Transporto inžinerija

Jungtinė doktorantūra su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (koordinuojanti institucija), Klaipėdos universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu.

Jungtinė KTU, VGTU, VDU ir KU transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros studijų programa atitinka pagrindines atliekamų tyrimų sritis: ginkluotės sistemų dinamikos, transporto priemonių kūrimo, sąstatų dinaminių procesų analizės, transporto sistemų analizės, orlaivių konstrukcijų mechanikoje. Dauguma doktorantų dalį studijų arba tyrimų atlieka užsienio mokslo ir studijų institucijose.
Transporto inžinerijos doktorantūros studijų programos tikslas – ugdyti aukščiausios kvalifikacijos transporto inžinerijos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių transporto srities problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus.

Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • Klaipėdos universitetas
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Dirbtinio intelekto taikymas ankstyvajame transporto priemonės kūrimo etape
prof. dr. Vaidas LUKOŠEVIČIUS valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Asmenys, įgiję transporto inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, jūrų inžinerijos, verslo arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją. 

Minimalus konkursinis balas – 6.5. 

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

 • prašymą;
 • magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantį diplomą ir jo priedą (įforminus dokumentus diplomas ir priedas grąžinami); jei diplomas įgytas užsienio universitete, kartu su diplomu reikia pateikti Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) arba VILNIUS TECH Tarptautinių studijų centro išduotą pažymą apie užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą;
 • gyvenimo aprašymą;
 • vieną ar daugiau mokslininkų rekomendacijų, viena iš jų privalo būti disertacijos tematikos, į kurią pretenduojama, mokslinio vadovo rekomendacija-sutikimas. Rekomendacijos turi būti parengtos stojimo į doktorantūrą kalendoriniais metais;
 • mokslo darbų sąrašą ir darbų kopijas, o jei tokių darbų nėra – mokslinio tyrimo pasiūlymą pagal prašyme nurodytą tematiką arba mokslinį referatą pagal prašyme nurodytą disertacijos tematiką (iki 30 puslapių);
 • banko pavedimo kopiją apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką;
 • paso asmens duomenų puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • IELTS (5,5 balai), TOEFL (70 balų) ar Duolingo išduotą pažymą (ne seniau nei prieš 3 metus), nurodančią B2 anglų kalbos lygį (privaloma kandidatams iš užsienio, studijuosiantiems anglų kalba). Pažymos pateikti nereikia, jei pirmosios arba antrosios pakopos studijos buvo baigtos anglų kalba;
 • sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Prašymą ir kitus privalomus dokumentus dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse pretendentai pateikia VILNIUS TECH Doktorantūros mokyklai iki prašymų pateikimo termino, kuris viešai skelbiamas VILNIUS TECH internetiniame puslapyje, pabaigos. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas, apie tai pretendentas informuojamas raštu.

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

KB=0,15×TB+0,15×VB+0,7×PB

PB=0,25×MP+0,25×PK+0,5×SĮV

MP  – paskelbtų arba priimtų spausdinti atitinkamos mokslo krypties mokslinių publikacijų įvertinimas balais, skaičiuojant pretendento indėlį proporcingai pagal autorių skaičių (iki 10 balų): straipsnis mokslo žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science  duomenų bazėje, o socialinių ir humanitarių mokslų srityse ir Scopus duomenų bazėje – 8 balai; straipsnis kitame mokslo žurnale ar tarptautinės konferencijos (išskyrus jaunųjų mokslininkų konferencijos) darbų leidinyje – 4 balai; straipsnis jaunųjų mokslininkų konferencijos darbų leidinyje arba elektroninėje laikmenoje – 2 balai, o jei tokių darbų nėra, mokslinio tyrimo pasiūlymas (kuriame apibendrintai pateikiamas temos aktualumas, mokslinis naujumas ir problema, tikslas, uždaviniai, reikšmė, metodologija ir laukiami rezultatai) – iki 3 balų arba mokslinis referatas (mokslinį referatą turi sudaryti: įvadas, literatūros apžvalga, tyrimo metodologija ir literatūros sąrašas) – iki 1 balo (mokslinio tyrimo pasiūlymą ir referatą vertina atitinkamos mokslo krypties (kuriose VILNIUS TECH turi doktorantūros teisę) doktorantūros komiteto pirmininkas ir sekretorius);

SĮV –  baigtų magistrantūros arba joms prilygintų studijų pažymių svertinis vidurkis (ne mažesnis nei 7 balai);

PK – pokalbio mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje, skirtame priėmimui į doktorantūrą, įvertinimas balais (iki 10 balų). Pokalbio metu vertinama pretendento mokslinė kvalifikacija, mokslinė patirtis, pasirengimas ir motyvacija studijuoti doktorantūroje, gebėjimas atsakyti į klausimus užsienio kalba. Taip pat vertinama, ar kitose institucijose dirbantys pretendentai galės skirti pakankamai laiko moksliniams tyrimams, paskaitų lankymui, stažuotėms, išvykoms į konferencijas. Jei pokalbis su pretendentu įvertinamas 4 balais arba mažiau, doktorantūros komiteto sprendimu pretendentas gali būti nerekomenduojamas priimti į doktorantūrą.

VB – pretendento studijuoti doktorantūroje numatomo vadovo mokslinio aktyvumo (technologijos moksluose tik WoS, socialiniuose ir humanitariniuose – WoS ir / ar Scopus publikacijų skaičiaus per paskutinius 5 metus) lyginant su kitų numatomų vadovų moksliniu aktyvumu vertinimas balais (iki 5 balų) ir doktorantų rengimo efektyvumo bei paraiškų teikimo konkursinės doktorantūros vietoms gauti aktyvumo vertinimas balais (per paskutinius 5 metus, iki 5 balų);

TB – disertacijos tematikos naujumo, aktualumo, atitikties katedros (padalinio) prioritetinėms mokslinių tyrimų kryptims vertinimas krypties komitete (iki 10 balų).

 

 

 

Studijų programos moduliai