en

Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas

Elektroninės muzikos kompozicijos ir atlikimo studijų programa yra vienintelė Lietuvoje ir regione antrosios pakopos studijų programa, ruošianti elektroninės muzikos kūrėjus ir atlikėjus. Programa rezonuoja meno rinkos pokyčius ir poreikį, pasireiškiantį akivaizdžia meno ir kūrybinės veiklos technologizacija, naujų veiklos sričių – eksperimentinės, pramoginės, medijų (reklamos, TV, kino) muzika ir pan. – plėtra. Šiose srityse, kitaip nei tradicinėje muzikoje, muzikos komponavimas neatsiejamas nuo jos realizavimo (atlikimo), todėl šios studijos ir yra orientuotos į muzikos kompoziciją bei atlikimą, pagrįstą specializuota programine įranga, įrašo metodologijomis, šiuolaikinės koncertinės praktikos poreikiais, medijų sričių estetine ir menine apipavidalinimo specifika, kino filmų ir interneto svetainių komponavimo bei garsinio realizavimo ypatumais ir visa kita su garso meno ir muzikos technika susijusia meninės kūrybos veikla.

Kodas 6211PX025
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Muzika
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Dieninė)
Laipsnis Menų magistras

Kviestiniai lektoriai

Jonas Jurkūnas

Kompozitiorius

Antanas Jasenka

Kompozitiorius

Antanas Kučinskas

Orkestro „Trimitas“ vadovas

Andrius Laucevičius

Kompozitorius, prodiuseris
 

Programos vertės

Studijos

Elektroninė muzika gimsta studentų rankose

Studijų programa orientuota į šiuolaikinės, elektroninės muzikos kūrimo ir atlikimo technikas, kūrybiškumą ir stiprų studentų parengimą muzikos technologijų taikyme.

Lektoriai

Programoje dėsto muzikos profesionalai

Pedagoginį personalo branduolį sudaro patyrę elektroninės muzikos kompozitoriai – A. Jasenka, A. Kučinskas, N. Natalevičius.

Įgūdžiai

Praktika per kūrybines užduotis

Ypatingas dėmesys skiriamas praktikai, tad kiekviename modulyje yra formuojamos praktinės kūrybinės užduotys, kurių metu studentai puikiai išmoksta ir geba pritaikyti elektroninės muzikos kūrimo bei atlikimo žinias.

Karjera

Paklausa darbo rinkoje

Muzikos kūrybos procesai technologijų amžiuje keičiasi, elektroninė muzika, ypač dramos ir muzikiniuose teatruose, tampa vis paklausesnė medija. Tad teatrai nuolat ieško elektroninės muzikos kūrėjų, menininkų, galinčių kelti spektaklių meninę vertę.

Infrastruktūra

KTU garso įrašų studija ir speciali kompiuterių klasė

Studijų procesas neapsiriboja teoriniais užsiėmimais, dėl to įtraukiami ir socialiniai partneriai, kurie kartu su dėstytojais formuoja studijų užduotis, kurias studentai atlieka KTU garso įrašų studijoje bei specialiai muzikos kūrimo užduotims pritaikytoje kompiuterių klasėje.

 

Įgūdžių aprašas

Komponavimas – realiuoju laiku, garso ruošiniais, „grynąja“ elektronika

Konkrečių garsų pritaikymas – kine, teatre, reklamoje

Garso dizainas – muzikos įrašai, koncertiniai garso sprendimai ,popmuzikos ir roko ypatumai
Elektroakustinė kompozicija – instrumentuotės ypatumai, stilistinė įvairovė, interpretacija
Atlikimas Kompozicija Technologijos

Atsiliepimai

Karjera

Studento kompetencijos: muzikos technologijų taikymas kūrybiniuose procesuose; elektroninės muzikos kūrimas.

 

Studento gebėjimai: 

– savarankiškai kurti ir atlikti elektroninę muziką;

– taikyti naujausias muzikines technologijas kūrybos procesuose.

 

 

Gali tapti

Teatro, įrašų studijos ar nepriklausomu muzikos kūrėju (-a)

 – bendrauti su užsakovais, išsiaiškinti poreikį
 – kurti muziką spektakliams, reklamoms, kinui ir kt.
 – pristatyti, atlikti savo kūrybą

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir išlaikytas stojamasis egzaminas.

Muzikos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos, išlaikytas stojamasis egzaminas arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai) ir išlaikytas stojamasis egzaminas.
ARBA
Kitos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos, išlaikytas stojamasis egzaminas.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Lekt. Vytautas Kederys

A. Mickevičiaus g. 37 – 103, Kaunas

e. p. vytautas.kederys@ktu.lt

mob. tel. +370 67 525 987

 

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 8256 €
Kredito kaina 137,6 €

 

Finansinė parama