Transporto inžinerija

Jungtinė doktorantūra su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (koordinuojanti institucija), Klaipėdos universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu.

Jungtinė KTU, VGTU, VDU ir KU transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros studijų programa atitinka pagrindines atliekamų tyrimų sritis: ginkluotės sistemų dinamikos, transporto priemonių kūrimo, sąstatų dinaminių procesų analizės, transporto sistemų analizės, orlaivių konstrukcijų mechanikoje. Dauguma doktorantų dalį studijų arba tyrimų atlieka užsienio mokslo ir studijų institucijose.
Transporto inžinerijos doktorantūros studijų programos tikslas – ugdyti aukščiausios kvalifikacijos transporto inžinerijos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių transporto srities problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus.

Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
  • Vytauto Didžiojo universitetas
  • Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  • Klaipėdos universitetas
 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Asmenys, įgiję transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, verslo arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

KB=0,7×PB+0,15×VB+0,15×TB

PB=0.25*MP+0.5*SĮV+0,25*PK

MP  – paskelbtų arba priimtų spausdinti atitinkamos mokslo krypties mokslinių publikacijų įvertinimas balais, skaičiuojant pretendento indėlį proporcingai pagal autorių skaičių (iki 10 balų): straipsnis mokslo žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science  duomenų bazėje, o socialinių ir humanitarių mokslų srityse ir Scopus duomenų bazėje – 8 balai; straipsnis kitame mokslo žurnale ar tarptautinės konferencijos (išskyrus jaunųjų mokslininkų konferencijos) darbų leidinyje – 4 balai; straipsnis jaunųjų mokslininkų konferencijos darbų leidinyje arba elektroninėje laikmenoje – 2 balai, o jei tokių darbų nėra, mokslinis referatas – iki 1 balo (referatą vertina atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas);

SĮV – baigtų magistrantūros arba joms prilygintų studijų pažymių svertinis vidurkis;

PK – pokalbio mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje, skirtame priėmimui į doktorantūrą, įvertinimas balais (iki 10 balų). Pokalbio metu vertinama pretendento mokslinė kvalifikacija, tarptautinė patirtis, pasirengimas ir motyvacija studijuoti doktorantūroje, gebėjimas atsakyti į klausimus užsienio kalba. Taip pat vertinama, ar kitose institucijose dirbantys pretendentai galės skirti pakankamai laiko moksliniams tyrimams, pedagoginei praktikai, paskaitų lankymui, stažuotėms, išvykoms į konferencijas. Jei pokalbis su pretendentu įvertinamas 4 balais arba mažiau, doktorantūros komiteto sprendimu pretendentas gali būti nerekomenduojamas priimti į doktorantūrą.

VB – pretendento studijuoti doktorantūroje numatomo vadovo mokslinio aktyvumo (atitinkamos mokslo krypties publikacijų skaičiaus per paskutinius 5 metus) lyginant su kitų numatomų vadovų moksliniu aktyvumu vertinimas balais (iki 5 balų) ir doktorantų rengimo efektyvumo bei paraiškų teikimo konkursinės doktorantūros vietoms gauti aktyvumo vertinimas balais (iki 5 balų);

TB – disertacijos tematikos naujumo, aktualumo, atitikimo katedros (padalinio) prioritetinėms mokslinių tyrimų kryptims vertinimas, atsižvelgiant į katedros (padalinio) vedėjo rekomendaciją, ir katedros (padalinio) poreikio priimti doktorantus bei katedros (padalinio) galimybių sudaryti sąlygas doktoranto moksliniams tyrimams vertinimas, atsižvelgiant į fakulteto dekano rekomendaciją, balais (iki 10 balų). Doktorantų vadovų ir disertacijų tematikų sąrašas skelbiamas VILNIUS TECH ir partnerinių institucijų internetiniuose puslapiuose.

 

 

 

Studijų programos moduliai