dr. Dario MARTINELLI valstybės finansuojama
Eko-reveliacinis urbanistinio kraštovaizdžio projektavimas siekiant atsparumo potvyniams prof. dr. Jūratė Kamičaitytė valstybės finansuojama
Kultūrinio identiteto įtaka kraštovaizdžio suvokimui ir vertinimui prof. dr. Jūratė Kamičaitytė valstybės finansuojama
Mišrios realybės poveikis miestiškumui ir jo modeliavimo galimybės prof. dr. Kęstutis ZALECKIS valstybės finansuojama
Garso įrašų studija kaip kūrybinė erdvė: technologinių ir žmogiškųjų išteklių įtaka kompozicijos procesui prof. dr. Dario MARTINELLI valstybės finansuojama
Atsisiųsti tematikų sąrašą
 
Studijų modulis H003D001 „Tarpdalykinių tyrimų metodai“ yra privalomas visiems studijuojantiems menotyros mokslo krypties doktorantūroje.
 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į menotyros mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 8

 

Priėmimo tvarka

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • gyvenimo aprašymas
  • bakalauro ir magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
  • mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijos
  • mokslo darbų sąrašas
  • publikacijų kopijos (arba mokslinis referatas, kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika, jeigu stojantysis neturi publikacijų)
  • stojamosios studijų įmokos kvitas (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams).
  • kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai
  • sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Universitete

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,65

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,2

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,15